Sportul Popular, noiembrie 1947 (Anul 3, nr. 836-865)

1947-11-01 / nr. 836

Vă pricepeţi la foot-ball? Dovediţi-o la complectarea buletinului Nr. 12! ANUL III.­­ Nr. 836 Sâmbătă I Noemfor» 194? EXEMPALRDt 5 LEI Taxa poştală plătită în numerar Î86.528/845. Cont CEC. Nr. 7S53. 510 {3ss0}. ETAPA IX-a Rezultatele technice C. F. R. BUCUREŞTI - UNIREA TRICOLOR A. S. ARMATA — JUVENTUS 311 (fii). UNIVERSITATEA —F. C. PLOESTI 5*2 (1*1) I. T. A. - DERMATA 6*2 (1st), CIOCANUL — OTELUL 2*1 (0*0), BATA - C. F. R. TIMIȘOARA 3*1 (2*1). C. S. M. MEDIAS — LIBERTATEA 1*1 (0*0). FERAR — JIUL 1*1 (0*1). Telefoane: Rep­acfia 4.07.48 Tip: .Grafia 3.84.49 Administraţia 6.14-06 Redacţia şi Ad­fia: Str. Sărindar 5-7-9. — Bucureşti .-abonamente anuale Instituţii 5.000 lei Particulari 3.000 lei Studenţi, sindicalişti militarii lunar 120 Iei Conferinţa sportivă balcanică vine, la Belgrad, sa defi­şhi­ de Conferinţa Sportivă Balcanică pe anul 1947. Adică spuriul balcanic face un nou popas pe făgaşul preg­re­­sului, aşa cum se găseşte aş. ţări. Neîndoios, că principala cau­ză a acestui progres este fap­tul că la conducerea ţărilor in a­­cest colţ al Europei, se află oa­meni pătrunşi de un înalt spi­rit democratic. Spirit care a pă­truns adânc in sport, răspând­unui­ binefacerile sale decemior­­tante asupra tanuror sportivi­lor din ţările democrate. Mâine, la Belgrad, s® vor în­truni latr’adevăr oameni noul, care Înţeleg să lucrez® în spiri­tul acestei democraţii populare cer© a cuprins intr’u» mănun­chi­u indestructivi toate po­poarele din acest colţ al Euro­pei, ca şi'n trecutul apropiat, 1» această conferinţă internaţiona­­lă, va prima înţelegerea sufle­tească care, într’o ambianţă rar întâlnită, va promova toate problemele legate de această conferinţă, pentru că Balcanii reprezintă astăzi o garanţie şi un exemplu al păcii şi al bunei înţelegeri. Cu astfel de concepţii, cu su­flul nou de viaţă şi conducere democratică, nu constitue pen­tru nimeni o surpriză că spor­tul balcanic păşeşte hotă­rt şi puternic pa­­nuurile de afir­mare care vor îngădui o des­­volt­are exceptorală a mişcării sportive Marile succese ale sportului balcanic — ilustrate atât de e­­locvent în ultimul an — sunt doar şi succesele democraţiei, iar Conferinţa Sportivă Balca­nică, imaginea fidelă a spiri­tului și sportului democratic. M CUPA SINDICALA BALCANICA DE FOOT­ BALL incepe disputarea Duminică la Giulesti „PARTIZAN“ din Belgrad a sosit in Bucuresti • Printre invinşii oaspeţilor, selecţionata Leningradului $i Penam® Tbilisi reprezintă Sudapesta.­Un­gu­rii sosesc p­­tizi cu întăriri dels ¥as«s$ MATE ©$i D­ominica în ecu în Cani ‘ala jocurile de football neutru „Cupa Sindicală Balcanică’’ participă: ROMANIA, IUGOSLAVIA ŞI UNGARIA. Toate cele trei ţări dem­ocrate, participa la acest turneu pe­ntru nobilul scop al­­Greciei. ÄfArÄIÄ “ —**?•» •-*«i»■ „!i„u i„ -----1.—i-.-s . osoasă competiţie, plicit la această constructivă operă a de­mocraţiei în Balcani. MATEOSZ soseşte astâ®î în sfârşit, un telefon a anunţat ori la amriază reprezentantul foot-Forul maghiar a desemnat cehi* BROZOVICI (Partizani pa MATEOSz, sa plece la Bucu­reşti, insă întărit cu 4 jucători de la Vasas,­­ MATEOSz este o formaţie sin­­dicală valoroasa, care actualmente ocupă locul 5 în clasamentul ge­neral al Diviziei A maghiare. Fap­tul este concludent şi întăririle de la VASAS fa© din MATEOSZ , formaţie exceptional de puternică. „PARTIZAN" A SOSIT­ERI In cursul zilei de ieri a sosit în Capi­tală, venind cu rapidul de Timișoara e­­chipa iugoslavă de football „PARTI­ZAN” invitată sa participe la turneul organizat de C.G.M. A făcut deplasarea un lot de 20 per­soane, ce au fost cantonate la hotelul Stănescu. Conducătorul general este maiorul Schwartz, conducătorul tehnic It. Takaci iar antrenor este Spitz. Iată numele jucătorilor ce au venit: Sostarlci, Brozovtcl, CM ici: Po­rc eseu, Ceaieovsky Í, Firm, Iov®* «nvîcîi, Atangcnvld, MiMitovici: Paîfi; Bobéit; Jezeririci. SlntoHov. skv. Ceaieovsky ÎI, Redunovici. Din acest lot, 11 jucători figurează în echi­pa naţională restul în prima echi­pă. Am avut prilejul să stau de vorbă cu­ d. TAKACI, conducătorul tehnic al e­­chipei. lată ce ne spune Domnia Sa: Sunt bucuros că am venit iar în Ro­mânia pe care o cunosc destul de bine, si sper că matchurile pe care echipa n­oas­tra îe va susţine, vor strânge relaţiile între popoarele noastre”. Din palmares impresio­nant Solicitat de noi, d. L. TAKACI, ne-a pus la dispoziţie palmaresul echipei „Par­tizan”, pe care le publicam mai jos, la care ajutorării La Budapesta cu selecţionata oraşului au pierdut cu 3-2, Morawski Ostrava a fost învinsă cu 2-1, selecţionata Lenin­gradului a pierdut în faţa „Partizanului” cu 2-1, idem Dinamo Tbilişi, iar la Mos­cova, campioana URSS, TDKA a învins Partizan cu 1-0. Apoi echipa a susţinut 5 întâlniri în Polonia totalizând un goalaverage de 30:6, Pod­ila tot speceral Iugoslav in actualul Campionat al Iugoslaviei „Partisan” este clasat la focul trei având trei puncte aferenţă de Dinamo şi două de Hajduk. împotriva României au jucat la Bucu­reşti 7 jucători. ­­nițiativa luată de organizatorii „SAPTAMANII PRIETENIEI ROMAN­O- SOVIETICE’’, de a rezerva o zi destinată educaţiei fi­­zice, a găsit ecouri largi in marile mase ale sportivilor din toată ţara. LA BUCUREŞTI, se pregătesc o întreagă serie de manifestaţii spor­tive, toate sub egidia „Săptămânii prieteniei Româno-Sovietice”. Ciclism, atletism, ping­pong sau foot­ball, toate întrecerile se dis­pută sub semnul acestei săptămâni de mare sărbătoare. Dar nu numai în Bucureşti se fac pregătiri în ve­derea marilor serbări. LA TIMIŞOARA, ecoul organ­i­zării unei zile a sporturilor, în ca­­dru­l săptămânii prieteniei Banâre­­Sovietice a făcut o impresie foarte puternică printre sportivi, căci ei nu pot uita marile sacrificii făcute de poporul sovietic pentru elibe­­rarea noastră. Regionala O. S. P. din Timișoara, sezîzând marele interes al sporti­vilor din localitate, a hotărît să programeze o serie de interesante manifestaţii sportive. Astfel, la matchul C. F. R. TI­MIŞOARA H OTELUL, se va pune în joc, „o cupă a prieteniei Româ­­no-Sovietice”, care v® reveni echi­pei învingătoare. O altă cupa va fi pusă în joc tot de Organizaţia Sportului Popular, ea fiind atribuită «»chinei de foot­ball, cu cea mai frumoasă compor­tare în această istorică zi. LIGA DE CICLISM ŞI ATLE­TISM, organizează câte o între­cere prân centrul oraşului.­­ Un turneu fulger ya fi organizat de liga de volley ball. O competiţie de masse va avea loc pentru jricatorii de ping-pong. Amatorii de şah, cari nu sunt nici ei uitata în această zi a spor­­tului din cadrul săptămânei Prie­teniei Româno-Sovietice, au la dis­­poziţia lor un grandios turneu. Nici amatorii de popice nu­mează Duminică 2 Noembrie. Un turneu-fulger ce se va disputa si­multan pe trei arene, şi al cărui final se va desfăşura pe arena Electrica, este dedicat jucătorilor din Timişoara.­­ Seara va avea loc o retragere cu torţe şi o ştafetă, „sui-generis” la care vor participa toate echipele de... football din localitate. Gruparea care se va prezenta cel mai frumos în toate competi­ţiile zilei, va cuceri „Cupa priete­­nie! Româno-Sovietice’*. LA ARAD, regionala O. S. P. organizează un bogat program sportiv, la care îşi vor da concur­sul grupările din toate ramurile sportiva La Sibiu, la Cluj s®u la Oradea, ca şi în toate celealte oraşe din ţară, ziua sportului, din cadrul „Săptămânii prieteniei Româno- Sovietice”, va­i sărbătorită cu tot entuziasmul.­­ In toate oraşele prii MARI CONCURSURI SPORTIVE ORGANIZATE In caMjAPTivAMI PRIETENIEI NOMANO-SOVIETICE in * QUO VAPIS JUVENTUS A. S. ARMATA A CUCERIT INCA 0 C.F.R. BUCUREȘTI a dispus la scor de UNIREA TRICOLOR 5-0 (3 0) VICTORIE:3-1 (1-1) MARIAN A MARCAT 4GRAVURI. — FATU NU A LUMI. — OZON­A I­n materiul de em­. A. S. Ar­­mata a evoluat pe linia de progres, manifestată în mat­­eriul cu Otelul și chiar fără Fătu —* gestul e de domeniul politeţii — a marcat o nouă victorie, a doua consecutivă Şi în plus a arătat că a început să se facă sudura necesară a acestui „11”, frământat până a­­cum ca aluatul pâinii. A lăsat să se întrevadă posibilităţi frumoase pentru viitorul apropiat. învinsul, Juventus, a fost şi acum obosit. O linsă de formă­ la Drăgan, chiar la Petrescu, ineficacitatea lui Oană, absenţa lui Titi Popescu, insufi­­cienta perpetuă a lui Pricop. Şi pentru aceste considerente, concep­ţia strălucită de joc pe care a a­­vut-o, este Şi ea în permisie. De ce a câştispa! Armata­­ Juventus a încercat să lo® r g cu ceea ce are specific. Technica şi coeziunea. Cu elanul era inutil, fiindcă lipia condiţiei fizice nu a permis utilizarea şi acestui pri­mordial element Juventist. Cu feh­leren Giuleşti: alunecos. Timp: ploios. Spectatori: 700. Arbitru: Fianu, bun. Au marcat: PEPELEA (35) în proprie poarta (44), fiICA POPESCU (51 şi 75). A. S. ARMATA: Lăzăreanu, Catană, Cernea, Jivan, Mladin, Zeană, Creţu, Ionescu, Gică Popescu, Molnar, Balaş. JUVENTUS:­­Fr. Ionescu, Drăgan, Andrei, Tor­­joc, Petrescu, Pepelea, Oană, Po­pescu, Flamaropol, lordache şi Pri­cop. S’au remarcat: Mladin, Zeană, Io­­nescu, Balaş (A. S. Armata) şi Gică Andrei Tor­joc, Flarparopol şi lorda­che (Juventus), ni­ca nu a putut face nimic. Com­binaţiile ofensivei s’au stins, fie în picioarele lui Oană, care la sfâr­şitul jocului a ratat două ocazii ,mari de goal, î n dârzenia cu care militarii s’au apărat. A. S. Ar­mata a făcut abstracţie de orice element, în afară de jocul debor­dant, atletic, cu scop precis al ob­ţinerii goalurilor necesare victo­riei. Când a fost în careu, nu s’a pierdut în combinaţii multiple şi a AUTORUL A DOUA GO A­ CFR — Un.­Tricolor 5—0 (3—0) Arbitru: Lt. Col. Purcărete, com­petent, autoritar. ^it] marcat: MARIAN (4, 34, 52 și 83), Lungu (28). C.F.R.B.: Negru, Apolzan, Asbîceanu, Mihai­lescu, Mari, Tănăsescu, Lungu, Ma­rian, Barta, Fiotti, Comșa. UNIREA TRICOLOR: Nar­culescu, Teodorescu, Cîoboată, Mihai, Frăţilă, Gavrilescu, Petcu­­iescu, Ozon, Nîcuiescu, Marin, Tu­dor Ion. S’au remarcat: Apolzan, Mihailescu, Marian, Fi­­lotti (CFRB), Nanculescu, Teodo­rescu, Frăţilă, Marin (Unirea Tri­color). C.F.R.B. a câştigat la scor cu 5—0 Acest rezultat final nu înseamnă că feroviarii nu au avut adversari Unirea Tricolor este mult departe de echipa cu care I.T.A. s’a jucat la Bucureşti, Insă chiar în forma în care este nu poate pretinde victo­ria asupra Juventusului. Ii lipseşte mai întâi un atac cu care să poată egala situaţiile defa­vorabile. Ori acest atac nu se vede. Ozon nu l-a împrospătat prin pre­zenţa lui. Fantezia acestuia poate fi delicioasă dar nu creiază nimic. Sori Niculescu? Poate fi doar in­­ventariat pe teren. Atâta tot. Şi nici ceilalţi din atac nu au putut face . (Continuare la rubrică) JUCAT.­­TRECUT PEPELEA BALE. Mâine după amiază In sala C.F.H. atnie­s Turneul Triunghiular Universitar BUDAPESTA-SOFIA-BUCUREŞTI încheg un strălucit calendar internaţional AL BASKET - VOLLEY - BALLULUI ROMÂNESC O singură, â ne mai desparte de Turneul Triunghiular Urji­­versitar Budapesta — Sofia — Bucureşti. — eveniment care încheie un strălucit calendar internaţional cunoscut anul acesta de basket-ballul şi vo­­­ley-balul românesc. Competiţia internaţională începe mâine după amiază in spaţioasă sală CJ U.R. din Giuleşti, unde va conti­nua Duminecă şi Luni, după progra­mul publicat, din nou, în corpul a­­cestei avant-cronici. Cum se ştie, turneul este organi­zat de Resortul Universitar din O. S. P., cu largul concurs al Uniunei Naţionale a Studenţilor din Româ­nia şi federaţiei de specialitate. E©hsps naţionale as» Formaţiile ce le vor prezenta studenţii budapesteni şi sofioţi sunt mult apropiate ca valoare echipelor naţionale respective, de fapt ca şî la noi. ! ! Aceaste e o sertjindbhe ist ceeace privesc echîpeîe bulgare, tp for­maţiile cărora vom revedea »alte cunoştinţe dela campionatele bal­canice şi turneul „Tchavdaruîui" la basket, ca şi la voîley-balL Studenţii Budapestei nu aduc în formaţii nume celebre din „naţio­nalele” lor, — cu excepţia fraţilor Bankuti, — însă s© şti© că echi­pei© maghiare din prima liga de basket-ball sunt de forţe mult apropiate. Ca să nu mai vorbim de valoarea basket-ballului ma­ghiar în genere, situat în primele locuri ale clasamentului european» Or, basket-ballîîitţi Universităţii Budapesta ne careri veţi vedea $| desigur aplauda mâine sunt tot! din. !ksa de frunte a ba­sk­et-bollu.“ Tuî maghiar. Iar noî *or» Noi... prezentăm două formaţii bine pregătite, cu o voință nestă­vilită să învingă, ceea ce nu se va (Continuare Im rubrică) Crontci ■ îl© tras la poartă. Rezultatul a fost că după ce­ au egalat situaţia, Gică Popescu a tras două shooturi im­­peraton­e. , Juventus putea egala. A avut destule momente de dominare şi si­tuaţii, dar ineficacitatea a făcut să «isida două »«net© ca se noi naşte întrebarea: unde mergi Ju­ventus? AUREL CONFERINTA SPORTIVA BALCANICA SE VA TIE IA BELGRAD INTRE 1 SI 3 NOEMBRIE —BELGRAD« 30. ---• Oeief$»tiîie ca*g»isîăafi*îoc de puină fîstcă din Romă­­nia, Eulpria, Albania,, ©ari vor tot» part© la lucrăriie celei de a patra ccs»­­ferin­e sportive fesio?an'£©eâ au sssît erî la Belgrad. CONFERINTA SE VA TINE LA BELGAJUI IN ZILELE DE I, 2, 3 NO­SS47. Se i«»al așteaptă »eslr©.» delefp­î’ll«r mu Unprî« și teritoriul Sifeer al Triffistalwl» dtweşS© sa infiinfeze «m toale caflierele «fin CațiStală centre de 5»Î­ mire a teiaâefimelor pen •fe*u concursurile »,Um­­pire dre prsncstîeurS, Swnft preferat© m­ iKOre special debitele de tutun, agenţiile sportive |i corlecturile, Dcriterii se vqt ®* dres» de asrgenţă ad­­■ mSratv&rfistlef xSserului „Sportul Popular” nu sfe». Sărindar 7, ©L orei© «3, telefess­ia 14.CS, m UH&ARIA Elveţia, T­elgia, Italîa­­ şi Suedia concursurile de pronosticuri atrag la ■ f­iecare etapă ZECI PE MII de participanţi şi se distribuie­ premii eur traordinare. Nu sunteţi tentat să vă încercaţi şansa la concursul olimpic de pronosticuri organizat de siatiol­ unde se împart­ea pre­mii 50% din sumele depuse de partici­panţi? cOMPLECTAŢ! buletinul din pagina 3-a şî depuneţi-l hi «u nul din cele trei ghi­şee ale noastret i® Lac­he-Sport din Bd. EUsabeta 2. % FSianlrcpîas debitul de tutun Nellu Mihdi­­lescu din str. Arhitect Minat 6, lângă Spita­lul de urgenţă (Bufet) 9 Călăraşi , Agenţia AMIR, calea Călăraşi 134 (Hala Traian). • Atragem atenţiunea t­u t­u r­o r sportivilor bucureşteni că concur­sul Nr. 12 se închide Duminică, ora 13. •Pentru participanţii din provincie se vor lua in considerare pli­curile expediate prin poştă având data e©a mai iârsie de expedi­ere s SâOTiferată I Nosoti­­feriei Condîţiimile de participare rămân ar­celeaşi, adică 12 mat­­churi principale şi pa­tru reserve. S­tadionnî $SA din Belgrad primise in acea însorită Duminică de toamnă, peste 39.809 de spectatori cari aşteptau cu înfrigurare l­a începutul pasionantului maicii Partizan — Dinamo (Zagreb), la­­gâlnirea dintre cele două formaţii avea să lămurească, cel puțin mo­mentan, problema primului loc în clasamentul diviziei naţionale de football. Majoritatea celor prezenţi erau ferm convinşi că partida se va ter­mina în favoarea Val Dinamo, mai ales că Partizan arătase în ultima vreme, un acentuat regres de formă. Prevederile au­ fost însă complect infirmate. Partizan a desfăşurat un joc ex­cepţional, dominându-şi categoric adversarul pe care l-a învins final­mente cu 3:1, însă nu victoria­ în sine interesează ci maniera extra­­­­ordinară în care ea a fost realizată. Echipierii săi a arătat un joc foarte tehnic şi spectaculos, bazat în spe­cial pe o rapiditate derutantă. Mi­nunatele deschideri în adâncime cât şi perfecta aplicare a sistemului WM au stârnit entuziasmul publi­cului. spectator. Vedeta de 14 karate*­î Bebek Deşi in această partidă toţi rusS.­lorii au praeficat un footbalî „ca­le carte”, dintre ei a ieşit mai­ mult în evidenţă ezcepPeai­aîul BOBEK care, cu teste că nu a marcat nici un g®al, s’a dwadlt, insontestaba, «tend Rimmd­ni. TmH# famla de’.s paart,a lui Dinamo au fost creat® i# căra „vedeta de 14 Karste” a foiri itailului iugoslav, înalt solid man­­strait, 'interul dreapta al ecMpfli Partizani ara o pătrundere uimitoa­re, na joc d© cap admirabil şi na shoot car© poate în caraeresBizst de« dreptul năpraznic. De altfel speoMistM sscesraîm european nu ezită să­ axat® ca­ce! nici bun jucător la postul său, de pe întregul conţineat. Spectatorii bucureştezni au avut ocazia să-l va­dă în matebul Iugoslavi® — Româ­nia, disputat pe o ploaie torenţială, când din cauza terenului transfor­mat în... lac, nu a putut da întrea­ga măsură a posibilităţiior sal®, © echipă de mare valoare Formând schi­stul echipei naţio­­nale a Iuoslavleî, celalţî jucători de la Partizan prezintă nume de mult consacrat®. Portara Sostarkci, deşi are un îs© foarte sobru totuşi spectaculoasele îttî plongeoane şi b­oca­je sunt foarte mu­t gustat© de către cei din tribu­ne. Tandemul de fundaşi este alcătui® din rad­natul Brozovîcî care a evo­luat în repetate rânduri pe arenele noastre şi Ca­­tei, un jucător tânăr de mare viitor. Amândoi alcătuesc un zid împenstrabil ce distruge ori­ce inluzie" atacanţilor adverşi Eli­­n­a mediană se bîzue ne aportul con­­sidersti? al cunoscutului Ceai­­kovskî, un jucător cu un suflu Ine*­puizabil şi car'© acoperă tot terenul. (­Continuare tn pup. 3-a) ÎS ’ ATENŢII MARKI! BOBEI „jucătorul cu shoot năprasnic evoluează Duminică la BUCUREŞTI BOBEK (Partizan)

Next