Sportul Popular, februarie 1948 (Anul 4, nr. 914-941)

1948-02-01 / nr. 914

JUDECATA LUI SOLOMON? Prins între ciocan şi tixovala, com te­tul oimpic interna­­ţionnal a soluţionat „cazul Bruk­dage­ntr’un mod demn de faimoas de ju­­decăţi ale regelui Solomon. Nici o echipă americani nu va juca în Camp'onatul Olimpic de­­ Hockey, aceasta a fost hotărîrea w. ■ timă a comitetului, după lungi deni - berări, întrerupte din când in când , de „ameninţările" d.lui Brundage,­­ care dealtfel este chiar vice-preşe­­dintele C.I.O. „ Soluţia aceasta pare sa fie satisfa. â cătoare pentru toată lumea — cel­­ puţin aşa spera bietul comitet p­uru - pic. " In orice caz ea satisface cel­­ puţin orgoliul dlui Brundage, care ar fi fost nevoit, în cazul unei de­­cizii nefavorabie a comitetului, să.şi pună în practică inpos'b'lele amenin­ţări pe care le.a proferat în ultimele­­ două lun­i . Intr’adevăr, C.I.O. a fost pus în faţa­­ unei situaţii d'intre cele mai dificile,­­ care arată îr­ modul cel mai clar ş­i posibil cat de putredă este organi- x­i zarea sportului occidental. Cititorii 4­­ noştri cunosc prea bine povestea £ scanda­­lui provocat de rivalitatea f duitre cele două asociaţii de hockey J dn Statele Unite: A A.U. (Amateur ț Aih'etîc Union) protejată de către \ d. Brundage, s. A. A. (Amateur ? Hockey Association). In faza finală, r ambele asociații și.au îmb'-'.rcat echi. 1 \ r­ ele și ie-au trimes în Europa Ast-i­­ fel că în ajunul deschideri' J. O., | ^ comitetul a fost nevoit — după ce * J amânase luarea­­ unei hotărîri în toate chinurile — să decidă cine joacă: AHA sau AAU? S. Sm. Continuare în pag. 3 COMITETUL EXECUTIV C. S. P. A LUAT DECIZII DE CEA MAI MARE IMPORTANTA IN SEDINTA SA DE JOI - TERM­, ECHIPAMENT ŞI INSTRUCT­II DE SPORT PENTRU ŞANT­ERELE DE MICĂ * VOLUNTARĂ. - EROI! MUNCO DE LA ŞANTIERE VOR AVEA INTRARE GRATUITĂ PE TOATE TERENURILE DE SPORT. - DESFIINŢAREA BOXULUI PROFESIONIST LA 31 MAI 1948- C­OMITETUL EXECUTIV OSP. L. s’a întrunit joi sub preşe­dinţia d-lui Sergiu Petrovici. S’au luat următoarele decizii: © LUÂND în d­iscuţîe chestiunea asigurării e­­ilocraţiei sporti­ve a tine­retului cât pe ţrahrtierele de construcţie ale U. T. M.­­ului, s’a considerat că est© de datoria O. S. F.« ului de a erres condiţiTi­­nîle necesare pentru era acest tineret să-şi poată ne. Toate organele O. tară din cuprinsul lor să cidt­iva corsul, chiar fia S. P. din întreaga ţară le fie asigurate instala­­tocal b­unc.î ce o depu» sunt datoare să depună ţii, echipament şi antre­­ne pentru construirea pe toate eforturile, c* san-nori de sport» publice! Populare Romă iferelor de muncă volun- In această operă de prepapn^ă sportivă. O» 5. P. va apsfta In primul rând! la sprijinul Comisiei Superioare de Redresare Econ cirli­că, care admin’i­­str­ei dacă ar­este șantiere • PENTRU A RECOM­PENSA PE ACEI TINERI CARI SE RELEVA IN MINCA VOLUNTARA S* DEVIN EROII MUNCII DE RECONSTRUCTIE, se va stabili are® categorie de fruntaş! aî runcii, de gtorii cu U. T. M., care să fcenef *$îese de carnete (Continuare în pag. 3-a) ÎNSCRIŞII LA ŞCOALA DE INSTRUCTORI DE BOX VOR FACE AZI VIZITA MEDICALĂ AŞA CUM AM ANUNŢAT în rit de organizatorii şcoa.’ei s‘3-mai 10^ numărul nostru trecut, mâ'ne scris în aceste coloane, nu ne putem Duminică 1 Februarie a. c. va opri să nu relevăm încă odată ma­­avea loc în gala de cursuri­­ de'a­sivul aport ce-1 va aduce în lupta A N E F, deschiderea fest­vă a Şcoa de reamatorizare a boxului românesc în lupta de proparare a ruffil'smului în mwe’e sportivilor noştri, ^ Cadr© R:©wî de mare importanţă PRINCIPALUL ROL al şcoalei de lei. ie ''nstri’ct ori de box. Solemni­tatea se va desfăşura la ora 11 d m­­ixi prezenţa rem­e­entanţ­ior OSP, C O M Şi F R Box, iar Cuvântarea de deschidere va fi ţinută de către S S­rgiu Petrovici preşedintele OSP. DEŞI ASUPRA SCOPULUI urmă­(Continuare la rubrică) HIDEGKÚTI („M. T. K.”) JOI NOAPTEA TÂRZIU, orga­nizatorii turneului „M. T. K.’’ au avut o convorb­ie telefonică cu Budapesta în legătură cu sosirea echipei maghiare. Budapestenii au comunicat că au obţinut viza de ieşire şi că Vineri pornesc spre Bucureşti. Ceea ce înseamnă că astăseară oaspeţii vor sosi în Capital,î. IN CONSECINŢA: programul turneului a suferit o modificare; jocul de azi se va d­epu­­ta — îm­preună cu deschiderea — Luni. Astfel că programul arată astfel: Ora 13s DUMINICA Juventus—Gfcîwliţa CFR, Ora 15. M.T.K.—CFR. LUNI ^ • Ora 13i A.iBrA«—S©cec Lafayette Ora 15i \ .T* ■ K! «■—Cl I ©cauv! « „C.F.R.” ESTE GATA PREGĂTIRILE echipelor bucureş­­tene au luat sfârşit. In schimb, au început cele care preced alcătuirea formaţiilor . Feroviarii s’au fixat sfsMprd echipei cu care vor înfrunta pe M V. K.: Negru, Apollan, Moldoveanu, Bamiba, Mari, Mihăi­escu, Lungu, Marian, Comşa, Filoti, Tăna­sescu. Aceasta este formaţia cu care vor începe material. In repriza doua va fi încercat în poartă STANESCU. In cazul când va sosi până azi, atunci extrem stânga va juca Sine. ■ Ceferiştii aşteaptă cu încredere jo­cul de mâine, mo­ţ cu seamă că au suficient antrenament pentru, a se comporta la înălţimea reputaţiei, „PROBABILA” „CIOCANULUI« IN SCHIMB, •’Ciocanii,“ mai bine zis Braun nu şi-a alcătuit încă echi­­pa. B'ntr’o discuţi® avută cu antreno­rul însă, rezultă că alb,albaştrii in­tenţionează să utilizeze formaţia din repriza doua a ma­chului cu Venus U. C. B., p­us Bartha in centr-ul li­niei de atac Adică: Sadowsky, Amforu, Novac, Ni­­culescu, Teodorescu, Siclovan, Farcaş, Moisescu, Bartha, Mihai, Sârbu. (Continuare la rubrică) .­ T.­U SOSEŞTE ASTĂZI IN AJUNUL INAUGURĂRII CURSURILOR ŞCOALA DE ORGANIZATORI SPORTIVI έNTR'UN CADRU FESTIV prima şcoală de Organizatori Sportivi iniţiată de Secţia Centrală de Educaţie Fizică şi Sport C. O. M„ Ifi inaugurează mâine di­mi­neaţă cursurile, la cabana V­orban. In prezenţa conductorilor Confedera­ţiei Generae a Muncii şi a perso­nali­­titor vieţii noaste sportive. AM INSISTAT în reportajele noa­stre precedente asupra importantei D. I S­IMI­ON (Din Secţia Centrală de Educaţie Fizică şi Sport C. G. M.) covârşitoare ce­­ va avea această bcoană pentru ridicarea sportului no­stru muncitoresc şi putem spune, a­­cum când am văzut entuziasmul cu care o privesc participanţii veniţi din toate colţurile ţării că prima Şcoală de organizatori sportivi va iu trece cele mai optimiste aşteptări în tot cursul zilei de ori reprezen­tanţii Consi­iilor Sindicale Judeţene care vor participa la cursuri au sosit la Predeal şi în ochii tuturor am pu­tut citi nerăbdarea cu care aceşti® aşteaptă deschiderea cursurilor. ŞCOALA DE ORGANIZATORI Sportivi de la cabana V­orb­an, va fi prima mare realizare din programul înfăptuirile cuprinse în rezoluţia Congresului C G M şi Secţia Cen­trală de Educaţie Firîcă Şî Sport, ii acordă, tocmai pentru acest motiv, cea mai mare importantă fapt ce se poate constata din Insusi programul cursurilor, care vor fi predate de tot ce are sportul românesc mai pregătit şi mai select. In linii generale programul şcoalei de la cabana Vorban, prima de acest gen organizată vreodată în ţara noa­­stră prin amploarea Şl varietatea cursurilor, va cuprinde cinci capitole care stau la baza organizării Şl pro­păşirii sportului de masse ASTFEL in prima parte a cursuri­­lor se va face o comparaţie mn are felul cum înţeleg să folosească sportul ţării. Imperialiste ca focar continuu de ură râslaCâ şi d®os©bîri sociale — şi modul cum tr®buie privită mişcarea sportivă pentru a deveni un bun al masselor, luându-se ca bază exemplul (Continuare în pag. 3­ a) M «SPORTUL A­I­N­E­ POPULAR» IN 6 PAGINI I UNI: „SPORTUL POPULAR” APARE LA ORELE OBIŞNUITE,­­ DAR CU UN CONŢINUT NEOBIŞNUIT: REZULTATELE­­ COMPLETE ALE PRIMELOR ÎNTRECERI DIN CADRUL­­ JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ DE LA ST. MORITZ,­­ REZULTATELE TUTUROR MANIFESTAŢIILOR DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE se întrunesc astăzi în conferinţă pe ţară PARTICIPĂ DELIGAŢI DIN TOATE DISTRICTELE,-© LA ORA 8,30 ŞI O MUNCĂ INTENSA PENTRU 3­1 Ianuarie era zi destinată pentru două evenimente importante in football Unul din aceste evenimente a suferit o amânare de o zi. MTK joacă mâine primul match. Celălalt, tot atât de mare, conferinţa arbitrilor pe ţară, începe astăzi la ora 8.30 In sala Camerei de Comerţ din str. Bursei la etajul II. IN ŢARA NOASTRĂ în tânăra Republică populară Română, odată cu abolirea Monarhiei, s’a accentuat considerabil mentalitatea nouă, sănătoasă, neîntinată a forţelor progresiste. INAUGURARE FESTIVA ATINGEREA SCOPULUI L­A DESCHIDEREA conferinţei vor lua cu­vântul•• a. SERGIU PETROVICI, preşedinte O.S.P. «*. Av. MARCEL VLAICU director ad-tiv O.S.P. d. TOM IRIMESCU preşedinte C.C.A. Era deci necesar ca în toate do­meniile să se pună accentul pe în­datoririle fiecăruia în drumul nou. Conferinţa responsabililor sindi­cali din consiliile judeţene, a ară­­tat, precis calea sportului pentru masse, în cadrul acestei conferinţe, D. C-TIN MITRAN­U- deputat EM.­ANGHELIU trasând (distins de F.R.F.A. pentru activi- jaloanele pe care se sprijină foor­­tatea din 1947) haliul. Şi în treacăt, în cuvinte calde a demonstrat că şi arbitrajul este o racilă care trebue să se fae adân­­c cu bisturiul. Obiceiuri vechi, mentdu­late de­­sf.forţată, puncte de vedere obscure tăinu­iesc mcâ. Ele trebuesc extirp­ate şi deaceea conferinţa, aceasta are un rol de purificare Deaceea conferința aceasta este binevenită. (Continuare la rubrică) D. DEPUTAT EM. ANGHELIU VORBZITE ARBITRILOR DIN ÎNTREAGA TARĂ N CADRUL conferinţei pef ţară a arbitrilor va lua cu­ f­vântul d. deputat EMILIAN P . ANGHELIU. \ t In dubla sa calitate, deputat® f al poporului şi preşedinte al fQ- \ * - ................................ t X Continuare la rubrică, t I M­I­RE PROFES­IONISM ABSOLUT SI AMATORISM IPOCRIT­ I­­XI­ST­A o mentalitate foar­te curioasă despre sport I­t­al acolo de ocean şi în ţă­­­­rile imperialiste din Occident. La ei sportul şi în deosebi­t cel de performanţe se poate practica numai în trei feluri: ,,Amato­­rism pur‘‘ astfel denumit de că­tre atotputernicii conducători ai­­ federaţiilor internaţionale şi mai cu seamă de Comitetul Olimpic­­ Internaţional. „Profesionism­ ab­­solit“, adică nişte marionete ale căror sfort sunt trase­ de tyro I prietarii trusturilor sportive în a genul lui Mike Jacobs ar.d Comp­a­ni, în sfârşit ..,,Profesionismul 1. camuflat cum este practicat , în special la universităţile din USA. Chiar dacă suntem de­ acord cu definiţia lui Couberiîn,­ despre a­­matorhm nu putem consimţi la interpretarea datjă de către lor­zii englezi. Ei­­nd să transfor­me sportul de performanţe în­­tr’un monopol al milionarilor, al feciorilor de bani Da-°, care au posibilitatea să se antreneze un­de vor fi când vor,­­ putând lipsi, î cu lunile din ţările lor. N­er­ecu- 5­­noaşterea viaţii orelor pierdute , cu ocazia concursurilor­­şi a r de­­plasărilor, pus în­­imposibili­tate de ce concura pe oamenii care trăesc de pe urma unui ser­viciu sau a unei meserii.­ Cum poate un om care îşi duce traiul # di­ntr-o leafă ?! care mai irge de­­a întreţinut o familie, să renunţe­m la minimul lui de existenţă? ! Şi atunci ajungem la ceea ce urmăresc plutocraţii occidentului. Cine nu este gentlemen şi totuşi­­ vrea să facă sport... să devină­­ profesionist. Cât timp este bun­­ pentru a distra boerii şi poate­­ fi folosit ca un mijloc de adu- g câtor de valută forte, el este ac­­ceptat şi chiar răsfăţat de pre- t sg respectivă Când a îmbătrâ- P. Zw. I Continuare în pag. 3-a ! LA SALA DE CADRE U.J.M. ILAilHH PRIMA SERIE DE ELEVI A­UTERMINA­T CURSURILE E­RI a AVUT Icc b. cabana O.N.t. D.’h’am, într’un cadru festiv, închî­ derea ’cursurilor primei serii de e­­levi ai taberei-şcoa­e de conducători spor­­tivi, organizată de UTM. Au fost prezenţi delegaţi ai PCR, UTM ECP, ONT precum şi primarul oraşului Predeal. CEI 30 DE CURSIŞTI absolvenţi ai şcoalei de organizatori, au acumulat în cele 20 de zile frumoase cunoştinţe, pe care le vor pune în aplicare când se vor întoarce la judeţenele respective. .Nouă cadre de sportiv, vor fi îndru­mate pe calea progresului, şi în scurtă vreme manifestaţii de mare amploare vor !­­(Continuare în pag. 3-a) Va reuşi Vana sâ-şi menţină titlul? BERGMAN, MUS, SIBQ, BARKA, ANMAO­IS, HUMELE­ M ANALIZAT în numerele noas- Astăzi, ne vom ocupa de şansele îndi­­tre trecute şansele participanţilor viduale domni-probă care se anunţă doar la proba inter-ţări din camp­ona­­te deschisă in anul acesta. tele mondiale de tennis de massă, cari încep miercuri la Londra. Spre deosebire de alte concursuri, în cari partic­pau cu posibilităţi de cucerire a titlului mondial numai 2—3 jucători, astăzi situaţia se prezintă cu totul alt­fel, un număr mai mare de jucători fi­ind de forţe egale şi deci în posibilitate de a câştiga campionatul. * DIN TOTALUL participanţilor­ se des­prind la prima vedere o seamă de jucă­tori şi anume: VANA (Ceh.); BERG­MAN (Anglia); MILS (U.S.A.); AN­­DREADIS (Ceh); BARNA (A­nglia); SIDO (Ung.); REISMAN (U.S.A.), ale căror şanse sunt mai mari şi le vom comenta aici, în parte. VANA, actual campion mondial, a­ mai deţinut titlul, şi în anul 1938. Jocul lui se bazează pe atac din for­­hand, dar un atac foarte rapid, care-l pune pe adversar în imposibilitate de a-şi „face jocul“, de a-şi impune o a­­numită tactică. In ultimul timp, VANA a suferit câ­teva înfrângeri, cari au făcut pe unii să nu-i mai acorde şanse în actualul campionat. Noi vom susţine — totuşi — că VANA ştie să joace mai atent — dar mai ales să lupte — într-un campionat mondial şi posibilităţile lui de a-şi menţine titlul sunt mari, celor cu mmm­­ doar de demonstraţii şi matchuri publice... aranjate. De anul trecut, s-a reapucat în mod serios de antrenament şi câştigarea concursului nternaţional al Angliei în care a învins şi pe WANA, ni-l arată pe „Richard“ din nou acelaş jucător de frunte. MILS, un jucător de stil modern, pa­­cătueşte prin încrederea exagerată pe care o are în el. Dacă va privi matchurile în mod sed­rios, şansele lui sunt verificate. „ ANDREADIS, cu un joc asemănător ____ ___ lui TERERA, dar şi foarte sigur, în am BERGMAN a deţinut campionatul în Pătre­, este „out­s der ” periculos, anii 1937 şi 1939 şi este un jucător Daca „drive -ul sau va funcţiona cu complect. - ' regularitatea-i obişnuita, va încurca unul. Atacă şi apără d­e ambele părţi c are te socot­i. un stil perfect şi spectaculos. Nicu Naumescu BERGMAN în ultimii ani şi-a făcut­­ 1 ■ -» din ping-pong o profesiune, ocupându-se (Continuare la rubrică) spos (Ungaria) ASTĂZI ŞI MÂINE LA CLUJ «CATUL METALO - CHIMIC» BUCUREŞTI ÎNTÂLNEŞTE LA G­inastică GRU­PĂRIE CLUJENE , ŞI A PĂRĂSIT capitala cu destinaţia Cluj echipa de gim­nastică a ”Sindicatului Metalo- Chimic“ din­ Bucureşti ECHIPA MUNCITORILOR din in­dustria metalochîmică va întâlnî in­­tr’un matoh amical grimările ”Der­­mata“ ”ULC‘ şi ’’OSFM“ PENTRU BUCUREŞTENi cari sunt grupaţi doar de puţină vreme în fi­rii ipa sindicatului, această întâlnire intermuncitorească este un bun pri­lej pentru­ a-şî verifica posibi­ VătîleJ pentruCfj ijSmţt^ţjj clujeni, sunt prin­tre cei mai buni din ţară ! CONCURSUL va consta din exer­ciţii liber alese at­ât pentru băuţi cât pentru fete. PENTRU A DA acestei întâlniri amploarea cuvenită importanţei s®/e, f­ederaţia de Gimnastică a trimis la Cluj dfA observatori federali, d-nii H. POOL AH­A, secretar, FRG şi I. MAYER. - f

Next