Sportul Popular, octombrie 1945 (Anul 1, nr. 153-182)

1945-10-02 / nr. 153

­ If »»ill'll II­I o „...Desvoltarea mişcării sportive, este mai mult decât un deziderat, este o necesitate...“ ...a spus d. Prim Ministru dr­ Petru Grozav în discursul rostit după matchul Budapesta-Timişoara TIMIŞOARA, SO. (De la trimisul nostru special). — Matchul de foot­ball Budapesta-Timişoara, disputat şi pe arena Electrica a fost onorat cu prezenţa d-lui Prim Ministru dr. Petru Groza. D-sa a fost însoţit de d. Romulus Zăroni, ministrul agricul­turii, comandantul garnizoanei sovie­tice şi numeroase alte personalităţi. D. Prim ministru a urmărit dispu­ta cu o deosebită atenţie iar la sfâr­şit a rostit o cuvântare, relevând ro­lul sportului in relaţiunile internaţio­nale şi in special intre aceste două ţări vecine. Iată ce a spus d-sa : „Mulţumesc din suflet că am văzut o luptă pe teren de sport şi nu pe câmpul de luptă. Po­poarele vecine din Un­garia şi România luptă acum numai pe terenu­rile de sport şi in viitor vom organiza con­cursuri şi întâlniri cul­turale şi sportive. In trecut, pe vremea re­gimurilor fasciste cei mai buni fii ai popoare­lor şi-au vărsat sânge­le de prisos. Niciodată în viitor ademenea văr­sări de sânge nu se vor mai întâmpla. Vom rea­­liza unitatea pe tărâm sportiv între popoare­le vecine, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria şi Ro­mânia. Sportivii trebue să cunoască două lu­cruri esenţiale: să ştie să câştige şi să ştie să se piardă. Felicit ambele echi­pe : Budapesta, pentru că a ştiut să învingă, iar Timişoara pentru că a luptat dârzz şi cu în­sufleţire şi a ştiut să piardă. Personal deşi sunt destul de în vârstă, sunt totuşi iubitor de sporturi şi în fiecare di­mineaţă fac gimnasti­că, iar când sunt la Bu­cureşti, joc tennis, împreună cu guver­nul meu luptăm pentru o pace veşnică, iar des­­voltarea mişcării spor­tive este m­ai mult de­cât un deziderat, este o necesitate. Felicit publicul şi po­pulaţia Timişoarei care s-a comportat exem­plar, lipsind orice ten­dinţă de şovinism. Nu am au­zit niciun glas îm­potriva echipei ungare care a câştigat. Aceasta înseamnă un mare pas, iar aşa trebue să mer­gem înainte”. D. Prim Ministru s-a adresat apoi jucătorilor maghiari în limba unga­ră, după care Dr. Sarosi, căpitanul echipei oaspe a mulţumit pentru fru­moasele cuvinte adresate lor. Sfârşitul discursului d-lui Prim- Ministru Dr. Petru Groza, a fost acoperit de ropote de aplauze. D-sa a fost apoi înconjurat de mulţime şî însoţit până ce s’a ur­cat în maşina cu care a părăsit stadionul. D. dr. Petru Groza Aston Villa a învins Arsenal In campionatul englez de foafbili LONDRA, 30 ((Serv. nostru spe­cial). — In cadrul campionatului englez de football s’au înregistrat următoarele rezultate: Seria Nord Liverpool—Burnley 4-0. Manchester United—Barusley 1—1. Mididleboorugh — Scheffild We­­nesday 2—0. Bolton W. — Preston N. E. 2—1. Sheffield United—Woodierfield Town 2—1. Stock City—Newcastle 3—1. Schestarfilld—Sunderland 5—0. Seria Sud Aston Villa—Arsenal 5—1. Mare suxţprlză Birmingham — Mamsfilld Town 5—0. Charlton Atletic—Lowton Town 5—1. Foulham —11 Coventry 2—0. Leicester City — Plymouth 2—2. Newport Country—Milwall 3-1. North Forest—Southampton 4-0. Pdrthsmouth—Derby Country 2—0. Tottenham—West Bromwich 4-2. Brentport—Westham United 2-0. Wolherhampton W.—Chelea 1-0. Seria scoţiană Celtic—Qpenu of South’ 2—0. Hibernian—Morton 5—0. Kilmarnock—Hearth of Middle Ocean 2—2. , Motterwell—Clyde 3—3. Partie—Aberdeen 1—1. S. Miren—Glasgow—Hamilton A- cademicals 7—3. 4 Azi la Arad Budapesta “ I.T.A. ARAD 29 (Prin telefon). — Mâi­ne (N. R. astăzi) echipa de foot­ball a Budapestei joacă aici cu e­­cupa locală L­T. A. Echipele vor juca în următoarele formații: LT.A., Marki, Vass, Covaci, Tu­dósé, Mészáros, Surdi, Covaci II, Reinhardt, Mercea Pop și Toth III. Budapesta: Toth, Pasmanti, Ho­nod­, Horváth, dr. Sarosi, Lazăr, Degressy, Kuspala, Laborc­, Covaci, Vinc­e. U.D.R. (Reşiţa)—Victoria (Timişoara) 10-1 (4-1) REŞIŢA 30 (Prin telefon) — In localitate s-a desfăşurat matchul dintre UDR şi Victoria (Timişoara). UDR a învins cu scorul de 10-1 (4-1) prin punctele marcate de Mark (2), Micu (2), Sziszik (2), Vita (2), Iovan şi Draguescu (UDR), resp. Bugariu (Victoria). e,11“ Cluj va juca la Bucureşti Revenită la Cluj, după 5 anii de pribegie „Universitatea­* este pe c­ale de refacere. Jucând cu forma­ţiuni consacrate ,,TJ” a reuşit re­zultate excelente.­­Astfel după ce a terminat la egalitate cu Carmen (2-2) a reuşit să dispună la scor de Ferar (4-0), după un joc entu­ziasmat. „U” duce tratative cu Carmen pentru­ două jocuri la Bucureşti, probabil pentru zilele de 6 şi 7 octombrie. In prezent, gruparea o duce greu din pun­ct de vedere material, dar va avea sprijinul unuli fost jucător şi preşedinte care s-a hotărît să a­­jute la refacerea grupării. întâlnirea de tennis Ungaria — România amânată TIMIȘOARA 30 (PRIN TELE­FON). — ÎNTÂLNIREA INTERNA­TIONALA DE TENIS ROMANIA— UNGARIA A FOST AMANATA CU O S­APT­AM­AN­A, DIN CAUZA CA ASBOTH, CELEBRUL TENNI­­SIAN MAGHIAR, E INCA IN CO­­VALESCENTA. o ** U LAI? ficios al organizaţiei sportului popular Campionatul de rugby a început Sportul Studenţesc, P.T.T., Stadiul Român şi Viforul Dacia învingătorii primei etape R. C# 13## T# C, R­ şi Sp. Studenţesc victorioşi la ##promoţie" Deschidere­a Cam­­ponatului Naţional de Rugby a furni­zat matchuri plă­cute prin interesul prezentat de echipe şi mai ales prin buna condiţie fizică arătată. Faptul că sezonul a început destul de târziu a dat posibilitate echipelor să se antreneze îndeajuns, spctacolul arătat fiind cu adevărat la înălţime. Fuziunea Sportului Studenţesc cu A.C.T.-ul nu a dat un rezultat vizibil. La categoria Onoare, ACT-iştii nu au influenţat jocul în mare măsură, iar la Promo­ţie, neavând adversari, nu au putut să ne arate nimic. Victoria Stadiului Român destul de greu ne arată un simptom destul, de dureros : bătrânii nu mai pot rezista unui match mai greu. Stadiul Român nu are astăzi juniori apţi pentru o înaintare de ,,onoare“. Câtva timp vor putea rezista în acest fel, dar conti­­nu­ând fără a-şi organiza o pepinieră se vor vedea la un moment dat în im­posibilitate de a mai obţine un rezul­tat onorabil. CATEGORIA ONOARE Sportul Studenţesc YMCA—T.Gr­. 11­ 3 (3-3) Un match cu adevărat palpitant ne-a fost furnizat de „proaspăta" echipă fuzionată a Sportului Studen­ţesc cu YMCA în compania T. C. R.-ului. In urma fuziune­ au fost introduşi în echipa Sportului Studenţesc Va. Ieriu, Stârcu, Moţica şi Fugaru. In­troducerea lor nu a modificat jocul ci a modificat... echipa Sp. Studenţesc. Greşala T. C. R.-ului a constat în aceia că a abuzat de lovituri de pi­cior în loc să joace d­eschis pe trei sferturi cu passe sigure la mână şi, mai ales, cu „găuri“ prin *U adverse. Şerban Ghica cuvertură nu a co­respuns. O preferam pe aripă. (Continuare în pag. 3-a) Ieri, în tot cursul zilei, s-au desfăşurat în con­tinuare, campio­natele naţionale de atletism. Com­petiţia a luat sfâr­şit cu victoria clu­bului A. C. R. la o diferenţă de 29,5 pt. faţă de Stadiul Român cla­sat la locul secund. Trebue să remarcăm noul record naţional obţinut la proba de 10.000 m., de către Dinu Cristea care şi-a ameliorat vechiul record de 15 min. 13 sec. cu cinci secunde. S-au remarcat dintre ceiilalţi, Ludiu, triplu campion, Ştefan De­­zideriu, Pandrea, Zeno Dragomir, Clement Baiciu, Victor Dumitrescu, Zenide, Tomna şi Jupy Calistrat ca­re sunt învingătorii zilei. Singura­­surpriză a furnizat-o Zeno Dragomir la lungime. Iată rezultatele tehnice: PROBELE DE DIMINEAȚA 400 m. plat 1. Virgil Ludu (ACR) 52 sec. 5/10 2. Emil Pandrea (UAB) 53 s. 6/10 3. Emil Jecu (ACR) 54 sec. 2/10 4. Truică (UDR) — 5. Eftimescu (UAB) — 6. Victor Pop (UAB) — Ludiu a cucerit prin 400 m. plat, a treia victorie din cadrul con­cursului. Dealtfel a fost cea mai muncită victorie a sa. Pandrea s-a comportat bine, în notă obiș­nuită. A avut ghinionul să întâl­nească un adversar mai bine pus la punct dar mai ales specialist. Ca deobiceiu, a plecat tare şi a con­dus 250 m. In spate foarte aproa­pe se dădea o luptă aprigă între Ludu şi Truică. Secundul reuşeşte chiar să-şi întreacă pe turnantă ambii înaintaşi şi să reia deşi pen­tru puţin timp, conducerea. Gre­şala cea mare şi care l-a costat chiar locurile 2 şi 3 a fost aceasta: a atacat prea puternic. Venit pu­ternic dita­ spate, Ludu trece în dreptul pornirii la 100 m. atât de Pandrea cât şi de Truică şi, cu un sprit puternic înscrie cea mai bu­nă performanţă a anului. Sosit frumos, Emil Jecu fl. întrece şi el pe Tufică reuşind un timp exce­lent pentru el. După cum se vede e în vădit progres. Eftimescu şi Victor Pop, în pluton. Aruncarea suliţei 1. Dezideriu Ştefan (UAB) 54 m. 33 cm. 2. Cruli (ACR) 52 m. 10 cm. 3. Samoşca C-tin (UAB) 51 m 37 cm. 4. Simionescu (St. Rom.) 49 m. 08 cm. 5. Rădulescu Gh. (Vnf. Dacia) 48 m. 88 cm. 6. Kunst Ioan (St. Rom) 48 m 38 cm. Cu o reintrare mai mult decât mulţumitoare, Dezideriu a reuşit cea mai bună aruncare a anului adjudecându-şi mult invidiatul ti­tlu. După cum se observă, nivelul a­­runcătorilor noştri de suliţă a în­ceput să se ridice din ce în ce. Cu şase aruncători peste 48 m dintre cari trei peste 50, putem spera ca în scurtă vreme, cai 54,33 m ai lui Desideriu şi cei 52,10 m­ aii lui Cruli (care a avut una dintre cele mai frumoase apariţii) să ajungă d­in nou în jurul lui 60. Figuri foarte frumoase au făcut Samoşca, Simionescu şi Kunst. In special ultimii doi în vădit pro­gres. 1500 m. plat T. Emil Pandrea (UAB) 4 min., 17 se­c. 3/10 2. Radu loniţă (CFR) 4 min. 21 sec. 3. Surd (UAB) 4 min. 21 sec. 5/10 4. Vlădiucă (UAB) 4 min. 23 se­cunde 2/10. 5 Vasile Pitiş (UAB) 4 min. 24 sec. 1/10. 6. Petcu Traiam. (C. S. Constan­ţa) 4 min. 31 sec. 5/10. Deşi la numai jumătate oră de 400 m. Pandrea şi-a adjudecat­­ de o manieră care-l situează în Cri, pe A.JVC F., în c c­adrul Campionatelor Naţionale de Atletism DINU CRISTEA a stabilit un nou record nap­onal III lai 10.000 m. III A. C. R. a câştigat competiţia, iar Stadiul Român definitiv, campionatele de Juniori. — Virgil Ludu, triplu campion — Zeno Dragomir, învingător la lungime. — Performanţe excelente realizate în cea de a doua zi de con­curs, fruntea demifondiştilor din ţară — 1500 m. cu un timp cât se poate de b­uni A fost proba cea mai spectacu­loasă. Pandrea ca întotdeauna la conducerea, foarte aproape ca o umbră în spatele lu­i, aleargă Ra­du Ioniţă, urmat la 1 metru de Pitiş. Primii 500 na. sunt alergaţi în­­ min. 22 sec. alergătorii trecând în ordinea clasamentului general cu excepţia huli Pitiş care se găsea la locul III. (Continuare în pag. 3­ a)­ ­ Dinu Cristea » Cronica Săptămâna care l’a încheiat a fost bogată in manifestaţiuni din toate ramurile sportive, începând cu footballul — sportul cel mai popular — şi continuând cu boxul, atletismul, ciclismul, tirul şi mo­­tociclismul — cluburile şi sporti­vii del­a noi s’au întrecut în orga­nizări dintre cele mai interesante şi nu întreceri care urmăreau în primul rând afirmarea ramurilor respective. Desigur, evenimentele cele mai importante ale săptămânii au fost matchurile internaţionale de foot­ball de la Budapesta şi Timişoara. In Capitala Ungariei reprezenta­tiva ţării noastre a întâlnit pentru a 10-a oară selecţionata Ungariei, în faţa căreia a cedat cu scorul de 7-2. Cei care cunosc valoarea soc­­cerulu­i ungar nu puteau anticipa decât un insucces al echipei noas­tre. Ungurii cunosc şi practică un faotabil mult superior aceluia pe care îl ştim noi. La Budapesta ca fi la Timişoara am fost învinşi. Nu ne lamentăm şi nu căutăm scuze. Echipa noastră a avut ele­mente foarte bune, cari s’au stră­duit din răsputeri să facă o figură onorabilă în faţa unei formaţii în­cercată în matchuri grele. Dincolo însă, de aceste două insuccese stă un rezultat pozitiv şi anume sta­bilirea unor relaţii de prietenie şi pofilalbonare cu sportivii unguri. In această prvinţă ne reamintim de frumoasele declaraţii făcute recent presei sportive de la noi de către d. Iosif Becskö, secretarul general al Comitetului Naţional al Sportu­lui maghiar. D.sa a spus că „spor­tul urmăreşte consolidarea păcii şi că sportivii unguri stabilesc legă­turi cu ţările democratice, căutând distrugerea şovinismului şi înfră­ţirea dintre popoare“. Matchurile de la Budapesta şi Timişoara au arătat posibilităţile sportului ro­mânesc. Ne v­om strădui ca în par­tidele internaţionale viitoare să aplicăm experienţa primelor jocuri pe care le -am pierdut. + Gala de box de la Venus a scos câteva rezultate surprizătoare. Ast­fel Dumitru Petrescu a făcut k. o. pe Ion Stoianovici în repriza doua, Costel Stănescu a învins la puncte pe Weintraub, iar Barasch a fost silit să abandoneze de către Cons­tantin David în plină revenire de formă. In sfârşit Florea Stanomir, care putea scoate un match mare în faţa lui Andrei Valentin, fiind incidentat a trebuit să iasă din luptă. Pentru săptămâna aceasta boxul sindicalist va fi demn re­­­­prezentat prin 5 mari reuniuni de cartier, care vor face o foarte bună propagandă pentru mişcarea pugi­­listică de la noi. * In cadrul campionatelor naţio­nale de atletism la Seniori admi­rabilul atlet Dinu Cristea, deşi nu se mai află în prima tinereţe, a stabilit un nou record naţional la proba de 10.000 m. plat, în care nu are contra­candidat. Celelalte re­­zultate ale campionatelor sunt mulţumitoare. O primă concluzie ce se poate trage este că atletis­mul de la noi se sprijină foarte Continuare în part. III-a) VIFI1ILJIII1 a Mai casa I. Krtai Korhadian dublu învingător Frumoasa performanţa a începătorilor Ocneanu şi Maruîis Reuniunea ciclistă desfăşurată ori dimineaţă pe Velodromul „Va­sile Ganarache“, n’a corespuns în toiul aşteptărilor. Ca deobiceiu a­­lergătorii nu s’au prezentat la start la ora fixată pentru începe­rea reuniunei iar oficialii, o parte au venit târziu, iar alţii nici n’au făcut deplasarea până la Velo­drom. Consemnăm acest fapt pentru a nu şt­im câta dată. E necesară mai multă disciplină sportivă din partea alergătorilor şi şi oficialilor. Pentru că nu este admisibil ca şi astăzi să mai existe aceleaş menta­lităţi din trecut. Beekman şi M. Nicu­lescu învinşi de începători ! Probele de emi, aşteptate cu in­teres de iubitorii sportului cu pe­dale au avut două surprize cu ră­sunet. Doi „aşi“ ai pistei — Beekman şi M. Niculescu au fost învinşi la vi­teză de începătorii — respectiv Oaneanu şi Marulis. Victoria lor nu este întâmplătoare, nu se dato­­reşte unu­i accident. Din contră, au învins categoric pentru că nu i-a­u intimidat „sa­vanţii” lor adversari. Şi performanţa este mare, pen­tru că au câştigat în faţa unor „con­sacraţi“. Două elemente de valoare, Oc­neanu şi Marulis au înaintea lor un viitor frumos. Norhadian dublu învingător Din nou, victoria a revenit lui Norhadian..Este adevărat că viteza a câştigat-o mai greu ca de obiceiu şi aceasta datorită formei excep­ţionale a lui Mihăilescu care şi la urmărire împreună cu Ţapu a fă­cut o figură excelentă. In frumoasă revenire Gociman, foarte bun. Martie Ştefănescu, Ma­rin Niculescu, militar fiind, nu s’a putut pregăti, dar totuşi a mers destul de bine- In notă Necşuliu şi Robert Ştefan, Beekman slab, sur­prinzător de slab. A comis și-o greșeală, ce nu ca­drează cu un alergător de talia sa: n’a complectat echipa Metropolei care avea șanse. (Continuare in pag. 4-a) TI­­BEBBSB...~i---—»B = SESTA VREA­U• SA VINA IN IN ECHIPA NAŢIONALA­­A AUSTRIEI, CARE A JUCAT LA BUDAPESTA FUNDAŞ STANGA A FOST ETERNUL SESTA, ULTIMUL SUPRAVIE­ŢUITOR AL CELEBRULUI WUNDERTEAM”. EL A FĂCUT O PARTIDA EXCEPŢIONALĂ ŞI OMUL A­­CESTA, CARE DEŢINE SECRE­TUL’ ETERNEI TINEREŢI, A IMPRESIONAT DEOPOTRIVĂ PRIN TECHNICA ŞI MOBILI­TATE. RASBOIUL SI ANII N’AU LA­­SAT ASUPRA LUI NICIO UR­MA GRAVA. LA 36 DE ANI, SESTA, A JUCAT APROAPE LA FEL CA IN ANII, CÂND ERA DEPARTE CEL MAI BUN FUNDAŞ EUROPEAN. O dorinţă care ne pri­veşte... Ceea ce este însă mai interesant în această a­­pariţie a lui Sesta este faptul că­ el funcţionează în acel­aş timp ca­­şi antre­nor al echipei naţionale. Şi este­ încă un foarte huit antrenor, lucru care nu ar mai trebui subliniat pentru că echipa naţio­nală a Austriei nu poate avea un antrenor slab. Dar aceasta nu este to­tul. Sesta are o dorinţă, care ne priveşte. Vreţi să vină în România­, ca ju­cător şi antrenor. Oferta, aceasta a fost a­­dresată unui club din Bu­­cureşti şi unei mari gru­pări provinciale. Rare fiind pretenţiile mai mult satt mai puţin modeste ale lui, nu este exclus ca el să fie anga­jat la una din aceste gru­pări. ROMANIA •ti Ultimul supraviețuitor al wundferteamului s’a oferit ca jucător şi antrenor CI »* Cuim a doborît Dinu Cristea Recordul la 10.000 m. Dinu Cristea a doborît ieri după amiază recordul realizat de el cu opt ani în urmă la „Balcaniadă“ când stabilise 32 min. 13 sec. Ieri şi-a ameliorat performanţa, fără adversar, cu cinci secunde. Singur adversar, şi numai pen­tru 2000 m, i-a fost Radu loniţă, pe care, până la urmă la întrecut cu aproape 700 m. Radu loniţă a condus... 200 m. şi pe urmă Dinu. S’a mai ţinut „Radu“ 2000 m. dar a slăbit alura. Suntem în măsură să furnizăm cititorilor noştri trei „timpuri“ marcate de Dinu Cristea în timpul cursei. Prima mie de metri a alergat-o în 3 min. 01. Primii 1500 m. i-a parcurs în 4 min. 35 sec. La 3000 m. cronometrul marca 9 min. 13 sec. iar la 5000 m. 15 min. 44 sec., adică al doilea timp al său al a­­nului pe această dispută. Pe Radu Ioniţă l-a „prins“ cu un tur din urmă abia după 7.900 m. Cu titlu de informaţie arătăm timpul marcat de Dinu pe ultimii 500 m.: 1 min. 33 sec. Iată noul record naţional: 32 min. 08 sec. U.A.M. a învins Ciocanul cu 3:1 (2:0) pentru că bucureştenii au atacat confuz şi neinteligent şi n’au ţinut s­ă profite de oboseala adversarului magant a jucat în majoritatea ac­ţiunilor sale pe jos deşi avea o evi­denţă supremaţie în aer. Ciocanul, net dom­inat în jocul de cap a continuat totuşi pe sus şi eroarea aceasta esenţială dă expli­caţia scorului. Intr’adevăr, Dermagant a, avut lucruri, cari, să justifice în mare parte victoria, dar nu este mai pu­ţin adevărat că scorul a fost hotă­rît mai mult de deficienţele bucu­­reştenilor. Constatarea aceasta pentru a întrebuinţa o expresie îbtern --;j■­ — nu scade eu rrnvi ■ învingăto-lur St“u ” r. ,-hului şi victoriei pr­o­­xacte. Două KonÎuri din două erori Aspectele diverse ale celor două re­prize sunt mărturia cea mai bună a afirmaţiei precedente. (Continuare în pag. 4­ a) JJermagant a învins — fără a arăta lucruri deosebite — pe Cio­canul, cu 3:1 (2:0), dar n’a clătinat victoria de Sâmbătă a Unirii Tri­color. De data aceasta, n’a fost un joc chiar atât de plictisitor. Derma­­gant a isbutit să joace chiar destul de bine în prima repriză iar în cea de a doua s’a apărat cu o ene­rgie lipsită, poate, de eleganţă dar continuă. Echipa aceasta, care va trăi multă vreme cu gloria unei victorii mari asupra Capitalei nu a mai a­rătat aceeaşi strălucire. A apărut obosită şi în jocul ei au fost numai reflexele vagi ale partidei de a­­tunci. Sunt totuşi câteva lucruri inte- virtuţi technice, cu toate că aces­­te sante în formaţia din Târgul Mu­­tea au fost întunecate uneori de un reş şi jocul ei, joc desordonat sau confuz. Aripa dreaptă Incze I — Simko, In ansamblu, trebuie remarcată fundaşul dreapta Szöllössi şi mijlo- (je ],a început superioritatea în jo­­caşul centru Boythe sunt jucători cui la cap şi pasele pe jos, buni, cari au demonstrat destule. Iată, aici, un lucru ciudat, Der- SorioSy (Dermagant) .

Next

/
Thumbnails
Contents