Sportul Popular, aprilie 1948 (Anul 4, nr. 973-1002)

1948-04-01 / nr. 973

{'MOINA dE I Este Cil totul fals şi tendenţios svomd­ care circulă i^fcri* ț tor la o ev«atua­lă încercare de I EteeOBPd p@ 15®® A I pe care Mod ar urma s’o efectueze Ia 27 Apnlie. Că, totuşi !­­a 27 Aprilie se va bate ua record, asta e CU TOTUL ALTCEVA! ASTĂZI LA X.N.E.F. REIA CURSA PENTRU TITLUL NATIONAL ISMPAIA UNUI ADVERSAR CARE DOREŞTE UN REZULTAT ONORABIL: UNIREA TR. MAL» In desfidere; «it derb» divizionar B; ‹Qrivita CFR»-€DMrtbirea» şi un debut* ‹CD înamo» contra leaderului «Metalochirdlic» — HTADIOZV ANEF­­­On 3: Gri­viţa CFR—Des-j t j t robirea ? L­­a 14,30: A Tetalochimi fif-fj î Datat o 5 I ’ 8,30: Unirea Tr. MAlp ! ii —C­R­B. # s RFA TR. MAI**­­ 1 . ■- • A Tmi nea — Vi boată i i iiiiHai — i simb­aesca? Apaitel — Csicrafir I ,'ț Brad­t-B Precedes cu — NaoMi t &rb, J 5K reiner 4 i rnrósescc . - > ;»seraS — Lungué ţi Filci­ i «— Sfeifla f i­eth. .*•* - ‘£s,r! — Bard­U s Mihălifescu — iiMurita» i Justin f ■ n J ,m AMPI- NATUL DIVIZIEI NA­' r -...TlOSTALE A., se reia în Ca­r;* pitclâ printr'un natch ca_­taateristic, opunând d­ouă echipe care urmdr---.se scopuri diferite: CFR. B. luptă pentru titlu, UNI­REA TR. MAI, să refacă ceeace ■nai, poate din timpul pierdut în 'iada clasaimentului. ! ta-.t, ' i 5 favoriți ă au o­ echipă mult noi bw-.ă 9 -•■■rí comvineetă. In al dailea, prartică oborenii parcurg­e io,logică specifică echipe­­■- pe de o parte — nu ca avui foc în lupta de a evita trog r trie ea, iar pe de altă, care ■yreo r.tă acum şi au formaţia ( . mplectată de ultima decizie .. te-,ului Federal. ; iseamnă aceasta eâ ferovia_ ■Vb vor avea astăzi o misiune foar­­vi o.toai­ă. In general, este mal t­rea de­ jucat contra unor for- OU...——W— ■ —■ ———————— maţii care se prezintă în cmuZL.­ţiuni vitregi. Aceasta nu riscă ni­mic şi joacă foarte avântat, spre deosebire de adversar, care trebui să f­ie foarte prudent. CFR. B. joacă astăzi în aceeaşi formaţie in care a câştigat, şi încă la scor, la Petroşani. APOLZAN nu s’a restabilit complect şi nu-l apt să reia jocurile. Adică, fundaş ■stânga va juca MIHAILESCU, mijlocaş stânga URECHIATU şi extrem stânga Tănăsescu. Este formaţia care a satisfăcut publi­cul din Petroşani prin foot-ball bun şi eficace. (Continuare la rubrică) MARI ("CFR B.") IDILA SECȚIA!! I CENTRALĂ DE EDUCAȚIE : IFIZICS SI SPORT G.G.M. :­ ­ D. CAROL ION este rugat Ji ^ să treacă azi la Secția Cen-­­* t trală de sport CGM.­­[ DeciziiÎm din ultima şedinţă a Comitetului Executiv O.S.P. - «MAREA MI ANTRENOR UNGUR JRU LOTUL NATIONAL DE ATLETISM - SA APROBAT PARTICIPAREA IA CURSELE CICLISTE PRACA-TARSOVIA ŞI VASSOVIA-PRACA - CANTONAREA ECHIPELOR DE GIMNASTICĂ LA CLUJ L­UNI LA ORA 17 S’a întrunit Comitetul Executiv O. S. P., sub preşedinţia d-lui SERGÎU TROVICI. Au participat la şedinţă d-nii ODISIE PARVULES­CU, GH. LICHIARDOPOL, M. VLAICU, GH. COSTINAŞ, E. VALERIU, I. BISERICA, E. HORN şi N. DAVIDESCU, secretar 1 ’§.e. şedinţă. In această şedinţă s’au luat­ următoarele decizii : : SE APROBA angaja- ES via flî angajat pe timp rea antrenorului ungur îl© © luni ©a antrenorul Se. FAR SC AS MÁTYÁS, fasSisS lantrenor al clubului wIW­ A. C»,s timp d© 10 ani, fos# «soncjpAon de tHecailon ai Ungarie?, tialisî naţional, începând (fen 15 Aps­îSie. © SE APROBĂ participa­rea a două echipe da cate $ ciclişti la cursele Praga­Varşovia şi Varşovîa-Pra­­ga. Manager al echipelor a fost numit ciclistul NI­­COLAE ION ŢAIPU. a SE APROBA dîsputa. re® marohiu­lui de Saandreali BUCUREȘTI — BUDAPE­STA în ziua de 15 Avcgust, I® BîAGssrestî, In eKcisesîvi­­rce,­­ SE APROBĂ organiza­rea unui cantonament al echipelor naţionale de gim­nasti­că la Cluj, ca o pre­gătire pentru I.B.E.C. (Ac­curole Balcanice ale Euro­pei Centrale) şi pentru A. O. Bărbaţii vor fi canto­naţi timp de 11 zile, iar fetele 32 zile. " SE VA MULŢUMI Pri­­măriei Municipuu­ui Bucu­reşti" pentru darul de 50 mF lei oferit bt»b­d, giene­­fral V. DOMBROVSK), cu I scopul de a recompensa tî tfktaîitaww» vm*. Qr* *14, SMi M ‘ *vt*w m I» '^ONOSFORîrUJ* RÂM PENTRU I O COMISIE... P­ENTRU o comisie care, spre ? regretul nostru, se pare că nu­­ şi-a inţeles rostul. Este vorba de comisia medicală de pe lângă federaţia română de football, care are menirea să fie re-? prezentată la matchurile oficiale? prin cel puţin un medic, pentru event­­ualele accidente survenite în timpul­ partidelor. Ori, această comisie, care excelea­­ză „în prezenţă" la distribuirea per-­ miselor de liberă intrare se do­vede­,­şte inexistenţă atunci când diferite­­ accidente o reclamă pe terenul de­ joc. „ Jucătorii de foot­ball au credinţa că în cazul nefericit al unei rivnfri, se­­ vo­r găsi imediat medicii acestei co-­ misiuni — existente pe hârtie — sații să ie poată da de îndată primele to-i grijiri. I Kies*­­V&mmeem | (Co.it ta tiara par. 5-a col. 4—8) | -| -----------------------------—--------------------­ C­ U AMĂNUNŢI VEDEM că nu mai e un se­cret pentru nimeni, intenţia — de fapt astăzi nu mai e o intenţie, ci o certitudine, o rea­litate—a Comisiei Centrale Spor­tive Universitare UNSR., de a populariza şi încetăţeni sportul în preocupările de fiecare zi, ale tine­retului nostru studenţesc. * CA PRIMĂ măsură, s’au organi­zat numeroase — mai numeroase ca oricând — competiţii sportive cele mai multe dintre ele adresân­­du-se, nu atât celor lansaţi de acum în lumea sportului, ci începătorilor, «Jir* mijlocul căruia se speră să se scoată elemente utile şi talentate nu numai sportului universitar ci întregului nostru sport naţional. In numai trei luni, ale­ acestui an, s’au organizat atâtea — să zicem — crossuri, câte nu s’au organizat la câţiva ani de activitate studenţeas­că. Şi dece n’am recunoaşte toate aceste crossuri s’au bucurat de un nesperat succes, printr’o participa­re entuziastă şi numeroasă. Num­ero­ase întâlniri intersiarsonale STIMULENT şi în acelaşi timp examen de maturitate şi concepţie intâlnirile internaţionale au venit şi mai ales vor veni să complecteze util un calendar care sa anunţă fructuos. Dar, pentru a te putea prezenta în intalniri internaţionale ai nevoie de o echipă selecţionată, antrenată, Infinită şi convinsă că trebua să lupte ca să poată învia­se.­­ cesare au arătat pentru început studenţii velleyballişti şi lossfcetbal­­ligii la Budapesta. Folosind experienţa aceasta şi pentru celelalte întâlniri internaţio­nale care urmează şi mai mult — a­­cesta a fost doar pretextul — pentru a ne ridica şi apropia nouă, ideea noastre s’a decis înfăptuirea unior centre d® antrenamente, pa diferite sporhiri. Astăzi iaisiflgamrares» FĂRĂ surle şi fanfare, primul centru de antrenament, pentru atle­tism, se inaugurează astăzi după a­­miază pe stadionul ANEF, într-un cadru mai mult sau mai puţin fe­stiv. A fost ales atletismul ca inaugura­tor pentru că întâlnirile cu Univer­sităţile d­in Szegedin (Ungaria) şi Brno (Cehoslovacia) se apropie, pen­tru că ANEF-ul are în programul său câteva întâlniri cu Academiile, de specialitate din Budapesta şi Var­şovia, pentru că, în sfârşit, un număr apreciabil de studenţi sunt selecţi­o­­naţi în echipa naţională a RPR ce ne va reprezenta la JBEC şi J.O. Alături deci ele cei mai vechi, în­cepătorii vor putea lucra şi ei ini­­ţiindu-se în tainele atletismului. ACEST CENTRU de antrena­­ment al UNSR­, va fi condus de un director ajutat de mai mulţi instructori — responsabil tehnic: Clement Baciu, asistent la ANEF. Instructori: Aurel Coman, prof. de Ed. Fizică; Emil Jecu, prof. de Ed. Fizică; Martin Belba, student ANEF.; Ștefan Dezideriu, student ANEF.; Victor Dumitrescu, stu­dent ANEF.;­ Victor Firea, student ANEF.; Dumitru Constantin, stu­dent Ac. Comercială. Despre rLKfresîsmssrîe ANTRENAMENTELE vor avea loc, începând de astăzi, de trei ori săptămânal: Luni, Miercuri și Sâm­bătă orele 16.30 p.m. In cazul când Sâmbătă vor avea loc­ matchuri de Bffiswe© Vîlara (Contrasare pag. 6-a col. 3—I) Astăzi la A.N.E.F. INAUGURAREA PRIM CENTRU DE ANTRENAMENT PENTRU ATLETISM AL U.N.S.R. D. ORGANIZARE ȘI DETALII TEHNICI Clare-­ coffscSiBce EMIL JECU (unii dia instructori) Păcăleală de 1 Aprilie? Ris'decum ! Mâine e 1 Aprilie, «fass* ziarul sus- $­stru nui va păcălii pe nimeni, ţinând aâ-şî res­pecte făgăduia!». In consecinţă, mâine veţi cerî «Sportul Popular» gratuit! < Anume cum? Veţi vedea mâine, O surpriză ][ trefeue, totuşi, să fie... , Re­portaj colectiv de­spre Aportul tehnic aşteptat dela sportivii cehoslovaci şi pol©-»­nezi, participanţi la Jocurile Balcanice şi ale Europei Centrale I.BJE.C. O MARE COMPETIŢIE CARE SE IMPUNE SLOVACIEI, cele două ţări vecine şi prietene, s’a ajuns la creierea unei competiţii grandioase sub un­ cunoscutul jucător de volley-ball as "Spartei“ din Praga, căruia valoarea i-o vom aprecia din nou prin adera­rea Cehoslovaciei la J,B,E,C, mele de JBEC. (Jocurile Balcanice şi ale Europei Centrale). Iată, în rândurile de mai jos, ce aport va aduce prezenţa sportivilor polonezi şi cehoslovaci acestor jocuri, privit din punct de vedere technic. BASIC ETNB ALL PARTICIPAREA CEHOSLOVACIEI ŞI POLONIEI la noua competiţie JBEC, C­ONFERINŢA DE LA BLED, menită să rămână în istori­cul sportului drept o mă­reaţă realizare, a hotărî lărgirea competiţiei cunoscută sub numele de Jocuri Balcanice. Prin entuzia­sta adeziune a POLONIEI şi CEHO­­ SPORTULUI MONDIAL la basket­ball alături de România, Ungid­ria, Iugoslavia, Bulgaria şi Albania con­­stitue un aport însemnat pentru întări­­rea legăturilor de prietenie între aceste state prietene, cât şi din punct de ved®* re tehnic. Să nu uităm că Cehoslovacia este câş* tigătoarea penultimului campionat moa* dial de basket­ball. Deasemenea este necesar să reţinem că Cehoslovacia este finalista Campionatului mondial de anul trecut de la Praga, în ca­drul acestui ultim campionat mondial, Ce­hoslovacia a întâlnit URSS în finală, în­registrând singura Înfrângere din ultimii ani. POLONIA este ţara cu un basket-ball de bună calitate. Pentru români, basket- balul polonez are o deosebita semnifi­­caţie. începuturile tehnicei in fwsket-bailul românesc se datoresc antrenorilor polo­­nezi. Este suficient să amintim de antre­­namentele polonezului BABAN şi implicit de influența binefăcătoare a basket-ballu­lui polonez asupra basket-bailului nostru. Astăzi, după o perioadă de stagnare, basket-baîlul polonez se află din nou tot plină ascensiune. Alături de Cehoslovacia, Polonia va­ constitui unul din punctele de atracţie aia JBEC la basket. BOX REPREZENTANŢII pngi­smului amă­tor din Cehoslovacia şi Polonia îşi vor încrucişa mănuşile la Tirana cu reprezen­tanţii ţarilor balcanice. De o valoare a* (Continuare pag.1­5-a vol. 1—7) SVOBODA ■ ÎNCEARCĂ SA UCIDĂ SPORTUL AMATOR­­ IN FRANȚA CETIȚI REPORTAJUL : IX &AG. KI­m . CARILIIU VICTORIOSI RIVIERA NISA. (Sportpress). —­ In turneul de la Nisa VIZÎRU l-a învins pe francezul GENTIEN cu 6-2, 6-3, iar CARALULIS a reuşit să dis­pună de olandezul VAN MEEGE­­REN cu 6-3, 6-3. Adversarii învinşi reprezintă o bună valoare în tennisul european, ceea ce dovedeşte o formă bună a­ ­I VIZIRII VIZÎRII jucătorilor noştri, scutţi, în ajuntu matchurilor pentru Cupa Davis. j UM PRILSJ Pmim VERIFICAREA SCHIJE! NAŢI0NALI Bi BAS­ClT-SALS. „ Telefoane44 pleacă la Brads la O INDISPONIBILITATE. VASELE POPESCU M­M ANUNŢAT în numărul de­­ minus VASILE POPESCU, ve­­ri plecarea echipei ’­TELE­FOANE“, întărită cu câţ­va jucători dintre cei mai buni din ţinut în Bucureşti pentru examene , va pleca astăzi la ora 15.55 din gara de Nord, cu acceleratul 21. Astfel, vor face deplasarea, sub conducerea de prof. LEON TEO­­DORESCI­, următorii jucători: HEROLD, FOLBERT, DIMESCU, FERENCZ, KEVOR KIAN, BA­DULESUlf, DEAK, MAROSI, BADESCU și VULESCU. Antrenor şi conducător technic: d. GR. AVACHIAN. VERIFICAREA LOTULUI NAŢIONAL ECHIPA DE MAI SUS cuprinde foarte mulţi selecţionabili. Este o veritabilă echipă naţiona­lă. In plus, cuprinde câteva ele­mente tinere supuse verificării- Este vorba de FOLBERT şi DEAK în primul rând. Aceşti doi talen­taţi jucători ai basket-bailului nos- „ . . try vor da ia BratisSasi Lotid pt care l-aju ammţat eH maturîtStS tor. f ' FlisiM­CZ ţară la turneul de basket-bail dela Bratislava. In cazul că vor corespunde, jo* cui lor în echipa naţională este a* sîgurat. Turneu] dela Bratislava consti­­tue, deci, o verificare a ’’naţiona­lei“ române pentru campionatele balcanice şi ale Europei Centrale. Şi să nu uităm că adversarii ce-i vom întâlni la Bratislava sunt: "SOKOL BRNO“, ”S­K. BRATIS­LAVA“, ’’TATRON“, ’’STEAUA ROŞIE“ (Belgrad) şi echipele: un­gară, poloneză şi bulgară, încă nedesemnate Cum se vede, un ve­ritabil turneu de „naţionale”, ţi­nând seama că sus aemitele viitoa­­re adversare ale formaţiei romă­neşti cuprind şi ele, majoritatea componenţilor echipelor naţionale respective. Suntem conv­işi că băeţi noştri nu ne vor desminţi încrederea şî ne vor reprezenta onorabil. Lor, iAşadar, dar şi sportului «om fo ««seral. SUCCED

Next

/
Thumbnails
Contents