Sportul Popular, februarie 1947 (Anul 3, nr. 578-601)

1947-02-01 / nr. 578

A­nul III Nr. 5*8 Exemplarul 500 lei Sâmbătă 1 Februarie 1947 I^aptamana Sporturilor de Iarnă g CSEPEL îvita$ II, Sindicatul Alimentar filifsierul de Război sunt câştigatorii probelor zilei § 19-a SINAIA 50 (prin telefon dela trimi­­sul nostru special: Vasile PENESCU). Pe un timp frumos ti o pârtie din Ce in ce mai bună s'au disputat co­­bortrile celei de a treia zi a „Săptă­mânii Sporturilor de Iarnă". Dăm mai jos rezultatele: CUPA O. S. P. bob 2 persoane 1. ŢINTAŞUL II (Mihail lonescu Căni­­fteţui ţi Chefu Mircea) 1'48"2/10. 2. Viforul Dacia (Maior Budiţteanu* Theo Kranz) 1'48”2/10. 5. Regi. I. A. C. (Lt. Maniţiu ţi Lt. Diaconescu) 1'41"35. 4. Costinescu I (B Copetz și Petcu D-tru) 1'52”58. CUPA MAC CONSTANT­INESCU bob 4 persoane 1. SINDICATUL ALIMENTAR I (Vol­­d'lă N., Chivu, Oance­a, Rotăreanu) 1'40"18. 2. Viforul Dacia I (Tita Rădulescu, Flamaropol, Kranz) 1'40"42. 3. Sindicatul Alimentar II (Purcărea I, Purcărea II, Badea, Cazinic) 1'44'82. CUPA ARMATEI Campionat militar bob 2 persoane 1. MINISTERUL RĂZBOI I (Maior Ţe­pi­ea, Maior Vlad­) 1’49”90. 2. Marina (lt Băianu, Lt Lapoaia) 1'55”96. 5. Ministerul Război III (Maior Vlad Radu, Maior Erderber) 1'58'54. 4. Regi 2 Anticar (Lt Maniţiu, Lt Diaconescu) 1’5S'88. Astăzi, pentru ziua 4-a sunt progra­mate următoarele campionate : 1 Campionat militar de bob 4 persoane. 0 Cupa Huber. 0 Cupa sindicală bob 4 persoane. ConS®tâevaţi a Generală a Muncii a impiinit doi ani de lupeiI­ eri, 10 Ianuarie 1947, In sala Tea­trului Muncitoresc-Ciuletti, s'a sărbătorit doi ani dela constitui­rea Conticei Erupei Generale a Muncii din Romania, înfiinţarea forului suprei.­ Sindical, s'a arătat a fi in cel mai scurt timp de o im­portanţă covârşitoare pentru clasa muncitoare din ţara noastră. Ea a îndemnat strângerea forţelor unite ale murscitotimii într'o singură or­ganizaţie de mobilizare, coordo­nare şi conducere a acţiunilor sin­dicale, condiţie a succesiuni ei in lupta pentru asigurarea unui nivel de trai mai bun, pentru demo­craţiei ţi pace. D­a, constituirea Confederaţiei Generale a Muncii au trecut doi ani de luptă grele şi rainice rea­lizăm Astăzi aceasta puternică or­ganizaţie care înglobează un mi­lion şi jumătate de oameni ai muncii manuale ţi intelectuale, se bucură de o popularitate ţi pre­stigiu care îşi găsesc explicaţia în priceperea ţ­i dârzenia cu care este condusă muncitorimea orga­nizată. In ciuda prigoanei la care a fost supusă clasa muncitoare ani înde­lungaţi, de toate guvernele reac­ţionare, care s’au perindat la cârma ţării, năzuinţele şi hotărî­­rea de luptă ale clasei munci­toare n'au putut fi înfrânte şi muncitorimea conştientă a păşit imediat după 23 August 1944 la refacerea mişcării sindicale, care are la temelie principiul unităţii sindicale naţionale şi internaţio­nale. Aniversarea a doi ani de lupte grele, îngădue sublinierea a nu­meroase şi foarte importante rea­lizări de indiscutabilă valoare pen­tru toate categoriile de salariaţi pe care cadrul ziarului nostru emi­namente sportiv­e nu ie poate în­şira aici. Vom reţine doar din toate activităţile de doi ani, orga­nizarea sportului sindical care a căpătat din îndemnul şi sprijinul Comitetului Executiv şi reprezen­tat de Comisia Centrală Sportivă, un puternic imbold, care a dus la răspândirea sportului un massero largi a binefacerilor sportului şi educaţiei fizice. Sportul a devenit acum un bun al masselor muncitoare, îngădu­ind îmbunătăţirea condiţiilor fi­zice ale salariaţilor şi realizând cadrul ideal pentru întrebuinţarea timpului liber, după munca isto­vitoare din uzine şi birouri. Aniversarea a doi ani de la înfi­inţarea Confederaţiei Generale a Muncii, dovedeşte cimentata uni­tate de luptă a clasei munci­toare, şi înfrăţirea tuturor factori­lor productivi în opera de refa­cere a ţării. Păşind în al treilea an de luptă şi activitate, cu forţe unite şi că­lite în doi ani de grele lupte şi eforturi, Confederaţia Generală a Muncii, va şta să poarte mai de­parte stindardul de Luptă al clasei muncitoare pentru buna stare ,ri­dicarea nivelului material şi cul­tural şi progresul muncitorimii ro­mâne. Gala de Doi de Dominica s a amânat cu o săptămână — Programul definitiv al reuniunii — Din motive Independente de voinţa e, Comisia de organizări a Federa­ţiei române de box, a fost silită a amâna cu o săptămână gala de box proectată pentru Duminică la Palla­dium. Odată cu această comunicare, am primit şi programul definitiv al reu­­niunei de Duminică 9 Februarie, care are C. Maxim — Marin Gaspar Anton Oşca — file Piţu C. Stănescu — Gr. Jelesneac. După cum se poate constata, s-a angajat matchul deosebit de intere­sant şi semnificativ între Costel Stă­­nescu şi Grigore Jelesneac, renuin­­ţindu-se în schimb la partida Chi­riac - împărații, deoarece ultimul s-a declarat indispensabil. I ,soseşte astăseară Pentru astăseară sunt aşteptaţi să sosească jucătorii echipei ma­ghiare de hochei/ CSE­PEL care vor disputa un turneu cu echipele româneşti Sâmbătă şi Duminică pe patinoa­rul Venus. Jucătorii români aş­teaptă cu încredere a­­ceste jocuri care vor fi neapărat de o ridicată valoare technică întru­cât teamul maghiar are jucători de o necontes­tată valoare. Deşi suntem abea la sfârşitul lu­­nei ianuarie, consecventă princi­pului „Iama car...‘‘ federaţia de a­­tletism a şi început pregătirile în vederea viitorului sezon atletic, care se anunţă extrem de bogat în manifestaţiuni şi va culmina cu cea mai mare competiţie: Balca­niada. Federaţia şi-a alcătuit pro­gra­­­mul de activitate, fixând datele ce­lor mai importante competiţii a căror publicare însă din lipsă de spaţiu, o amânăm pentru numărul viitor. LEGATURI CU CEHOSLOVACIA însoţind echipa naţională de hockey la campionatele mond­ale de la Praga, d. Virgil Ioan, preşe­dintele federaţiei de atletism va pleca în Cehoslovacia, în primele zile ale lunei Februarie. In ultima şedinţă a comitetului federal, dasa a cerut federaţiei îm­puternicirea de a trata cu forurile atletice cehe, perfectarea unei în­tâlniri atletice româno-cehoslovace, bineînţeles înaintea jocurilor bal­canice de la Bucureşti. Deasemeni d-sa a promis că va cumpăra dar mai ales se va inte­resa de materialele atletice ca: pantofi cu cue, cronometre, rulete de măsurat, discuri, suliţe etc. de care ducem lipsă şi pe care va în­cerca să le aducă din Cehoslovacia. TRANSFERĂRILE Delegaţii resoartelor au lucrat intens la definitivarea spinoasei chestiuni a transferărilor, majori­tatea cererilor celor cari au încer­cat să demisioneze, au fost respinse. Alte cereri poartă laconica men­ţiune : „Să facă dovada celor afir­mate“ respectă schimbări de domi­ciliu, deplasări pentru studii etc. La sfârşit, comisia a decis ca a­­pelurile celor cărora le-au fost res­pinse cererile de demisii pot fi înaintate federaţiei până la data de 15 Februarie. REGULAMENTUL CUPEI M. S. REGELE MIHAI I VA FI MODIFICAT Iată un fapt important. In pre­zent, o comisie lucrează la stabili­rea modificărilor ce vor fi aduse regulamentului Cupei M. S. Regele Mihai I care după cum se știe, cu-* prinde toate concursurile din cursul întregului an. Când vom fi în mă­sură să cunoaștem transformările aduse, le vom publica neîntârz­it. O DECLARAŢIE AUTORIZATA E cunoscut conflictul intervenit între federaţie de atletism şi gru­parea Atletic Club, în ce priveşte afilierea la resort. Federaţia consideră gruparea ca trebuind să fie încadrată în resor­tul rural-urban, în timp ce „ace­­riştii" se consideră în măsură să figureze în resortul universitar, într-o declaraţie pe care ne-a fă­cut-o d. Lt. Al. Budiş — delegatul grupării pe lângă federaţie, dN sa a precizat că, în şedinţa de Marţi, 28 ianuarie, resortul universitar a de­finitivat încadrarea susnumitei grupări. Va fi federaţia de aceiaş părere. AD. RADU. In perspectivă in maim­i bis Mi­ceii­sid­ar Plecarea d-lui Virgil loan, preşedintele federaţiei de atletism in Cehoslovacia VIRGIL LUDU Popa şi ClauriaC vor pleca la Paris cu cert­iudine Faţă de diverse ştiri cari apar în presă şi cari pun la îndoială plecarea campionilor noştri la Paris, putem anunţa pe toţi în­­crddlulii, sau invidioşii că daui luna Februarie ambii boxeuril por pă­ruşi ţara cu destinaţia Franţa. Formalităţile de paşaport, viză, etc. fiind îndeplinite, nu se aş­teaptă decât plecarea primului vapor românesc spre Marsilia, care se va întâmpla între 15—20 Februarie. După cum se ştie iniţiativa şi organizarea plecării boxeurilor noştri se datoresc în exclusivîta­­te ziarului „Sportul Popular”, care a găsit totodată şi resursele materiale pentru finanţarea vo­iajului şi şederii lor în Fran­ţa.Am făcut aceste acţiuni con­ştienţi, că prezenţa acestor cam­pioni în Franţa va aduce mari satisfacţii ţării noastre. Plecarea va avea deci loc şi cel mult vreun eveniment de forţă majoră ar putea s’o împie­dece sau s’o întârzie, ceea ce pare însă puţin probabil. Cine este căpitanul echipei naţionale de ping-pong? Ziarele „Naţiunea” şi­­ „România Liberă” au găsit loc­ în rubricile­ lor sportive, pentru de­claraţiile d-lui Gaston Adelstein, intitulat ten­denţios „căpitan al e­­chipei naţionale de ping-pong”. Suntem în măsură să dăm o categorică des­­minţire acestei auto­­numiri, precizând că a­­devăraturl capelani al e­­chipei naţionale de ping-pong a fost d. Vic­tor Marcus. In timp ce d. Gasten Adslstein nici mg a fost, nici sni este împr »semenea portantă. ’rrsif^lt '©?i & î:.î SUÎÎC illl* I­I Zăpada căzută în ultima vreme In cantitate abundentă a făcut imprac­ticabilă şi pista aeroportului Bănea­­sa, constituind cauza principală con­tinuei amânări a plecării bobeurilor noştri In Elveţia. Totuşi In urma lucrărilor asidui, pista a fost deszăpezită şi în cursul zilei de eri s’au putut efectua deco­lări, astfel că la ora 11,30 a părăsit ţara cu un avion al Societăţii TARS, îndreptându-se spre Zurich, echipa României de Bobsleigh, conducătorul caravanei fiind d. Sergiu Petrovici, preşedintele O. S. P.-ului. In ciuda gerului, Aero­gara de la Băneasa era supra­populată, de un foarte mare număr de prieteni spor­tivi, rude, soţii şi reprezentanţi ai diferitelor resoarte. Un pilot fost bobeur Cinstea de a transporta pe repre­zentanţii noştri până la Zurich, a revenit de comandor Mişa Pavlov­­scky, a fost până mai ori unul din cei mai pasionaţi concurenţi şi de nenumărate ori câştigător al­­ mai multor probe şi campionate. Revederea cu toţi bob-iştii a fost foarte emoţionantă şi d-sa se simte fericit că dacă nu poate participa, foloseşte totuşi sportului său favorit. Optimism — optimism şi iar optimism Spre a putea culege părerile celor prezenţi am întreprins pe loc o scur­tă anchetă. Cerem întâi părerea d-lui Sergiu Petrovici, preşedintele O. S. P.-ului. — „Cred că echipa condusă de Frim începe domnia sa, va obţine per­formanţe strălucite, având chiar spe­ranţa că vom cuceri. «Siăcar, unul din cele două campionate. Victoriile care le vor aduce vor dovedi că au fost demni de larga solicitudine acordată, şi de toate sacrificiile făcute. „Plec cu mulţumirea că participăm la o manifestaţie de mare anvergură mondială sub egida Organizaţiei de­mocrate a Sportului Popular“, a în­cheiat d. Sergiu Petrovici. INGINERUL FRIM, tăcut este mereu dute-vino, cu bani In buzunar spre a plăti toate „vămile”. Fericit ARHITECT BORUZESCT7, frtpart „Aşa cum am promis întotdeauna,« fiselele în mâna lui Dudu şi cu frâ­na In mâna mea, nu mai discutăm victoria. E a noastră. Dealtfel am fi promis-o solemn d-lui secretar g-ral Stupineanu, cel care a realizat ple­carea noastră. Ne vom ţine de cu­vânt“. M. MARE?, echipier: „Cu puţin noroc, amândouă campionatele mai­ ale noastre“.­­­­ CRISTEA ION: Ţin sft aduc toate mulţumirile uzinelor I. A. R. şi har­nicilor lucrători care sub directa mea supraveghere, nu au avut odihnă până nu am terminat ultimele modi­ficări ale bobului cerute de regula­mentele internaţionale, înainte de plecare d. Colonel Ben Nini din partea Federaţiei de Bob­sleigh, a ţinut o scurtă cuvântări, urând drum bun caravanei şi reuşi­tă deplină la toate concursurile. Reprezentanţii noştri sunt veseli că în sfârşit vor pleca. Toţi surfid fericiţi obiectivului fotografic. P­­Sergiu Petrovici împărtăşeşte din op­timismul lor. tţ Iau cu toţii foc In avion. Un duduit puternic, motoarele simt în viteză şi acum aparatul aleargă pa pistă. Batistele flutură ca la orice des­părţire şi prin cerul plumburiu bie­ţii noştri se duc spre o dorită glorie. V. Penescu d­ in sfârşit? Echipa României et bobsleigh a plecat in Elveţia... unde va încerca să aducă ţării un nou campionat mondial Declaraţiile d-lui Sergiu Petrovici şi ale echipierilor Echipa României pe aero­drom înainte de plecare că se pleacă nici nu are timp să ne spună altceva decât promisiunea că va reedita figură făcută în 1934. PREŞEDINTELE TRUMAN asistă la tragerea la sorţi a matchurilor pentru Cupa Davis WASHINGTON, 30. — Preşe­dintele Truman a acceptat să procedeze luna viitoare la trage­rea la sorţi a ordinei în care vor participa diferitele ţări la mat­ch­uri­le de tennis pentru Cupa Davis. Tragerea la sorţi se va face chiar în birourile preşedintelui la Casa Albă, iar biletele vor fi puse în Cupa de Aur. Vor asista la tragere reprezentanţii a 15 na­ţiuni. i Ir­hei!.u: pentru Pratgai­­ Ronfilda egalitate­a Bucureşti dupa un match foarte disputat 7-7 (4-3 3 3 0-1) Pregătirile pentru matchul cu Cse­pel a contribuit ca em­ patinoarul Venus să se prezinte îin bune condi­­ţiuni pentru disputarea unui match de hockey. ■ Oficialităţile au fost prezente pen­tru a examina posibilităţile repre­zentanţilor noştri la campionatele mondiale. In plus au fost chiar şi spectatori în număr de aproximativ 200. O METODA BUNA Pentru verificare, comisia technică F. R. N­. G. a alcătuit 2 echipe e-Sadowski, Anastasiu, Racoviţă, Băr­­bulescu, Amirovici, Zografi, Vaniek, Turceanu. S’a putut constata prin urmare pu­terea de pătrundere a liniei naţio­nale de înaintare împotriva celei mai bune apărării existente. AMBIŢIA BUCUREŞTIULUI Paulică Anastasiu, Sadowski şi Dron au vrut să arate şi au reuşit pe deplin, că acolo unde sunt ei nu poate emită înfrângere. Pentru aceasta au neglijat însă o apărare lăsându-i de Dion singur să ducă tot felul de exibiţii în faţa lui Flamaropol, Denges Pană iar ei au împins Încontinuu înaintarea depă­şind de nesnumărate ori treimea lor şi ajutând la performanţa de a marca tot atât cât cea mai bună linie ofen­sivă a ţării. Echipa Bucureştiiului a beneficiat chili­brate şi au aplicat un sistem foarte bun şi eficace. Probabila înaintare a jucat contra apărării naţionalei. Astfel România a prezentat forma­ţia : Flueraş, Florin Marinescu, Flo­rin Popescu, Pană Flamaropol, Dlu­­gosch, Tănase Mărdărescu şi Cosma. Iar Bucureştii următoarea: Dran, însă şi de aportul tinereţii şi talen­tului unei linii exclusiv tinere al­cătuite din Zografi, Vaniek Turcearau şi de un Racoviţă mult mai bun ca la ultima întâlnire de bp ..key din Bu­cure­şi. DESPRE­­TOC ŞI JUCĂTORI A fost agreabil fără exagerări. După o stagnare destul de lungă s-a patinat în viteză cu vervă suficientă şi cu mare ambiţie. Mai ales din par­tea Bucureştiului care se simţea le­zat prin faptul că ceilalţi poartă un titlu invidiat. Ambele echipe au avut pe rând prima şi ultima repriză, pentru ca au marcat: Pentru România: Pană (2), Dru­­goş (2), Flamaropol, Florin Pope­scu şi Tănase. Pentru Bucureşti: Vaniek (2) Anastasiu, Bărbirtescu, Zografi, Racoviţă, cea de mijloc să fie o egalitate. Cel mai bun înaintaş de emi a fost Pană. Jucător rutinat are o intuiţie perfectă a jocului de ansamblu creind ocazii de goal pe care Dragoş şi Fla­maropol mai puţin asociabili le pot fructifica. Credem că această linie este una din soluţii. NONEL RACOVIŢA a fost bun, chiar AMIROVICI iar VANIEK a demonstrat suficient că merită aten­ţia de a viziona campionatele mon­diale. DRON a făcut o partidă excelentă, dar pentru fundaşii titulari, jocul a fost o interesantă aventură iar con­cluzia generală este aceea că ne vom prezenta în plenitudinea forţelor la cea mai severă probă a hockeyului românesc. TURCEANU (St. Român) Tribuna­ ­ noastră­ ­ deplasarea, echipei naţionale de bobsleigh In Elveţia şi mai* chul de hockey România — Bra ş cure$d­ ajunseseră un fel de poveste cu cocoşul roşu. Ba pleacă, ba nu Pleacă, ba azi, ba mâine, că se joacă azi, hai s’o lăsăm pe mâine, chiar poimâine, se cam să* turase lumea cu această continuă a­­mânare. Ziua de 29 Ianuarie a însemnat Insă sfârşitul amândorura. La ora 11,20 avionul a decolat tftt echipa naţionali spre Zurich,­ iar în ora 15 s’a jucat în sfârşit şi mult trăiri* biţatul match de hockey. E şi aceasta o performanţă. έn sfârşit o decizie a Federaţiei Române de Box a interzis pariu­­­riile la reuniunile pe care le patro­nează şi opreşte sub severe sancţiuni ca boxeurii să prmească bani oferiţi de spectatori la sfârşitul vechii­lor. Măsura aceasta salutară pe care noi am cerut-o în repetate rânduri, a găsit în sfârşit ecou în oficialitate şi astfel sperăm num­ai, fiindcă lupul îşi schimbă părul dar năravul ba, ca pe viitor să fim­ scutiţi de asemenea scene degradante pentru box în spe­cial şi pentru sport în general. In orice caz dorim ca d. col. Egi­­zio Massini să fie foarte drastic. E­ste tot atât de inexplicabil pert* tru noi ca şi pentru amatorii de hockey, motivul pentru care Federaţia de hockey anunţă vân­zarea a numai 3000 de bilete pen­­tru turneul echipei budapestene Cse­pel. In afară de faptul că nu se vor găsi. r.-fci aceşti 3000 plătitori bucu­­reşteni de ce oare teama aceasta ca nu cumva numărul spectatorilor să depășească această cifră ? N’are oare Venus o capacitate mai mare ? Numai 3000 de spectatori să aibă binecuvântare of­ic­ală pentru a vi­ziona aceste matchuri ? Destul de surprinzător. Perspectivele ping-pongului românesc prin prisma turneului Internaţional Cine pleacă la campionatele mondiale? După cinci zile de desfătare, turneul internaţional de ping-pong ne-a lăsat amintirea unor frumoase spectacole. Prezenţa jucătorilor cehoslovaci la Bucureşti ne-a prilejuit în plus pre­ţioase învăţăminte. Cu atât­­mai mult cu cât suntem in preajma unui alt eveniment important: campionatele mondiale de la Paris. __ STILUL MODERN DE JOC V Dealungul vremii, modul eficace de a juca ping-pong, a suferit fluctua­ţiile pe care le-a urmat şi tennisul. De la jocul de fond, defensiv, pe ca­­re-l întâlnim la toţi marii campioni antibelijeci, am ajuns astăzi la stilul mult mai efficient: ofensiv 100 la 100. Tereba, Star, Stipek, — ne-au de­monstrat inutilitatea retragerii în defensivă, parafrazând, cu paleta, pe Napoleon, „cea mai bună apărare este atacul !”• Un punct nu se poate câştiga decât atacând, dar a aştepta ca adversarul să greşească este poli­tica struţului. Riscul trăgând continuu este desigur augmentat. Dar lucrul acesta nu se aplică decât jucătorilor puţi­n antrenaţi. Şi aici constă tot se­cretul. In afara orelor de birou sau de cursuri, jucătorii cehoslovaci nu cunosc decât sala unde se antre­nează. Pe când jucătorii români s’au simţit pur si simplu obosiţi după numai o săptămână si jumătate de antrenament. Roadele s’au văzut însă, căci toţi jucătorii noştri s’au prezentat cu forma ameliorată. Nu le rămâne deci decât să încerce s­ă se adapteze stilului modern de joc, cel ofensiv, care aduce infinit mai multe foloase imediata. CUM S’AU PREZENTAT ROMANII In­ fruntea tuturor s’a situat Nau­­mescu, a cărui clasă este de necon­testat. Jocul său — cu toate păcatele defensivei — a­ fost fructuos și el.-Un clasament relativ DOMNI: I. Tereba, 2. Stipek, 3. Slase, 4. Nau­­mescu, 5. Davidescu, 6. Siclovan, 7. Bădin, 8. Grünwald, 9. Lucian, 10. Garabedian, I­. Ur­­schitz, 12. Negreanu­, 13. Glantz, 14. Malik. DOAMNE : I. A. Rozea­­nu, 2. M. Burac, 3. S. Kolozsvári, 4. P. Ivan, 5. L. Cojescu, gant. Calmul nu-i lipseşte, iar refle­xele şi drive-ul — pe care-l mânu­ieşte cu dexteritate dar cu zgârcenie — ar fi im jucător mare. El poate face oricând figură onorabilă în faţa unor jucători străini, dar nu va bate niciodată un ofensiv de clasă. Clasăm în imediata lui apropiere pe tinerii reşiţeni Davidescu şi Siclo­van. Adevărat, le lipseşte rutina. Dar sunt cei mai susceptibili de progrese, pentru că-şi bazează jocul pe fondul unui talent remarcabil. Mai înclinat spre­­defensivă, Davidescu poate de­veni un jucător complect, pentru că nu îi lipseşte nici drive-ul. Iar Siclo­van poate deveni, după modelul şi talia cehoslovacilor ,un mare jucător, pur ofensiv, mai ales că posedă in­stinctul jocului în mai mare măsură decât camaradul său. Amândoi, cu câteva competiţii internaţionale în mână, care să le dea siguranţa mari­lor jucători, au în faţă perspective strălucite. In urma acestor trei „corifei’’, si­tuaţia e mai complicată, pentru că intervin în discuţie o serie de jucă­tori cu comportări inegale. Bădin, ex­celent în partidele de simplu, în formă astemodentă, dar nerafinat. Dimpo­trivă, cu multă experienţă, Grü­n­­wald, foarte bun, mai ales în parti­dele de dublu. Lucian, cel mai apro­piat de stilul cehoslovacilor, bun în ofensivă, dar mult prea pripit, Ga­rabedian, cu stilul său ineficace, nu va putea face faţă niciodată unui bun ofensiv, Urschitz, sub posibilităţile sale reale, de nerecunoscut. Mai multe speranţe avem la doam­ne, unde primele noastre trei jucă­toare sunt de clasă suficient de ri­dicată pentru a ne reprezenta cu cinste peste hotare. CINE PLEACA LA PARIS? Alegerea e greva. Federaţia fran­ceză a invitat 7 jucători, dintre cari minimum 2 trebuie să fie doamne. Şi dacă această cinste ni s’a făcut, apoi trebuie să-i răspundem în egală măsură. După părerea noastră, la campiona­tele mondiale nu trebuie să plece decât ei a căror clasă este evidentă şi cei tneri al căror talent îndrep­tăţeşte să sperăm în frumoase perfor­manţe dar mai ales reale progrese. Pe baza acestor considerente, pro­punem să facă deplasarea la Fa­ris , Angelica Bozdianu şi Magda Burac (care sunt de altfel invitate şi la Londră) şi care au şanse în compe­­tiţie, însoţite de Sari Kolozsvár’1, o preţioasă parteneră de dublu, pen­­tru ca echipa să fie complectă. Rămân aşa­dar 4 locuri pentru băr­baţi. Naumescu este portant sigur, aşa cum noi sperăm pentru alăturarea lui a cuplului Davi­de­scu-Siclovan. La singurul loc rămas liber, ar con­cura cu prima șansă Grünwald, care este inegalabil d­a partener de d­ublu. v. b. (?)

Next