Sportul Popular, decembrie 1945 (Anul 1, nr. 213-236)

1945-12-01 / nr. 213

Dinamo sovietic • de (Tiflis), ambasadorul sportului în România se va bucura o primire fastuoasă Pregătiri intense în taberele adversarilor de Joi şi Duminică cu georgienilor. Oaspeţii vor vizita Întreaga ţara După cum se ştie, astăzi va sosi în Capitală, pe calea aerului, binecunoscuta echipă de football sovietică Dinamo (Tiflis). Sunt cunoscute extraordinarele performanţe pe care le-a realizat cu câteva luni în urmă, în Campion­atul Uniunii Sovietelor când a reuşit să se menţină în fruntea clasamentului cinci etape conse­cutive. Ora la care vor sosi nu e cunoscută; ea depinde de condiţiunile atmosferice pe care le va avea de întâmpinat aero­nava. S'ar putea totuşi — datorită acestui neprevăzut amănunt — ca sosirea lui Dinamo să fie amânată cu o zi. In orice caz, în cursul zilei de Sâm­bătă reprezentanţii footbalului sovietic pentru România vor fi sosit în ţară. Prima întâlnire cu Carmen Dinamo-Tiflis urmează să întâl­nească joi după amiază, echipa campioană de toamnă a Capitalei F. C. Carmen, în compania căreia va susţine, pe stadionul ANEF, pri­mul s­ău match în ţară. Trei zile mai târziu, Duminică, prima formaţie „Ceferistă” va da la rândul ei, replica echipei sovie­tice. Jocul se va disputa deasemeni pe stadionul ANEF. Prezenţa echipei Di­­ntaare 3 la nai este aştep­tată cu nerăbdare de cercurile sportive din România,, iar provincia ma­mai ce­roten­este ca «UEttercc'­:-- cereri ca _ Georgie Arruî să joace şi în difers­e oraşe ale ţă­rii. Dealtfel interesul publicului sportiv asupra extraordinarului „team” sovietic, va face ca Stadio­nul ANEF să fie în zilele de Joi şi Duminică, încă odată neincăpător ca şi la celelalte întâlniri internaţio­nale susţinute de bucureşteni. Massele de spectatori care proba­bil că nu vor încăpea în tribuna stadionului vor dovedi că footbal­­lul sovietic este mult gustat de noi. Temperatura sub zero care pro­babil că va dăinui şi în timpul săptămânii viitoare nu va speria pe nici un sportiv dornic să asiste la un adevărat regal footballistic. Sperăm însă că timpul se va menţine frumos, contribuind la perfecta desfăşurare a jocului. Echipele se vor prezenta pe teren întărite astfel că implicit calitatea jocului va avea mult de câştigat. In felul acesta se va exploata la maximum prezenta sportivilor so­vietici cari vor întări totodată le­găturile de prietenie între popoa­rele Uniunii Sovietice şi România. Jucătorilor şi conducă­torilor sovietici li se va face o primire fastuoasă; s’a îngrijit un program distractiv şi instructiv de mare amploare. Sovieticii vor avea ast­fel ocazia să viziteze fru­museţile ţării noastre în­cercând să ne cuunoască astfel mai bine. Unul din viitorii adversari ai echipei ruseşti (C.F.R.), va opune o formaţie din cele mai puternice, întărită şi cu câţiva jucători de la alte cluburi. Pen­tru ca formaţia să se prezinte cât mai bine, şi pentru a avea omogenitatea ne­cesară ,,feroviarii” vor susţine două m­atchuri cu echipe districtuale. Astfel Sâmbătă, la ora 14, pe terenul ANEF, CFR va primi replica unei com­binate Griviţa CFR-Telecomunicaţii şi Tipografia CFR. Deci un joc în „fami­lie“ în care partenerii­ se prezintă cu o echipă puternică. Miercuri 5 Decembrie pe terenul ANEF tot la ora 14 redutabila forma­ţi® sindicalistă STB va fi adversarul SFR. „Tramvaiștii“ s-au impus până acum prim jocuri de bună calitate, astfel că în compania lor, „feroviarii” vor putea face un bun antrenament La toate aceste jocuri, va participa următorul lot: Sadovsky,­­ Ghiuriţan, Lenghe­­riu, Ritter, Popa (Ciocanul), Ne­­grescu (Ciocanul), Tănăsescu, Oană (Juventus), Lungu, Mihăi­­lescu, Baratky, Radu Florian, Iordache (Juventus), Bogdan. Jucătorii vor avea cu ei întregul e­­chipament, fără tricouri. Demonstraţie sportivă pe străzile Tiflisului Formaţia sindicală Arte Grafice a terminat la egalitate cu Ciocanul 1 -1 (1 -0) Jucând gri pe arena din Dudeşti cu Ciocanul, echipa sindicală Arte Grafice a reuşit să termine la ega­litate după ce în prima repriză con­ducea cu 1-0 prin goalul marcat de Grecu. In repriza doua Ciocanul forţează nota şi izbuteşte să marcheze prin Sergent. „Tipografii“­ au jucat foarte bine reuşind să-şi surclaseze adversarul dominând cu hotărîre o bună bu­cată de timp. Arte Grafice a utilizat în forma­ţia sa şi câţiva jucători de la Socec- Lafayette. [mmm va mn seilian a lf.ft.S.S.-ului şi a Angliei alte angajamente internaţio­nale ale foodlsa'i^u^uâ cehoslovaî PRAGA, (Prin telefon). — Football­ul cehoslovac a în­cheiat câteva angajamente internaţionale de natură să constitue un examen pentru stadiul actual al soccemlui de aci. Acest program care pre­vede jocuri de mare răsunet, promite întâlnirea echipei naţionale de football a Ce­hoslovaciei cu echipa selec­ţionată a Uniunii Sovietice şi cu Anglia, încă pentru pri­măvara anului 1946. Din acea­ sursă se află că echipa Sparta din localitate a fost invitată pentru câteva jocuri în Anglia, încă în a­cest sezon. Programul de mai sus, este de natură să ne edifice perfect, despre posibilităţile actuale ale footballului ce­hoslovac, despre care nu a­­vem criterii de comparaţie din cauza războiului. Mâine începe perioad­a de Transferări a atleţilor Hormese impuse de federate Dat fiind că mâine, 1 Decembrie începe perioada de transferări a federaţiei de atletism, care se sfâr­şeşte la 31 Decembrie, comisia in­terimară a făcut o serie de preci­zări în legătură cu tranferările din anul acesta . Demisii se primesc, scrise pe carte poştală recomandată, în care să fie indicată cauza ca­re a determinat-o. Demisia trebue înaintată de­asemeni în timp legal, tot prin carte poştală şi grupării din care face parte, în caz contrar ea neluându-se în consideraţie. Timpul lăsat liber grupărilor pentru protestare este : 1­5 ianuarie. Președintele comisiei de transfe­­­rări și legitimări a fost numit în persoana d-lui Cristache Iordă­­­nes­cu. Echipe de bucure­ștene se pregătesc nautru turneele UNIVERSITATEA-Cluj și KflRRES-Mediaș ------TTT.ira^XWOOOOOUqOO ^U^lCTOOOOCX3t^C>POOOaOOCXXXJUOOOOOWCT300KKjpCXnXJ<XAAX>0 Am reprodus în numărul nostru de ieri, neaşteptat de categorica decla­raţie pe care ne-a făcut-o Dumitru Petrescu. Viitor­­ul adversar al lui Ion Chiriac, fără niciun menajament, a declarat cate­goric: „Ilie Piţu va fi învins prin K. O.!”. Evident, ce-a spus Petrescu, a provocat justificate discuţiuni în toate cercurile sportive. In unanimitate, toţi sunt de acord că Petrescu a exagerat cu ipult posi­bilităţile sale şi că Piţu îl va învinge net la puncte, dacă nu chiar înainte de limită. Ultimii se bazează pe faptul că Piţu loveşte şi el tare — a învins de altfel în ultimul match prin K. O. pe Tudose — şi că Petrescu nu-i ex­clus să împărtăşească aceiaş soartă pe care „Pipa” a avut-o în întâlnirea cu Brătescu. Nu ne-a mirat în asemenea împre­jurări, vizitare care ne-a făcut-o Ilie Piţu la redacţie. Era normal să răs­pundă la acest duel de declaraţii. Ceva mai puţin agresiv, dar documen­tat, aşa cu­m se cuvine unui boxeur technic, Piţu a ţinut să ne spună : „Eu nu anticipez atât de catego­­ri­c ca Dumitru Petrescu. Mă bizui pe cunoştinţele mele pentru a evi­ta faimoasa stângă şi mă voi stră­dui pentru a culege o victorie pe care antecedentele nu mi-o pot re­fuza. Mai precis vreau să amin­tesc de Tom­a Ilie prieten şi part­ner de antrenament. Condamnat înaintea matchului său cu Petrescu să fie învins prin K. O. — era mai mult o chestiune de reprize — „Tomiţă” nu numai că n’a fost în­vins prin K. O. dar a reuşit chiar să-l domine destul de clar, demon­strând astfel că evitând stânga sa, poţi să realizezi uşor o victorie asu­pra sa. Nu ştiu de­ ce n’aşi ,ai­ea­­ dreptul să sper şi eu la realizarea acestei victorii, nu chiar prin K. O. cum se laudă adversarul meu, dar cel puţin la puncte”. diurn, când unul din ei va primi con­firmarea oficială a prezumţiilor lor. Titu Sărbătoare are om foarte bun direct de stânga De când a intrat sub supravegherea lui Lucian Popescu, Titu Sărbătoare, a marcat vizibile progrese tehnice, care au fost puse în valoare, în ulti­mul său match cu Grigore Matei. In acest fel, urmând un drum progresiv, îi s’a angajat un match cu setebistul Florea Stanomir. Acesta este un pugi­list consacrat prin întâlniri cu cei mai buni oameni ai categoriei, iar ultima sa luptă cu Andrei Valentin ni l-a prezentat în mare formă. Mai ales din acest punct ■— al raportului de forţe — această luptă se anunţă ex­trem de interesantă. Titu Sărbătoare are avantajul inegalabilului direct de stânga care bine mânuit, poate pro­voca minuni şi al puterii fizice, in timp ce adversarul, al unei superiori­tăţi tactice şi tehnice, complectată cu o i­mobilitate și execuție extrem de ra­pidă. Va rezulta un match spectacu­los, pe care publicul îl va aprecia în mod special. Timishez înfruntă pe A. Costes­cu Deocamdată duel de declarații... Jil H linsa sa Slai. BI6UTIH PEIBESES ÎCXXÎ0O0Q0Q000StXXXX,000O0­^0COCXXXXXXXÎ0CXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3OOQmnQQQng»XXXX^­î0O va cobori Duminică ringul învins", e răspunsul lui ILIE PITU K­i3OOOO0o­5OCOO0COCXXXXXXXX30­XXXX3OOOOoO0OO!3OOüCOOGOOO0CiS3CXj£00CX3«SO0O3O­XXX00C00OO TITU SARBATOARE are un foarte bun direct de stânga pentru marchul cu FLOREA STANOM R. — Comp­ectează programul N. TfNSÎHEZ care înfruntă pe A. COSTESCU In complectarea programului s’a Cu aceasta, considerăm duelul de­claraţiilor închis. Urmează cel de Du- [ minică dimineaţa dela arena Palia- (Continuare t»l pag. 3.a) Florea Stanomir l Fabian I reintră la Carmen, iar Petrescu la Unirea Czecesny­ va avea un portar nau în timp ce Juventus nu schimbă nimic şi Karres-Mediaş sunt azi cele mai bune echipe ale Ardealului şi vor aduce la Bucureşti cele mai bune formaţii pentru a reuşi consacra­rea în faţa publicului bucureştean. Astfel loturile deplasate de echi­pele ardelene vor fi următoarele : UNIVERSITATEA: Cristea, Medrea II, Felepan I, Bretoţeanu, Luca, Joja, Rădulescu, Medrea, Borzan, Jifcovici, Coracu şi Muscă. KARRES : Varday, Toth, Fu­llop, Ioanovici, Mărienuţ, Şerban, Moldo­­veanu, Guţă, Dascălu, Rădulescu (Fa­rina), Filipescu, Blajan. Ambele echipe sosesc în Capita­lă în cursul zilei de Vineri. * In acelaş timp bucureştenii se pregătesc intens pentru jocurile cu aceste două formaţii provinciale. Şi atât Juventus, Carmen, Unirea Tricolor şi Ciocanul, vor să se pre­zinte în condiţiuni bune. Pregătiri la bucureşteni Astfel Ciocanul , va întrebuinţa Universitatea din Cluj şi Karres din Mediaş întâlnesc la Bucureşti, 4 e­­chipe de mare su­prafaţă în footbal­­lul bucureştean. Dar înainte de toate aceste două turnee suscită un interes deosebit, ele punând baze­le unei trainice legături sportive între Ardeal şi Capitala ţării. Această semnificaţie pune într’o lumină nouă, cele două turnee cari au în aceeaş măsură o puternică valoare tehnică. Fiindcă Universitatea din Cluj un nou portar, fiindcă Frenkel este indisponibil având cotul inflamat. După cum ne-a comunicat un conducător al dudeştenii­or, noul apărător al buturilor Ciocanului, este un jucător provincial, de mare talent şi care va face senzaţie. La oboreni reintră Petrescu, şi (Continuare în pag. 3-a) Schertz (Ciocanul) Ferdinand Calistrat nu­mit preşedintele secţiei de atletism O.S.P. Cunoscutul polisportiv cam­­­pion şi recordman de atletism FERDINAND CALISTRAT con­silier tehnic al Organizaţiei Sportului Popular, a fost numit în funcţia de preşedinte al sec­ţiei de atletism a O. S. P. Avem speranţa că d-sa se va achita cu conştiinciozitate de misiunea încredințată. Importantă şedinţă la federaţia de Rugby Modificarea bugetului federaţiei de rugby face obiectul primei şedinţe care va avea loc luni după amiază la F. R. R. In principiu, modificarea bugetului a fost aprobată, ea urmând să fie de­finitivată altea Luni. Şedinţa va avea loc la ora 17. A început conferinţa balcanică la SOFIA SOFIA, (Prin telefon de la tronisul nostru special). — Delegaţia noastră spor­tivă a sosit în capitala Bulgariei vecine şi s’a bu­curat din primul minut al sosirii de toate atenţiuni­le şi semnele de prietenie ale amicilor noştri Bul­gari. Ziarele politice au acor­dat rubrici importante a­­cestui eveniment şi au co­­mentat prezenţa delega­ţiei noastre la Sofia cu cea mai mare atenţie. Fiecare membru al de­legaţiei noastre a fost in­terogat de ziarişti, iar de­claraţiile au fost publica­te pe prima pagină. Conferinţa propriu zisă a fost precedată de con­versaţii iar discuţiunile oficiale au început ori di­mineaţă. Iugoslavii au anunţat telegrafic, că nu pot face deplasarea, fapt de care s’a luat act. Albanezii, de­­asemenea, nu au putut să vie. Din partea bulgară par­ticipă la conferinţă urmă­torii delegaţi „•­dd. Marin V­o,jar of­f se­cretarul general al orga­nizaţiei Sportului popu­lar Bulgar. Gh. Pavlov vicepreşed. Ivan Pianicki „ Gh. Gheorghieff „ Ivan Svetcov membru în Comitetul Central al or­ganizaţiei. Hristo Dionisiev idem Anton Antonov idem N. Qbretenov idem Din partea noastră iau parte la discuţiuni : Dd. Iuliu Orban secretar general O. S. P., Odisie Părvulescu Preşed, comi­siei Sportive C. G. M., d. Vasile Tudor, membru, în comitetul Central al Tine­­retului Progresist, Victory Brătfăleanu, de­legat O­MFC, Aurel Mahane vicepre­şed, FUFA, şi Artu­r Vogel membru în Comisia sportivă C. G. M, epregh Pvic ads ad m­.es S'a decis transform­area conferinţei într’o discuţie româno- bulgară, care să discute totuşi şi principii­le de organizare ale unor jociuri balcanice în anul 1913. Se vor ltta deciziuni în această privinţă, cari se vor comunica şi Iugosla­via, şi Albaniei cari vor putea, să, le accepte­, ade­rând astfel la hotăririle acestei conferinţe. S.A LUAT IN DISCUŢIE PROPUNEREA ROMÂNIEI DE A AMPLIFICA COMPETITIU­­NEA DANDU-I UN CARACTER SUD-EUROPEAN, CEACE DE­LEGAŢIA BULGARA A AC­CEPTAT. ASTFEL VOR PU­TEA ADERA ŞI ALTE STATE SUDES­TEUROPENE LA ÎN­ŢELEGEREA SPORTIVA BAL­CANICA. CONFERINŢA CONTINUA AZI DE LA ORA 12:30. Delegaţia română înaintea plecării: De la stânga la dreapta • Tudor G. Vasile, I. Orban, Odisie Părvulescu, Arthur Vogel, A. Kahanc şi Brătfăleanu . Este vorba de ceva mai mult. Este o piatră de hotar in istoria sportului in Balcani şi chiar in Europa. Bineînţeles vizita echipei Dynamo (Moscova) in An­glia, trebue privită în măsura în care doi giganţi ai footballului se măsoară pentru a stabili o ierarhie nouă şi o nouă orientare în relaţiile sportive din­tre marii Aliaţi. Sportul, f­actor tot atât de important ca şi producţia a poposit la noi 56 footballişti, oameni ai muncii, pentru care sportul constitue un factor tot atât de important ca şi producţia. Am avut norocul de a-i cunoaşte, de a le vorbi, de a le afla parte din gân­durile şi năzuinţele lor, o mică parte din realizările uriaşe cu care sportul sovietic se poate mândri. Am avut însă şi nenoroc: acela de a veni prea târziu pentru a cunoaşte în amănunt şi cealaltă formaţie, reprezen­tanta Armatei Roşii, singurul învingă­tor al celebrei echipe Dynamo—Moscova Şi câştigător al cupei U.R.S.S. In reportajul nostru de eri am îm­părtăşit cetitorilor noştri o mare parte din cele aflate, însă impresia lăsată de oaspejii noştri, mai stărue încă. Cele aflat® de noi, nu au fost epuizate, mai mult, amănuntele ce ni s’au dat pot face subiectul mai multor raportagii. Sunat amănunte inedite necunoscute marelui nostru public sportiv.­ ­In film la care vin sute de mii de spectatori odorul Mepomniasky , cel mai simpatic interpret pe care l-am întâlnit vreodată, este alături de noi în continuarea investigaţiilor. Din nou, arbitrul Scelti­ov, este sursa noastră de informaţiuni. Ce putea fi mai actual decât eveni­mentul care a revoluţionat footballul european: turneul Dynamo (Moscova) în Anglia. Dacă la Londra n’au putut asista la­mstchul Dynamo—Chelsea decât 90.000 spectatori, la Moscova numărul Ier fi trecut de mult cifra de câteva sute de mii. Pentru că l-am văzut în film, Scelni­ov este încă și acum­ sub impre­sia fazelor văzute deși Reportaj de L. Cazin— 8. Seinessa-A, Radwaner , după cum ne spunea zâmbind, n’a f­ost în P-^­cgl­a niciodată. Vizionase însă filmul materiului care rulează acum în capitala U.R.S.S. de câteva zile şi care provoacă posf’ei multă bătae de cap. De dimineaţă până seara o coadă imensă încurcă circulaţia din faţa ci­nematografelor, mii de tineri, şi copiii stând ore întregi pentru a putea intra în sală. Fazele cele mai pasionante sunt a­­plaudate frenetic de public, iar numele lui Horniei, „Tiger" devenit eroul zilei, este repetat în cor de cei prezenţi. Se văd pe ecran fasp in ambele porte. E o ceea tiriua mişcare, ne apune Scelţicov* şi redă cu exac­titate modul cum a decurs matchul. Afluenţa spectatorilor se datoreşte faptului, că sezonul pe teren a încetat acum o lună din cauza frigului, şi că sportivii sunt dornici de a vedea spor­tul lor favorit. Ni se arată­ echipa UilSS. P­­entru că suntem la football, Stel­­ţicov — la jurămintea noastră— ne arată care ar putea fi echipa naţională a U.R.S.S. Bineînţeles că din această fanaafa nu lipsesc ,,stelele“ cari strălucesc or.j (Continuare în part. 3-a) A CU TORPEDO IN CONTINUAR5 m forai Io jHcutOFi ini DII (Moscova) T. D. K. A. si HUI M—■UIUM Wl­TMfflHu­limiBIH IIIWIII«IMIIIIII'PlPiaH'Maia.*âMafeg3»fflft^9arila»^^ 1 11' llg Un clasament interesant al antrenorilor în care Stetin (Torpedo) e primul și în care Iacusin (Dinamo-Mos­­cova) nu figurează __________ ste pentru prima oară când o echipă sovietica POPOSEȘTE IN BUCURESTI, ADUCÂND CAPITALEI NOASTRE, CINSTEA DE A FI PRIMA METROPOLĂ DE PE CONTINENT, CARE IA CONROUL A REZERVAT-O SPOR­TIVĂ DIN MAREA UNIUNE. FAPTUL AR PUTEA PĂREA BANAL , O ECHIPĂ DE FOOT­BALL CA ORICARE ALTA. NU ACEASTA ESTE INSA SEMNIFI­­CATIA VIZITEI PE CARE HAZARDUL A REZERVAT-O, SPOR­TULUI ROMANESC. D

Next

/
Thumbnails
Contents