Sportul Popular, martie 1946 (Anul 2, nr. 285-310)

1946-03-02 / nr. 285

r,tie?©caI»Sl MotfT- Cretitul O. S. P.­­ se va disputa la 10 Martié Sezonul de Motocross se va Inaugu­ra, irevocabil Duminică 10 Martie. Proba de motocross ce urma să se des­fășoare Duminică in depresiunea din Bariera Vergului a treia din ciclul ce­lor cinei ce formează Capionatul de moto-cross O. S. P. — a fost amânată pentru data de mai sus, din cauza In­disponibilităţi mai multor concurenţi. Aşa cum arătăm mai sus, indiferent, de numărul de participanti, cursa se va alerga. Reamintim că, la acest campionat poate lua parte orice posesor de moto­ciclete,­­de orice categorie. Concurenţii înscrişi, sunt obligaţi a lua parte la 8 din cele cinci probe ale Campionatului. Punctajul la Campionat va fi astfel socotit: Locul I un punct, locul a două punc­te, locul III, trei puncte şi aşa mai de­parte. Câştigător al Campionatului va fi declarat alergătorul ce va totaliza cele mai puţine puncte. înscrierile se primesc de pe acum la sediul O. S. P. din strada Belvedere No. 6 etaj IV, la secţia de motoci­clism, până în ziua de 7 Martie orele 12. După această dată înscrierile se primesc mimai con­tra, sumei de lei 3000, taxă nerambur­­sabi­ă. Primi nas sure om a toni a conducerii mm N­. F. S. Jr. şi O. S. P. au dat un comunicat comun stabil noi termenii unei strânse colaborări Maiestatea Sa Regele Mihai I va patrona concursurile bal­canice şi internaţionale de ski de la Sinaia, acceptând să pre­zideze Juriul de Onoare al com­petiţiei. Vestea asta primeşte o semni­ficaţie deosebită. Acum când România are onoarea de a găz­dui prima balcaniadă sportivă de du­pă războiu, la care şi-au prezentat adeziunea şi alte ţări vecine, atmosfera de apropiere, prieteni© şi armonie între po­poare se degajă solemn. In preajma încheisrii păcii, înalta oblăduire pe care o acordă Capul încoronat al Ţării aces­tei manifestaţii sportive, trebie considerată drept cel mai sigur gir pe drumul înfrăţirii popoa­relor vecine La sediul din str. Belvedere Nr. 6, a avut loc aseară o importantă şedinţă a Uniunii Federaţiilor de Sport din România. Au participat d-nii: Virgil Ioan, dr. I. Alexi, Sergiu Petrovici, Ernest Hillard, Odisie Pârvulescu, colonel Cruţe­­scu, Neagu Boerescu, reprezentan­tul Minist. Educ. Naţionale, V. Se­cară, Iuliu Orban, Secretar Gene­ral O. S. P., Marin Jianu, delega­tul Minist. Sănătăţii şi Dem. Boi­­cescu, Director Administrativ U. F. S. R. La ordinea zilei a fost problema unificării comducerii sportului ro­mânesc. O, Iuliu Orban, în nu­mele Organizaţiei Spor­tului Popuar, a arătat necesitatea de a se găsi mijloacele necesare pent­ru creiarea unui or­ganism unic de condu­cere în sportul româ­nesc.­işcarea sportivă de la noi, a spus d. Or­bán, deşi în plină efer­vescenţă suferă din pri­cina multiplelor foruri care îşi încrucişează in­teresele fără să le coor­doneze pe un singur fă­gaş, aşa cum dictează interesele mişcării sportive. Este momen­tul ca să pornim la o acţiune temeinică de coordonare a eforturi­lor instituiţi linilor prin­cipale şi să realizăm o unitate perfectă pentru şi în interesul desvoltă­­rii fizice a marilor masse ale poporului. D. Virgil loan, în numele U.F.S.R. a arătat că iniţiativa luată de O.S.P. este îmbrăţişată cu căldură de membrii Comisiu­­nii Interimare UFSR şi este bine ca, pe viitor, să dispară confusionismul ce insistă astăzi în sport. Au mai luat cuvântul în această chestiune : d-mi. Neagu Boerescu, Odisie Pârvulescu, Dr. I. Alexi, V. Secară şi Colonel Cruţescu. Comisiunea de comun acord cu re­prezentanţii OJS.P. au redactat apoi următorul comunicat care este sem­nat in numele UFSR de d. Virgil loan şi în numele O.S.P. de d. Iuliu Orban. Comunicat Comisia interimară a TJ. F. S. R. în­trunită în şedinţă astăzi 28 Februarie 1946, luând în discuţiune propunerea Comitetului Central O. S. P. prezen­tată prin delegatul său d. Iulu Orban, prin care se propune, dată fiind si­tuaţia actuală a mişcării sportive din D. Virgil Ioan ţară, o colaborare strânsă între XJ. F. S. R. şi O. S. P. pe baza precizării do­meniilor respective de activitate şi atribuţiuni şi a necesităţii ca cele două foruri să se ajute reciproc, se declară în unanimitate pentru această colabo­rare. O. S. P. este organiza­ţia centrală de mobili­zare, îndrumare, coor­donare şi control a tu­turor masselor sportive dinn România. F. F. S. R. este orga­nul central tehis­c al mişcării sportive din România, coordonând şi controlând întreaga activitate sportivă în conformitate cu regu­lamentele şi legea ei de funcţionare. O. S. P. Va renunţa la secţiile sale sportive de 0­ e 1 Martie, tineretul sportiv primeşte în dar un mărţişor neasemuit: prima etapă spre uni­ficarea forului de conducere a mişcării sportive din România e depăşită. Răspunzând iniţiativei O. S. P.-ului, UFSR-ul a acceptat să purceadă la o activitate coordonată, ba­zată pe o colaborare strânsă. Prin acest act cea mai arzătoare dorinţă a sportivilor români a fost împlinită. De azi înainte există garanţia solidă că prinrin experienţa tehnică acumu­lată vreme de ani de UFSR, şi prin contribuţia maselor largi şi dinamice mobilizate de O.S.P., viitorul sportului românesc nu poate fi decât glorios, încrezători şi optimişti, după actul de em­, urăm din toată inima mişcării sportive unificate: succes şi izbândă. Unificarea conducerii sportului ron­dnesc D. Iuliu Orban x Viitoarele gale [f HIM? P. Pop-C. Dumitrescu La 17 Martie: f. BrătesCu - Tom­a Ilie Matchurile I. Popa-C. Cionoiu şi Ion Chiriac-­­A'^w. Ilie Piţu nu se pot angaja An arătat efi până la 23 Martie urmează sa se dispute patru mat­­churi pentru campionatele naţio­nale la categoriile pană, uşoară, mijlocie şi semigrea şi că nu sunt libere până atunci decât două Du­minici. In asemenea împrejurări, arătam că e foarte probabil ca două tit­luri să rămâie din nou vacante. ... • îs#“ in pag. III-a • „Sportul femenin” In pag. II-a •’ Contopirea tuturor forurilor de conducere Cele mai multe şanse le au cele de la mijlocie şi pană acolo unde sunt desemnaţi respectiv C. Cia­nom — Ion Popa şi I. Chiriac — Ilie Piţu, a căror organizare nu se poate încheia din cauza pretenţii­lor băneşti. Celelalte două tiluri se vor dis­puta, — cel la semi-grea la 10 Mar­tie intre C. Dumitrescu şi Petre Pop şi al doilea la uşoară la 17 Martie Intre P. Brătescu şi Tom­a Ilie. Gala din 10 Martie In afara matchului mai sus menţionat va avea următorul program : Ilie Pifu — Andrei Costescu (! ?) Jf. Faleschin — I. Sava, iar cea din 17 Martie a fost com­­pletată deocamdată cu întâlnirea Titu Sărbătoare — B. Adania. ■ V • gs V,;/'. Comisia Centrală Sportivă O. G. M a trimis delegaţi pentru organizarea sportului sindical In provincie In baza proectului de orga­nizare a sportului sindical prin aplicarea instrucţiunilor publi­cate, Comisia Centrală Sportivă O. G. M. a trimis în delegaţie pe d-nii Aurel K­ihane şi Mol­­nar Francisc care vor vizita pe data aceasta un număr de o­­raşe din Ardeal. Prin aceasta Comisia Cen­trală Sportivă dovedeşte că a păşit la o muncă efectivă pen­tru constituirea pe baze solide a sportului sindical la noi în ţară. I Federaţia de atetism a decis ngheţarea transferărilor atleţilor nu a fost admis.­TADIUL ROMÂN a rămas DEFINITIV deţ­nătorul Cupei M. S. Regele Mihai I După cum se ştie, câteva grupări atletice din capitală au înaintat federaţiei de specialitate un memo­riu prin care cereau îngheţarea transferărilor atleţilor pe un ter­men fix. Amânată cu o săptămână, pentru ca chestiunea să poată fi studiată în fond, rezolvarea a fost dată ieri seara, cu ocazia şedinţei comisiei interimare FRA. Comunicatul FRA sună astfel : Deoarece memoriul a fost înain­­tat tardiv şi deci efectul acestei îngheţări a transferărilor ar fi re­troactiv, federaţia de atletism ho­tărăşte prin, vot (un vot cotra şi’o abţinere) respingerea cererii gru­părilor semnatare. In acelaş timp a fost respinsă a­­dresa grupării A.C.R. cu privire la cupa M. S. Regele Mihai I, deoarece priintr’un comunicat din Octombrie 1944 U. S. F. R. a abrogat toate le­gile şi modificările de regulament apărute în perioada 1939—1944. In felul acesta gruparea Stadiul Român rămâne de drept câştigă­toarea Cupei M. S. Regele Mihai I, pe anul 1945. Au fost aprobate subvenţii Ligii de atletism Muntenia și Ligii Ba­nat. Numeroase alte chestiuni — a­­supra cărora vom reveni în numă­rul de mâine — au fost rezolvate. D. dr. PETRU GROZA preşedintele consiliului de miniştri proclamat membru de onoare la Liga Navală Română In sem­n de omagiu pentru sprijinul dat sportului, Liga Navală Română asociaţie pen­tru propagandă şi ini­ţiere marinărească, l-a proclamat pe d. dr. Petru Groza membru de onoare. Er. s’a făcut Skiorii bulgari au sosit astăzi dimineaţa la Giurgiu şi fer fi la prânz in Cocureşti Trenuri speciale pentru bucureştenii care vor să asiste la concursurile dela Sinaia Ziarele de specialitate au dedicat organizatorilor, r.­a obţinut o garni editorialele de ori concursurilor tură de auto­motor, pe care Sind­ balcanice şi internaţionale de ski de catul C. F. R. a pus-o cu deosebit la Sinaia. Ele au fost unanime în a solicitudine la dispoziţia amatorii« recunoaşte rolul acestei competiţii in cimentarea prieteniei dintre popoa­rele vecine. Se ştie că la startul din ziua de 9 Martie, vor lua loc echipele naţionale ale Iugoslaviei, Bulgariei, Cehoslovaciei, Ungariei şi României. Fină în prezent, şi-au anunţat so­sirile în mod oficial concurenţii iu­goslavi, bulgari, şi maghiari, care au precizat şi punctele de frontieră pe unde vor intra în ţară, respectiv: Jimbolia, Giurgiu şi Curtici. Se mai aşteaptă din clipă în clipă confirma­rea Cehoslovaciei. Astăzi sosesc bulgarii In cursul zilei de ieri, mai precis aseară, O. S. P. a avut o convorbire cu Sofia, în cadrul căreia oficialită­ţile de peste Dunăre au anunţat lo­tul definitiv al skiorilor bulgari, care vor veni în România. Ei sunt: Ioan Negalcoff, Dumitru Pratoff, Nicolae Rîşcoff, David Dragyar, Liuben Ven­­goff, Gheorghe Doicoff. Skiorii bul­gari vor fi însoţiţi de d-nii Cezar Avramoff şi Iordan Goluhoff. Lotul acesta a părăsit aseară Sofia, urmând să sosească la Giurgiu în cursul acestei dimineţi. O delegaţie specială a O. S. P.-ului şi a F. R. Ski va întâmpina pe oaspeţi la debarca­derul „ferry-boat"-ului din Giurgiu. Concurenţii bulgari vor sosi la prânz în Bucureşti, unde li se va face o deosebită primire. Tremuri speciale pentru amatori După câte aflăm, prin străduinţa solicitudine­­a de sport. Este vorba anume ca în zilele­­1 9 şi 10 Martie, auto-motorul să fie pus la dispoziţia bucureştenilor car ţin să vizioneze concursurile de şi de la Sinaia. Garnitura va pleca în fiecare de cele două zile dimineaţa, pentru a se întoarce în aceiaşi zi seara. Se o­­feră bucureştenilor singura posibili­tate de a fi prezenţi la marele eve­niment internaţional şi a se bucur de avantajul de a se putea înapoia în aceiaşi seară, în Bucureşti. In plină coborîre Cum au decurs şedinţele com­­iei locale sportve Oradea in cazul Bodola - Suspendarea acestuia are termen: 23 Fe­bruarie — 25 August Re­vritor la suspendarea lui Bo­dola, am primit ori o precizare în sensul că decizia comisiei locale sportive C. G. M.-Oradea nu se re­feră la o interdicţie pe viaţă ci pe TERMEN DE ŞASE LUNI. Precizarea este cu atât mai vala­­bilă şi oficială cu cât ne-a fost fă­­cută chiar de unul din membrii com­­­pletului de judecată. Este vorba de d. av. Tanner, membru în comisia locală sportivă Oradea şi preşedintele secţiei de box. Şi motivarea acestei sentinţe ar suna cam aşa : 1. Având în vedere faptul că împotriva jucătorului, vizat există declaraţii acuzatoare, dar că acestea nu sunt întă­rite cu documente scrise; 2. Având în vedere că există şi declaraţii favorabile jucătorului încriminat; 3. Având în vedere mai ales faptul că jucătorul a fost judecat de Tribunalul Po­porului și achitat și 4. Că a făcut 8 lunii de în­chisoare preventivă. .Comisia locală sportivă sus­pendă pe jucătorul luliu Bo­dola pe timp de 6 luni dela 25 Februarie 1946—25 Au­gust 1946. Completul de judecata a fost alcă­tuit din d-ni : Kusmani, secretar ge­neral al comisiei locale, Szekely Csomag, Nistor și av. Tanner. A depus împotriva lui Bodala, d. Filip Rosenberg, propriet. fabricei „Eterna”, care îl acuză de a fi vrut să-l forțeze la cedarea fabricei. Dar tratativele pen­tru „cedarea” fabricei nu au fost duse direct de acuzat ci de Saghy, fostul preşedinte al clubului CAO şi şeful si­guranţei Oradea, Rosenberg îl acuză pe Bodola de a-l fi denunțat, aflând că şi-a făcut acte false pentru a se refu­gia in România. D. Szabó — un fabricant de încălţă­minte — declară că Saghy a fost acela care a vrut să ia fabrica lui Rosenberg pentru a-i da serviciu lui Bodola, pen­tru a-l păstra ca jucător, știind faptul că acesta er­a materialist. D. Blum, declară că l-a văzut pe Bo­dola beat, insultând și strigând lozinci antisemit* In schimb, Lorant, jucătorul de foot­ball, a declarat că Bodola nu putea fi agent al Gestapoului și că a fost chiar dezertor din armata maghiară. Lorant a avut un permis de intrare în lagărul în care era internată sofia lui Bodola căreia li aducea alimente. Covaci I (Copek) este net In favoarea lui Bodola, accentuând că acesta l-a sal­vat stoţia evreică, nefiind membru al ge­sta tioului. Ceva mai mult a declarat textual­­ „Ştiu că la Budapesta, Bodala a aju­tat un negustor evreu din Szolnok”. Juhász nu ştie nimic din Incrimină­rile aduse lui Bodola şi In orice caz nu a fost agent S.S. . I' Kraus a adus acuzaţii lui Bodola. La cele­­de mai sus, scoase din desbaterile acestui caz, desbateri cari s-au desfăşurat la Oradea în zilele de 24 şi 25 Februarie, nu avem de adăugat nimic. Marile grupări de foot­ball vor supune federaţiei un proect de campionat naţional O consfătuire în cursul lunii Martie pentru discutarea acestei prob­eme PROBLEMA CAMPIONATULUI NATIONAL DE FOOTBALL A INTRAT IN ACTUALITATE. PENTRU MULTI EA ESTE AT­AT DE IMPORTANTA INC­AT DE SOLUTIONAREA EI ESTE LEGATA IN BUNA PARTE ŞI REZOLVAREA REGRESU­LUI TECHNIC AL FOOTBALLULUI NOSTRU. Şi cum până la toamnă situaţia se va normaliza suficient pentru a se a- a­sigura o desfăşurare normală a com­petiţiei, cluburile au început să se gândească serios la o acţiune­­:«or-­­­donată şi m­etusă. La Arad, pentru a lua i­n­­exemplu, s’a şi Întocmit un proeet, care va fi supus federate! de foot- ball. El pre­vede o serie cu 18 echipe, dintre care să retrogradeze 3, numărul partici­panţilor ajungând după doul ani la TEtIESANT IN TOATĂ ACEASTĂ O acţiune comuni CEEA CE ESTE INSĂ MAI IN­14, printr’un joc al retrogradărilor, î­a Oradea, la fel şi tot aşa la Cluj. Toţi conducătorii au proeete de di­vizie naţională pe care vor să le su­pusă federaţiei. Un amănunt interesant: în toate aceste proecte capitalei i se acor­dă patru locuri. AGITAŢIE ESTE FAPTUL CĂ SE TINDE LA O A­CŢIUNE COMU­NĂ. CLUBURILE VOR ORGANI­ZA O CONSFĂTUIRE, IN CARE SA SE PUNĂ LA PUNCT UN PROECT COMUN, CARE SA ÎMPACE PE TOATĂ LUMEA. Această consfătuire va avea loc în cursul aces­tei luni. Se aşteaptă nu­­mai unificarea forurilor l­a conducere a sportu­­lui românesc şi o lămu­rire mai appenttuată a unor chestiuni încă nu deaj­uns de precizate.. t Gală de box intersin­­dicală la Arad Duminică va avea loc la Arad în sala Teatrului Orăşenesc o gală de box intersindicală. Şi-au anunţat participarea gru­pările C. F. R­, Astra, Unirea şi T. A. iar totalul boxeurilor în­scrişi în competiţie se ridică la peste 30. Cum valoarea concurenţilor este oarecum egală se aşteaptă ca mat­ch urile să fie spectaculoase şi aprig ­ iocanul a pus pe lista de transferări doi jucători: Justin şi Dobrescu. Jucătorii aceştia au fost legi­timaţi de Ciocanul promiţându­­li-se sarea şi marea. Dobrescu a fost chiar scos din producţie, de la Malaxa unde a avut un ser­viciu bun. Ciocanul, care-şi întăreşte e­­chipa, angajând o mulţime de jucători scumpi şi cu ajutorul unui antrenor cu renume mon­dial, a găsit că cei doi oameni nu mai corespund exigenţelor technice înalte puse de condu­cerea grupării. Acest fapt în sine nu ar con­ţine nimic reprobabil, dacă nu s-ar fi întâmplat şi ceva aproa­pe ireparabil în această chesti­une. Justin a fost adus d­in, pro­vincie promiţându-i-se un sala­riu mare, serviciu şi îmbrăcă­­rm­inte. Dobrescu a fost scos din serviciu şi i s-a promis dease­­menea alt serviciu, îmbrăcămin­te şi leafă. Oamenii necorespunzănd, gruparea nu a mai găsit de cu­­renţă să-şi respecte angaja­mentele şi a lăsaţi jucătorii pur şi simplu pe drumori. Cei doi jucători au venit la C.­G. M. cu durerea lor, măr­turisind, că au greşit atunci când''s’au lăsat ademeniţi de­­promisi­inile profesioniste ale unei grupări, în loc să-şi vadă de treaba lor şi ar fi gata să ocupe orice fel de serviciu pen­tru a se putea lăsa de football ca o ocupaţie exclusivă• întâmplarea este caracteristi­că pentru procedeele grupărilor profesioniste şi a fost foarte frecventă pe vremuri, azi aceste simptome dispărând aproape în întregime din fericire. Ca un vestigiu a unui trecut plin de păcate, prezentăm cazul de mai sus cititorilor, fără nici­­un alt comentar. i

Next

/
Thumbnails
Contents