Sportul Popular, iunie 1947 (Anul 3, nr. 686-713)

1947-06-01 / nr. 686

4. f“*“- ' - *• ~ i w •, I rum iATvrP­ nf wWM* rpp***1»' '"’j. "," ■ '■■ — rw^r- "? * 1 " "" ""■1 1 "■ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------­ AflUL Ml. Nr. 888L .m m•IV Duminică 1 Iunie 1947 mnmmmam mm a mm ■■Mum ■■■■ ■ ■—Ml i « • I V <a 1 »_ mrm am poştali plfitltí in 160SS8/1MÍ Coat ON». Ml 1 TlpoB°ron« 41 Redacția şi Ad-tia Domniţa Anaataala O, Bucureşti 1 LvnX “ Lei 100.0M. Un an (insti­tntli ci clnintri) - Lei 3.000.000. . ' I it I I 'I­I' [ [((\ '■ ^yi JÉÍ 1ä T. C. R.: TANASESCU-CUCELLI IN PREZENŢA D-LUI PRIM-MINISTRU Dr. PETRU GROZA dug»« CB doBBCB 2KS ICB 3« *€• r Gogu Viziru a obţinut o splendidă victorie în faţa lui Sada — Magda Burac pe punctul de a fi învinsă Matchul România—Italia a con­­tiniuat ori, sub cele mai fericite auspicii organizatorice! Tribunele au fost mai pline decât în ziua precedentă; cifra spectatorilor s’a ridicat la 3.000 Să remarcăm în mijlocul publi­cului pe însuşi d. prim ministru Dr. Petru Gropar care a onorat cu prezenţa această competiţie internaţională Au­­ mai fost pre­zenţi d-nii: ministru I. Gh. Mauner (care n’a părăsit o clipă scaunul), Mircea Brătucu, secr. Ren. Prof. Pol- Cap­, cpt. Ver­ait zici, Kirchen• coresp. lui .­Ti­mes”, gen. Green şeful Mis- Mil. D- prim-mi­nistru PETRU GROZA vorbeşte ziarului nostru 9. prim ministru Dr. Petru Grana ! „Trebue să populari­zăm temnisu­l Mă uit la tri­bunele pline fl văd că a fi început «A intre in­gustul mat­­silor Ar trebui atunci spre st­opat sport si muncitorii- Sunt sigur că la­w plase. Vo­iu ac­centua de fiecare dată că pe linia de desvoltare a unui popor, sportul trebuie să figu­reze cu cinste". De Stefani (căpitanul echipei italiene, după matchul de do­bita domni­­t „Match foarte «NI­­. Marcello (de­ Bello) a ju­­cit mult cap. Intervenţia Micului nu a deranjat, ci dimpotrivă a distrat şi a în­curajat pe Jucători". Sarta (după matchul său): „Publicul e foarte sportiv- Ar­bitrul mai puţin”. Duceta­­ „Sofiu Viziru este un mare talent, care, lucrat ar putea ajun­e de departe”. Britanice, reprezentanţii legaţii­lor Italiei, Cehoslovaciei, Franţei, Ungariei şi membrii misiunii a­­mericane. REZULTAT ONORABILI 2­2 La capătul celor două matchuri complecte şi a restanţei de dublu mixt, disputate astăzi, rezultatul de 3:2 este încă onorabil pentru naţionala noastră. Deşi probe de dublu mixt o contam sigur a noastră. In schimb ne-a recon­fortat splendida victorie a lui Ioan Viziru­Matchurile s’au desfăşurat la ordine: A. ROSSI, a. CUCEI,LI­­ M. BURAC, TANASESCU 2:8, 8:8, 8:6 Echipierii noştri au plătit ori greşala de a nu fi insistat sufi­cient în prima zi- Şi, de la 5:5, în spital decisiv au pierdut net In faţa unui Cucelli deslănţuit. CUCELLI, M. DEL BELLO - TANASESCU, V­­RURAO 8:0, 0:7, 0:7 Rezultat aşteptat. Românii au luptat totuşi cu îndârjire in ulti­mele două seturi. Dar italienii par a fi astăzi cel mai bun cu­plu european şi nimeni nu le-ar fi putut rezista.­ A arbitrat d. Densş. O. VIZIRU - O SADA 8:4, 2:8, 8:8, 8:4 Splendidă victorie a mezinului nostru. Primul set l-a câştigat revenind puternic de la 2:4­­ iar în ultimul, cu o ambiţie nemă­surată, la 4:4, a remontat de la 0:40 şi a câştigat game-ul- Gogu bun : ..return’’-uri, stopuri, pas­sing-shoturi pe linie şi la fileu- Gogu rău: backhand şi ..duble. fould-uri la serviciu (9 în tot matchul I). Sada nu a părăsit nici o clipă fundul. Stângaciul are un serviciu excelent. IN BURAC­­­A- ROSSI 1:8, 8,4 (întrerupt) Matchul cel mai enervant al zilei. Magda obosită, demorali­zată, era să piardă în faţa unei adversare calme şi sigură pe ea- Primul set pierdut categoric, da­torită unor stopuri greşite la in­finit- Magda revine însă în setul secund, e mai sigură a face for­cing şi forţează rezultatul. A căş­­tigat Pe merit , setul acesta. Dar nu trebuie să uităm că d-na Rossi, cotată un timp cea mai bună jucătoare din Europa, a jucat extrem de inteligent, spe­culând fore-hand-ul adversarei (mai slab). Italianca are un start rapid deşi nu fuge repede; pas­­sing-shoturi f. bune şi o mobili­tate nebănuită’ după matchul de dublu mixt-Calmată şi cu ambiţia pusă la încercare’ Magda trebuie să câş­tige setul decisiv, care se dispută azi, începând dela ora 15.­­ D. Dr. PETRU GROZA M. del Bello într’o atitudine caracteristică . ­ Program­ul de azi ...In­cepe la ora 15, cuprinzând matchuri importante și hotă­râtoare pentru rezultatul final al matchului Italia — România. Programul cuprinde următoa­rele partide : SCHMIDT, CARALULIS­­­R BOSSI, C­SADA Partida pare foarte echilibrată. Victoria Iul Caralu­t­s asupra lul Bos­­si, acordă Insă un avans apreciabil echipei româneşti. Perechea Schmidt- Caralulis nu este nouă. Ei au mai Jucat Împreună şi se Înţeleg. Să nu uităm Insă că Italienii, foarte apro­piaţi ca valoare, sunt excelenţi Ju­cători de dublu. El se dublează cu măestrie şi atacă la timp. Totuşi, În­crederea noastră o are cuplul româ­nesc, care pare capabil a fi biruitor. O. TANASESCU - CUCELLI „Cloîn”-ul matchului Româ­nie—Italia, 11 furru­xează fără îndoială această tntălnire pa­­tm­onantă ere va opune pe cam­­­pionii celor două ţări. Mai ales acum In lipea lui Asboth (ce frumoasă revanşă ar fi fost !), nte se poate concepe match mai strâns, mai îndârjit, decât cel dre faţă. Amândoi sunt excelenţi „ac­­erocheuri", inepuizabili in e­fort, elastici şi „alergători" pe tot terenul. Partida de dublu mixt i-a pus fată in fată şi i-a verificat in parte. Cucelli a demonstrat atunci calităţi frumoase şi mai ales atletice : lovituri puternice, sărituri a­­crobatice, fugă. Concepţia teh­nică de joc la italian, nu e mai prejos­­ atacuri dese la fileu, terminate cu smashuri satt voice­ uri foarte eficace, am spune imparabile. Tănă­­sescu este foarte aproape de aceste elemente. In plus, ro­­mânii posedă un perfect joc de fund, un joc de regulari­tate exasperant pentru adver­sar şi ten reflex uimitor. In aceste conditiuni, acor­dăm prima şansă l­d TAVA­­SESCII, care greşeşte mai pu­ţin şi care are ten moral ne­­spruncinat. Și, poate, cu această victorie, rezultatul matchului România— Italia, să fie căt se poate de onorabil. Aci po © fi*p©*fâr©HBiB.i Băneaţi®-Trap m mi m uotMiti a amin­t­ul ‘c calul care vine. Un semn de ‘rebare cu atât mai accentuat cu 'I pr. Floreasca in loc să s'm ■ fice a complicat mai mult lu­crurile. Va reuși el, tocmai în marea probă să sară secundele care.i despart de corifei ? Hipodromul BSneasa Trap va cunoaşte astăzi o zi de sărbătoare şi va fi probabil teatrul unei afluenţe neobiş­nuite. Desigur că cel mai mare eveniment hipic al a­­nului „DERBY"-ul este în stare să si­icite un asemenea inte­res. In afara clasicei întreceri şi restul programului se pre­zintă foarte atrăgător. Vor fi câteva curse în care se vor alinia la comanda st­amuaru­lui câteva din cele mai reprezentative elemente ale turului din diferite gene­raţii. In felul acesta şi cei veniţi ocazional vor putea aprecia „de­ visu" progresele reali­zate de trupul românesc. Citiţi o amplă cronică în pag. II-a). FEDORA își va face reintrarea în cea mai severă probă. Are de apărat un titlu care părea inexpugnabil în anul trecut. Va reuși oare, în ciuda handica­pului reintrării ? CALIBAN ROTER KAI Reluate după război, alergările de­­trap din Austria cunosc o pe­­rioada înfloritoare. Societatea Wiener Trabrenn-V­erein, care organizează alergările de trap Condusă de doi competenţi cu­­noscători, Ing Dophtta Otto şi Heinrich Schertl a depus şi de­pune toate diligentele pentru o cât mai bună desfăşurare a a­­cestui gen de alergări. Cu toate piedicile și o oarecare lins' de material cavalin, reu­niunile se ţin cu regularitate Astfel la 18 Mai s'a alergat Der­by-ul. La start s’au prezntat­­ con­curenţi, un număr destul de sa­tisfăcător. Victoria a revenit lui ROTER KATER, condus de Winkelma­­yer. Lucrurile următoare le-au ocupat Mac (Wiltshire) și Cole Ursigler), r-1V=‘ JR* l?sâsîip!Derby-ul austriac NEW YORK. — Dan Ferris, secretarul Federaţiei de atle­­ţi*m a U. S. A., va trimite, In Europa In vara aceasta, 40 at­leţi, In grupe. 10 vor evolua în Cehoslovacia, 8 In Scandi­­navia, 4 In Anglia Şi alţii In diverse ţâri. HELSINKI. — La manifes­taţiile de vară finlandeze, vor participa atleţi chinei­, indieni şi din Noua Zeelandă. • LONDRA. — Semigreul ne­gru Lloyd Marshall, care va în­­tâlnit la 3 iunie la Horringay pe Freddie Mills a sosit la Londra. • LONDRA­ — Joe Baksi va face exibiţii la Leeds şi New­castle în folosul fondului ali­mentar britanic. NEW YORK. —■ Irlandezul Pat O’Connor a învins prin scoa­tere din luptă în repriza 4-a pe americanul Lou Rousse. — BARCELONA. —• Campio­nul spaniol Romero (53.4 kg.) a învins prin k* o. technic pe ita­lianul Ferraccin (54 kg.). @ QUEBEC — Johny Greco,­­mpionul Canadei la cat. sem­i­­mijlocie, a învins prin k. o. pe Danny Webb. II ­­ari dimineaţă a Incepnt com­­ftrinţa pe ţară a Asociaţiilor Sportive încadrate in Uniunea Tineretului Muncitoresc. Au par­ticipat 30 secretari de asociaţii sportiva, din toate oraşele firii. Biroul Conferinţei era format din: Şipsrop Titu, secretar al sec­ţiei sportive a Comitetului Cen­tral U. T. M., Pavel Constantene­­scu membru In conducerea secţiei sportive şi Rad­u Dumitru. In sala frumos pavoazată, dele­gaţii din ţari, iau fiarta la dis­cuţii, interpelând pe membrii bi­roului, cu diferite probleme. Au mai ţinut să ia parte la dis­cuţie fi­d-wil, deputat Dalea Mi­­haie secretarul general U. T. M.; Lupu Petre, secretar U. T. M., fi av. Vârgolici din partea O.S.P.­­ului ORDINEA DE ZI Ordinea de zi a conferinţei era formată din următoarele puncte: 1. Situaţia internă şi sarcinile U. T .M-ului. 2. Problema de organizare a sportului, în cadrul U. T. M. 8. Pregătirea campionatului pe ţară pentru cupa U. T. M. Titu Şiperco, secretarul secţiei centrale sportive U. T. M. 4. Problema legăturilor cu O. S. P.-ul. In cursul dimineţii de ieri s’au luat in discuţie primele două puncte. Biroul conferinţei a luat act CU mulţumită de munca depuşi da asociaţiile sportive ale U. T. M- ului. In momentul de faţă Uniunea Tineretului Muncitoresc are 81 a­­soeciaţii polisportive judeţene, cu peste 5.000 membri, cu 100­­ secr­­ii afiliate şi jucători legitimaţi. S’au pus întrebări de către dar legaţi asupra unor probleme ne­lămurite îndeajuns, urmând ca răspunsurile să fie date tuturor. Conferinţa va continua în cursul zilei de mâine, când se va stabili ordinea de disputare a campio­natului pe ţară pentru cupa U. T. M. Cu prilejul acestei conferinţe, s-a dovedit dorinţa tineretului muncitoresc de a activa cu inten­sitate pe târâm sportiv, pentru căirea braţelor, U. T. M ul a a­­dunat sub steagul său masele de tineret, organizăndu-le şi înca­­drându-le în asociaţii polisportive. Salutăm prezenţa în De­tali a delegaţilor provinciali şi urăm conferinţei U. T. M., deplin suc­ces. ro A 1 MĂCEŞI ’ ’7 I­ERI A ÎNCEPUT Cohili­nța pe ţară a aviaţiilor sportive încadrat© in U. T. M. Discuţiile purtate şi ordinea de zi de astăzi . In cadrul Congresului Naţional al Frontului Democrat Universitar câteva dintre rea . CELE HAI BOI DE ATLE. CONGRESUL NAŢIONAL AL FRONTULUI DEMOCRAT UNI­VERSITAR s-a deschis Dumi­nică dimineaţa la Cluj, şi a f­ost fără îndoială evenimentul cel mai însemnat al vieţii studenţeşti din acest an, l­a desc­hidere au luat parte membrii guvernului, delegaţiuni universitare din ţară şi străinătate, notabilităţile ora­şului precum şi un foarte nume­ros public studenţi sau simpli cetăţeni. Pentru acest congres a fost alea­să capitala transilvăneană care, în urma luptei conjugată pe care studenţimea a dus-o împreună cu forţele progresiste, a ajuns un simbol al frăţiei între popoarele conlocuitoare şi prezintă cel mai vast ansamblu de realizări stu­denţeşti obţinute de Frontul De­mocrat Universitar. Clujul este cetatea universitară democrată care s’a situat in fruntea tutu­ror celorlalte centre studenţeşti din ţară. Sportul clujan căci unde este cultură este şi sport, a ajuns să fie reprezentat cu un deosebit succes de ,,Universîtatea‘‘ sau mai simplu şi cum este îndeobşte cu­noscută şi iubită ...”. Congresul Naţional al Fron­ţ­ei fizice, importanţa ce i se cu­vine programând îu răstimpul cât s’a ţinut acest congres mani­­festaţiuni sportive, iar o comisie prezidată de Mihai Epuran şi având ca raportor pe Ion Coli­ban, va prezenta Marţi o rezolu­ţie sportivă Congresului. RECORDURI, RECORDURI ! Concursurile sportive ce au în­ceput încă de Duminică prin PERFORMANTE EUROPENE 1SM ALE ANULUI Uîi reportaj de G. FLORIAN­ tulul Democrat Universitar care probele de atletism au cunoscut a dezbătut toate problemele vie­ţii studenţeşti a acordat educa-un succes cu totul deosebit- la parcul sportiv unde au avut loc întrecerile atletice s’a înregistrat cel mai mare număr de specta­tori ce a cunoscut vreodată acest minunat parc Acesta a f0st pri­­mul record al zilei de celălalt în­­grijindu-se modest și perseve­rent Zeno Dragomir, Anefistul ignorând probabil că suntem abea in limia Mai, când aveam doar un concurs atletic în spate şi suntem la începutul se­zonului atletic, n’a găsit altceva mai bun d­e făcut decât să-şi bată propriul său record naţio­nal de 3,90 stab­ilind de data a­­ceasta 3,98. Şi cum am spus a­­ceasta la început de sezon atletic Studentul Zeno Dragomir a bă­tut un nou record naţional, cu ocazia Congresului Naţional al Frontului Democrat Universita, aducând astfel cel mai frumos cadou ce studenţimea sportivă îi poate aduce organizaţiei de luptă pentru tinerimea studioasă d­e România­ Primul student, în ordinea cro­nologică, ce a realizat cea ma bună performanţă europeană a anului (până la clipa când ser­em aceste rânduri) a fost Lupa de la Politechnica din Timişoar care alergând IVB pe 100 m. şi rovingându-l pe Moina, poate privi cu multă încredere viitoru­l său atletic .Colegul lui Lupşa Speter a fost împiedicat să bată­ recordul naţional de săritură la înălţime cu 1,87 de o pereche d pantaloni prea largi ce au dă­râmat ştacheta după ce trecut" de ea. Dar politehnicianul nu este disperat şi a început de­­- acum să plângă recordul lui Sto­­chiţescu care este dispus să şteargă d­in tabelele federaţie încă anul acesta MOINA ÎNVINS Dar imediat după înfrângerea­­pe care a suferit-o, din parte, unui adversar care in moment a victoriei era indiscutabil ma bun şi-a luat o revanşă ma mult decât strălucită in cursa d 400 m. plat în 49’5. Înfrângere, sa nu trebue văzută altfel deedi ca o eclipsă inerentă într’o stră lucire incontinuă. Prin aceste cuvinte nu diminuăm cu nim' excepţionalele merite ale lui Lupşa, care a evidenţiat o per­fectă pregătire. Ced că n’am repetat de câte ori trebue la aceste câteva p­er­for­manţe de-a dreptul uluitoare, au fost realizate la începutul de se zon alMic, ele constituind cel mai bune timpuri europene al anului­Dintre atleţi şi-au mai făcu­ remarce c­ă prezenţa Negrul iu­ci­la Mecoch • Cluj ,câştigător . Greutate ?• risc cu 12.83 şi res­pectiv .VI.5î) Ghiu­riţă Enea to­ de la Medicina Cluj cu excepţia (Continuare în pag. 3 ENEA GHIURIŢA trei ni a cluri decisive: Iugoslav o la lisk­i-lal, volieti-lall Etapa de astăzi a „Campionatelor Balcanice de Basket şi Volley­ball“, ce se desfăşoară actualmente la Ti­rana, poate fi considerata decisiva pentru echipele României. In penultima etapă a campionate­lor, echipele noastre mizează totul pe o carte, Întâlnind In trei mat­churi echipe cu pretenţii, dacă nu Justificate pentru cucerirea primului loc, In orice caz cu veleităţi expli­cabile de a ne învinge. Deci, o zi grea pentru România, In care echipele noastre nu vor fi scu­tite de emoţii. PR PRIM PLAN VOLLEY-BALLUL Indiscutabil, la basket-ball avem şanse minime şi luptăm pentru locul trei doar, deoarece înfrângerile echi­pei femenine ne lipsesc de puncte preţioase, pe cari le acumulează In schimb Bulgaria şi Iugoslavia. La volley-ball, in schimb, avem şanse, dar şi aci trebue să luptăm strâns pentru a ni le păstra. Mai ales după Înfrângerea suferită din partea echipei femenine a Iugoslaviei. Ast­fel Încât nu mal trebue să pierdem niciun match şi, In plus, unul din out-sideri (Iugoslavia şl Bulgaria) să piardă câte un match In afară de cel cu noi. Deaceea Întâlnirea echipei noastre masculine de azi cu Iugoslavia e de­cisivă, desigur legată şi de rezultatul pe care 11 vor fi scos ori reprezen- Rodica Sădeanu­ tanţii noştri cu Bulgaria. Un match greu, în car© va trebui să dăm totul, pentru că şanse avem, posedând o formaţie superioară din punct de vedere technic, ceea ce Insă nu va fi suficient, dacă trăgătorii noştri nu vor Insista şi nu vor lucra decis. FORMAŢII ROMANIA : Me­di­a­nu, Drago­mirescu, Herold, Constan Un­­sea, Patras, Dinu (Popescu, Erdély, Ionescu), IUGOSLAVIA : Kovacevici, Po­­povici, Marcovici, Milanovici, dr Pojar, Obrainov (Surkolovici, Fin­gerbutt). EMOŢII ŞI LA BASKET-BALL Echipa noastră masculină de bas­ket-ball susţine şi ea din match ex­trem de dificil. Întâlnind redutabila formaţie a Bulgariei. Matchul contează ca revanşă a ce­lui de la primele campionate balca­nice, când echipa noastră a fost în­vinsă. Anul acesta prezentam o formaţie mult mai omogenă şi mai bine pre­gătită şi’n plus având un diriguitor pe margine. Nu-i mai puţin adevărat că bul­garii au marcat un progres simţitor şi acesta s’a văzut destul de clar la Praga, la campionatele europene. Favorit, pare, Bulgaria, totuşi mat­chul este deschis şi putem câştiga. Dacă aceasta se va întâmpla, pu­tem fi convinşi că se va datora apli­­cărei stricte a sistemului de zonă a­­vansată (ce nu convine bulgarilor) al­­tentativelor duse la coş. FORMAŢII ROMANIA : Herold, Kevorkian, Ferencz Popescu. Vul. n (',. •u­lescu, SSdtanu, iS­cagu, Bălteanu, Epm­an. BULGARIA : B. Takeff, C. Hal­tet!, P. Charcoff, T. Gheorghleff, T. Ralcoff, p. Slmonoff, A. Cara­­noft, I. laneff, R. Stolanoff, V. Temcoff. UN MATCH GREU LA BASKET-BALL FEMENIN înfruntând Iugoslavia, la basket­ball femenin, Intr’un match în care nu putem nădăjdui decât să pierdem la o diferenţă cât mai mică. FORMAŢII ROMANIA : D. Mavrocordat, B. Sădeanu, L. Thomas, I. Odobescu, E. Lazăr, surorile Cristea, I. Bor­­bandi, A. Roman, E. Hatbaszy, P. Deli, A- Agapie, M. Niculescu. IUGOSLAVIA I M. Petrovld, A. Dokid, ■. Mladenovld, E. La­­vrendd, E, Plani, A. âavrilovld, R. Radovanovld, B. Calbonlnl, I. PaL Li.... le foeîîatttaţi... ...au de îndeplinit Ungaria, la ban­ker-ball masculin cu Albania și Bul­garia, la volley-ball masculin Împo­triva Ungariei. Un match echilibrat : Ungaria-Al­­bania la volley-ball femenin. match în care gazdele sunt favorite. a p ca Iugoslavia la e arena din Splai, se va disputa mâine după amia­ză matchul de Divizia A Juventus — Ferar. Interesant, din toate punctele de vedere­ matchul va oferi spectatorilor prilejul să vizione­ze o partidă unde şansele sunt frăţeşte împărţite. MARE MATCH LA FEDE­RAŢIE... La federaţia de football, în preajma fiecărui match condu­cătorii de grupări fac pronosti­curi. şi se războesc înainte ca e­­chipele să rezolve pe teren ri­valitatea. între­­ Sieger, conducă­torul Juventusului şi d. Maior Negrea­nu conducătorul Ferarului, a’a încins o vie discuţie» din care a ieşit învingător în cele din urmă JuventusuL. Din cele declarate de d. Ste­ger, rezultă că echipa are şanse mari. „După ce am pierdut la Tg. Mureş, avem nevoie de o victo­rie, îmi pare rău că tocmai Fe­­rarul va fi victim. ŞANSELE ECHIPELOR Desigur că bucureştenii apar favoriţi­ în primul rând că joa­că pe teren propriu­ şi apoi, pentru că în­ cursul antrenamen­telor făcute s’a dovedit că jucă­torii şi-au redobândit forma. In orice caz Ferarul vine la Capitală cu foarte multe speran­ţe şi lucrul acesta este impor­tant. Echipa clujană doreşte se aibă o comportare cât mai fru­moasă. De altfel, rezultatele obţinute de clujeni îndreptăţesc să acor­dăm credit Ferarului. De­oarece până la matchul e- Iugoslavia mai sunt trei săptă­mâni, se­lecţioneurii vor avea de urmărit jucătorii susceptibili de a figura în echipa naţională Echipele vor alinia formaţii]* obişnuite adică : JUVENTUS: Tr. Ionescu, Tă­­năsescu- Gică Andrei, Bărbules­­cu- Petrescu, Pepelea, O­ană­ Fărtu, Titi Popescu- Iordache, Pricop. FERAR: Costea, Farm­an­ Demeter, Băltit, Szaniszlo II, Nis­tor, Covaci, Nagy, Vaczi- Fe­­renczi, Căpuşan. Mâine pe Arena din Splai Juventus încearcă reabilitarea Jum­aiFerarului VVi­­.. és I­­ . ’ f. . . .

Next

/
Thumbnails
Contents