Sportul Popular, ianuarie 1947 (Anul 3, nr. 556-577)

1947-01-04 / nr. 556

STEINBACH la ITA Unul din cei mai pricepuţi an­trenori in ceea ce priveşte educarea şi formarea tinerelor Elemente — maestrul Petre Steinbach — este în tratative cu gruparea ITA. In cursul acestei săptămâni Steinbach va pleca la Arad, unde va cerceta cond­ţiunile In care urmează să lu­creze. El se va ocupa în special cu for­marea pe p­inierii g­rupă­re­i ară­­dane. Carmen — se pare — că nu va face­ în nicio greutate acestui ,itrans­fer’ • Exemplarul 500 lei ­­nul fii F¥r. 55 S Sâmbldl 4 linuarie 1947 T . , Redacţia 4.07,48 elefoene s Tipografia 4.84,48 Redacţia şi Adiţia Domniţa Anastasia 6, Bucureşti Echipa de basket-ball C. F .R. in a Brie Ba­iff rafislara primul match al turneului săi in Cehoslovacia Miercuri dimineaţa, în prima zi a anului 1947, caravana oficialilor şi jucătorlor de basket-ball de la „C. F­­R.“ a părăsit Bucureştii, pentru o că­lătorie ce­­avea să aibe punctul ter­minus în Cehoslovacia. ITIN­ERARIU, SCOP... Ceferiştii a­u plecat, cum se ştie, fiind invitaţi de gruparea feroviară „ZELESNICIARI“ din Bratislava, pentru a întreprinde un turneu de basket­ball în Cehoslovacia. Itinerariul turneului prevede o primă etapă de dou­ă zile­ la Bratisla­va, tinde „C. F. R.“ va susţine mâine 4 şi Duminică 5 Ianuarie două matah- uri în compania „ZELESNICLARI­LOR“ şi­ a încă unei formaţii sindi­cale locale. Apoi, după o săptămână, bucureşte- uL vor j­uca Sâmbătă 11 şi Duminică 12 Ianuarie la Fraga, de asemenea cu două formaţii sindicale din prima ca­tegorie a backet-bal­lului Cehoslova­ciei. . -întoarcerea în ţară este proectată pentru ziua de 15 a lunii. însoţitorii, formaţia... Caravana­ feroviară se compune din 15 persoane, dintre cari 4 sunt condu­cători şi 11 jucători. Precum urmează : Conducătorul caravanei este d. LEONIDA IONESCU, care reprezintă „Uniunea Sindicatelor Unite ale Sa­lariaţilor C. F. R.“, iar d­. CONSTAN­TIN ILIESCU — preşedintele Secţiei de Basket şi Volley­ball C. F. R. şi delegatul Resortului Sindical în F. R­­B. V. — însoţeşte echipa în calitate de conducătOTQ tehnic. Organizaţia Sportului Popular este reprezentată în acest turneu de d. prof. LEON­ TEODORESCU — secre­tarul general al E. R. B. V. —iar arbitrul rrebeant de federaţie este d. CORNELL RIEGLER — preşedinte­le Comisiei Centrale a Arbitrilor. Cei 11 jucători cari vor fi întrebu­inţaţi în matchurile turneului sunt următorii, cu excepţia a două întă­riri — SADEANU şi POPESCU de la „CARMEN“ — toţi legitimaţi la „C. F. R.“ : ■ GH. NICULESCU, E- DRAGAN, AL. POPESCU, A. NETOLINSKY (fundaşi), S. SA­DE­ANU, M. CON­­DEESCU, N. MEADU, V. BORDEIA­­NU (înaintaşi), N. COSTIN, M. BE­­RARU şi S. TROFIM (rezerve, luaţi pentru acumulare de cunoştinţe). ÎNSEMNĂTATEA TURNEULUI F.a este evidentă, atât din punct de vedere al întărirei legăturilor de ami­ciţie cu tineretul popoarelor vecine democrate — venind acest turneu la scurt interval de timp după întâlni­rea de la ping-pong dintre echipele feminine ale României şi Cehoslova­ciei­­, cât şi din punct de vedere strict tehnic, el fiind sortit a furniza basket­ballulului nostru un nou pri­lej de apropiere de învăţăminte în vederea campionatelor europene care în acest an vor fi organizate chiar de Cehoslovacia, la Fraga. Insă despre aceasta vom discuta mai pe larg în numărul viitor. ȘTIR! ele BASKET-BALL © BRATISLAVA (Sport­­press). — Echipa româ­nească C. F. I­.-București tea disputa mai multe par­tide în Cehoslovacia. Tur­neul și-l începe cu echipa Zel­eniciar-Bratisl­ava, a­­poi va juca la Kosîce, Olomouc și Hradec Kra­­lova. Claire Bresolles, campioana franceză grav bolnavă de pe urma atletismului trebue să renunțe la sport PARIS. — Claire Bresolles nu va mai lua startul la concursuri. Me­dicii au stabilit că este grav bolna­vă de cord de pe urma antrena­mentului și concursurilor excesive. Claire Bresolles are 17 ani — a ameliorat în acest an recordul Franţei pe 100 m, cu 12, 2 sec. In legătură cu îmbolnăvirea ti­nerei atlete, ziarele franceze atacă serios federaţia şi clubul atletei din cauza neglijenţei criminale de pe urma căreia Bresolles nu a fost ţinută sub control medical neluând seamă de prescripțiunille regula­­men­tului de a controla sănătatea concurentelor.­­ * Bilanţ hipic TRECUTUL GLORIOS ŞI PERSPECTIVELE DE VIITOR In anii dinaintea războiului, sporu­l nostru equestru se ridicase la un vel foarte înalt şi apreciat nu nu­ai în ţară ci­ şi pentru hotare —­a­­rcând culorilor naţionale o glorie nemeritată, marcată prin răsun­­­arele victorii obţinute şi străluci­­te elogii din presa străină — ecoul rcvent al opiniilor cercurilor com­­ptinte despre valoarea hipismului man. Intr’adevăr, grandioasele succese repurtate de „Echipa Naţională Hipi­că la concursurile internaţionale din anii 1935—1940, au însemnat un mare triumf naţional, care ne-a umplut sufletele de bucurie şi mândrie. Călăreţii acestei inegalate echipe, încălecând cai cunoscuţi în ţară, s’au întrecut în siguranţă, îndrăsneală şi măestrie ,­ smulgând zecilor de mii de spectatori ropote unanime de a­­plauze şi admiraţie. Această glorie sportivă, ale cărei ecouri nu s’au stins însă peste fron­tieră, s’a câştigat însă prin multă şi neştiută trudă, perseverenţă şi voin­ţă dârză de afirmare a călăreţilor noştri : maiorul Petre Kirculescu, că­pitanii Henri Rang, Felix Ţopescu, Constantin Apostol, Tom­a Tudoran, Constantin Zânei, locotenenţii Ion E­­pure şi Alexandru Purcherea. Bravii reprezentanţi ai fruicii in­stritincitale au cucerit un impresio­nant număr de premii la marile concursuri de la Londra, Paris,­­Ier­litt, Viena, Varşovia, Bruxelles, Ro­ma München, Aachen, Basseldorf, Verden-Aller, Insterburg (Prusia Orientală), Napoli, Florenţa şi Ais­­pa. Succesele călăreţilor români au fost­ strâns ega­te de numele valo­­ropilor cai : Delfis, Dracu-Ştie, Jol­­ka, Graur, Fulger, Pyr, Bucurie, Hunter, Jupân, Codina, Mândra, Gaskony, etc. Dint­re aceșfia, s’a detaşat in mod categoric Bettis, care, încălecat de locotenentul Henri Rana, a asigu­rat României locul al II-lea la O­­limpiada din KtSH dela Berlin, iar apoi, prin căpitanul Felix Popescu şi locotenentul Ion Epure şi-a con­­tinuat seria strălucitelor sale suc­cese. In culmea gloriei însă, activitatea prodigioasă a Echipei Naţionale Hi­pice a fost întreruptă din cauza celui de al doilea războiu mondial, patri­moniul ei fiind păstrat şi lucrat la Şcoala de Cavalerie din Sibiu. Echi­(Continuare în pag. 2-a) Echipa călăreţilor români în 1939 , (de la stânga spre dreapta) • Cpt. Țo­­pescu, Maior Kircutescu, Cpt. Tudo­ran ,Cpt. Epure (f) și Cpt- Zahei. PRIMII NOUA CAMPIONI SINDICALI DE BOX —-----—prezentare: ou. RlfSSU----------­ Brenit, s'au terminat, după o splen-r didă desfăşurare, marcelă de mari şi frumoase succese, pasionanta competi­ţie amatoare de box , campionatele re­gions­e sindicale. I’timii opt campioni şi reprezentanţi ai muncitorimii, şi-au cucerit titlurile după eforturi fizice şi performanţe ex­celente, care-i situează pe prima treaptă a boxului amator din Bucureşti. Ne facem o plăcută datorie de a pre­­zenta opinieii publce pe cei opt deţină­tori ai titlurilor. CATEGORIA MINUNA Campionul celei mai mici categorii, deși se afla cu ocazia finalei, la primul său match oficial, este o veche cunos­'* • sportivilor bucureșteni. Intr’a- .1 -iei Slăvescu a mai fost vă­id in matchuri de demon- tirm prilejul diferitelor reuniuni • Elevul h»i Mielu Doculescu eacă la centrul F. R. : Box i *'* născut jtt București tn If anbei «tetinf »n r&eora eri­­siisjinui prunul match oficial .*1$ ’carc $sa soldat ©»'«. vfo- XM uu ' (titlu de campion, £-• * tMcutpani fi lucrează la atelierul Drumea — Dumi­­trescu din str. Meilor 23 şi speră să egalez* cel puțin recordul lui lot» Cl­i- CATEGORIA HÂRTIE Născut în Corn. Sărenga jud. Buzău în 1926, are d&eL 20 ani, Traian ilie­sto «U ^rotosOMW cisuuri liccrotită la un atelier — C. Săftoiu — din str. Morilor 1. Este un vechiu amator care boxează de mulţi ani şi deşi nu are po­sibilităţi să apară mai des din cază că nu prea se găsesc adversari de greuta­tea lui, a susţinut până în prezent vreo 20 matchuri, dintre care n’a pierdut decât 3 sau 4 întâlniri. Actualmente se antrenează şi el la Centrul F. R. Box Claudiu unde maestru este Mielu Docu­­lescu. In ac­eşti ani de practică, Traian Ilie a reuşit să acumuleze un frumos bagaj de cunoştinţe şi cum este sobru, calm şi concepe faze de bună calitate, poate spera în viitor, să realizeze per­formanţe cel puţin tot atât de bune. CATEGORIA MUSCA Maestru Marin Stănescu a avut o deosebită satisfacţie când elevul său Nicolae Babeţ a cucerit primul său titlu numai după un singur an de activitate puglistică şi abia cinci matchuri. Năs­cut în Bucureşti în 1927, N. Babeţ este un excelent mecanic de maşini de scris şi lucrează la atelierul ,,Birmaşin” din Paisagiul Vox-Eforie. Avantajat de statură şi alură, dar cam fragil, Babe­ţ pusedni frumoase ca­lități şi probabil că va face o frumoasă (Continu­are în pag. 3-a) ION STANOMIR (uşoară) frac, de-a deveni triplu campion naţio­nal. Foot­ball în Eu­ro­pa © GLASGOW (Sportpress). — La partida de campionat Rangers-Geîtic au luat pariu 80000 spectatori. După o luptă acerbă, rezultatul a fost 1-1. • PARIS (Sportpress). — Echipa engleză Chari­­­ton Atletic a jucat la Pa­ris cu Stade Fran^ais. Echipa franceză a reușit un rezultat excelent, ter­minând la egalitate­­ 2-2. • ZÜRICH (Sportpress). Echipa ungară Ferecvaros a jucat în localitate cu echipa elvețiană Bolinzona. Match­ul s-a terminat cu: 2-2. O ALGER (Sportpress). — Echipa cehoslovacă Bohemians a disputat de Anul Nou un nou match de football la Alger. Jucând cu selecţionata oraşul Alger, a învins cu 2-1 (1-1). Partida s-a disputat pe stadionul mim­ic pal ,’Saint Eugene d’Alger" in faţa a 20.000 spectatori. Cehii au demonstrat un joc de calitate, algerienii fiind însă un adversar egal. • ANKARA (Sportpress).­­ Con­­tinuând­ și turneul în Turcia, echipa cehoslovacă S. K. Kladno a jucat cu Der­ofer Birliki, de care a dispus cu 3-1 (2-0) in fața a 17.000 spectatori. (Continuare în pag. IV-a) si sora TISE, in satele sovietice Iarna, in timpul concursurilor regio­nale de sud, disputate în oraşul Gorki, titlul de campion al regiunii a fost cu­cerit de sportiva colhozului „Timirea­­zev”-Polina Gostinţeva. Primăvara, la concursurile tineretului sindical tot ea a cucerit primul loc la ski-cross, obţi­nând cel mai bun rezultat feminin al regiunii Gorki. Echipa din care face parte Gastriţeva a cucerit în cadrul acestor concursuri primul loc. Colhozul „Timireazev”, este fruntaş in regiunea sa. El are o gospodărie mare şi bine organizată, trei şcoli, un club spital, maternitate, uzină electrică, pos­tul central de radio recepţie, bibliote­că. Colhoznicii trăesc in belşug. TERENURI SPORTIVE PE LANGA COLHOZURI Colhozul dispune de un teren sportiv bine amenajat. Pentru sporturile nauti­ce a fost amenajat un lac în apropierea satului. Iarna se organizează terenul de ski, patinoar, sală de gimnastică, etc. Conducerea colhozului acordă în fie­care an, 10—15 mii ruble pentru nece­sităţile sportului. Grija pentru promovarea sportului şi-a găsit restrângerea şi in planul cin­cinal al colhozului. Astfel s’a prevăzut construcţia unui stadion, a unui nou centru nautic şi a unui hipodrom. Colhozul „Timireazev” nu constitue o excepţie. Sportul este larg practicat in satele sovietice. Odată cu ridicarea ni­velului de viaţă şi a nivelului cultural al satelor a crescut numărul terenuri­lor sportive şi de ski, al sălilor de gim­nastică şi al altor construcţii sportive. Ca şi în oraşe, baza organizaţiei spor­tului o formează grupările sportive. In (Continuare în part. S-a) ROMANIA îffe’watfe­rrilYîm la Feiter fia Interna ionalâ de rugby In cursul zilei de eri, Federaţia română de rugby şi-a înaintat te­legrafic reafilierea la Federaţia internaţională de rugby amator (FIRA), cu sediul provizoriu la Pa­ris. Reafilierea a fost determinată de împrejurarea că într’un viitor a­propiat echipa sindicală de rugby va face un turneu în Franţa şi tre­­bue să se legalizeze participarea României pe tărâm internaţioa­l. Formalităţile ulterioare se vor împlini odată cu turneul echipei sindicale în Franţa. CIOCANUL de două ori înringător la Miercurea Cine — Dumin­că şi Luni se joacă hotkey în Capitală — In sfârşit sezonul de hokey a fost inau­gurat. Matchuriile de la Miarcurea Cine au adus acea destindere pe care o aştep­tau, de mai bine de o lună, cercurile hokeytice de la noi. Termometrul a jucat, şi in acest an, ca şi in trecut o teribilă farsă, ale că­rei repercusiuni nu vor întârzia să se întrevadă. A coborît brusc, şi până când să se desmeticească oficialii noştri, a săltat la fel de brusc, lipsind Crăciunul 1946 de sportul specific iernii. DIN NOU SUB ZERO GRADE In preajma anului nou, un telefon din Miercurea Ciuc vesteşte că în localitate este gheaţă şi se poate patina. Ahitaţi după hokey, bucureştenii se deplasează în grabă la Ciuc şi... urma­rea se va vedea. Unii jucători , şi din păcate dintre cei mai buni, au pus înaintea sportu­lui, o petrecere nocturnă, bineînţeles in noaptea Revelionului şi... au preferat să rămână în Bucureşti. Printre aceştia trebue să-l numim pe Dren, portarul echipei Ciocanul, şi chiar Ciisma. Alt punct negru: Deplasarea nu s’a putut efectua în optime condiţiuni. Au plecat doar 12 jucători fără vreun însoţitor. Sau măcar arbitru bucureş­­tica LA CIUC Sacrificându-şi noaptea de anul nou, cei 12 jucători bucureşteni au apărut pe gheaţă în ziua de 1 ianuarie, in ur­mătoarea formaţie : Stănciulescu, Paul Atanasiu — Florin Popescu, Flamaropol — Ciu­gosch — Sa­­dovski, Amirov­ici — Tomovici — Dr. Racoviță- Tănase — Bob Petrovici — Zografi Clubul Sportiv Miercurea Ciuc a pre­zentat la rândul lui, echipa următoare : Spier­er — Covaci, Toctoci — Cigar Peter — Szneke — Las­lo, Szabó - Fodor. De remarcat că în echipa din Miercu­rea Ciuc nu figurează decât două linii de înaintare, faţă de cele trei ale Cio­canului. CUM A DECURS JOCUL Conducerea ostilităţilor o preia arbi­trul Vacar care face iaz, pentru priima dată la noi in ţară, de noul regulament internaţional de joc. Maieu! începe iute, în nota de do­minare a Ciocanului care deschide sco­rul in primele minute înscriind până la prima pauză in total trei goaluri. Dându-şi seama de situaţie, localni­cii se complac in cea de a doua repriză într’o închegată apărare care n’a putut fi străpunsă cu eficacitate decât o singură repriză, scorul urcându-se la 4-0. De fapt, jucătorii Ciocanului au fost aceia cari n’au fost atât de ofensivi ca în prima repriză, menţinându-şi resur­sele pentru sfârşitul jocului, când, în­­tr’adevăr au trebuit să depună eforturi serioase. Ultima repriză, şi totodată cea mai e­­chilibrată, s’a terminat cu scorul de 3:3. Echipa Ciucului pare că-şi revine puţin şi înscrie de trei ori la rând, după ce jucătorii Ciocanului marcaseră alte două puncte. Un ultim punct al bucureştenilor pune capăt partidei, care ia sfârşit cu sco­rul de 7-3 (3-0, 1—0, 3—3). CINE A MARCAT ŞI CINE ..S’A REMARCAT Cele zece goaluri au fost marcate de următorii jucători : Flamaropol (3) Tanase (2), Florin Popescu şi Zografi, pentru bucuireş­­teni şi Szabó­ Szenke şi Cizar, pentru echipa din Ciuc. De remarcat faptul că goalul înscris de Cizar a fost obţinut în urma unei lovituri de penalty, neuzitată până a­­cum la noi, deoarece face parte din noul regulament de joc. S’au remarcat, în special Stănciules­­cu, portarul bucureştenilor care l-a în­locuit cu succes pe Dron, apărând ma­gistral. S’au remarcat deasemeni prima şi a treia linie de înaintare a Ciocanului care a realizat fiecare, câte trei go,ri­turi. CONSIDERAŢIUNI TEHNI Ciocanul a prezentat o forma mai sudată şi în perfectă condiţie fizica. "­! (Continuare în nai/a 3-a) Silii ION a fost tras In NO­­ERO printr’o dubioasă lovitură joasă PARTS (Sportpress).­­ Semifinalele competiţiei rezervată „penelor“, s’au disputat la sala Central. In prima se­mifinală, Benatar şi Rose au făcut un perfect match nul, dar fiind vorba de o competiţie, victoria a fost acordată lui Benatar. In cealaltă semifinală s’au Întâlnit Jean Nocéra şi românul Sandu Ion. Românul şi-a abordat destul de timid adversarul, îngheţat puţin de frigul din sală, dar mai degrabă de e­­moţie. Nocéra, concentrat, totdeauna gata de detentă, căuta ocazia de a tri­mite redutabilele-i­erochete. In repriza doua, Sandu a fost numărat până la 8 Lovitura de graţie părea inevitabilă românul încerca doar să întârzie K. O.-ul, protejindu-se cu stânga. Nu l-a putut evita însă în repriza 4-a. Lo­vitura l-a nimerit de astă dată într’un loc care rămâne indoclnic, undeva in regiunea centurei. Lovitură joasă ? Nu se ştie. In orice caz, Sandu ar fi fost oricum învins de limită. Aşa­dar, No­céra este, dubios, declarat învingător prin K. O. în repriza 4-a şi se califică astfel pentru finala competiţiei pe care o va disputa cu Benatar. N. R. Jean Nocéra este o mare spe­ranță a „penelor“ franceze. In ultimul clasament el figurează la locul 8 In lista celor mai bune pene. | Sport şi război. In obişnuinţa sa cronică sportivă în limbă românească de Duimâncă seara, postul de radio Londra a t°st mai laconic ca altă dată. Unul din puţi­nele mijloace de informaţie externă, B. B. C.-ul a fost sgârcit cu minutele de desfătare ale celor care aşteaptă noui rezultate noui performanţe. In schimb, comantatorul sportiv de Duminică seară a rezervat o bună parte din timp unui ditiramb adresat sportului britanic, jertfelor lui şi vii­toarelor lui bănuite prospere reali­zări. A spus cam aşa : „Să nu se uite că timp de 7 ani de război, fiii poporu­lui britanic au luptat adesea singuri, dar absolut singuri (N. N. De ce o fi accentuând subtilul con■ împotriva celui mai feroce, împotriva hitlerismului adprt • dar se cuvin circumstanţe atenta ie­­pentru performanţele pe anul U'46 ale sportivilor britanici, na tură a acorda credit nelimitat pentru ti­­doioasele lor performanţe buti pe anul ce debutează. Suntem de acord cu retorica "­or­bitorului de Duminică sear a (■■-' f'* oare d. Hamburgher fost ■■ii­ost­ru campion naţional de tennis 7) şi, ne alăturăm urărilor de prosperitate pentru sportul britanic care, inainte de război, ocupa un loc de frunte !:­ concernul mondial. Dar, deasupra rolului de propagan­dist pe calea undelor, s’ar fi cuvenit ca speakerul de Duminică seară să amintească, măcar în treacăt,­­­ cu mai puţină gelozie pentru jertfei.e britanice, de efortul sportivilor din alte ţări, care au luptat şi ei (desigur nu atât de singuri ca britanicii) îm­potriva a­celuiaş hidns duşman : l­ it­e­­rismul. Să fie oare mai puţin remarcabil efortul de redresare sportivă din ce­lelalte ţări extra-insulare ? Nu cre­dem. Simplu exces de zel britanic in limbă românească... V. b. S­ ­. ITA , a pornit din locul patru şi conform previziunilor — cucerind e­­tapă cu etapă succese (excepţie fă­când matchul cu Juventus) — s'a ins­talat in primul loc. Situaţie perfect meritată, cea mai bună formaţie din ţară. 2. C. F. R. Buc.: Formaţie masivă, capabilă de mari performanţe, a avut totuşi unele scăderi, remediate însă printr-o condiţie fizică şi disci­plină impecabile. Saltul între etapa 1 şi 13 foarte slab. Ameninţă direct pe leader. 3. JUVENTUS: Cea mai completă formaţie din ţară în ceea ce priveşte ansamblul. A reuşit cele mai bune rezultate din campionat A înregis­trat totuşi înfrângeri minime ca scor, dar ghinioniste. Cea mai periculoasă echipă din campionat şi un candidat îndreptăţit la titlu. 4. Ciocanul: A îregistrat un uşor regres între prima şi ultima etapă din tur. Beneficiara celei mai bune condiţii fizice. Echipă inegală totuşi. Locul perfect meritat. 5. C. F. R. Tim.: A pornit surpriii­­zător. A cules victorii neaşteptate cari­ i-au permis instalarea în locul trei până după jumătatea turului. N’a portat rezista totuşi mult timp. Locul ocupat irftlcă totuşi valoarea actuală. 6. «U"­Cluj : Ar fi putut avea cea mai strălucită carieră dacă nu ar fi înregistrat, ca şi în primele două etape,, două eşecuri consecutive. E­­chipă de ei,n, 7. Carmen : Echipa­­cu cea mai bună „stofă“. însă cu cei mai „profesio­nişti“ jucători. Capabilă de rezultate mari în faţa oricărei echipe şi de cele mai­ surprinzătoare rezultate. Ar fi putut ocupa un loc mai bun. 8. Ferar. Desigur a înregistrat un cert progres între etapa 1 şi ultima• A învins atunci când nu era în cea mai perfectă formă şi a cedat cu e­­chipa completă. Locul meritat. 9. Libertatea: Pepiniera multor formaţii din Ardeal. Formaţie tehni­că cu cei mai talentaţi jucători. Ur­mează ca joc sistemul lui C. A. O. Locul ocupat nu indică just valoa­rea. 10. Dermagant: Inegală formaţie. Locul indică perfect valoarea. Po­sedă 2—3 jucători de talent, restul 11. Jiul: Formaţia din Petroşani a marcat o frumoasă revenire şi este capabilă să iasă din zona periculoasă. 12. UDR: S-a crezut că va evada din locul pe care l-a ocupat aproape de la început. Nu este însă o forma­ţie „rezistentă“. 13. Prahova: Carieră „meteorică“ şi neverosimilă în primele 2 etape. Locul perfect justificat de valoarea actuală. 14. F. C. Craiova: Am scris în in­troducere. La sfârşit de sexon ITA şi ..... F. C. CRAIOVA au avut cea mai consecventă carieră din turul Diviziei A­ fârşitul turului campionatului Diviziei Naţionale A, a adus clasamentului o înfăţişare oarecum prevă­zută,­­ mai ales în ceea ce pri­veşte situaţia în fruntea clasam­entu­lui şi în zona de retrogradare. Publicăm în numărul de faţă, în afară de un clasament unde se pot vedea performanţele reali­zate de echipe etapă cu etapă, şi un grafic unde poate fi urmărită schem­atic situaţia sau cariera fiecărei echi­pe în clasamentul de toamnă. Două sunt formaţiile care au avut o situaţie (carieră) perfect consecventă: ITA şi... F. C■ Craiova. Mai puţin totuşi gruparea arădană căreia i-au trebuit două etape pentru a se instala în fruntea clasamentu­lui, în timp ce Craiova s-a stabilit ca proprietară a lanternei roșii chiar din etapa 2-a. Cariera fiecărei grupări

Next

/
Thumbnails
Contents