Sportul Popular, martie 1947 (Anul 3, nr. 602-631)

1947-03-01 / nr. 602

. ministru ŞTEFAN VOITEG a făcut dreptate şcolării vor avea o es­­te­cafie fizică şi de sport —O delegaţie de profesori de educaţie fizică a fost primită ori de ministrul şcoalelor— Aşa cum era de prevăzut, a­­bia au trecut câteva zile de la venirea în ţară a d-lui ministru Ştefan Voitec şi chestiunea ar­zătoare a orelor de educaţie fi­zică şi-a găsit o promptă şi justă rezolvare. Ce s’a cerut După cum se ştie printr’o de­cizie apărută In Monitorul Ofi­cial, orele de educaţie fizică din şcoli au fost reduse la o singură oră în clasele 1,6, iar in cla­sele 7 şi 8 au fost cu totul des­fiinţate. Faţă de această situaţie, s’a prezentat eri o delegaţie de profesori de educaţie fizică la minister, unde a fost primită cu o deosebită bunăvoinţă de d. ministru Ştefan Voitec. D. ministru a arătat de la început cea mai mare solicitudine cauzei sportului, iar ca rezultat s’au obţinut următoarele aprobări ale d-lui ministru Voitec in chestiunea educaţiei fizice şco­lare: 1. Se vor ţine câte 2 ore d© educaţie fizică săptămâ­nal în toate clasele secun­dare dela l­a la 8­ a inclu­siv. 2. S'au obţinut 2 ore de ansamblu săptămânal pe cicluri de clase : 1—3, 4—5 şi 6—8. 3. Orele de ansamblu şi de sport vor fi ,,socotite la ca­tedră". 4. Se va corecta decizia din Monitorul Oficial privi­toare la catedrele pentru transferare. Prin aceste aprobări date de d. ministru Ştefan Voitec absolut toate chestiunile ce interesează cauza sportului şi educaţiei tineretului ro­mân, au găsit o rezolvare favorabilă, obţinându-se tot ce se poate obţine în con­­diţiunile actuale. Din punctele 3 şi 4 de mai sus se vede, că şi cerin­ţele profesorilor de educa­ţie fizică au fost pe deplin rezolvate, restabilind o si­tuaţie nedreaptă şi care a dăunat unei categorii de dascăli cari se dedicau ri­dicării sănătăţii şi sportivi­tăţii neamului. D. MINISTRU VOITEC DOREŞTE SERBĂRI SPORTIVE ŞI CAM­PIONATE După ce sacru discutat problemele de mai sus d. ministru Voitec şi-a expri­mat dorinţa DE A ASISTA IN ACEST AN LA O SER­BARE DE FINE DE AN „CA­RE SA INTREACA IN AM­PLOARE, TOT CE S'A FĂ­CUT IN TRECUT”. In plus, d. ministru Voitec a propus profe­sorilor CA ACEŞTIA SA ORGANIZEZE CONCURSURI NAŢIO­NALE INTERŞCOLA­­RE LA TOATE SPOR­TURILE, LA CARI SA PARTICIPE CEI MAI BUNI SPORTIVI ŞCO­LARI AI ŢARII. Această decizie va fi primită cu cea mai mare bucurie de m­assele şcolare din toată ţara şi se constată odată mai mult, a­­dânca înţelegere a d-lui minis­tru Voitec pentru toate proble­mele legate de tineret, cum este şi sportul şi educaţia fizică. In ce priveşte punerea în practică a chestiunilor decise de d. ministru Voitec, sperăm, că acestea se reduc la formalităţi cari se vor putea pune în prac­tică cât mai curând. D. ministru Ştefan Voitec este un iubitor al sportului. Iată,­ as ştiind la ultima mare manife­staţie sportivă a şcolarilor bucureşteni la ANEF. AMERICA I ORGANIZEAZĂ campionatele mondiale de bobsleigh in 1949 '' gegsipionate mondiali de bobsleigh­ de 2 și 4 persoan­e vor avea loc în America pe s portia Monte Van Hevenberger în 1949. Pentru o cât mai bună comportare la Olimpiada de la St. Moritz din 1948, echi­pele americane vor începe antrenamentele chiar de săptămâna viitoare pe sus numita pârtie. A Vawton, Carter si Hard­wick, nu vor juca în echipa An­gliei în matchul cu Franţa care va avea loc la 7 Mai,­ pentru a se putea prezenta in maximum de formă în fata echipei Conti­nentului.­­ In 1947-48, echipa Angliei va întâlni Belgia (28 Septembrie) si Cehoslovacia (1 Mai) in depla­sare, iar la 26 Noembrie, va pri­mi vizita echipei naționale sue­deze. A Echipa definitivă a Marii­ Britanii, ce va tatălui, echipa Continentului, va primi forma sa definitivă în 26 sau 27 Apri­lie. A Echipierii Britanici vor pri­mi pentru jocul din 10 Mai fru­moasa sumă de 20 lire fiecare. A In unele colegii engleze, rugby-ul a ajuns la fel de popu­lar ca și footballul. Șocată de această avansare a rugby-ului F. A. (Football Aso­­ciation) a hotărât să trimeată instructori și la colegii. A Cu o oră înaintea începerii jocului M­alano-Turin, oficialii au decis amânarea jocului din cau­za zăpezii abundente ce era pe teren. Spectatorii, au pătruns pe__ te­ren îndepărtând în 2 ore zăpa­da astfel că jocul a putut, avea loc în ciuda unei mici întâr­zieri. IXEP1PIU Pil A VECIN Să luăm exemplu ! Ni se pare perimată a­­ceastă frază pe care am ajuns să o repetăm atât de des. Cred că nu trece o zi când cititorii noștri sa nu poată găsi în coloanele acestui ziar unul sau mai multe fapte care dau dovadă de un înalt grad de sportivitate. Dacă pe de o parte ne pare rău că aceste fapte nu se petrec la noi, pe de altă parte, suntem totuşi bucuroşi că exemplul străinătă­ţii ne dă posibilitatea să încercăm să ne com­portăm la fel. De această dată e vorba de cu totul alt­ceva.Cuvântul „sportivitate” se referă, în cazul de faţă, la mulţimea de spectatori — aşa zisul „sportivul din tribună” pe care de-atâtea ori l-am găsit vinovat Şi lipsit tocmai de... spor­tivitate­ Să mai amintim oare cazurile de la Târgu Mureş, Craiova sau Ploeşti, sau să încercăm să le trecem cu vederea sperând în „reîntoarcerea oii rătăcite?”. In ce ne priveşte, sperăm că „vorba bună” va avea mai mult efect. Vorba bună şi exemplul altora! La noi, şi în multe alte ţări, baza manifestaţiilor sportive o cons­ti­tue foot-ballul, secondat îndeaproape de box. S’a clădit o mentalitate dăunătoare mişcării sportive, că, în afară de aceste două ramuri sportive, aşa zise „majore”, toate celelalte discipline de sport sunt mai mult sau mai pu­ţin „minore”. In fond, această diferenţă intre sport minor şi altul major a creiat-o, exclusiv, numărul sau proporţia în care spectatorii vin să asiste la diferite manifestaţiuni sportive. Ca probă că această teorie e complect gre­şită stă însuşi jocul de basket-ball — care deşi socotit încă la noi un sport minor, — este to­tuşi una dintre cele mai complecte discipline sportive. Şi atunci când avem fericirea să găzduim o manifestaţie internaţională de mare anver­gură, a unui sport aşa zis minor, greşita men­talitate a spectatorului are repercursiuni di­recte asupra numărului celor care vin să a­­siste. 2000 de persoane la matchul de­­ ping-pong România—Cehoslovacia (deşi partida făcea parte dintr’o competiţie cu caracter continen­tal), cam tot atâţia la­­­ntâlnirea Ciocanul— Czepel (Budapesta) la hockey. Şi asta când ne gândim că Bucureştiul are peste un milion de „posesori de dovadă de ră­mânere în Capitală”. Şi concluzia la care voiam să ajungem o gă­sim — curios nu — în nişte ziare sportive din Fraga, Helsinki, Oslo sau Stockholm, care pu­blică rezultatele unor plebiscite publice, stabi­lind ordinea celor mai buni, sportivi ai Ceho­slovaciei, respectiv Finlandei, Norvegiei și Suediei, din­ anul 1946-Cehoslovacia — Primul an tennis­man, Ja­­roslav Drobny, urmat de un atlet, Zátopek. La locul al treilea un jucător de ping-pong: Vena, iar locul IV, un înnotător — Bartuşek. Urmează, la locul cinci, mărşăluitorul Bal­­san, apoi din nou noui atleţi: Beni şi David, pentru ca abea la locul al optelea să găsim, în­­fine, un fott­ballist — Bican. In ţările scandinave se petrece acelaş lucru. Cei mai populari nu sunt nicidecum exponenţii sporturilor „majore” ci tocmai cei ai discipli­nelor mai puţin desvoltate, atletism, lupte ski, patinaj, nataţie. Dovadă, cel mai popular sportiv finlandez este, la ora actuală, atletul Paavo Nurmi, ur­mat de Hannes Kohlemainen,, tot atlet. Suedezii prezintă în frunte pe înnotătorul Arne Bong, secondat de atletul Gunther Ilogg iar norvegienii tot un atlet — Anderson, urmat de skiorul Bergendahl. Aceasta demostrează­­exemplul pentru care voiam să-i dăm la început întâi că în Cehoslo­vacia, Finlanda sau celelalte ţări, acea preju­decată cu sporturile minore nu are nici o bază serioasă, ca probă că „cei mai buni” pot fi un tennisman, un ping-pongist, un înnotător sau un atlet, şi apoi că publicul sportiv din Cehoslovacia sau ţările nordice nu ocoleşte deloc manifestaţiile acestor discipline căci este de la sine înţeles că una dintre pr­incipalele cauze ale răspunsurilor lor la anchetele despre care aminteam mai sus, o constitue faptul că iau „văzut deseori la lucru” pe cei aleşi. La noi desigur, ar fi fost în frunte un Petehovski, un Lăzăreanu sau un Marian, și poate, discret, un Moina sau un Zeno Drago­­mir. Pentrucă, deh! Petschovski el comp­ prac­tică un sport major, pe când atletismul lui Moina sau Dragomir... Să luăm mai bine exemplu de la cehi ! Ad. Radwaner a me amm dim amaia IfiiiÉliiÉsiiÉrlfiipSseli — Reeditarea întâlnirii Arsenal-Chelsea High isrry Wolverhampton—Stoke un match mare LONDRA, 27 (Radio). — Sâm­bătă se vor desfăşura, în afară de obişnuitele întâlniri de cam­pionat, sferturile de­­finală ale Pupei Angliei şi Scoţiei. In cam­pionat se reeditează întâlnirea Arsenal —­ Chelsea pe terenul Highfo­urry. Iată programiul întâlnirilor: field II­—Newcastle. CUPA SCOŢIEI: Airdm­onions — Hibernian; Dundee—Aberde­en ; Heart — Easţfive ; Rangers — Dundee U. DIVIZIA I: Arsenal — Chelsea; Blackburn—Leeds; Blackpool — Bolton ;Derby—Brentford; Ports­mouth—Grimsby; Sunderland— CUPA ANGLIEI: Charlton — Manchester U; Wolverhampton— Preston; Liverpool—Birmingham; Stoke. Middlesbrough—Burnley; Shef- RUGBY: Royal Navy—Army, Astăzi se inaugura a zi la Pads m im ni a Imii Orice pronostic este hazardat dar cehoslovacii au șanse pretutindeni Astăzi M Inaugurează la Paris, campionatele mondiale de tennis de masă. Ele se vor disputa zilnic până joi 6 Martie, pe terenurile acoperite ale lui Racing Club de France, urmând ca finalele să se desfăşoare la Palais des Sports. Organizatorii sunt: Federaţia Fran­ceză de Tenniis da Masă, în co­laborare cu Racing Club. Se va juca pe mese „Semper- Super“ şi cu mingi „Barna“. CE PROBE SE DISPUTA? 1. Campionatul mondial pe e­­chipe domni, dotat cu „Cupa SwiaytMing” — deţinător: Ceho­slovacia. 2. Campionatul mondial pe echi­pe doamne, dotat cu „Cupa Marcel Corbillon” — deţinător: Germania. 3. Campionatul mondial de sim­plu domni, dotat cu „Saint-Bride Vase” — deţinător:­ R. Bergmann. 4. Campionatul mondial de du­blu domni — deţinători: V. Barna şi R. Bergmann. 5. Campionatul mondial de sim­plu doamne, dotat cu „Premiul G. Geist” — deţinătoare: V. Depeitri­­sova. 6. Campionatul mondial de dublu doamne — deţinătoare: T. Pritzi şi H. Bussmann. 7. Campionatul mondial de dublu mixt — deţinători: V. Votrubcova şi V. Vana. 8. Probă de consolare simplu domni (rezervată celor eliminaţi în primele două tururi ale probei de simplu domni). Toate probele vor fi disputate conform cu regulamentele I. T. T. F. (Federaţia Internaţională de Tennis de Masă). UN PRONOSTIC Orice previziune, asupra rezulta­telor finale ale acestor competiţii, este greu de formulat. Nu trebuiesc uitaţi anii lungi şi grei de războiu, care au despărţit pe jucători, i-au îndreptat şi nu au permis confrun­tări edificatoare pentru valoarea lor comparativă. Aşa­dar, nu vom emite decât pro­nosticuri relative, bazate pe trecut şi pe cunoştinţele noastre actuale. • ECHIPE DOMNI: două serii: I. Cehoslovacia, Austria, Suedia, E­­gipt, Palestina, Luxemburg, Scoţia, Irlanda şi Danemarca; II. Franţa, Anglia,, U. S. A., Ungaria, Belgia, Elveţia, Olanda, Ţara Galilor şi In­dia. In prima serie lupta se va da între Cehoslovacia şi Suedia, dar valori mult mai apropiate Se află in seria II-a, unde se vor război: Franţa, Anglia, U. S. A. şi Ungaria. (De remarcat lipsa Iugoslaviei). Partida finală se va da mai mult ca sigur intre CEHOSLOVACIA şi FRANŢA (sau U. S. A. a cărei va­loare nu o cunoaştem). 9 ECHIPA DOAMNE: tot dou­ă serii: I. Ungaria, Cehoslovacia, Au­stria, Olanda, Luxemburg, Ţara Ga­lilor, Egipt, II. Anglia, Franţa, U. S. A., Suedia, Belgia, Scoţia, El­veţia. Aceiaşi situaţie: In prima serie superioritate evidentă a ceho­slovacelor, care vor elimina Austria, iar în cealaltă serie, luptă mai strânsă între Anglia şi bănuita e­­chiipă tare a U. S. A. (Regretăm de­sigur lipsa echipei României, care ar fi fugurat cu cinste). In finalii prevedem CEHOSLOVACIA şi AN­­GLIA. Aşa­dar, In ambele cazuri, recoli­tarea finalelor din „Cupa Europei” © SIMPLU DOMNI: Vana în pri­­mul rând, apoi Bergmann, cei dti Sl­ar şi Toréba, americanii Mik­es şi Schiff, ungurii Soos şi Sido, slo­vacii Marinko şi Tokár, francezul Amourett, suedezul Flisburg, engle­zii Leach şi... Barna. Nu sun­t dle neglijat nici: polonezul Enlich, cehii Andreadis şi Shpek, francezii A­­gopoff, Hagenauer şi Bordref, au­­stracul Eckl şi ungurul Cibi Erős. © SIMPLU DOAMNE: in frunte Farkas Gizi, englezoaicele Dace şi Blackburn, cehoslovacele Filistova, Kettoprova, Votrubcova, Depetni­­sova, austriaca Pritzi, americanei: Leah Tahlfly și Davida Hawthorne, etc. Pentru probele combinate nu se pot face previziuni, întrucât până la ora actuală nu se cunosc pe­rechile. BUDAPESTA, 27 (Prin tele­fon de la corespondentul nos­tru special: BAROTI ŞTEFAN. ) Marţi seara au sosit în loca­litate, vénasad de la Praga, jucă­torii echipei naţionale române de hockey care a participat la campionatele mondiale. In ga­ră, caravana română a fost în­tâmpinată de reprezentanţii Legaţiei Române din Budapes­ta şi de cei ai Federaţiei ma­ghiare de hockey­­Miercuri seara, în faţa a 1000 spectatori, pe patinoarul artificial Városligeti, o puter­nică combinată maghiară (for­mată din jucători ai echipelor MTK, FTC şi Csepel) a jucat sub numele de Budapesta îm­potriva selecţionatei române. Extrem de obosiţi de drum şi surprinşi spre Sfârşitul parti­dei de un joc oarecum dur, ro­mânii au trebuit să cedeze. E­­chipa maghiară a învins cu obosita dupa un drum lung si greu Echipa raţională de hockey a taâniei a pierdut şi la Budapesta PI. I. R. a rezistat sârmelor ghimpate de la Tel Aviv, dar sa împotmolit intr’un accident de tren la intrarea In patrie 5:2 (1:l, 2:0, 2:1), prin goalurile Gergely, respectiv: Incze I marcate de Endrei II (3), Vég și Incze II. JOS: Incze II, Tănase, Tomovici, Dron, Paul Anastasiu. IN PICIOARE : Dlugoş, Sadowski, Racoviţă, Popescu, Fenke, Incze I, Pană. M. T. K. s’a înecat... la mal! La înapoierea din turneul întreprins prin Turcia şi Pales­tina, echipa MTK s’a împotmo­lit tocmai în apropiere de casă. După ce a părăsit Miercuri Belgradul cu trenull, spre casă, în apropiere de Krakomâr (lo­calitate de frontieră), locomo­tiva a deraiat! Din fericiire, toţi pasagerii nu s’au ales decât cu o bună... sperietură! PROGRAMUL DELA PARIS Echipa maghiară de pang­­jojig, tomnată din d-nii: Soos, Sido, Koczian, Várkony, Erpess şi Farkas József şi doamnele: Farkas Gizi, Kárpáti, Anderlich şi Vermesi, a sosit la Paris, unde s-au adunat reprezentan­ţii a 21 naţiunii (cca 200 concu­­nemţi). In programul jocurilor, Un­garia va disputa mâine (N­­R­ astăzi) în­­p­rima zi, următoa­rele matchuri: dimineaţa cu Olanda, după masă cu India şi seara cu Franța. Echipa României de hockey, care a participat la campionatul mon­dial de la Praga. De la stânga la dreapta. Biroul federal in sed. de Miercuri a hotărît că returul diviziilor A şi B va începe irevocabil la 9 Martie. Iată deci, că peste o săptămână echipele vor păşi pe teren cu efectivele rema­niate sau vechi, fiecare după posibi­lităţi sau... noroc. Găsim interesant să redăm citito­rilor noştri felul cum se v­ar prezenta echipele diviziei A, formaţiile ce vor fi utilizate, precum şi eventualele modificări. La bucureşteni cele mai multe enigme ... Şi de astădată în frunte se situează echipele din Capitală. Ele au avut cel mai mult de suferit c­e pe urma „JUCĂTORILOR RĂTĂCITORI” şi va trebui să aducă serioase modificări formaţiilor. Juvaptus, leaderul clasamentului bucreştean, va juca cu formaţia din toamnă, cu mici modificări. Apăra­rea şi halfia va rămâne neschimbată, înaintarea fiind acela care va căpăta o altă formulă. După toate probabi­lităţile, Iordache nu va mai fi intro­dus în echipă, în locul lui urmând să joace Pricop. Atacul ar avea urmă­toarea alcătuire : Oană, Fătu, Titi Popescu, Flamaropol, Pricop. La C. I.F. R., jucătorii au fost con­stanţi, şi exceptând pe Vékony care a fost suspendat, toţi ceilalţi vor a­­păra culorile feroviarilor. Bran, antrenorul CFR-ului a găsit b : Capa la 8a­re ce loialii vor rota echipele diviziei II în er®iurni campionatulu — Consideraţia la inceput de sezon — o soluţie şi pentru a-l înlocui pe Vékony, fiind pus în discuţie un ju­cător tânăr. Ciocanul, deşi a rămas fără antre­nor,iar câţiva jucători sunt plecaţi, aşteaptă totuşi campionatul cu opti­mism. Dacă în ce ace îl priveşte pe Gutt­­man, problema s-a lămurit, nu se poate spune acelaş lucru şi despre Horvath şi Smilovici. Cei doi jucători au anunţat că va reveni, însă aceasta rămâne un mare semn de întrebare. In orice caz, Cio­canul va remedia lipsurile în cursul săptămânii viitoare. Cea mai descomplectată formaţie este Carmenul. Fosta campioană a rămas fără linia de atac, şi nu vedem cum va fi al­cătuită. Fabian după cum se ştie, este plecat în Italia. Despre Farkaş, aceleaşi ştiri, iar Simatoc a comuni­cat că nu va mai juca decât în cazul când va primi deslegarea la sfârşitul sezonului. Doar Marian este acela care a dat semne de viaţă. Galbenii speră în achiziţionarea lui Guţă Tănase, jucătorul Karresului, un element de valoare. Despre pro­vincie vom Vorbi în reportajul de mâine. I. Margineanu zerva, jk------ “ in no ii ni ii i i­ Comitetul FRFA, în şedinţa de aseară a «respins recursurile sru­părilor C. F. R»a Uni­versitatea, Fi C. Craiova şi Carmen privitoa­re la matchurile cu ÎT.A. astfel că aceste matchuri nu se vor re­juca* Iordache (Juventus) va sta pe tuşe în sezonul acesta In legătură cu o informaţie apărută în ziarul nostru, sun­tem în măsură să arătăm că nu există conflict între Juven­tus şi jucătorul său Iordache. Chestia este mult mai simplă: Iordiache nu numai că nu a fost în formă sezonul trecut, dar şi acum neprezentându-se la antrenamente, nu va putea figura în formaţie mult timp de aci înainte Vogi a opinat că oricum, utilizarea sa ar fi o greşeală, jucătorul fiind într-o vădită eclipsă de formă. Astfel Juventus va utiliza ari­pa Flamaropol — Pricop. Sadovski la Újpest ? Din sursă n­econtrolată încă, ne parvine ştirea că se încear­că racolarea jucătorului român­­ Robert Sadovski pentru clubul maghiar Újpest. După cu­m se ştie, portarul clubului CFR­ Bucur­eşti se află, actualmente, ca membru al e­­chipei naţionale de hockey, la Budapesta. Este dec® foarte verosimil ca ofertele să mişune n jurul lui Sadovski. . - Redăm ştirest sub tostă. țe- N­iciodată ca în clipele de faţă, nu am asistat la un exod mai mare de jucă­tori. Fenomenul acesta nu se pe­trece numai la noi ci în în­treaga Europă. Cauza lui principală este fără îndoială dorinţa jucătorilor de a găsi pe alte plauri un trai mai bun, sau poate vagabondajul acesta este o psichoză cu­rioasă", Consecinţă a sdrunci­nării nervilor în anii de răz­boi şi a instabilităţii econo­mice, urmare firească a a­­cestora. Aşa se explică, voiajurile permanente ale celebrităţilor footballului sau încercările hazardate ale jucătorilor de duzină. Fabian, Farkas, Horvath au părăsit ţara şi cele mai multe indicii sunt că nu vor reveni. Circulă însă svonul că şi Pepelea ar fileca. Şi de acesta, să recunoaş­tem, ne pare rău. A învăţat ad­ football, este unul din cei mai buni halfi şi pe de­asupra m­njestia, mo­ralitatea, conştiinciozitatea lui constitue un model pentru orice jucător de football. Pepelea, nu trăeşte din foot­ball. El este un intelectual, func­ţionar de frunte la Distribuţia şi face sport pentru că acesta e o necesitate fizică pentru el . Pepelea nu este un cocor. Nu pleacă primăvara şi se întoarce toamna, nici toamna şi se înapoiază primăvara. Dela Fabian et. Co. la Pe­pelea, este o deferentă de la cer la pământ. Deaceea credem că plecarea tot e numai .svon­, ’ '“'.■’»S"'.' ai'j'j2.—

Next

/
Thumbnails
Contents