Sportul Popular, aprilie 1946 (Anul 2, nr. 311-332)

1946-04-01 / nr. 311

h Sportul cehoslovac în marş Cehoslovacia întâlneşte Franţa la 7 Aprilie 1946 PRAGA, SO (Serv. na, special). — Sportul cehoslovac refăcut a pornit să strângă legăturile cu celelalte ţări. După vizita luptătorilor sovietici, o formaţie de boxeuri sovietici va în­tâlni la Praga, echipa Cehoslovaciei. Matchul va avea Ioc la 1 Mai 1946.­­J. O întâlnire pugilistică panslavă va avea loc In cursul acestui an la Praga și vor participa URSS, Ce­hoslovacia, Polonia și Iugoslavia. Echipa de ping-pong a Slovaciei a dispus de aceia a Austriei cu 5-1. * Atleţii grei europeni tsd vor disputa superioritatea în Aprilie 1947 la Praga. ★ Cel mai mare eveniment pentru footballul echoslovac, este mat­ortul internaţional dintre Franţa şi formaţia naţională. Întâlnirea va avea­ loc la Paris la data de 7 Aprilie 1940. Şcoala de Vele (pânzare) A cincea prelegere a cursului de Ini­ţiere marinărească în sportul cu vele (pânze), va avea loc Miercuri 3 Aprilie ora 17 (5) in sala de festivităţi a fab. Tudor (tramv. 5) sub dir. d-lui C-dor Alex. Bercea (S.S.M.). Informaţiile şi Înscrierile in legătură cu şcoala de vele (pânzare), se dau în fiecare Miercuri, orele 14 (2—16 (4) la fab. Tudor de d. Lt Paul Epureanu secretarul școalei. Succesele PRAGA, 30 (Ofpress). — Luptăto­rii şi specialiştii în haltere sovietici au susţinut ultimele lor întâlniri d­in oraşele Moravska Ostrava, Bratis­lava, Brno şi Praga. Ziarele cehoslovace aduc cuvinte de laudă atleţilor grei sovietici Pre­sa remarcă în special performan­ţele lui Grigorii Novak, care a do­­borît în Cehoslovacia 6 recorduri mondiale, întreaga echipă sovietică a stârnit admiraţia spectatorilor. La proba clasică de triathlon, echipa U.R.S.S. a totalizat 1852 kgr., ceea ce depă­şeşte cu 44,5 kgr. recordul mondial stabilit în 1938 de echipa de atleți grei a Germaniei. La sfâritul lui Martie, sportsmeniii sovietici se întorc în patrie. StîrS sportiva sportmeni­or sovietici în Cehoslovacia Azi după amiază Mihail Titu şi Walter Agathon In luptă pentru „Cupa Rapidităţii“ in Moto- Crossul A.R.II. Astăzi după amia­ză, în jurul Podu­lui Băneasa (Şos. Buc.­Ploeşti) se va desfăşura a 5-a pro­bă de moto-cross a sezonului, în orga­nizarea asociaţiei A. R. M. A. Traseul probei — 2000 m. — se pre­zintă în condiţiuni bune. Moto-crossul A. R. M. A­, spre deosebire de cele disputate anterior, nu se bazează pe viteză, ci este o probă de îndemânare care se adresează în prim rând concu­renţilor, care vor trebui să dea dova­dă mai întâi de corectitudine pe tra­seu. In general, cursa de astăzi se anun­ţă foarte interesantă. Lupta pentru victorie se va da între micile cilin­­drate care fiind mai uşoare pot par­­curge cu mai multă uşurinţă tot tra­seul. Simima Caracaş, Dan Yarka­n, N. Coterbic vor lupta pentru victorie. Mihail Titu şi Walter Agathon vor prilejui o nouă dispută palpitantă pentru „Cupa Rapidităţii”. Organizatorii vor decerne numeroa­se premii, printre care menţionăm 6 frumoase cupe. Concursul va începe la orele 14.30 d. a., concurenţii fiind obligaţi a fi prezenţi cel mai târziu la orele 14.15 d. a. N. COTERRIC Azi dimineaţa la arena Palladium Ion Popa îşi pune titlul de campion naţional la semi-mijlocie în joc în faţa lui O. C­ortom­ C. Maxim favorit în matehal cu C. Tudose Cinci întâlniri excepţionale de amatori cu caracter de selecţie Partea profesio­nistă şi cea amatoa­re se întregesc de minuna pe progra­mul galei pe care Federaţia Română de box o organizea­ză astăzi diminea­ţă începând de la o­­rele 10 dimineaţa în arena Palladium. Pe lângă punctul principal de atrac­ţie constituit de intâlnire şi dintre Ion Popa şi C. Cionoiu in care primul îşi pune titlul de campion naţional la se­­mi-mijlocie in joc şi afară de Intere­santa luptă între C. Maxim şi C. Tu­dose, programul ne oferă un splendid buchet de amatori în câteva întâlniri de selecţie care promit un spectacol excepţional. Astfel cum se prezintă, reuniunea de astăzi se poate considera ca una din cele mai atracţioase ale anului şi de­sigur că va repurta un bine meritat succes. Cele şapte partide ale celei de a opta reuniuni se vor desfăşura în or­dinea de mai jos: Ion doica- Vasil­e Paiscar Și În acest match paşi în celelalte, nota de spectaculozitate poate fi con­siderată ca asigurată. Avem dea face cu două elemente verificate între care lupta se anunţa crâncenă. Şansele sunt egale şi dacă nu va fi un match nul care e foarte probabil, atunci suntem înclinaţi că-l considerăm pe Ci­bl­­a ca prezumtivul învingător. V. Negreanuu-D. Ciorpotaru D. Ciobotaru s’a remarcat nu de mult într’o gală la S. T. R. Totuşi nu-l credem capabil să învingă In matchul cu Vasile Negreanu, care pare să-l fie superior. Bucureşteanul rămâne favo­ritul nostru. Gh. Fiat—Dumitru Ion Reşiţeanul Gh. Fiat are numai 17 ani şi din toate matchurile disputate n’a pierdut niciumul. Cartea de vizită este valoroasă şi numai pe acest temeiu, fiind că n’am avut ocazia să-l vedem boxând, îl indicăm ca favorit în întâl­­nirea cu Dumitru Ion. O surpriză însă m­a-i exclusă. V. Sec®şeanu — Ies să se impună printr’un stil de lup­tă ştiinţific, lipsit de artificii şi orice scăderi. Adversarul său, C. Tudose este dur şi capabil să-i încurce toate socotelile. Iată motivul pentru care Maxim va fi silit la o Întrebuinţare complectă a cunoştinţelor şi resurselor sale pentru a-şi putea fructifica avantajul său teo­retic. C. Cionoiu — Ion Popa La nnu ştim a cău­a ediţie, matchul în care Ion Popa îşi pune titlul în joc în faţa lui C. Cionoiu, stârneşte acelaş maxim interes ca şi la prima întâlnire. Toate elementele contribue să acorde acestei lupte un caracter decisiv. Inegalabilul nostru campion are un match greu, pentru că Cionoiu este ho­­tă­rît de data aceasta să realizeze cu orice preţ — şi a făcut pregătirile ne­cesare în acest scop—un rezultat care să demonstreze posibilităţile sale ac­tuale Va fii o luptă mare, spectaculoasă, cu schimbări rapide, o adevărată întrecere tehnică între doi breslaşi care îşi cu­­nosc meseria. Ion Popa are toate avantajele de partea sa şi în mod normal trebue să încheie şi această luptă în favoarea sa. Nu ne-ar surprinde însă ca Cionoiu să reuşească şi un rezultat surpriză care s'ar putea traduce şi printr’un match nul. Gh. Florescu Al doilea reprezentant al muncitori­mii din Reşiţa este V. Secoşan. Ele­ment verificat în companii pretenţioa­se nu-i putem refuza creditul nostru în disputa sa cu Gh. Florescu. Al. Stângaciu — Gh. Mari­­nescu Un extraordinar match intre d­oi bo­­xeuri cu lovituri necruţătoare. Desigur că va fi cel mai pasionant match al ga­lei, şi care ne va oferi momente dra­matice. In asemenea împrejurări e greu de indicat un învingător, căci ori­care dintre ei îl poate pretinde. Ră­mâne de văzut cine va fi mai rezistent şi cine va aplica mai repede şi hotă­rât lovitura de graţie. C. Maxim — C. Tudósé Pentru a ajunge acolo unde ținteşte, C. Maxim trebue să marcheze chiar la reintrare, o formă deosebită și mal a- ION POPA Crossurile sindicale de astăzi dimineaţa constituesc un bun antrenament pentru CAMPIONATUL SINDICAL DE CROSS COUNTRY — Traseul, premiile şi alte amănunte de organizare — Comisia Locală Sportivă organizea­ză astăzi dimineaţă in jurul Stadionu­lui Tineretului, de la Şosea trei com­petiţii sindicale de cross-country des- ii(n­ chise tuturor aler-3 tarii or sindicalişti din întreprinderile ucureştene. Campionatul sindical de cross-country ... care se va disputa in curând^ şi 're' va însemna apogeul sezonului sin­ea! de alergări — pe teren variat, a ceput, încă de pe acum, să suscite o mare interes. Cele trei crossuri de astăzi coneti­­esc, pe drept cuvânt, un bum antore­­­iment în vederea grandioasei compe­­ţii care va fi Campionatul Sindical de cross-country. Un j­urlu select Pentru ca cele trei alergări să se sfăşoare în cea mai perfectă ordine, emisia Locală Sportivă a numit ur­ătorul juriu de organizare. Comisari generali de parcurs: Ion­­escu și N. Matei. Comisar de parcurs la linia CFR. : Cristache Iordănescu. Cronometrol : Gh. Frumuşelu. Secretar: S. Cana. Fiecare cross în parte Starturile celor trei alerrgări se vor­­ în ordinea următoare:­ începători: Ora 10.30. Juniori: Ora 11. Seniori: Ora 11.30. Toate starturile se vor da din faţa Sadionului Tineretului, distanţele de­­rgare fiind: 2,5 km. (începători) 4 n (Juniori) şi 5,5 km. (seniori). La aceste alergări nu au dreptul de a participa decât alergători sin­dicalişti cari să poată face dovada LA CERERE că aparţin unui sindi­cat. Traseele Iată traseele celor trei competiţii: ÎNCEPĂTORI (ora 10.30). PORNIRE: din faţa Stadionului Ti­neretului, la dreapta pe şos. Kisseleff, stânga pe şos. Kisselef până la Hipo­drom, stânga bul. Mărăşti, stânga pe Caşin, stânga pe şos. Kisseleff, până la Stadionul Tineretului. SOSIRE JUNIORI (ora 11). PORNIRE: din faţa Stadionului Ti­neretului — stânga pe şos. Kisseleff — şos. Târgovişte, peste linia CFR, până la arătură — pe marginea lacului Bă­neasa, pe lângă Biserică — coborîre la Pod — Vila Minovica — Hipodrom—şos. Kiselef — Stadionul Tineretului — SO­SIRE. SENIORI (ora 11.30). PLECAREA : din faţa Stadionului Tineretului, stânga pe Bul. Mărăşti, stânga Caşin, stânga şos. Kisseleff, pâ­nă la Hipodrom, pe şos. Târgovişte, peste linia C.F.R., până la arătură, pe marginea lacului Băneasa, pe la Bise­rică, coborînd la Pod, Vila Minovici, Hipodrom, şos. Kisseleff, până în faţa Stadionului Tineretului.—SOSIREA. Premii Crossurile, la care nu pot participa decât sindii­alişti, constituie antre­namente în vederea campionatului sindical de cross, pe care Comisia Lo­cală Sportivă îl va organiza în curând. Cele trei alergări sunt dotate cu di­­plome şi plachete, ce se vor decerna, în ordine, următorilor : Primilor 10 clasaţi la începători şi juniori, cum şi primilor 5 de la se­niori: diplome; primilor 3 clasaţi din fiecare categorie: plachetă aur, argint şi bronz; primelor 5 echipe clasate: diplome. In fiecare alergare, întreprinderile pot înscrie concurenţi în echipe de 6, d­in cari urmează a conta în clasament doar primii 4. Ultimele înscrieri ... se mai primesc astăzi dimieața până la ora 10, deci cu o jumătate de oră înainte de începerea concursului la secretar. După această oră nu se va mai primi nici un fel de înscriere. Rezultatele campionate­lor mondiale de Ski de la Cortina D'Ampezzo au fost anulate OSLO. — Comitetul de direcfie al Feilerafiei Internationale de Stsi întrunit sub presidentia d-lui Oest­­gaarrl (Norvegia) și a acceptat cererea Suediei de a se anula cam­pionatele mondiale de ski dela Cortina D. Ampexxo din 1941, de­oarece aceasta au avut foarte pu­ţine puncte comune cu sportul. Comitetul a luat notă de cererea■ Franţei şi Elvefiei de a organiza campionaltele mondiale din 1947. Insărşit s’a mai luat notă de ce­rerile de afiliere a notiii federalii Austriace, a Belgiei și Islandei. La orele 10 dim. în Luna Bucureştilor CAMPIONATUL NAŢIONAL de ciclo-cross pedestru N. Chicemban şi I. Gociman în luptă pentru titlul suprem Astăzi, ciclismul cunoaşte o bogată activitate. Programul cuprinde două Campionate de cross-ciclo-pedestru : Campionatul României deschis aler­gătorilor licenţiaţi de categoria 1 şi 11 şi Campionatul Sindical pentru în­cepători nelictriţ­iaţi c­u biciclate de ORAŞ. Campionatul Naţional organizat de F. R. C. se va disputa pe aleele din Parcul Naţional (Luna Bucureştilor), începând de la orele 10 dimineaţa precis. La această probă de cido-cross şi­­au anunţat participarea u­i număr de 12 alergători, dintre cei mai buni­­ specialişti, în acest gen de curse. Fără îndoială că proba de astăzi suscită un deosebit interes atât pen­tru concurenţi cât şi pentru cunoscă­torii şi susţinătorii ciclismuilui. Prezenţa la startu­l Campionatului Naţional a lui D. Talmaciu — care îşi face reintrarea în delism în a­­cest sezon, N. Chicomban — dublu campion naţional, I. Godman, fost Campion naţional, Mircea Mihăilescu Campion naţional Gh. Negoescu, Radu Ioniţă, Tr. Chicomban — ca să-i nu­mim numai pe cei mai buni, este o dovadă certă că ultimul cido-cross al sezonului ne va oferi un spectacol de cea mai bună calitate. Cine va câştiga ? Iată o întrebare al cărui răspuns, oricât de multă bunăvoinţă ar exista, nu se poate da uşor. Lotul celor de­semnaţi mai sus, cărora li se vor a­­dăuga elemente cu multe posibilităţi ca Martie Ştefănescu, Al. Someşan, Robert Ştefan, va imprima cursei o alură puţin obişnuită. Viforiştii vor face coaliţie pentru a ajuta la victoria lui Gociman care nu este imposibilă Chicomban va fi ajutat de vărul său Traian şi eventual de V■ C. R.­­işti. Tălmaciu împreună cu Mihăi­lescu — ambii fără antrenamentul necesar — vor primi un ajutor de la Martie Ştefănescu — ajutor care însă nu are prea mari şanse de reuşită, aşa că titlul de Campion nu are până acum un deţinător sigur. Luptele vor excela, toţi, absolut toţi alergătorii vor face risipă de energie pentru o clasare cât mai ono­rabilă. Din tactică specială, N. Chicomban are prima şansă Şi totuşi calculele obiective merg de partea dublului Campion Naţional N. Chicomban. Fosta­ U.A.B.-ist suficient de bine pregătite,­ la ultima probă a dovedit-o aceasta — cu un stil perfect de mers pe jos, are pri­ma şansă. Pentru că Nae­ va şti că — oricât ajutor va primi — tot ce va face el singur va fi mai bun. Şi de a­­ceia va trebui să ia cursa în serios de la start la potou, să caute chiar dela plecare (— pe jos —) să-şi ia un avaintagiu necesar, şi să şi-l menţină permanent. Cu multă tactică — tech­­nica nu-i lipseşte — Chicomban, va putea termina astăzi învingător şi va îmbrăca pentru a duce o dată tricoul naţionali. Aşa­dar pronosticul nostru este — prin linia hârtiei câştigător şi Cam­pion Naţional de crotto-cross-pedestru 1946. N. Chicomban. Repetăm — nici o surpriză nu este exclusă. De reţinut: Startul se va da la orele 10 dim, precis din faţa intrării în Parcul Naţional Luna Bucureştilor (Şos. Jianu), alergătorii fiind obligaţi a fi prezenţi la start cel mai târziu la orele 9.30­­dim. Sosirea se va face în jurul orei 11 dim., în acel­aș loc. L GOCIMAN (Vif. Dacia) Institutul de Arte Grafice ..SCRISUL LIBER“. Bucrpcli. Str. Relwerk­»«* Nr. F 0 ZI GREA PENTRU FRUNTAŞI in campionatul de foot-ball englez LONDRA 80 (Prin Radio). — Astăzi s’au înregistrat în cadirul campiona­tului de foot-ball. următoarele rezul­tate : Liga de Nord Bumsley — Chesterfield 2-2. Blackpool — Stoke 2-1. Bolton — Sheffield W. 2-1. Bwmiey — Grimsby 1-2. Everton — Huddersfield 5-2. Leeds — Manchester C. 1-3. Manchester V. — Bradford 4-0. Middlesbrough — Liverpool 2-7. Preston N. E. — Newcastle 3.1. Sheffield U. — Bury 2-1. Sunderland — Blackburn Rovers 2-2. Liga de Sud Arsenal — Milwall 4-0. Aston Villa — Southampton 2-0. Charlton Athletic — Chelsea 0-0. Coventry — Leicester 0-1. Fulham — Brentford 2-2. Lutton — Derby County 1-1. Nottingham — West Bromwich A. 0-2. Newport — West Ham United 2-2 (1-0). Plymouth — Tottenham 0-1. Portsmouth — Birmingham 3-4. WolverhampOn W. — Swansea 1-0. Liga III N. Calificare Bratford City — Chester 2-2. Gateshade — Oldham 3-0. Hartlepool — Crewe Alexan­dra 3-3. Southport — Darlington 3-1. Stokeport — Doncaster 2-2. Tranmere — Carlisle 22-1. Wraxhom — Rotherham 0-2. York — Acckrington Stanley 3-1. Liga III N. (2_a etapă de retur) Burrow — Rochdale 1-2. Halifax — Lincoln 2-3. Liga III S. N. Clapton O. — Southend 0-3. Ipswich — Notts County 1-2. Mansfield — Northampton 3-1. Norioich — Watford 3-0. Port Vale — Queenspark Ran­gers 0-2. Liga III S. S. Bomemouth and Boscombe A. — Reading 3-2. Bristol City — Bristol Rovers 1-2. Cardiff — Swindon 2-0. Exter — Cristal Palace 2-3 Torquai — Brighton and Hova Albion 1-0 Liga IIIS. N. S. Wallsall — Oldershot 3-1. Liga Scoţiană A. Celtic — Third Lanark 1-1. Fulkirk — Hamilton Ac. 2-1. Hibernian — Kilmanock 4-0. Morton — Rangers 1-1, Moterwell — Queen of the South 3-1. Partik Thitle — Abendeen 0-0. Queenspark — Clyde 2-3. St. Mirren — Hearts 1-1. Liga Scoţiană B. Albion Rover’s — St. Johnstons 0-0. Aloa — Raith Rovers 3-2. Air U. — Stenhovisemwnr 2-1. Dumbarton — Dundee U. 1-Í Dumferllme — Airdrixrmions. 0-0. Eastfire — Cowdenbeath 7-1. Sterling Albion — Arbroath 3-1. Liga Irlandeză Belfast Celtic — Linefield 3r0. Derby City — Distilery 1-0. Glentoren — Clipton Viile 5-0. Scoţia o învins Tara Galilor cu 13-11 (5-5) LONDRA 30 (Prim, Radio). — Azi s’a desfăşurat la Norrfield, matchul mternaţional de rugby dintre forma­ţiile Scoţiei şi ŢărU Galilor. Formaţia scoţiană a învins cu scorul de 13-11 după ce la pauză rezultatul era egal, 5—5. In cadrul campionatului s’au obţi­nut următoarele rezultate: SEMIFINALELE CUPEI Hauslet—Waekfield Trinity 3:7. Wigham—Widnes 12:5 RUGBY PROFESIONIST Batty—Castleford 7:13. Teatherstone—Warrington 0:2. Hull.SalfOrt 19:9. Huli—Salfort 19:9. Huddersfield—Dews burry 6:17. Rochdale?-Kighley 11:10. St. HeUen’S—Burrow 22:13. Wackington—Bratf. Northern 2:6 lork—Bramby 9:11. RUGBY AMATOR St. Barts Hosp.—Righ 3:6. Harleguihs—London Welsh 8:26. Richmonnd B’hecurt —Coventry 13:24 Wasps—Watson.ons Hosp, 25:0. Batford—Norhampton 10:8. Birmingham—Air S. 47:58. Bristol—Exeter 3:3. Gloucester-r-St. Mary’Hosp. 25:9. Royal Nary lng. Colledge—Car­­diff 6:37 U.S. Portsmouth—Olddershot 28:8 Torquai A.—Sornershet 15 8:12. I­­.I.B. şi Jacitas ca învins cri­­ C.f.R.-Universit.-Duc. 5-0 (2-0) şi In­vanies sparta 5-1 (2-1) pe Universitatea în două jocuri Etapa a II-a campionatul „o­­noare" a început anonim prin jocu­rile CFR — Uni­versitatea şi Ju­ventus — Sparta, matchuri care nu s'au putut ridica peste nivelul me­diocru al unor jocuri de categorii inferioare. Din cei patru participanţi ai se­­mietapei de eri, doar CFR a arătat unele momente de football accep­tabil şi acest fapt se datoreşte de­sigur şi slăbiciunii mai mult de­cât gravă, a adversarului. Primul joc, prima decepţie... Desigur prima decepţie pentru puţinii spectatori inevitabili ai matchurilor de football bucureşte­­ne, şi a doua poate pentru Univer­sitatea — prezentă pe teren cu doi jucători ce­ au jucat football cu o zi înainte — dar acest lucru nu prezintă un argument valabil pen­tru o formaţie care cu o săptămâ­nă înainte prezentase certe cali­tăţi. Cu aceste deficienţe în formaţie beneficiara rezultatului pare totuşi Universitatea, fiindcă feroviarii puteau învinge mai comod (scorul final a fost 5—0) dacă înaintarea ceferistă a­r fi insistat mai mult, sau dacă Lungu şi Co. n’ar fi cău­tat satisfacţii momentane într’un joc cu Universitatea. Un aspect destul de puţin plă­cut pentru un joc de campionat, în care antecedentele îndreptăţeau să se întrevadă un joc dacă nu de ca­litate cel puţin de valoare modestă. * Cele 50 puncte feroviare le-au în­scris Filotti (o bună achiziţie) în min. 1 şi 45, Radu Florian min. 9, Bogdan min. 60 şi Lunau din pozi­ţie de offside în min. 76. Am remarcat în cele 90 de mi­nute pe Filotti şi Tănăsescu de la CFR şi Pricop şi Gheorghiu de la Universitatea. D. Popescu a condus cu scăpări următoarele echipe: C. F. R.: Sadowsky, Ghiuriţan, Albiceanu-Costea, Lengheriu, Tănă­­sescu-Lungu, Radu Florian, Mihăi­lescu, Filotti, Bogdan. Universitatea : Manu­-Tarău, Al­­buţ, Vlădescu, Gheorghiu, Patras- Vlaiculescu, Siboteanu, Ilerescu, Val­­voiu, Pricop. Juventus a dispus de Sparta cu 5—1 într’un joc de factură slabă Al doilea joc de ieri dintre Ju­ventus—Sparta a deziluzionat la fel ca şi primul, deşi începutul promitea dinamismul. Dar totul n’a fost decât prea u­­şor trecător pentru ca după 30 de minute matchul să se transforme, într’o alergătură inestetică. Aşa­dar Juventus a învins ne­strălucit, dar preţios, pentru viito­rul campionatului — şi acest lucru deşi poate mulţumi nu poate adu­ce nici o calitate în plus la aspec­tul dezolant al footballului nostru A câştigat echipa ce a avut re­sursele fizice să stea pe teren 90 de minute, în timp ce cealaltă se topea cu fiecare minut trecut. Repriza arată 2—1 în favoarea „roş-albaştrilor“ dar putea fi tot atât de bine egală dacă Talmaciu nu ar fi boxat balonul în care. Apoi Sparta a pierdut o ocazie extrem de favorabilă când condu­când cu 1—0 ar fi mărit astfel a­­vantajul. Poate totuşi ar fi pierdut până la sfârşit, dar o repriză cu două puncte diferenţă ar fi prezentat alte condiţii şi ar fi dat posibilita­te unei întreceri ce pornea de la egal la egal. Sparta avantajul­­ punctelor, iar ceilalţi beneficiari ai condiţiei fizice dominante. , Dar după primirea primului goal Sparta a căzut iremediabil în timp ce Juventus profita de această de­gringoladă. ii Scorul l-a deschis Dumitrescu și profitând de greșala lui. Tănăsescu A egalat Oană din M­u, dună care Fătu cu un shoot splendid a ridicat scorul la 2—1 După pauză lordar­he a înscris dela 16 metri printr’un shoot pla­sat. Mai târziu Oană a tras puternic şi Stănculescu a scăpat în plasă balonul, şi tot Oană a stabilit scorul final. * S’au remarcat dela Juventus F­a­­maropul, Iordache şi pu­ţin Codrcenu, dela Soarta Nicuşor şi G. Popescu. D. Cristea a condus următoarele formaţii :­­ Juventus : Negru-Tănăsescu, G. Andrei-Codreanu, Drăgan, Gorgoiu- Oană, Fătu, Flamaropol, Iordache, Niculae. Sparta : Stănculescu-Niculescu, N. Virgil-Bobancu, Tălmaciu, Mihalcea- Ignat, Nicuşor, G. Popescu, Bellu Dumitrescu III şi Sparta anonime BOGDAN (C. F. R.)

Next