Sportul Popular, iunie 1947 (Anul 3, nr. 686-713)

1947-06-01 / nr. 686

r •7", k '"r v ■■ \ . Jtgggp» ' 1 "** *V, \£y B »I ASTÄZI SE DÍSriJTA AL 24 S€0 DERBY ROHAN DE 1RAP Pi*. OFEE \~i Pr MAFJRICO Pr. JOPPA HANOVER Pr. KANADA, rep, 1 Pr. PANDUR Pir DERSY ROMAN DE TRAP Pr, KANADA, rep.ll Pi". SAŞ, regi. 1 Pr, IAŞ rep 5 % P/. LUriNSŞ v" ” " y«F J»;i Român I) t R B Y U I „Derby”.nl .alergarea al c­rui nume este «un­ciect pentru B e­­lectriza pe orice turftat, alergarea cea mal populari şi cea mal prestigioasă, ,,Derby”-ul este visul de aur al tuturor crescătorilor, ai pasionaplor de cal. Cite eforturi şi câte sacrificii s’au ficut ş. ce vor mai face pentru acea „BLUE RIBBONS”, care este ea însăşi una din for­­ţele cinsnd­Minil şi aaccra şi umil sportului hipic. Dar nu numai asupra acelora care speră şi o câştige, se exer­cită fascinaţia şi mirajul faimoasei panglici albastre. Publicul, asistenta numeroasă, marile masse de pasionaţi­e a sportului hipic aşteaptă şi trăesc cu acelaşi înfrigurare acest eve­­ni­meist. De aici marea semnificaţie, atracţia şi proporţiile unice pe cart­e« are „Derby’’-ul. In fond o alergare puţin mai deosebită decât celelalte. Asta nu o împiedică însă de a transforma — pe alte melea­guri — zilele de disputare la adevărate zile de sărbătoare. Iar la noi des proporţiile sunt mai mici ,D­uşi alergarea ,,Derb­y”-ului rămâne un eveniment. Astăzi hipodromul Băneasa-Trap găzdueşte cel f1t-al 24-lea Derby Român de Trap disputat pe pista sa, căci au mai fost încă şase Derby­ uri disputate la Galaţi, locul unde a luat naştere miş­carea trapului Indigen. Acest Derby este dea', şi o sărbătoare dar mai ales un bilanţ. Un bilanţ al realizărilor şi progreselor făcute In acest răstimp ca­re, trebue să o subliniem, sunt considerabile. Dela timpurile eraice, de la acele manifestări minore, s’a ajuns astăzi la o desvoltare,— de toate punctele de vedere — care ia din ce In ce proporţii mai vaste. A fost o cale lungă şi grea de la Derby­ ul lui Bătăuş până astăzi, dar succesul deplin a venit să încoroneze eforturile iar apa­riţii şi performanţe ca ale lui Haron. Avanti K. sau Barbare nu au fost decât satisfacţii Interpretate ca impulsuri spre mai bine. In Derby-ul de astăzi vor lua startul reprezentanţii uneia din cele mai bune generaţii; vor fugi deasemen.­ un număr de cai dintre cele ma mari ce au luat vreodată startul într’un Derby in­­difeen de trap. In plus întrecerea de astăzi după amiază se prezintă cu una din cele mai reprezentative cărţi de vizită. Este poate cel mai des­­chis „Derby” din câte a cunoscut trupul românesc. Nu mai puţin de 7 alergător se prezintă cu şanse inseparabile, echilibrul fiind din cele mai greu de descifrat.. Desigur că nu cu o mică satisfacţie,, consemnăm prezenţa la start a tuturor elementelor care au jucat vreun rol In această ge­neraţie şi care pot emite pretenţii la victorie. Nic­iunul din prin­­cipalii competitori, cei mai justificaţi să-şi depună candidatura la titlul suprem, niciunil din ei nu va lipsi astăzi de la plecare. In afară de satisfacţia de a vedea în linie tot ceea ce genera­ţia patru anilor are mai bun, ne exprimăm dorinţa ca toţi, abso­lut toţ concurenţii să fie în posesiunea celor mai bune mijloace pentru a-ş­i apăra şansa. $1 — mai dorim — sperăm ch’­ar din toată inima — ca Int­r’o a­­lergare clară şi lipsită de incidente, victoria să revină celui mai bun. „Derby”-ul să-şi împlinească misiunea, decernând t­olul şi cu­nuna de lauri a învingătorului, adevăratului şef de generaţie , CE­LUI MAI VALOROS DINTRE Eli Şansele concurenţilor FEDORA reintră după o absen­ţă îndelungată, nu a mai fugit din anul trecut. Cu valoarea din anul trecut ar avea cert­ prima şansă, Iapa s-a comportat foarte bine la lucru şi pare destul de aproape de forma sa maximă. Cum va avea avantajul locului la coardă Şi dacă va reuşi să impu­nă tactica ce-i convine va avea un cuvânt greu de spus in lupta finală. Deoarece însă, în genere caii care reintră nu ne inspiră încredere şi mai ales într'o probă atât de grea o vom trece pe al doilea plan. BRITTON este net barat pe ba­za pr. Floreasca de Văzduh a fi Paulina şi mai puţin de Nirvana. In plus distanţa e mult prea lun­gă pentru el. ALIS VERIŞ se află în aceiaşi situaţie. Cu deosebirea că este ba­rat mai categoric şi de mai mulţi cale■ Nu are şansă. CALIBAN a plecat in acelaş pr. Floreasca grandisism favorit, cu toată încrederea — se pare — a anturajului şi înconjurat de cele mai favorabile svonuri. Intr’ade­­văr se comportase remarcabil la lucru. A deziluzionat insă total neavănd la niciun moment acţiu­nea unui cal de clasă. Fără îndo­ială însă că alergarea nu a fost exactă, iar chiar după valorile an­terioare din probe publice armă­sarul are o şansă. Ulterior la lu­cru a mers din nou foarte bine, după ansamblul antrenamentelor ar trebui chiar să câştige. Este indiscutabil un bun fondist poate, chiar cel mai bun al lotului. Ră­mâne însă ca să-şi apere şansa împotriva colegei sale de antre­nament. Deoarece există acest semn de întrebare şi cum nu a a­­rătat până acum in cursă valorile de la antrenament, ne vom mul­ţumi să-i menţionăm doar şansa. Subliniem însă că o victorie a lui nu trebue să surprindă şi că e pri­mul capabil să profite de eşecul primilor favoriţi. SALBA a avut o ascensiune mai impresionată decât, precedentul înscriind în palmares isprăvi dea­­dreptul excepţionale pierzând câte o sută de metri şi refăcăndu-l nu mai puţin de 1800. Toate acestea insă faţă de cal de altă clasă pe când acum va avea de înfruntat pentru prima oară elemente de va­loare. Judecând după lucru , ul­timul a fost revelatoriu mergând pe tempo de 128 toată distanţa — ar fi capi­bilă să le ţină piept cu succes. In plus iapa are de par­tea ei verificate aptitudini de fon­­distă, calitate hotăritoare, la fel ca şi clasa pe distanţa probei Are năravul de a galopa la ple­care dar dacă va reuşi să plece bine nu va lipsi din lupta finală. NIRVANA este barată pe baza pr. Floreasca deşi deţine o exce­lentă condiţie. GULI deasemeni. Niciunu­l din ei nu ţine distanţa. FANFARA ii a fost concurentul pe care l-a impus anul prezent. Din progres un progres şi in spe­cial de corectitudine fiica lui De­cision a recoltat câteva victorii extrem de uşoare. Atât de uşoare încât nu i-am putut aprecia pla­fonul posibilităţilor. A suferit în­să un accident care a pus-o în imposibilitate de a lua startul in pr. Floreasca in care am fi putut aprec­ia just valoarea ei, şi in ur­ma căruia a întrerupt un timp lu­crul. Când l-a reluat, s’a compor­tat excelent — arutându-se mult superioară Graniţei şi de forţe egale cu Caliban, dar totuşi în mod normal acesta constitui un handicap. Dacă Insă va pleca bine şi — ceea ce este probabil — Pr. Ofelia Valeria nu a arătat nimic. Falnic întâlneşte o situaţie extrem de avan­tajoasă. Dacă va pleca nu va putea pierde, Odor T. se află în plin pro­gres. Va fi la sosire. Cina este mult mai bună decât recordul. Nu este insă un element pe care să­ se poată con­ta. Alice II a stabilit un bun crono­metraj în ultima­ i­eşire. Baia Mare dacă va acoperi un parcurs corect va da de lucru favoritului căci are o serioasă rezervă. Babett nu are şansă regulată. Hăpliţă este penali­zată. INDICAM : FALNIC, BAIA MARE, ODOR T. Pr. Manrica Ţiţirică­­ a făcut o frumoasă fi­gură în premiul Elso deşi n'a putut să-şi facă alergarea căci a fost în­chis. Plecând singur în fruntea plu­tonului este greu de prins. Rival este barat la egal cu Freamăt. Pro­babil că și alergarea va fi prea iute pentru el pe prima parte. Freamăt a contat în loturi superioare celui de azi. Pare calul cursei. Glorios este net barat, iar Cocor ,deși în mare formă nu are şansă regulată. INDICAM­­ FREAMAT, ŢIŢIRICA­T. Pro Joppa Hanover Decis a fi câştigat uşor în ultima­ i­eşire. Fiul lui Decision se află în mare formă şi va face o frumoasă figură. Vengo deşi învingător în pr. G. Igsba nu ne-a plăcut. Deluţ n’a putut să-şi apere şansa în aceiaşi a­­lergare căci a luat două galopuri. Cu buna valoare este periculos, înaintea tuturor vom prefera pe Danko. Ele­vul lui Cerkasoff pare cel mai auto­rizat să aspire la victorie după an­samblul performanţelor lor. INDTCAM : DANKO, DELUŢ. Pr. Kanada, rep. I-a Avanta­j, nu este un element pe care să­ se poată conta, Kir cu ce a arătat în ultimele­ i­eşiri nu are şan­să regulată. Spin nu trebue judecat după ultima­ i­eşire căci nu şi-a ară­tat valoarea. Anterior a realizat 1.29.2 pe Km, fără să conteze. Ii vom acor­da creditul. Cărţuniş este barat. Xer­xes a concurat remarcabil în pr. Domniţa Harry. Iapa nu este depar­te de plafon. Anni a fost regulat la sosire Fiind un element corect pro­babil că nici de astă dată nu va lipsi. Potecuţa B fără greşeli va conta efectiv. Felix deşi nu a stră­lucit în ultimele­ i­eşiri nu este de neglijat. INDICAM : SPIN. ANNI, XERXES- Pr. Pandur Temerer este un element extrem de capricios. Dacă se va întrebuința cu greu va pierde, Gherase a realizat 1.32.9 pe Km. în pr. Matei Fălcoianu, cu un galop lung la plecare. Ii vom acorda creditul Licurici se află în net progres. Cu un mic spor devine periculos pentru favorit. Cal­iţa este penalizată. Fiind într’o excepţională condiţie o victorie a ei nu trebue să surprindă. Tismana şi Vulcana B sunt barate. Vor face frumoasă figu­ră şi în special prima căci duce dis­tanţa. INDICAM : GHERASE, LICURICI PI, Kanada, rep. 11-a Uragan putând să-şi facă alerga­rea în fruntea plutonului nu credem că va mai putea fi prins, mai ales că se bucură de o apreciabilă şansă teoretică. Ondra este barată. Fiind iute şi corectă nu este însă de negli­jat. Haliactus ar bara de puţin pe favorit în baza ultimei eşiri. Uragan nu şi-a putut însă apăra şansa căci a fost mult timp închis. Daria dacă va pleca bine va fi redutabilă. Fan­tasia se află în mare formă. Deşi barat va fi la sosire, Titel poate veni sub record. Fiul lui Latin este unul din concurenţii principali ai ale­rgă­­rei. Fildeş este barat. Flaut II a realizat în pr. Natty Peter 1.24 B pe Km Dacă se va desrinea îa timp va putea chiar câștiga. INDICAM : URAGAN, FLAUT II. I‘r. laș, rep. 1­ a Biga fără greșeli va fi greu de în* •~te erecta corect condusă va fi la tip acoperi­ttn parcuri corect va fi greu de bătut, PAULINA ar fi barată ie Văz­­duh B tn urma pr. Floreasca. Re­sultat care însă nu poate fi soco­tit riguros exact întrucât sora s’a complăcut atunci in trena favora­bili adversarului său. Pe o dis­tanţă mai lungă, şi într'o alergare mai rapidă işi poate lua revanşa. Şi pentru ea se pune problema plecării mai ales că — împreună* cu Gaspar şi Văzduh B — va ple­ca în rândul al doilea. Sub acea­stă rezervă sora se anunţă o con­curenţă principală. GASPAR ar­e şi el barat după pr. Floreasca şi in urma unei în­tâlniri anterioare cu Văzduh B. In amândouă s’a găsit în dificul­tate in finalul cursei, prima oară pe Urna dreaptă iar ultima oară încă de pe ultimii 500 de metri. S’ar degaja deci o concluzie clară: că nu duce distanţa. Ulterior însă Miercuri a făcut un lucru revela­toriu terminând, după ce a mers puternic toată distanţa, ultimii 500 de metri pe 1.22. Cel mai m tare lucru dintre toţi concurenţii ,,Der­­by"-ului, după care ar trebui să-i acordăm creditul. Socotind cu pu­ţin mai concludentă întâlnirea di­rectă decăt cronometrul, aşteptăm să-l confirme. VĂZDUH­­ este fostul mare campion care după ce şi-a făcut anul acesta o reintrare modestă, a mers din ce in ce mai bine cul­minând prin victoria din pr■ Flo­reasca. Şi după unele valori ve­chi ca şi după ultima cursă şi­ el bara toţi adversar cu excepţia iepelor Fanfara II şi Salba, Roi­­bul reprezintă in alergare clasa şi valoarea recent verificate, for­ma sigură şi conştiinciozitatea■ Calităţi care singure pot decide o victorie in pofida locului prost dela starrt. In plus fiul lui Belşug poate, și ar fi normal să arate un nou progres dat fiindcă a fost în continuă ameliorare. In mod normal după ansamblul antece­dentelor și în lumina tuturor ar­gumentelor, oricine l-­ar socoti concurentul no. 1. In rezumat deci concurenţii prin­­cipali ai probei ar fi: Caliban, Salba, Caspar, Fanfara II, Pauli­na şi Văzduh B. Dintre ei vom re­ţine mai mult prin i­­mpresie pe ultimii trei, menţionând că Gás­pár poate să confirme ultimul an­trenament, Caliban rămâne un semn de întrebare iar Salba un outsider posibil. Intrre cei trei pe considerentul că Fanfara 11 a fost întreruptă din lu­cru, vom p­re­fera pe armăsar şi INDICAM: VĂZDUH B., FAN­FARA II PAULINA. sosire. Gheorghiţfi n este mai bun decât recordul. Dacă nu va greşi la plecare va juca un rol important. Coţofana s’a apărat frumos In ulti­mele­ i­eşiri pe 2100 metri. Astăzi pe distanţa ei probabil că va arăta mai mult. Ii vom acorda creditul căci este dotată cu o iuţeală derutantă. Erona nu are şansă regulată. Gabila este barată. Am Habar cu bună va­loare va fi redutabilă. Florentina da­torită corectitudinei poate procura o surpriză. Ben-Ghazi cu ce a arătat în ultimele­ i­eşiri nu are şansă. De­­cebal II apare barat la diferenţele din program. INDICAM : COŢOFANA, GHEOR­­GHIŢA II, AM HABAR. Pr. laş, rep. 11-a Nor III a realizat 1.35,6 pe km, in premiul Beau Pierre, deşi nu a con­tat in alergare. Armăsarul se află în plin progres şi plecând singur în fruntea plutonului cu­ greu va pierde. Beduin nu este un element conştiin­cios. Dacă nu va greşi mersul va re­colta victoria, Gabor apare barat. A­talanta deţine o excelentă condiţie. Paradis are o situaţie grea. Blma­­la a câştigat uşor in ultima­ i­eşire, arâtându-se capabilă să vină sub re­cord. Ii vom acorda creditul. Lidla este mult mai bună decât a arătat Dacă va merge corect va conta e­­fectiv In lupta finală, Salina a mers slab în ulltimele­ i­eşiri. Borcea da­­torită corectitudinei va juca un rol important în alergare. INDICAM : BIMALA, NOR­UI, BE­DUIN.­­ Pr. Lumini , Viviane a mers slab în ultimul timp. Suveica a fost regulat la so­sire. Probabil că-şi va găsi alergarea Fanella cu buna valoare va fi redu­tabilă Baltazar deşi de puţin barat va fi la sosire. Memo se bucură de o apreciabilă şansă şi dacă nu ar galopa cu prea mare uşurinţă am fi instalat-o favorită. Radovanca se îm­pacă perfect cu parcursul probei. Zburdalnic fără greşeli va fi la sosire. Liliana a mers slab în ultima­ i­eşire Cu buna valoa­re păstrează mulţi sorţi de izbândă. Andrei se află în mare formă, dar nu ne inspiră încredere conducerea. Samarinda dacă se va descurca la timp va fi în primele locuri. Monte- Cristo este de puţin barat. INDICAM : SUVEICA, MEMO, SA­­MARINDA. Ştiri de trap Azi la Băneasa-Trap @ alergările vor începe la orele 14.30, cu startul primei a­­lergări la orele 15. @ EVENTUL va funcţiona în a­­lergările: întâia (pr. Ofelia) cu a doua (pr. Maurica) ; a treia (Pr­ Joppa Hanover) cu a pitra (pr Kanada, repr. I-a) ; a cincea (pr. Pandur) cu a şasea (pr Joppa Ha­nover) ; a şaptea (pr. Kanada re­priza II-a) cu a opta (pr. Jos, repr. I) şi a noua (pr. Iaşi repr. II.a) cu a zecea (pr. Luminiş), iar JOCUL AUSTRIAC va porni cu miza initială de 1.000 000 lei şi va începe cu alergarea a patra, premiul Kanada repr. I-a. @ DERBY-ul se va alerga in jurul orei 17:30. @ PLECAREA în Derby se va da pe două rânduri. In primul rând vor pleca primii opt concu­renţi, iar în cel de al doilea ur­­mătorii trei. Caii vor întoarce in 60 metri şi vor pleca îţi trap,­­ DIN CELE 5 buletine câşti­gătoare de Miercuri, este unul în valoare de 36 000 000 având., Cri­văţ singur (?!?). Aceasta ar putea părea o mira­culoasă inspiraţie dar poate în­­semna — mai probbil — şi altceva. Este dea­ceia căzut ca lucrul ace­­sta să fie cercetat mai îndea­proape @ E?TF necesară acestă cerce­­tre cu atât mi mu­lt cu cât nu ar fi exclus să existe o legătură cu anumite curse neregulate petrecu­­te in ultima vreme. Ceea ce am semnalat noi în aceste coloane nu este suficient. Trebue ca şi oficia­litatea să facă ceva Câţiva din principalii concurenţi concurentul No. 1 şi desigur far vorbul alergării. Cum i s’ar pu­tea refuza acest credit când a arătat continuu că-şi regăseşte valoarea de zile bune şi când şi-a invins net în pr. Floreasca adversarii . Va onora roibul încrederea a­­cordată , fiică a capricioasei. Furca dotată cu apreciabile calităţi. In plin fi neîncetat progres în anul acesta părea virtuală favorită a Derby­­ului, până la accedentul care a împiedicat-o să fi fugă în pr. Floreasca. Este pe deplin restabilită pen­tru a p­utea justifica speranţele puse destul de recent în ea , singura care i-a opus o puter­nică rezistenţă lui Văzduh B., îu premiul Floreasca, deşi alergarea l-a avantajat pe armăsar. Astăzi când trena alergării va fi severă, iar distanţa mai lungă i­?i va lua revanşea 7 după performanţe ar­e barat de căfiea concurenţi. Are însă un ’ lucru extraordinar, după care ar apăr­ea drept ceri câştigitor al Derby-ului. II va confirma oare în proba publică 7 Informaţiuni de galop . JOCUL la cotă fixă, cota start : TRIBUNA Mihnea — Săbărel 28. Săbărel — Savana 44. Savana — Demon 36. Demon — Bârlog 124. Bârlog — Blam 115-Blam — Bambar 304. BARON II scos în licitaţie publică după victoria din premiul Infortur­e ,a rămas proprietaru­lui pentru suma de 120.000.000 lei. DEASEMENI Mihnea n’a găsit amatori la suma de 60.000 000 lei. ® V. HUȚULEAG a primit un aver­tis ment pentru că a jenat în parcursul premiului Baba Zinca pe Crişu. .«PH*» alte f rob e * _ i? -q " PBÎuvTTTÎaTT^ CALUL Tj „onducator 5 5 8 ~ - P I ** NI I ________________£•_____________•„ T Knn nnn 765.000 lei - Condiție­­ ”!" j nr. I 500.000 lei _ li 150.000 lei - III 75.000 - IV 40.000 lei Valeria 1|2I20 V Car«rl(1. . . t^nlcJ Cerkagoft — 37.i- .. _ 13; n Odor T. ) H20 Cnlajev­,« - 39. t 42.4 '41,6 *39', hm, ai?* T, 4 -CjC Bralloi ki - 45, 42 4 38.1 \( t iÎ1?0^^11 ’M° Icblm ac­ IC 38.b »37 , M iiaia Mare U U A Bc,. - }7 . ’40 3/.1 ■#.. # x Mark­• I 35' îb.4 Ki I -301, j/5 Hăplița •VWiGhine» - 35,'i '30.9 15 , j4 38 ? . ^ 1.715.000 lei - Condiție - 1700 m I UOO.OOO Iei — III 3SO.OOO lei — III 175.000 lei — IV 90.000 lei Tițirică T. £, 176. „Irigorescu 28.fr 31 f /«' '/din 12 rVva| l­ 'X' Marcu I 27.’ 32,4 31. 2d­­­in 4 FreamĂt .H/10 O Tâiuw* 2b.? 2­. il itiJ iid.S CjiQTUm 4 1-20 0. Ivanescu 29 , 29., 30 V32.I Ji.l Cocor 13 id2dlGhinea 29 i Vb., 29 I A)*3 2.000. 000 l­ ei _ Record - 2200 m. I 1.300.000 lei — Ii 400 000 lei — III 200.000 lei — IV 100.000 lei Decis I* 2226 st Bordel - 2b ”30.1 '29.4 41, '2b,? vengo ;i I 2 226 Adamov - 25 1 /8 2 2? 28 '27.3 Delut ; ■ li 2.-2O I Szabó - 25.6 '28.6 ’27.9 27.8 2b!l Danko i 17 7.40 Cercasoft - 23 5 2 . ' 3,5 2ö,2 2Ö.6 1.715.000 lei - őandic. - 1700 m. I 1-100.000 lei — II 400.000 lei — III 200.000 lei — IV 100.000 led wants L. ■ * < '0C M-dnveanv - 28.1 i0> 32. „0 t opr. K'r 19 ? U Buţae N - 28 32 ‘31 33., 32 6 ''Kin U 1 7 26 Marcu I '28. 31.. 1 7 29 2 3 7.3 Uâlţunas ; I 720 ijobre«,u D - 2?.> 31./ 32 '36./ opr. Xerxes it l740 Gaídaev F 2/., 79.' 0.4 29. 28.4 Anni 23 1 740 Brallovky 2/.t 31. 2» 28.2 - 29 1 Pttecuța B, 24 1 760 1 Szabó fii.7 29 dep. h . 28.5. 6'elix 251?cOGb­ nea - /) ’2? b 30 4 30.3 “29.5 2.000. 000 lei . Condiție - 2100 m I 1.300.000 lei — II 400 000 lei — III 200.000 lei — IV 100.000 lei f erneier 2c­h in Jh Raymer - 34.7 35.3 38.7 4b 34 Gherase i 110 Varlan — 32.7 dh­f dep '32.7 32 9 Licurici 2 l iU Butan N. — 34.9 '37.4 7. i *ie,7 »34.8 i'a *t» -9 ' 720 Gh/nea - 29.fr 34.7 >32. ’29 8 30,1 ■ .smana »6­­ 60 Bordei St - 29 *39.7 ‘32.4 lep ‘29 VuJcana B. 41 2 2:0 1 Szahc — 29.4 ‘32.4 ,32.r 29,4 34.1 lf .OOO 000 lej - Grupg - 2800 m I 12.000.000 lei plus înscrier­e —II 3.600.000 lei—III 1800.000 lei Fedora u 7­0 Arre. St I — 27.3­­ — Briten 3 3 Dobrescu D­ - 28.’ ,29 23.5 dep 432.8 Alis Veris 34 îh/nea • 30.2 33 37.7 42- 33.5 tian­ban 35 St­tiniuc M 33 8 ‘»5. 1 MJ.» ‘33.8 36 st*Jba A Bota - 3 3 38.4 33./ *34/ 3 3 ■v 'vana 37 A Zenide - 29. ,31.6 31.7 «29 3 32.8 «/B W­­'«/ 6 :02 UO./ 31.1 9. 33 1 Hantara TI 39 Cercasoft - 30.9 32 ’ 31. «31.8 ‘lu a Baulina »6 Crotenco - 33.3 .0 31 *7“. 3 *31.7 Gaspar ’ 41 1 *­­ 29.21 ’3/ 1 ’29.1 29 32.8 Văzduh B. it Szabó - 2s.i­ .30 | ‘29.8 31.4 1.715.000 lei - Handic. - 1700 m-I 1-100.000 lei — II 400.000 lei — III 200.000 lei — IV 100.000 lei Uragan 13 7710 D Dobr«~,„­­ 749 *27 4 2“ 8­­9.v *31 °ndir« * 174 . tr.„.»* .. 2“ ill. 31 f il.i .32 Hau actus » ’/bu Marcu 1 - 27. 3'. 31.n 30 I ‘29.4 .78­ cs .6 178 A Zenlrte - 27 4 2« 6 ’31.6 33.9 i.'.i­­­antasio 7 1780 rtmm m­­­l­­.• 27/ ’27.4 '16.7 ‘30.1 4* 1 “LU fihm­ea - 2n ‘.­7 6 28.4 ‘2n.? 27.4 h ‘l«t 49 I82U O Crainic — '24 28 7 28 ; ’286 28.2 Flaut II . 5j 1820 Síst-o 1. — 3'6 '28.8 *26 7 ,25.9 *24.6 1.050 000 lei . Recoid - 1700 m. I 700.000 lei — II 200 OOO lei — III 100.000 le, — IV 50.000 '.ei Nor III 51. 170 ; Penu 3 1 J 9 6 6 Ha vâneze oul7;i Popescu M 31.8 v ? ,5.» '8 '36 5 Beduin V 17 ’ ■')­,­­ 33 .3 t 3­/ t .1 4/ Gabor »4 / /ngoresmj <3 . f '7. ' fi Atalan’-a , J7l t-rr-u 3, 4? 7 * 44 7 344 i'arams ,6 . / ii |ţ„ h, G 3»/ 36 d)si Ier ■ 35.7 Bimala '7 i?l C­râsescu I n.’ (i i i-j ii.'’ •‘Idio Ö •/ Mal« «si 34 6 » i» 64 ’I 35*­saivia •’ I' < O ii 35.» il.4 dep iei. Bortea -'6 1 ( 1 V (Slovaci - 32. iii *32.4 m *33 1 425 000 lei _ flandie, - 2i00 m. I 000.000 lei — II 307 000 lei — III 150.000 lei — IV 75.000 lei ".v.ane­a ! J . : 1 Ivanesci 56.7; i 71 i /Si/* ■■••uveica I j bre* V D 1O I 5 (. ; i 1 4.7; ' • 4.0 •.riels / 'i* |V Novaci (2 i’3i I j IM bazar 1 · i 8 B‡‚ta­­ ,(J 3 1 i 4 J. ; 44 2 i 'f'• '■ * j [■••ierSi */.‘ i /’ ! 1 «8.“i upi Memo j • ss - 'I 3 ; >1 i.sj «3/ li.i Unva nea 7 I ’| < Crainic - H :\ 34 <; 6 7 32.4! 34. /• «rrdatnlc * i idsmp» * >l,lj >2 1 j ' 42.3; 34,2 I ; li ana '8 !"'■ j Braitovky — fU..7 j 316; 32 ■ 31.1, j 34 4 „trei '6 r j .'ârlai V 29 9; 31 j JU 36 Ij dep. S marinda *1 '20‘ ; iaidaev N - 29.<j MÜ. ; 29 v5.8j ' i| 8 Monte Cristo 1 .'.'26Í Ih’.nea — 39.11*32 i 30.' ,9 •! *30.r-muuic ...........'••a F' —f' ’ — * VĂZDUH B . . FANFARA II PAULINA CASPAR 1. Baron II 1/10. 2. Mihnea 4/10, Luck 4. 3. Săbtărel egal, Claca egal. 4. Savana IIII, Agapia 2. 5. Demon 5/10, Chiru 10. 6. Bârlog 5, Balzac 2 . 7. Blam 8/10, Căprior 12. 8. Bankar 6, Boy Boy, U/7.­­ LA EVENT s’au plătit co­tele . 10411| Barbara Bravo şi Peggy Herghelia Sterea R Gro­dânescu v 28,5 19161 Potecuţa B. Belşug şi Poeniţa Herghelia Rodica I- Szabó B 30,4 Dirby-ul de trap in lumina pronosticurilor competente para un­­or sigur Este în tradiţia tuturor marilor alergări ca în prealabil să fie consultate toate persoanele com­­petetnte In măsuri să aducă o lu­mină la desemnarea, câştigătoru­lui* In străinătate unde consul­tarea publică este ades întrebuin­ţată, astfel de plebiscite este ce­va frecvent, la toate probele importante. La noi însă acest obiceiu nu dăinue decât în legă­tură cu ,,Derby“-ul. Ne-am conformat şi iată mai jos ceea ce am putut culege în lu­mea hipică asupra întrecerii de astăzi după amiază. Iată: Oficialii D. G.ral ILASIEVICI: ,,Eu văd în lupta finală pe Fainfara IX şi Văzduh B“.­­ D. SER. MARCU : ,,Aş crede Văzduh B d­acă într’adevăr în re­zultatele alergărilor nu ar încă­pea um important coeficient de hazard. Merită şi Văzduh B. să câştige şi mai cu seamă Col. Georgescu să-şi vadă culorile triumfând la bătrâneţe pentru sacrificiile făcute în folosul cres­cătoriei naţionale. In caz contrar Fanfara II Iar dacă nu va bate ea, Salba”. D D. Ghica : „Văzduh B„ Fan­fara II în ordine". D BOGDANESCU (membru în Com­it Alerg) : „Fără ezitare Văzduh B”. D GH. CIOLAC : „Cred că este cel mai interesant Derby din istoria trupului: pentru prima oa­ră se găsesc la start mai mulţi concurenţi cu şansă egală. Cine va câştiga ? Cel mai norocos ! De­ci herghelia Rodica I . GEN. GH LITEANU: Fedora are prima şansă pe hârtie. După ea văd calul condus de Cerea­­soff”. Iată acum ș 1 părerile Comisarii­lor Alergărilor. D. C. MURGAŞANU : „Văzduh B.”. D. Dl. POPESCU : „Văzduh B. e favoritul meu de multă vreme”. D. S. DELLAPORTA : ..Prima şansă Văzduh B.”. D VINTILA CICEIU : „Calul care are drept să câştige este Văzduh B. Dacă nu Cercasoff cu unul din pensionarii săi, dintre care mai curând Fanfara II. deși Caliban are d­e partea sa antre­namentele. D. Maior dr. I. GAVRILA : „Este foarte greu de dat o păre­re. Mai mult prim impresie Văz­­duh B. PROPRIETARII... D. GH. DUMTRIÜ: „Otrca­soff N.” D D. S. Dumitrescu : „Văzduh B”. D. Col. I. GEORGESCU : „îmi pare bine că vor alerga toţi con­curenţii principali, dintre care unii păreau la un mometat că nu vor putea fugi. Regret că Văzduh B. va pleca în rândul doi şi va fi astfel oarecum handicapat. Cred totuşi că fără incidente de parcurs va dovedi că este cel mai bun”. D. D. IVANESCU: „Salba îi va pierde pe drum dacă nu în cel mai rău caz va pierde... pleca­rea (sic)”. D. GH. IORDANESCU: „Dacă pleacă bine Fanfara II,... sau Ca­liban”. D. Ing. I. MATAR: „Cred că alergarea se va petrece între Văzduh B. şi Fanfara II. Dat fi'nd că Fedora nu are lucru şi Fanfara II este extrem de ner­­voasă cu toate că va beneficia de de conducerea lui Cercasoff, cred că va câştiga Văzduh B”. D D MARINES CU ; „Fedora’. D.' V. NOVACI: „Categoric Văzduh B.“ D. M. POPESCU : „Dacă nu ga­lopează Salba”. ____ D. D. POEMARU-BORDEA : „Eu cred Văzduh B.”. D. D. PENU : „Părere* am este Fedora". D. N. ROŞIANU: „»ac* re pleca bine Caliban, după el SaL­ba”. D. RONCEA: ..Antrea»­ mental Cercaeoif. At&t“. 0. C. Radu: „Altceva decit re aşteptaţi : Caliban". I­. I. SLAVESCU: „Fireşte V««. duh K‘‘. D. CRISTIAN TEODORESCU 3 :„Ce mn /întrebi Văzduh B”. D. GR. TEODORESCU : „Calul al cărui conducător va avea ceas mai mare doză de stoge rece... a­­dică Paulina (?)” D .A. ZEM­BE: „Văzduh B şi cred că Nirvana va face o figură, frumoasă. ...PROFESIONIŞTII ADAMOV G. : „Văzduh B. sută’m sută”. BRAILOVSKY A­ : „Câştig« Paulina”. BORDEI I. : „Fireşte că am încredere în­­calul meu altfel nu l-aş fi alergat. Iapa este bine“. BOTA A- : Fedora­­ merită să câştige pentru crescător şi pentru proprietar. Iapa «nea este foarte dificilă cu plecarea“. BUTAN N. : „Şi­­ eu văd tot Văzduh­a”. CERC­AS OFF N. : „,Văzduh a” CATANA V. ‘ .,Fedora poate să vină cu loc. COROL S. „Fedore"* CROTENCO I. : „V$zduh B. despre a mea nu pot să spun no­­mic” CRAINIC GH.: „Văzduh1 B”. DOBRESCU D. : „Văzduh B. pentru Britton distanţa este'­, puţin cam lungă.” GAIDAEV N. : „De aceiaşi pă­rere cu majoritatea Văzduh B*­­GUINEA GH. : „Cursa este for­te deschisă între patru cad­rui care ii văd la sosire: , Văzduh B., Fanfara II, Fed­oral şi Gaspar. Au­s Veris poate cu loc”. GRAM G. : „Văzduh B. Gull nu are şansă regulată”. ICHIM C. : „Salba, dacă pleacă bine”. MOLDOVEANU­L : „Văzduh B., căci Gaspar nu duce distan­ţa”. MARCU TR. : „Salba d­acă va pleca dela start’. RAYMER J. : „Văzduh B. tre­­bue să câştige”. STRIJINIUC : „Văzduh B. Ca­liban dacă nu galopează pe pri­mii 50 d­e metri, va vend şi el cui loc. SZABÓ I. : „Cred că fără ghi­nion voi câştiga cu Văzduh B”. SZABÓ A. : „Văzduh B. va tre­ce primul linia sosirii”. TANASE G. : ..Fedora cred că­ va câştiga. Gaspar foarte greu”. TODERAŞ I. „Fără nicio pal­pitaţie Văzduh B­” TASSO­POL T. : „După clasă Fedora, după noroc Văzduh B. Şi un out_siider Salba“. VARLAR V. : „Văzduh B. nu poate fi bătut”. ... ŞI BOOK.MAKERII.. Iată acum părerea celor patru book-m­akeri oficiali. CAJAL H. : „Văzduh B. Fan­­fara II căci cea din urmă a fost întreruptă din lucru”. DEMAYO L. : „Brittan şi Io­anul... Cocoloş­­?!?­”. WEINBAUM D. : „Fanfara n Văzduh B”. SZOKOLAI K. : „Corregio iar la galop Fedora (asta ca să nu plătească nici măcar out­sideri)”. Și ca să totalizăm ar fi astfel Văzduh B 35 de voturi, Fedora 10, Fanfara II 6, Salba 5, Cali­ban 3, Paulina 2, Britton 1 şi Gás­pár 1. Acesta ar fi cifric P­eV­ citul competenţelor. Iar acum ca inchreere ar trebui ca şi autorul acestor rânduri să­­şi dea pronosticul. 11 veţi putea ceti şi pe acesta în coloanele a­­lăturate şi gazetarul fiind pur­tătorul de cuvânt al opiniei Pu­blice părerea lui nu va deferi de aceia a majorităţii. _______ va Mâine la Bâneasa Monte și placări probabil a pr GOARNA 1600 m. (PI.) Pr- MUGURILOR 800 m. (LD.J 1500 m. (PI) Pr I 2 000.000, II 600.000 pr. 1 4­000.000, II 1.200.000, III 300.000, IV 150.000 m 600.000, IV 300.000 I^ac 7c'/, 0 Senor 57 Cucu Gorun II O- Enescu Mefisto ‘I Ilinca FomaruP 55'/, Cu­cu y—w-v .­,7 st Botescu Rosalba 52 /, Logofătu Bistrița III 55'/, Câmpeanu Huligan­a 0 Muschetar 57 J. GUI Bimbo 11 Va Ilinca Consulrator 51'/, Pal­ pr. MUNICIPIULUI BUC. Joaca 417, G. Botescu 2400. (P.V.) Jeny 0 M.hUescu pr 1 5­000.000, II 1.500.000, Pr. VAI­ETA ZIDULUI 111 750­000, IV 350000 Pr. I 2­500.000, II 750.000, Ceahlău 58 Task­a i I ttt QRn orvo tv 17^ 000 Eret© 10 Musul ea g III 350.000, IV 175.000 serbanb­ă 6 j Șt. Botescu 17aur S? ® pr BELOTE 1300 m. (L.D.) I ®a?kaIi ?zi. a Pr. I 5000.000, II 1.500.000, Leac°^ 55 * G Enescu III 750 000, IV 350.000 | Midwad 56 0 Chef 1548» Crișan «an?« GVI *0 “s A^ania 154 lorga“11 SuiM 38*/» Hnescu O Opri# î23 Hurfuleag Vidra 54 St Botesc« Mitoc ‘57 0 Anne 51 /, Taslm Naiv 152 «?t Botescu ^.a“r,, Job lui */, Câmpean­u ^«tu Black Bow p0 Tassin odw^I 4? * pJu® 1 Harbuz 150'/, P. Stoian TMnTx V, ‘,al' Borodine ;50 G- Botescu M!Vrărica 111 G-Botescu Ve"e°liia 01‘ 097' M’hilescu Pr' DOINITA 1600 m. (P.V.) ' J M-miescu pr.­­ g­ör­öge n 90o.oop. , 7—13 și 3- S. Calea Gri­vi­ței 78 (Piata Matache—Gara de Nord.) Pr. VALEA ZIDULUI 111 600 0(R)' IV 300.000 1500 m. (P-I.) Savana 9,o Pr. I 2­ 500.000, II 750.000- Agapia 61 ! Hutuleag II 350.000, IV 175.000 Tanc ‘56 !Enescu G „ , Gafiţa ,51 ! j. rug ’ HălzâC­u 5 St Botesci- Corsaro iii1/» î St Botescu Bogdana o ■/, 0 Jiu |5l j Câmp°ef„u Saftea )\ Huţuleag Dady ISO'/, j j. ionescu 1 Căluşar­i 0 J. Giu­ spin ,7 •/, i rorg " Grog ’­­1 0 Banco 07'/» j [linca Moţat 61 o Helium I471/ ! r n0(ec~, î Palatin oO o Chef U4*/, I ° o •' Huricane 59 Câmpeanu Job I411/’ 0 , diurna NI­­«*' 0 Harbuz |«t/ 0 j ; June i8‘a Crișan Călușar­­in n ' 1 Măriuci Mi1/, rasim-------------------—------------------" - , • Crâmpei 3F( ‘“"“n ' ^ADEL PARCEL­­ Rod,-Va " t(.? °„ T'at « orc cu PENICILINA AH 1 smtt " n ,° BLENORAGIEI-SIFIUg ^ ^'í.et 'X' Hentz (Trat, rapid) 1 1 Prunisor îi'/ ° *0'TM IMPOTENTA (Trai. sper'a'4 i­runisor 46 ,, 0 hormonale plectice), O varion o. poreova 15 g Botescu Frigiditate. Boli Femei. Cons.

Next