Sportul Popular, noiembrie 1945 (Anul 1, nr. 183-212)

1945-11-01 / nr. 183

Iată adevărul! •SOFIA BUCUREȘTI 3-2 Cum a fost perfec­tat matchul, cum s'a format echipa, şi mai ales, de ce * am fost învinşi Declaraţiile c­ui Al. Reuss preşedintele Comisiei in­terimare F.R. F.A. după înfrângerea de Duminică dela A.N. E. F­ „Nu rezultatul interesează, ci strângerea relaţiilor c­e prietenie“ înfrângerea echipei capitalei a mâhnit pe deo­parte, IAR PE DE ALTA PARTE A STÂRNIT DIVERSE COMENTARII CAUTAND SA EXPLICE CAUZELE ÎNFRÂNGE­RII. PENTRU A COMPLETA CU O DECLARATIE AUTORI­ZATA, DAM MAI JOS EXPLICATIILE D-LUI REUSS, PREŞE­DINTELE F.R.F.A. D-SA SPUNE LUCRURILOR PE NUME ŞI DE ACEEA DE­CLARAŢIILE D-SALE SUNT CU ATÂT MAI PREŢIOASE.­­Am fost învinşi deoarece : Independent de voinţa noastră am fost puţi­­n situaţia neplăcută de a an­gaja şi susţină­­m joc în condiţiuni cu totul de uzitate. Sâmbătă la prânz am considerat că trebue să jucăm, şi în aceiaş seară am format lotul jucătorilor. Duminică di­mineaţa i-am convocat iar după masă am jucat. Nu aduc nimănui nici o învi­nuire — situaţia se datorează integral unei greşite şi regretabile neînţelegeri ivite cu ocazia tratativelor duse cu Fe­deraţia de specialitate bulgară care nu recunoaşte că s’ar fi angajat ca repre­zentativa Sofiei să joace Duminică cu gruparea C. F. R. Bucureşti ci cu re­prezentativa Bucureşti deşi din partea Federaţiei noastre nimeni nu a fost autorizat şi nu a tratat cu vecinii noş­tri un astfel de angajament. Un act de curtoazie Ca un act de curtoa­­zie pentru ciulgari cari au declarat categoric Sâmbătă 27 Octombrie 1948 că se înapoiază a­­casă dacă nu au posibi­litatea de a ju­ca cu re­prezentativa Ilucurești, aşa după cum au apro­barea forurilor sporti­ve superioare, am ac­ceptat să joace repre­zentativa noastră. Este neîndoios că acest act d­e curtoa­zie reprezintă o diferenţă de pregătire echivalată cu cel puţin două goluri m­avoairea noastră plus goalul din 11 me­­ci rotuit de Torjoc. Astfel că rezultatul ilar îl consider de 5:3 pentru noi. Acest Hjoru H vom demonstra Im. revanşă la Sofia. In orice caz a­m avut în faţa mea s­­ilită un adversar redutabil care merită toa­tă consideraţia. Nu trebue să uităm că reprezentativa Sofiei este învingă­­toarea Stelei Roşii din Belgrad care ne-a dat atât de lucru făcând dovada complectă a capacităţii ei. Or, dacă am luptat cu învingătorii Stelei Roşii nu putem fi decât foarte mulţumiţi cu re­zultatul obţinut. Nu rezultatul intere­sează ci strângerea raporturi­lor“ Insă nu rezultatul in­teresează ci toată fac­tura jocului, care a fost frumos, pasionant ş­i plin de faze emoţio­nante, dar mai ales ne interesează strângerea raporturilor de priete­n­­nie şi bună vecinătate între popoarele acestor două ţări — şi acest ţel a fost realizat deplin. Iată în ce constă marea noastră mulţumire. Cu această ocazie trebuie să mulţu­mesc eminentului sportiv d. 1. Mocior­­niţă care cu o amabilitate deosebită, cu priceperea şi competenţa domniei sale recunoscută, ne-a dat tot sprijinul pen­tru a face faţă situaţiei. D-sa a alcă­tuit o echipă perfect omogenă, cu ace­laş stil de joc şi care urmând indica­ţiile d-sale, a fost, mai ales in prima repriză, tot timpul peste adversar. Deasemeni mulţumesc întreg­ei echipe atât pentru joc cât şi pentru compor­tarea faţă de adversar. Cei ce au stă­(Continuare în pag. lll-a) D. ALB. REUSS Duminici are loc prima reuniune ia arena Palladium David-Poll­s matchul zilei Intr’un cadru festiv se va dismu­­ta Duminică pri­ma reuniune pro­fesionistă de box din arena Palla­dium, care a fost ___________ transformată din nou in circ și special amenajată pentru box. In program figurează boxeuri de prima categorie, ca Ion Popa, Cos­­tel Stănescu, Ion Mihail şi Alexan­dru Pollus. Remarcăm prezenţa lui David, care după frumoasa victorie obţi­nută asupra lui Barasch, poate fi socotit ca un boxeur în revenire şi dacă va trece şi peste Pollus, va putea boxa apoi cu „uşori“ dintre cei mai valoroşi. Acest lucru nu-i va fi însă prea... uşor, deoarece Pollus este un boxeur foarte tehnic şi posedă un punch destul de pu­ternic. Are însă un desavantaj, pe care David îl va putea specula, pentru a obţine victoria: slăbiciu­nea bărbiei lui Pollus. Matchul se anunţă aprig şi greu pentru ambii boxeuri. David vrea să nu se desmintă după victoria din luna trecută, iar Pollus, cunoscut de ferfii boxeuri ca un adversar de temut, va căuta să obţină o victorie pen­tru a nu se desminţi. Menţionăm că cei doi adversari se întâlnesc pentru prima oară. UN PROGRAM VARIAT Celelalte partide, pe care le vom comenta în numerele noastre vii­toare, se anunţă tot atât de inte­resante, atât cele amatoare, cât şi cele profesioniste. Prezenţa dublu­lui campion naţional Ion Popa, ga­rantează calitatea programului, care se prezintă astfel: Ion Popa — C. Stănescu, 10 re­prize a 3 minute. Alex. Pollus — C-tin David, 10 reprize a 3 minute. Ion Mihail — Ilie Ursu, 10 re­prize a 3 minute. AMATORI Mihai Voinea — Vasile Sărbu, 3 reprize a 3 minute. Nîcolae Nistor — Nîcolae Buză, 3 reprize a 3 minute. ★ Biletele s’au pus în vânzare la librăria „Cartea Rusă“ din Calea Victoriei. Pentru a evita aglome­raţia la cassele arenei, publicul este invitat a reţine biletele din timp. LIBERTATEfl-Oradea se va desfiinţa... «Iacă Samu, Halasz Antalfi nu vor fi înapoiaţi de I.T.A. Arad Când socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din... Oradea Libertatea şi-a schimbat numele şi a discuta Cazul Mosko şi Libertatea-O­radea, continuă să fie în cercurilor foot-balliste orădene. Pentru cei cari nu sunt la cu­rent cu acest caz, să le amintim pe scurt ce s’a întâmplat: Mosco Aron, jucătorul Spar­tei din Arad ,orădean de origină, a primit din partea clubului I.T.A.­ Arad mandatul de a trata la Ora­dea, cu clubul Libertatea, transfer­area a doi jucători orădeni pentru I.T.A.­Arad, jucători ale căror ca­lităţi au fost lăsate la aprecierea lui Mosko. Dar socoteala de acasă nu se po­triveşte cu cea din târg, respectiv Oradea, şi Mosko s’a lovit de dâr­zenie orădenilor şi sportivitatea lor. Dar să explicăm. Sosit la Ora­­dea, Mosko a luat contact cu Hitt­­ner Ştefan, managerul echipei Li­bertatea din Oradea. Acest fapt se întâmpla la 20 octombrie, şi, din prima discuţie, Mosko s-a arătat „dispus să achiziţioneze doi jucă­tori: pe Băcuţ şi Halász". Şi ,astfel, învestit cu această ca­litate de racobeur, şi cu mandatul financiar, bine stabili de I.T. A., Mosko a descins, într’o seară, la O­­radea, trimis un protest Preţul achiziţionării, foarte mic, pentru valoarea lor: tranşarea di­rectă cu jucătorii. În ceea ce-l pri­veşte pe Hittner, el va primi, pen­­tru complicitate la fapt, suma de lei 1.000.000 ! Iar Libertatea nu va păgubi cu nimic prin pierderea acestor jucă­tori, fiindcă va primi 2.000.000 lei, cu care va putea „forma“ alţi ju­cători. Cu dragostea de club carac-e­teristică Orădenilor, Hittner, (Continuare în pag. III-a) BĂCUŢ Socoteala de acasă nu se Oradea Rugb­y-u­l a trăit Duminică o zi de glorie. Cei treizeci de mii de spectatori veniţi pe A. N E. F. să asiste la un match de foot- Sail care a deziluzionat, au putut admira, timp de optzeci de minute, acea minunată întrecere a muşchi­­lor şi a inteligenţei, într’un match de rugby. Minifprey pe A. FU. E. F. După matchul cu Valea Jiului... Consideraţii technice asupra partidei de Duminică. Un match frumos în care toţi au contribuit pentru propaganda rugby-ului Nu a fost o partidă mare, nu s’a jucat rugby de calitate, asta o spu­nem dela început. Pentru cei ce cunosc rugby-ul, partida de Duminică a fost sortită să fie câştigată de bucureşteni îna­inte de începutul ei. Şi totuşi, deşi nu prezenta un interes vizibil, ea a fost urmărită şi de rugby-şti. De ce? Pentru că a fost o surpriză mi­nunata comportare a minierilor de pe Valea Jiului. Fără ca să mai facă antrenamen­te, cu o activitate sportivă redusă la zero, echipele de rugby de pe Valea Jiului au reuşit timp de o repriză să menţină scorul la egali­tate, practicând un veritabil joc de cupă. De aceia, primul mitemps nu o potriveşte CU cea din plăcut profanilor. A fost un joc dur, fără deschideri, în care minerii s’au complăcut, iar bucureştenii au că­zut în cursă făcându-le jocul. In schimb, repriza secundă a fost apogeul. S’a jucat frumos, s’au fă­cut deschideri spectaculoase şi s’a marcat mult. Publicul a fost satis­făcut. A fost cu adevărat o demonstra­ţie reuşită. Cei ce ştiau ce este rugby-ul au înţeles matchul, iar cei ce nu cunoşteau sportul cu balonul ''Continuare în pag. lit-a) Skender Begaja şi Behlul Hatibi campioni de pentathlon şi de­cathlon ai Albaniei Tirana, 30 (Radio Sportul Popu­lar).­­ Concomitent cu Campiona­tele Naţionale de atletism ale Al­­baniei s-au disputat la Tirana Pentathlonul şi Decathlonul Na­ţional care au revenit lui Sken­der Begaja şi respectiv Bahlul Ha­tibi, ambii de la S. K. Tirana. Iată rezultatele tehnice ale ce­lor două concursuri Pentabhloff 1. Sheridea Begaja (S. K. Tirana) 2028 pt. 2. Hojrula Hysenaj (S. K. Vitaz­­nija) 1818 pt. 3. Gani Dali (Divizioni IV) 1498 pt. 4. Algi Quirgo (S. K. Ism. Qe­­maili),1451 pt. A­u luat parte şase concurenţi. Decathiion 1. Behlul Hatibi (S.K. Tirana) 4014 pt. 2. Loro Borici (S.K. Vllaznija) 3273 pt 3. Hysen Sharra (S.K. Ism. Qem) 2743.pt.: 4. Hysen Hysenaj (Divizioni II) 2426 pt. învingătorii au realizat, în me­die de fiecare probă, Begaja, la Pentathlon 405,6 pt. iar Behlul Hatibi la decathlon 401,4 pt. DICȚIONAR FOOTBALLISTIC Mâine după amiază se dispută pe terenul Venus matchul restanţă al GHIURIŢAN (C. F. R. efeped a Hl-a Campionatul catego­riei ,,Onoare“ C. F. R.—Venus. Jocul prezintă un interes deosebit datorită faptului că jocul de mâine poate schimba situaţia clasamen­tul. Astfel Venu­s, penultima clasată, va căuta cu orice chip să-şi însuşiască victoria pentru a putea să treacă de spectrul lanterned. De altă parte C. F. R. ţine să se reabiliteze după înfrângerea suferită în matchul cu Carmen. Pentru jocul de mâine ambele echipe vor face schimbări în formaţii. Astfel la C. F. R. va reintra Mol­doveanu, care va aduce în apărare un punct de rezistenţă, iar la Voines va reintra Budan, astfel că poarta ,,negrilor“ va fi puternic păzită. Formaţiile celor două echipe vor fii C. F. R.: Sadowsky—Ghiuriţan, Moldoveanu, Costea, Urechilatu, Tă­năsescu—Lungu, Gavrilescu, Florian, Mihiădlescu, Bogdan. Venus : Budan—Sarwais, Bef­fa—• Zeană, M. Fopescu, Brandiabur —* Pascali­de, Floeşteanu, Hamis, Luca, Beldiman. Matchul va începe la ora 15,30, iar în deschidere se va disputa matchul de campionat districtual Griviţa C. F. R.—P. T. T. Dynamo a plecat spre Londra şi va juca primul match­ cu Chelsea MOSCOVA, 30 (Radio Sportul Popular). — Echipa de foot­ball­ Dynamo a părăsit Sâmbătă capi­tala cu destinaţia Londra. Pri­mul match în Angliai, Dynamo îl va susţine în campania formaţiei Chelsea, una din echipele frun­taşe ale seriei de Sud a campio­natului englez de foot­ball. Hlaine pe Venus Se dispuţi restanţa etapei a lll-a C. F. R. - Venus Csepel din nou învin­gător în campionatul maghiar BUDAPESTA, 9 (Radio Sportul Popular). — Ultimul match din ca­drul campionatului maghiar de football s’a desfăşurat între echi­pele Csepel şi EMTK. Deşi grupa­rea EMTK din cartierul Erzsébet a atacat mai mult, Csepel s’a bucu­rat de noroc şi a reușit să învingă cu 3—1 (1—1). „VA ROG SA MA SCUZATI mb—————■—w——lini mu in——— hut iT»«a»»»MMamMnagMiiiri -li iu«lh iwnwyţa DAR PENTRU CE SUNTEM ATÂT P­E PESIMIȘTI”?______ •••pentrucă footballul tricolor nu este chiar atât de mediocru In minutul 67, Iordanoff a aruncat footballul românesc în­tr’un abis nemăsurat. E desigur cea mai mare performanţă, pe care a realizat-o vreodată un jucător, de football cu un singur, shoot anemic. . Echipa Capitalei, alcătuită în modul cunoscu­t a pierdut cu 2:3 şi footballul românesc a început să cadă vertiginos ca un meteor fără strălucire, însă-­ Şi pentru a opri căderea s’a­­dat şi soluţia: să construim în jurul lui, după modelul marilor împăraţi chinezi, un zid, de care să se lo­vească toate ispitele relaţiilor in­ternaţionale. Acesta e cerul sub care se agită oamenii şi pasiunile, după matchul de pomină dela ANEF. Intr’adevăr, niciodată o înfrân­gere n’a deslănţuit atâta pesimism ca acest rezultat ireal. Sunt oameni foarte trişti, semn de romantism şi tinereţe. Şi în a­­ceastă perspectivă tristeţea le este interesantă. Decât că nu există nici un motiv pentru a fi atât de pesi­mişti. FOOTBALLUL ROMANESC NU ESTE NICI MEDIOCRU, ŞI NICI PE LA CAPATUL DE JOS AL SCĂRII. EL POATE INTRA PE POARTA PRINCIPALA. NUMAI TIMIDITATEA NOA­STRĂ ŞI ANUMITE ÎNCLI­NĂRI IL POT SILI SA URCE UMIL PRIN INTRAREA DE SERVICIU.. Pentru că.... Dar să începem cronologic. Isvoa­­rele pesimismului sunt totuşi puţine. . „Steaua Roşie“ a învins „Bucureşti“ cu 5:2, la Budapesta, Ungaria a în­­’ vin® România cu 7:2 şi Sofia a în­vins Bucureşti“ cu 3:2. ÎNAINTE DE TOATE, ECHI­PA CAPITALEI NU ANGA­­JEAZA FOOTBALLUL ROM­NIEI, ŞI APOI, IN NICI UNA DIN CELE TREI ÎNTÂLNIRI N’AU JUCAT CELE MAI BUNE ECHIPE, PE CARI LE PUTEAM ALINIA. AU PIERDUT DE TREI ORI TREI FORMAȚII IMPROVI­ZATE, ALCĂTUITE FARA COMPETENTA SAU IN ÎM­PREJURĂRI UNICE, CA ULTI­MA DATA. NICIODATĂ, — SI LUCRUL ACESTA TREBUE SA-L AVEM MEREU IN SPIRITUL NOSTRU, — N’A FOST ÎNVINSA ANUL ACESTA CEA MAI BUNA SE­LECȚIONATA, CARE SE PU­TEA FACE. Vă rog să mă scuzaţi, dar acest 2:3 (1:1) realizat de echipa Capitalei este totuşi o performanţă. Să gândim pu­ţin că lucrurile se întâmplau invers. Echipa Sofiei, selecţionată exact aşa cum a fost selecţionată echipa Capitalei, ar fi putut scoate, în ace­­laş match rezultatul acesta? Să fim serioşi. Nu se poate discuta valoarea tehni­că a footballului românesc luându-se (Continuare în pag. 3­ a1 Sportivii din trupele de ocupaţie sovietice în Germania fac o demonstraţie

Next

/
Thumbnails
Contents