Sportul Popular, aprilie 1946 (Anul 2, nr. 311-332)

1946-04-01 / nr. 311

AniiH TI lVir. 31 ABONAMENTE i 1 lună lei 4.000 InatitațU, AsociațU fi Sprijinitori Un an lei 100.000 Taxa poștală plătită tn numerar cont, e­­probărU Drecțiunii Generala P.­­ T. J. LÖ45 Nr. 100.B28/1 Cont Cec Nr, 7658 Viaţă şi sport portul este o manifesta­ţie culturală şi ca ata­re depinde de formele de viaţă ale societăţii care l-a produs. Felul de produc­ţie a bunurilor şi formele so­ciale diverse, produc variate forme de sport. Orice fază a istoriei vom analiza, vom ve­­d­ea, că fiecare societate a avut formele ei specifice de sport, aşa cum au avut o li­teratură, plastică sau filozo­fie proprie. Să schiţăm pe scurt epo­cile din trecutul imediat, cari au precedat evoluţia moder­nă a sporturilor şi cari sunt încă prezente în anumite sectoare ale vieţii sportiv®. In epoca primitivă a as­censiunii clasei burgheze, cam prin secolul 18 şi 19, ve­dem, că nn formele de pro­ducţie capitalistă predomină iniţiativa individului. Atelie­rele meseriaşilor din evul mediu (corporaţiile) se trans­formă cu încetul, dar văzând cu ochii, într'o producţie ma­­nufacturistă. Sursele de ener­gie de curând descoperite, aburul şi electricitatea, sunt utilizate cu u­miditate. Baza producţiei rămâne în aceas­tă epocă priceperea indivi­duală a meşteşugarului, care lucrează în ateliere din ce în ce mai mari. Maşina are un rol de acum important, răz­boaiele de ţesut, maşina de cusut, strungul, locomotiva găsesc o aplicaţie destul de largă, dar muncitorul mai are nevoie de multă pricepere, iar proprietarul, patronul ma­nufacturilor, participă activ în producţie, conducând el personal întreprinderea. Com­­­u­renţa este mare între indus­trii şi comercianţi dar şi de­­buşeurile sunt mari şi desco­perirea oceanelor şi conti­nentelor deschide perspec­tiv mari clasei burgheze. In această epocă sportul medieval este adoptat de­­ clasa burgheză şi se răspân­deşte înăuntrul acestei clase dar se transformă luând for­me de manifestare proprii, CONT. PAG.m.eQUI& S Spre o Sp. Studenţesc­ Programul rugbystic cuprinde trei matchuri extrem de intere­sante dintre care unul şi cel mai important nu-şi cunoaşte încă dis­­putanţii. La ora 9.30, sub conducerea d-lui Ion Popa, se vor întâlni V. Dacia Sf. Român pentru prima semi­finală a cupei Faby Ionescu, iar la 10.30 Sp. Studenţesc va da replica celei de a doua formaţii a Stadiu­lui Român, conducerea partidei fiind încredinţată d-lui Dan Ştefă­nescu. Primul match al zilei va pune faţă în faţă două for­ conduce f ■ n a I ă -Viforul Dacii maţii ce-şi dispută de mult timp întâie­tatea în lumea rugbyului. V. Dacia, o echipă omogenă al cărui joc se bazează pe forţă şi impetuozi­tate, beneficiază de o înaintaş masivă ce se deplasează greu dar care nu caută să menţină balonul mult timp, cu o linie de atac, ce caută să se apropie de lo­turile adverse prin cât mai multe scoa­teri ale balonului din teren, cu o apă­rare bine închegată va căuta să-şi im­pună jocul la grămadă şi la tuşe, aşa fel ca să poată câştiga. St Român, echipă de luptă capabilă de mari surprize, va încerca să ţină piept jocului specific de înaintare prac­ticat de viforişti, forţând totdeodată linia de apărare a acestora aşa fel ca să poată fi depăşită. Dacă vor trimite balonul peste înain­tarea grea a Viforului Dacia şi vor ataca cu rapiditate s’ar putea ca Stadiştii să procure o surpriză prin obţinerea unei victorii, în orice caz la limită. Totuşi sobrietatea sistemului aplicat de Viforul Dacia, ne face să înclinăm spre o victorie muncită a gablenilor. „ Sportul Studenţesc poate fi finalist întâlnind tot pe Stadiul Român, in cea de-a doua semifinală Spor­tul Studenţesc, poate elimina din competiţia pe dublul semifinalist. De data aceasta este vorba de două echipe cu sisteme de joc di­ferite. Deoparte tehnica studenţi­lor, jocul deschis şi spectaculos, de cealaltă combativitatea excepţio­nală a unei echipe ce ştie să câş­tige. O linie de atac înzestrată cu multă fantezie şi îndeajuns de bine sudată, va asalta o linie defensivă, ai cărei componenţi sunt excelenţi placheuri, echilibrând aceste com­partimente, care în alte împreju­rări ar putea conduce la victorie. Lupta rămâne deschisă între cele două înaintări, ce pot scoate un re­zultat favorabil pentru unul din semifinalişti. Grămada albnegrilor este mai uşoară şi mai mobilă, aşa că va avea superioritate la tuşe, iar la grămadă Stadiştii vor bene­ficia de majoritatea baloanelor­ Cei doi fundaşi vor fi deasemeni răspunzători în mare măsură de rezultatul disputei. Pronosticăm victoria Sportului Studenţesc, cu toată rezerva la care ne obligă echilibrul de forţe, din­tre cele două formaţii. La ora 12 va avea loc finala pe terenul I sub conducerea d-lui Dan Iovănescu sau Paul Teodo­­rescu. Emdec O pereferă săritură cu skiurile in clasamentul goalgetterilor C­F­­R. a trecut la fo­­sil doi pe care poate păstreze După jocurile de eri clasamen­tul s’a modificat. CFR a trecut la locul doi cu 11 puncte, şi s’ar putea ca feroviarii să se menţină pe poziţie dacă Fi­nirea Tricolor Şi Ciocanul vor pă­răsi învinse terenul. Juventus a totalizat 10 puncte și în probabilitate vor ajunge la lo­cul trei.­­ La goalgetteri continuă să con­ducă Humis cu 13 goaluri urmat de Flamaropol la două goaluri di­ferenţă. Iată clasamentele după jocurile de eri: 1. Carmen 8 6 2 0 31:12 14 * 13 goaluri: Humis (Venus). 11 goaluri: Flamaropol (Juven­tus). 10 goaluri: Farkas (Carmen). 9 goaluri: Fl. Marinescu (Uni­rea Tricolor), Lică Popescu (Spar­ta). 8 goaluri: Fabian II (Carmen). 7 goaluri: Petculescu (Unirea Tricolor), Iordache (Carmen), Oană (Juventus). 6 goaluri: Iordache (Juventus), Moisescu (Ciocanul), Cripitoiu (C. F. R.) 5 goaluri: Ozon (U. Tr.), Radu Florian (CFR), Lungu (CFR). 4 goaluri: Pricop (Universitatea) 3 goaluri: Zeană (Venus), Sony Niculescu (Ciocanul), Mircea Po­pescu (U. Tr.), Constantinescu Gre­­cu (Ciocanul), Lustreanu (Univer­sitatea București), Fătu (Juventus). 2 goaluri: Beldiman (Venus), Ci­reş (Carmen), Barbaiani (Juven­tus) Câmpeanu (Sparta), Dumitres­­cu III (Sparta), Filotti (CFR), Mi­­hăilescu (CFR). 1 goal: Anghel Mărdărescu, Pasca­­lide, Ploeşteanu (Venus), Marian, Bonaţiu, Siclovan, (Carmen), Sto­tan (Juventus), Bobancu, Bellu, Dumitru Nic. (Sparta), Apostol (U. Tr.), Silisteanu, Herescu (Univ. Buc.), Bugiubei (U. Tr.), Marinescu Diti (Ciocanul), Bogdan, Urechiatu, G­engheriu, Dan Gavrilescu (CFR). tfihare In raw!*1­6, 2. C. F. R. 9 5 1 3 27:14 11 3 Un. Tricolor 8 4 2 2 26:11 10 4. Ciocanus 8 4 2 2 18:16 10 5 Juventus 9 4 2 3 33:17 10 6 Venus 8 3 1 4 24:18 7 7 Sparta 9 3 0 6 18:34 6 8 Universit. 8 0 0 8 10:58 0 HTJMIS (Venus) Franţa şi Cupa Davis PARIS. — In veder­ea participării la cupa Davis, Franţa şi-a desemnat reprezentanţii şi i-a pus sub supra­vegherea şi antrenamentul lui Gar­­nero, un vechiu jucător. Reprezentan­ţii Franţei sunt: Petro, Pelizza, Măr­eţi Bernard, Destremeau, Gremillet. Luni 1 Aprilie 1946 Gală de box la Paris PARIS, 30 (Ofpress). — In cursul galei de box ce a avut loc la Vel’D’Hiv. Raymond Famechon a învins la puncte în 8 reprize pe Vig­­nes. Corsican­ul Bennaci dispune de pa­rizianul Mougin prin knock-out 200 lei exemplarul RED­ACJIA » -itt. Belvedere, B TELEFON : Redacția: 4.07.48 Tipografia: 434­4F administrația Str. Belvedere, B rvgTT-T- • ........ ........ OFICIOL AL ORGANIZAȚIEI SPORTULUI POPULAR i Mâine la Comisia Locală Sportivă Şedinţa tuturor responsabililor de basket şi volley-ball al fabricilor şi întreprinderilor Capitalei După, cum am anunţat acum câteva zile, până la 11 Aprilie actuala com­petiţie de basket şi volley-ball orga­nizată de Comisia Locală Sportivă,­­Cupa Sindicală de Iarnă" urmează să fie terminată. La acea dată, conform hotărîrei din ultima şedinţă, a secţiei de speciali­tate a Comisiei Locale Sportive, va începe o nouă competiţie, cu partici­parea tuturor echipelor sindicale de volley-ball masculin şi femenin­ţi basket-ball masculin. Competiţia se va disputa elimina­toriu, echipele fiind încadrate indife­rent de categoria din care fac parte, la ea luând parte şi echipele ce au ju­cători selecţionaţi in lotul naţional de basket-ball, adică Telefoane şi C.F.IL, cari vor juca fără jucătorii selecţio­­nabili, conform hotărîrei din aceeaşi şedinţă a secţiei de specialitate de la Comisia Locală Sportivă. In vederea stabilirei tuturor amă­nuntelor de organizare şi pentru în­­tocmirea regulamentului competiţiei, responsabilii grupărilor sindicale de basket şi volley-ball sunt convocaţi mâine Luni 1 Aprilie a. c., ora 16 precis la sediul Comisiei Locale Spor­tive din Str. Calomfirescu Nr. 8, la şedinţa Secţiei de Basket şi Volley- Ball a susnumit ei comisii. Astăzi pe şoseaua Jianu Campionatul sindical de cicip-cross pentru începătorii nelicenţiaţi Favorit — Vasile Teodoscu Ciclismul — unul dintre sporturile cele mai frumoase, utile şi practice, cu toată lipsa acută de materiale, a cu­noscut în ultimul sazon o bogată acti­vitate Dar peace este mai important, propaganda şi-a atins scopul. Din ce în ce mai mulţi aderenţi şi aceştia în spe­cial din rândurile muncitorilor, este un fapt cât se poate de îmbucurător. Pentru astăzi cicliştii începători au rezervată o cursă de ciclo-cross — Cam­­pionatul Sindical 1946. Acest campionat care se dispută pen­tru prima dată la noi în ţară, este me­nit a aduce o importantă contribuţie la desvoltarea sportului cu pedale în rân­durile muncitorilor. Cine poate participa ln Campionatul Sindical de astăzi poate participa numai posesorii de bi­cicletă de oraş, începători care n’au fost licenţiaţi niciodată la F.R.C­ Sunt ad­mise numai bicicletele cu ghidon de o­­raş, cauciucuri demontabile, pinion pe torpedo sau liber cu condiţia să aibă cel puţin o frână în stare de funcţio­nare .Vârsta minimă pentru concurenţi este de 16 ani împliniţi. In caz de accidente survenite la bi­cicletă cu ruperea cadrului, a frreei, ghidonului sau a roţii, concurenţii pot­ schimba bicicleta numai între ei, in nici un caz de la particulari. Bicicleta deteriorată va trebui arătată comisari­lor cursei pentru a constata faptul la sfârşitul cursei. Traseul cursei care măsoară 15 km. — un tur 3 km. — se va disputa pe porţiuni fixe pe bicicletă şi pe jos, în­tre Statuia Aviatorilor şi Lacul Herăs­trău Numeroase înscrieri Atenţia acordată de sindicalişti pentru acest campionat de ch­ip-cross o dove­deşte numărul destul de mare de în­scrişi. Astfel Sindicatul C. F. R. va pre­zenta la stairt 10 concurenţi printre care Iancu P., Gherman Gh., Dragomirescu N., Oiţă Ion, Gh. Andrei, D-tru Andrei, Virgil Petrescu, de la U. C. R. vor lua plecarea Bab­buc N., Mocanui Gh., Stră­­chinanu P. şi Voicu Petre. Malaxa va avea următoarea echipă: Popescu Gh., Olah D­, Ionescu N., D-tru Vasile şi Stancu Petre. Dela Cartea Românească Dumitru Florea iar dela A.S.A-M. Va­sile Teodosiu. Cum înscrierile se mai primesc şi as­tăzi pe teren , până la orele 10.30- scontăm un număr record de concurenţa. Vasile Teodosiu favorit Din cei ce vor lua plecarea in Cam­pionatul Sindical de astăzi ,prima şansă de victorie o are Vasile Teodosiu, care merge foarte bine pe bicicletă, iar pe jos... se ştie. Mocanu, D-tru Florea şi Oiţă Ion sunt începători cu frumoase posibilităţi. In orice caz nici o surpriză nu este exclusă. In general proba de as­tăzi va oferi un bun spectacol, o fru­moasă propagandă şi mulţi adepţi pen­tru ciclism. Premiile Secţia de Ciclism din Comisia Locală, organizatoarea acestui Campionat, va decerna urmatorele premii: Câştigătorul va primi titlul de cam­pion ,un tricou equson şi o plachetă aur. Al doilea şi al treilea clasat vor primi respectiv o plachetă de argint şi o pla­chetă de bronz. De reţinut pentru concurenţi : Plecarea S3 va da la orele 11.30 dim­­din faţa porţii Parcului Naţional (Luna Bucureştilor), iar primirea numerelor și semnarea foilor de control se va face Intre orele 10.45—11.15. V. TEODOSITI Bruce Woodcock învingător prin k. o. HULL, 30. (Serv. ns. special).— Bruce Woodcock, campion al Angliei la cate­goria grea ,a dispus uşor de Georges James, campion al Ţării Galilor la a­­ceiași categorie ,într’un match disputat Vineri seara. Arbitrul a trebuit să oprească disputa în repriza a treia. Matchul fusese anga­jat pe zece reprize. In repriza a treia ,Woodcock l-a pus pe James de patru ori K. Down. Se precizează că în ziua de 13 Mai Bruce Woodcock va trage contra lui Tony Muriello, campion al New-Yor­­kului la categoria grea, intr’un match ce se va disputa la Maison Square Gar­den. I Am ajuns azi la realizarea primu­lui match sindical de scrimă inter­­praşe, ce se dispută la Arad, între se­lecţionata locală şi cea a Capitalei, constând din patru matchuri de sa­bie şi floretă. întâlnirea constitue cu drept cu­vânt un eveniment, cu atât mai mult, cu cât sindicaliştii Aradului au in rândurile lor escrimeuri de supra­faţă ca Weinberger, Hodoş şi Deh­­mann, a căror prezenţă în echipă nu înspăimântă, nici micşorează elanul muncitorilor bucureşteni. Sindicatele bucureştene sunt repre­zentate la Arad de opt trăgători, din cari patru sunt din uzină, cum se vede mai jos. 1. Voicu Petre: strungar la U.C.B 2. Piţoi Petre: electrician la SGGE. 3. Petrescu Petre: electrician la UCB. 4. Tempea Nicolae: modelier la A.S.A.M. 5. Atanasiu Ion: funcţionar la A. S. A. M. 6. Cristofor Bruno: funcţionar la S.G.G.E. 7. Fournaracky Andrei: Inginer practicant la fabrica Tudor. 8. Iancu Constanţa, funcţionar la Ministerul de Industrie şi Comerţ. Primii trei au învăţat scrima ca ucenici înainte de război şi au reluat antrenamentele la 1 Ianuarie 1946, următorii doi în cadrul O.S.P. la 1 Sept. 1945, ca şi Cristofor Bruno şi Iancu Constanţa, singurul vechiu în scrimă fiind Fournaracky Andrei, care o practică din liceu. Selecţionata Bucureştilor este în­soţită la Arad de d. cpt. rezervă Po­pescu Ioan, profesorul tuturor echi­pierilor şi unul din marii animatori ai scrimei din ţara noastră. Bucureştenii nu sunt favoriţi, fără îndoială. Importanţa matchului, însă, nu e scăzută prin aceasta cu nimic: un eveniment, un prim pas de mare în­semnătate în slujba propagărei scri­mei în massele poporului şi a ridică­­rei standardului technic. Aceasta trebue să fie prizma prin care să privim matchul inter-oraşe sindical de scrimă de la Arad. Azi la Arad Prima întâlnire sindicală de scrimă, inter-oraşe intre Bucureşti şi Arad Azi la Târ­gul.Mureş C.FR. întâlneşte la basket-ball şi foot ball Dermagant Echipele feroviare bucureştene de basket-ball şi foot-ball susţin astăzi după amiază la Tg.-Mureş al doilea match împotriva formaţiilor locale. La basket-ball, prima echipă de la C. F. R. întâlneşte Dermagant, ju­când în următoarea formaţie, întărită cu patru jucători străini de grupare : Niculescu Gh., Kevorkian H., Zugră­­vescu G., Drăgan E., Bădescu R. şi Bordeianu V. (C. F. R), Popescu Al., Neagu. (Sp. Stud.), Cizmaru Cr. (N. C. 44) şi Zugrăvescu A. (P. T. T.). La foot-ball echipa primă de la Der­magant va suporta asaltul formaţiei Griviţa-Roşie a feroviarilor, care a plecat deasemenea cu întăriri de la formaţia C. F. R. de la Onoare, având următoarea alcătuire: Constantines­cu, Borac, Nicolau, Surdu, Coman, Baiu, Stanciu, Heracle Dumitrescu, Dan Gavrilescu, Bratu, Savu, Dereş. Feroviarii se reîntorc în Capitală mâine dimineață. Oxford a învins Cambridge la canotaj LONDRA 30 (Prin Ra­dio). Celebra cursă de ca­notaj int­er­universitară Oxford - Cambridge la desfășurat axi pe Tamisa pe traseul obişnuit de 8 km. de la podul Putney la Mortlake lângă Londra. Cursa s-a desfășurat pen­tru prima oară pe acest traseu din 1939 şi a fost câştigată destul de uşor de formația în „opt" a celor de la Oxford. Dis­tanța între învingători lui Cambridge a­ fost de lungimi. Citiţi în cuprinsul ziarului un re­­portaj­ istoric asupra tradionalei în­tâlniri. ora 14.30 UNIREA TRICOLOR VENUS Un match caracteristic de cam­pionat dublat de o revanșe UNIREA TRICOLOR Nanculescu Paraschiva Cernea Anghelache IVichai Simionescu Ozon Popescu Petculescu Rugiu­­bei Marinescu Arb. C. Uitran Luca Zeană Hamis Mărdărescu Angliei Beffa M. Popescu Bandrabur Iordan Sarvaş Budán VENUS Celelalte două jo­curi pentru etapa a 11-a a campiona­tului „onoarei” se consumă azi după amiază pe Venus. Venus întâlneşte Unirea Tricolor iar Ciocanul pe Carmen, şi desigur că şi amicale, matchurile acestea ar putea constitui un regal foot­­ballistic. Două matchuri în care adver­sarii vor lupta până la limita pu­­terilor, în joc fiind două puncte nespus de preţioase şi cari vor a­­juta la desemnarea viitorilor por­tanţi în Divizia Naţională viitoare. UNIREA TRICOLOR-VENUS IN DESCHIDERE Primul match­ei «Mai »duca la ar«­CARMEN Nicolae Panait Novac Siclovan Marinescu Torjoc Farkaş Marian Covaci Niculescu Cireş Arh. Tied Iliescu Nad­u Moisescu Constantinescu Smilovici Sandu Popa Woroncovski Popescu Negrescu Teodorescu Lăzăreanu CIOCANUL nă doui eterni rivali : Unirea Tricolor şi Venus. Peste vechea rivalitate existentă stă azi dorinţa de revanşe a Venusului pre­cum şi voinţa de reabilitare a Unirei Tricolor. In toamnă, oborenii au câştigat cu 3-1, un match, care oricât de parado­xal ar părea, trebuia să se termine la egalitate. Azi Venus vrea să dovedească publi­cului bucureştean, că este tot echipa de luptă ce ştie să învingă un adversar cât de incomod. La oboreni mai domneşte încă sen­zaţia înfrângerii de Duminică, astfel că jocul de azi trebue să fie recâştigarea speranţelor pe care mulţi suporteri le-au pierdut după jocul cu Universita­­tea­ Sparta şi chiar Juventus. Cu echipa complectă, în care îşi va face reintrarea Mihai în centrul liniei de halfi şi probabil Petrescu, oborenii speră să învingă şi de astă dată acelaş adversar redutabil care este Venus. La „negrii’’ Budan va lua locul lui Schramel încă nepus la punct cu an­trenamentul, Zeană urmând să joace Inter stingă iar extrem stânga Luca. Jocul începe la ora 14:30 precis. CARMEN Sl CIOCANUL MATCHUL CELEI MAI NOUI RIVALITATI Ciocanul și Carmen asigură jo­cont.pag.iiiÎ.cgl,i­: ^aRMnh la Venus azi după amiază C si mai tare cupat­ol c­al de fenihail ora 16:15 CARIMEN CIOCANUL Matchul celei mai mai rivalităţi NANCULESCU (Vafea Wilfloff Lf­iticoput de somon atlotic...­ ­ Pare paradoxală afirmaţia, dar totdeauna focurile care mocnesc sub zăpadă, sunt cele care răbuf­nesc mai puternic. Fraza, departe de a rămâne strict şi linear lite­rară, îşi găseşte exemplificări în toate domniile de activitate. Ceea ce, deşi nu poate pretinde un ca­racter de universalitate, indică su­ficient, un fapt de incontestabil a­­devăr. Şi adevărurile sunt deasu­pra frazelor. Oricum, şi aici ca şi aiurea, ima­ginaţia are multiple posibilităţi de amplificări sau de comparaţiuni paralele. Aşa încât, nimic nu mai poate surprinde, şi nimeni nu poa­te pretinde şabloane stereotipe de gândire. Dorul de atletism, de mişcare atletică, întocmai focului, mocnea în iarnă, în sufletele tuturor. O greşită şi stupidă mentalitate ro­mânească, tradiţionalizată până la prejudecată, sau poate numai o insuficientă şi superficială con­cepţie de tehnică, metodă şi an­trenament atletic, ţinute departe de aerul liber, majoritatea amato­rilor noştri. Rare, dar cu atât mai preţuite au fost ieşirile în iarnă ale atleţilor. Exemplul de anul a­­cesta, ca şi din ceilalţi ani, al gru­pării campioane A. C. R., a fost prea puţin înţeles şi încă şi mai puţin urmat. Doar Viforul-Dana s’a mişcat.­­ Şi astfel, a venit primăvara, l.a U. F. S. R. pe ANR.F, gazonul a în­ceput să prindă verzi nuanţe Eran, primele simptome. Apoi, razele nt­­­şoare au început să străbată mai puternic, mai cald. Pe ale ele dela, şosea ramurile înmugureau timid, mângâiate de adieri proaspete, u­­mede, răscolitoare de tinereţe. Şi ca un suflet de îndrăgostit, corpu­rile au simţit chemarea vieţii, che­marea mişcării. Aşa a început freamătul, din murmure. Şi acum s’a pornit ava­lanşa. Sute de tineri au năvălit la cross-urile de deschidere, căci sute de năzuinţe se cereau satisfăcute, începutul se arată a fi deci îmbu­curător, îmbietor spre optimism, ca înseşi începuturile primăverii. Şi nu numai fiindcă tradiţia şi pretextele pedagogice o cer, ne permitem şi de astă-dată să spe­răm într’o adevărată, mare şi bine realizată activitate atletică. Totuşi, în fond de conştiinţă, a­­nume rezerve continuă să stănie-Clement ESacîu CONT. PAG.n.COL.2-3.

Next