Sportul Popular, noiembrie 1948 (Anul 4, nr. 1183-1212)

1948-11-01 / nr. 1183

AHOL IV—SK­. 1189 2 PAGINI 5 LEI MV­ 1 NOEMBRE 1948 Redacţia şi Administraţia: Str. SĂRINDAR 12.­­ BUCUREŞTI Secretariat 3.19.36 Telefoane •­T,P°£rafia 3.84.39 lelefoane Redacţia 4.07.48 Administraţia 11. 14.06 Abonamentele încep la I şi 15 ale fiecărei luni. Taxa poştală plătită h» immer« 108.823.845. Cont 06 Nr. 7859 ABONAMENTE ANUALE Studenți, sindicaliști, militari, lunar 120 id Instituții .................................. 5.000 „ Particulari ,,»•«,•*»*,,«•••■• 3.000 ,• Trăiască a 31-a aniver­sare a Marii Revoluţii Social initgL­ă I­n Actotsamie Trăiască tineretul spum­eitor, care parti­ipi activ la lupta pentru construirea socialis­mului în țara noastră! ­ Snn­t’un cadru săr­bătoresc P­este 1 OO.OOO de alergători din toată ţara au participat la crossul «Să întâmpinăm 7 Noembrie» deschizând seria manifestaţiilor sportive din Româno-SoviZ­IUA DE 31 OCTOMBRIE 1948 va rămâne cu siguranţă o dată importantă în istoria sportului românesc. Marele cross popular, ,,SA ÎN­TÂMPINAM 7 NOEMBRIE” organi­­zat in această Duminecă, a însem­nat confirmarea şi examenul de ma­turitate a puterii de mobilizare şi de organizare a mişcării noastre sportive de masse. Organizat în condiţii mult mai bune ca in Aprilie, cu o participare mai numeroasă de concurenţi şi de spectatori, acest cross a însemnat o splendidă sărbătoare a tinereţii, închinată prieteniei româno-sovietice cu ocazia aniversării a 31 de ani de la Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie. Cu această ocazie se semnalează din mai toate oraşele ţării o parti­cipare masivă a concurenţilor, care întrece numărul celor care s’au ali­niat la start în ziua de 25 Aprilie la crossul „Să întâmpinăm 1 Maiu”. La Bucureşti faţă sî© cei S2.SMM3 de contcurercţi din« Aprilie ana alergat ori cârca 2S.SÎMM5 la Bacău bm­­marul Ier a crescuit data SEI la 2.4­­5, la Oradea de la 1.200 la 3.044, la Cra­iova dela 57 I® SS5, iar la Turns Măgurele de­la 65 la 401. Spectatorii s’au aliniat In număr impresionant dealungul parcursului, In unele orașe participarea locuito­rilor atingând cifre impresionante, CUM A FOST EA BACAU UNDE O TREIME DIN LOCUITORI AU ASIS­TAT SAU AU PARTICIPAT LA CROSS (15.000 SPECTATORI), sau la Bucureşti unde pe tot parcursul de 4003 de metri rânduri compacte de spectatori au aşteptat toată di­mineaţa pentru a vedea trecerea a­­ceea năvalnică de tineret care fu­gea voios în rânduri ce păreau ne­sfârşite, spre sosire. In general organizarea a fost foarte bună în majoritatea oraşelor şi în orice caz mult mai bună ca în primăvară, ceea ce arată, că învăţă­mintele de atunci au fost folosite din plin. Chiar şi aşa, multe mai sunt de făcut pentru a putea oferi condiţiuni perfecte tinerilor alergă­tori şi pentru a le putea oferi satis­facţia să li­ se înregistreze timpurile realizate, sau pentru a cunoaşte cu precizie locul ocupat la sosire. IN ACEASTA PRIVINTA TREBUE SA INVATAM DE LA SPORTUL SO­VIETIC, UNDE ACESTE CHESTI­UNI SUNT REZOLVATE CU PRECI­ZIE CU AJUTORUL UNOR DISPO­ZITIVE SIMPLE, CHIAR ŞI PEN­TRU UN NUMĂR MULT MAI MARE DE CROSSIŞTI DE CUM ESTE CA­ZUL LA NOI. înregistrăm cu o foarte mare sa­tisfacţie faptul, că reuşita acestei manifestaţii se datoreşte unei cola­borări perfecte între mai toate orga­nizaţiile de masse democratice, cari atât la organizare, cât şi la mobili­zarea concurenţilor au dovedit o perfectă înţelegere a rolului sportu­lui in educaţia tineretului. Nu pu­tem decât să felicităm organele din CGM, organizaţiile de tineret (CUT, MNSR şi UTM) de femei, etc. cari s’au ocupat Îndeaproape de acest cross şi au azi satisfacţia unui mare succes. Brava noastră Armată a fost peste tot prezentă cu un număr foarte mare de concurenţi, cari s’au evidenţiat în mod cu totul special printr’un echipament bun, printr’o disciplină perfectă şi prin­­tr’o foarte bună comportare teh­nică sportivă, tinerii ostaşi figu­rând peste tot printre primii sosiţi. A fost o plăcere deosebită să vezi ofiţerii înconjurând la start tinerii ostaşi cu toate atenţiile po­sibile, iar aceeaşi ofiţeri aşteptân­­du-şi concurenţii la sosire cu îm­brăcăminte caldă — să nu răcea­scă. Această nouă armată, care cre­şte sub ochii noştri — scut al de­mocraţiei populare — va putea re­aliza lucruri mari şi In sport în­­tr’un timp foarte scurt! Timpul nefavorabil nu a fost mai nîcăeri un obstacol pentru ca tine-c­retul să se prezinte cu o voioşie en­­tuzîasmantă la locurile de start şi AM REMARCAT IN GENERE PRE­ZENŢA MASIVA A FETELOR, CRO­SSUL DEPĂŞIND ŞI DIN ACEST PUNCT DE VEDERE CEL DIN A­­PRILIE. Totodată am remarcat, că şi din punct de vedere al echipamentului cluburile şi întreprinderile noastre s’au îmbogăţit simţitor în 6 luni, iar lipsa parţială a incălţăminei a fost în multe locuri fericit rezolvată prin folosirea unor papuci sau ci­­pici eftini şi foarte potriviţi. Sutele de mii de spectatori, cari au fost martorii acestui elan uriaş de tinereţe şi forţă, care s’a nevăr­­sat ori pe străzile principale ale o­­raşelor din toate colţurile Republi­ci Populare Române, nu vor putea uita niciodată acea massă multico­loră, strălucind de bucuria sportu­lui, care şi-a închinat ori energia şi gândurile curate acestei sărbători a prieteniei româno-sovietice. In cele ce urmează redăm rezul­tatele crossului primite până la în­chiderea ediţiei noastre venite tele­fonic din majoritatea judeţelor. Tre­­bue să remarcăm, că din cauza ma­relui număr de concurenţi numărul participanţilor nu a putut fi stabilit peste tot cu exactitate, urmând să revenim în această chestiune, cu noi amănunte. După primele situaţii sosite, se pare, că JUDEŢEANĂ TREI SCAUNE din Sf. Gheorghe a câ­ştigat cupa O.S.P., întrunind la start peste 12 la siria din numărul locuitorilor oraşului, ceea ce este o cifră impresionantă. Reamintim, că în Aprilie judeţea­nă OSL Constanţa a reuşit cea mai bună performanţă în ce priveşte pro­porţia concurenţilor faţă de numă­rul de locuitori. Bosnlcan­t exact al acestui concurs îl vom publica ul­­­terior. BUCUREŞTI Circa 21,ES® ccomspenta ' 600 m. ÎNCEPĂTOARE SERIA I-a 1. Coca Georgescu (S. C. St. Rom.) 1:57.0; 2. Ţuţuianu (CFR) 1:58.0;­ 3. Zi­­zi Cotoarbă (Gcd.) 1:58.0; 4. Pene vrei (CFR); 5. Diaconii (CFR). SERIA I l-a 1. Paul''Golumba (Lie. 6); 2. Nadia Cejpca­ru Sc. teh. Adu?..); 3. Petre An­gela (Tipografi); 4. Mstache . Elina; 4. Iun­ap Maria (Lt. Teoretic). SERIA I!l-a 1. Maria Dinu (Sc. prof. 3); 2. Dom­nie?. Jalbă (Se. prof. 3); ?. Elena Dum­i­­traşcu (UAER); 4. .lan? Dorhiţă.1U. A. E. R.); 5. Kelemen, Tereza 800 m. SPORTIVE 1. Constanţa Nedelcu (Imbrăc. 3:03.0; 2. Constanta Stefănescu (îmbrac.) 3:04. 3. FI. Oprea (CFR) 3:05.0; 4 Maria Bă­diţi (Imbrăc.) 3:07.0; 5. Aurica B (SMC) 3:07.7. 3 .000 m. CONSACRATE 1. Elena Dinescu (CFR) 3:27.0; 2. La­ura Ger­c­os (S. C. St. Rom.) 3:32.0; 3. Jeni Nicolau (God.) 3:39.0; 4. Ioan Po­­pescu (imbrăc.) 3:50.0; 5. Vlase »Paras­.­chiva’ (CFR) 4:04.0. 3.003 m­.­­ ÎNCEPĂTORI SERIA l­a 1. Petre Cristache (Alimentar) 9;44..r 2. Perascan M. (CFR) 9:48.13; 3. Ioan, Nic­ulescu (Fulger) 9:49.0; 4. El Serg. Chelu Ef. 10:05.0; 5. Io­sif Stană (Tele- i Danei. SERIA II-a 1. Szilagrhi Th. (UPM) 10:10.0; 2. St. Dumitru (LAV) 10:14.0; 3. Nic. Preda (Sanitar); 4. Mircea Stan (Făclia); 5 Petre Pitoi (Elect.). SERIA IlI-a 1. Ion Gânscă (CSGA) 9:45.5; 2 Ion Oprea (CSCA) 9:46.0; 3. Mentzel (CSC­A) 9:49.0; 4. Ilie Cojocaru (Jandarm); 5. Const. Căprariu (Lie. nr. 6). 4.000 m. CONSACRAȚI 1. Victor Firea (S. C. St. Rom.) 12: 27.3; 2. D-tru Tâlmaciu (CFR) 12:37.0; 3. St. Catană (SMC) 12:55.0; 4. Radu Ioniță (CFR) 12:59.0; 5. Nicu Niculae (SMC) 13:01.0; 6. Ladislau Deack (CS­CA) 13:19.0; 7. P. barca (CFR) 13:24.0; 8. Gh. Bejan (SMC) 13:25.0; 9. Dumitru Anghel (SMC) 13:30.0; 10. Alex. Vasi­­lescu (CSCA) 13:39.0. ALBA-Iu­­LI­A 486 participanți ÎNCEPĂTORI Fete — 600 m. 1. Stoian Maria UAER, 2’49”; 2. Io­­nescu Lucia UAER, 2’50”; 3. Popescu­­Maria UAER, 2’52”. RAEŢI — 600 m. 1. Vicol Eug. 2,10; 2. Anatol Th. 2’10’2’; 3. Ciobanu­ P. 2’15. SPORTIVI FETE — 800 m. 1. Biro Ana, UAER, 3­00; 2. Crişan Emilia UAER 3’10; Suh­ai Maria Sind, 3’44”. Băieți 1500 m. 1. Dobrescu Gh. „A“ 4’32”; 2. Foer­­do Th. „A“ 4’35'; 3. Avram St. „A“ 4’36’; CONSACRAŢI Băieţi — 2000 m. Stradău­ Ion 6’11’; 2. Nicoleanu Seri­giu 6’15’; 3. Nicolae Tom­a 6'20‘4 Băieţi 3000 m. Angelescu Gh. 9’15’; Neacşu N. 9 21’; Burtă Verde ÎO­OU, a­rad 1710 Participanţi ÎNCEPĂTORI Fete 1. Pacoş Maria 2 min. 04; 2. Măcuţa Elena 2 min. 09; 3. Heidne Oltea 2 min. 10. Băieţi — 3000 m. 1. Ioanovici 9 min. 46; 2. Anica Du­­mitru 9 min. 54; 3. Carol Lazi 9 min. 57. SPORTIVI Băieţi — 3000 m. 1. Munteanu Silviu 10 min. 40; 2. Cornel Polica 11 min. 30; 3. Heidu Ion 11 min. 39. CONSACRAŢI Fete — 1000 m. 1. Ruk M. 4 min. 25; 2. Haîbat Su- zana 5 min. 03; 3. Sib Ana 5 min. 15., Băieţi — 4000 m. 1. Lăcătuş (îh. 14 min. 21 sec. 8; 2. Bebe Ştefan 14 min. 36 sec. 1­2; 3. Berour Zoltán 14 min. 44 sec. 4. ARGEŞ 1043 participanți ÎNCEPĂTORI Fete 600 m. 1. Istrate C.­UAER 1’41’; 2. Ion­escu Marina UTM 1 '46; 3. Buliga Ştefanii UAER 1 ’48. Băieți 3000 m. 1. Radian Virgil UTM 9’26; 2. Tan­­jan Dumitru UAER 9’38; 3. Luca E. Sind. Alim. 9’59. BACĂU 2.415 PARTICIPANŢI BABA MARE 294 PARTICIPANŢI SPORTIVE / Fete — 800 m. 1. Stahl Aurelia; 2. Ogi­lio Olanda; 3. Treibel Iolanda. Băieţi — 2000 m. 1. Ardeleanu Silviu; 2. Victor Mir­cea; 3. Nichita Vaier. ÎNCEPĂTORI Fete — 600 m. 1. Negrea Irina; 2. Ernst Iosefina; 3. Zilag Maria. Băieţi — 2000 m. 1. Otasi Carol; 2. Folmaier Francisc; 3. Baubai Carol. CONSACRAŢI Băieţi — 2500 m. 1. Gongol; 2. Endrey Vasile; 3. Pos­­tolache Augustin. Băieți — 3000 m. 1. Pop Nicolae; 2. Soos Silagy; 3. Bauhigi Vasile. BIHOR 3044 PARTICIPANȚI ÎNCEPĂTORI Fete — 500 m. 1. Gail Maria UTM.; 2. Sechech Ileana UAER; 3. Pustai Margareta. Băieți — 2000 m. 1. Mihăescu Gh. „A“; 2. Gherdan Ion; 3. Damian Vasile. SPORTIVI Fete — 600 m. 1. Egedi Clara; 2. Gabor Eva; 3. Ba­log Maria. Băieţi — 2500 m. 1­. Dumitru Vasile; 2. Rusu Alex.; 3. Leca Alex. CONSACRAŢI Fete — 800 m. 1. Lasse! M­argareta 2’44’S; 2. Deack Maria 2.47.3. Olach Maria 2’51’6. Băieţi — 3000 m. 1. Mihăescu Gh. ÎO’OI”;, Balog Şte­fan 1003’’; Hodea Iosif 10’06”. BISTR­­ȚA ISO PARTICIPANȚI ÎNCEPĂTORI Fete — 800 m. 1. Zăpăşan Valeria 3’10”24; 2. Jiga Aurelia 3’40”05; 3. Tanca Victoria 3'49". Băieţi — 2000 m. 1. Virág Bela UTM 6'42"; 2. Vîsaa Ion CSA 6’46; 3. Pascu Traian 6’47. SPORTIVI Băieți — 3000 m. 1. Albu Zaharia UAER 10’25'07; 2. Dîhescu Ion UAER 33”; 3. Lupescu C-tin CSA 38”. CONSACRAŢI Băieţi — 5000 m. 1. Roja Nicolae UTM 16’58”; 2. Pop Ludovic UTM 17’08”; 3. Oroseviteanu Ion UTM 18’06”, BSIASLA Participanți 421 600 m. fete 1. Marcu­ Ana Maria (UAER) 2.03; 2. Gagu­ Rodica (Sc. Teh. Ind.)_2.06.2. SCO m. fete I. Mustafa Emilia (ICB)­3.5.3; 2. Car­­naţulea Ecat. U. M. Progresul) 3.10. 2.000 m. băieţi 1. lacob Nic. (Ind. Sârmei) 6.33.2. 2. Costache V. (SFP) 6.45. 3000 m­. băieţi T. Acatrinel V. (UMP) 11.11. 2. Cos­­tin Petre (ICB) 11.16.1. L. Robert Roza P.R. 1.52.07. 2. Hein­rich Rozi P.R. 1.56.05; 3. Schuller, e. Șc. Săsească 2. Băieți 3006 al­bi Tatat Iosif Part. Roşu 10.25; 2. Sa. Huski Met. 10.34; 3. Marin We Stoeg Roşu 10.35.02. SPORTIVI Băieți T. Roşuleț Ion Tract. 9.31; 2. Stan Roiu SL Tract. 9.32; 3. Bârsan I. Part. Roșu 9.48. CONSACRAȚI Băieți 4000 T. Pandrea Emil St. Roşu 12.17.09; 2. Mureşan Ion St. R.12.43; 3. Pitiş Va­­rile Part. Roşu 12.43­. BUZĂU 400 participanţi ÎNCEPĂTORI Fete 400 Bl. T. Badam Paulina UAER;. Ştefanovici Elena UAER; 3. Ducarie Elena UAER Băieţi 1000 m. 1. Ioniţă Ion; 2. Stoica Ion; 3., Stoian Simion» SPORTIVI Feta 600 m. 1. Georgescu Ioana; 2. Alexandru Ma­ria.­­Băieţi 1500 m. f...Banu­ Const.; 2. Popa Ovidiu; 3. Petrescu Toan. CONSACRAŢI Băieţi 3000 m. T. Necula Şt.; 2. Ioan’Mihai; 3. Rădu­1559 participant! ÎNCEPĂTORI 1. Babu 3.18; Timaru Elena 324;­­ Mocanu Florica 3.26. Băieţi T. Ciulianu Ion 7.31.7; 2. Dumitriu Gh. 7.48.3; 3. Golea Stelian 7.49;0. SPORTIVI Fete T. Fuiorea Zamfira 3.04; 2. Bobe Aurică 3.06; 3. Popa Livia 3.10. Băieţi I. Dobre Gh. 11.39; 2. Jilăveanu Gh. 11.45; 3. Rusindelar Gh. 11.47. CONSACRAŢI Băieţi I Peteu Traian 14.21; 2. Coroianu Mir­cea 1452; 3. Mihai Mihai 1141. CLUJ 4500 PARTICIPANȚI FETE 500 m. începătoare Konendi 1:44.4; Covaci 1:45; Podinci 1:45.2. (toate de la UAER). 500 m. avansate Borangi (Racos) 11:38.7; Matei (U­­AER) 1:41.3; Cheţa (UAER) 1:46.8. 600 m. Domocov (Dermata) 1:15.8; Kol©s,­v vari (Saîn­tas) 1:57.0; Verecs (Textila) 1:59.3. 800 m. Harm (Dermata) 3:07.; Bulati (Fe* i1 11 ■ ......*...... »' ■ ..................■■■ * (Continuare pag. 2-a col. 4-5-6-7J Rezultatele im­papțială și dp pwinsle cadrul e t i c Săptămânii e» BRAȘOV 3003 participanți Fete 600 m. Prieteniei lescu Ion. CONSTANŢA TR­EP­EAIITAlfl A­RE SELECTIONATA Rezultate aşteptate in Gupa CtSPl­S S! DE DATA ACEASTA «MIXTĂ» A TIMIŞOAREI CLUJ, ARAU Şl TG. MUREŞ S’Atl REVANŞAT PE TEREN PROPRIU i-a putut evita momentele de derută, in secundului nu-i putea asigura eficacitatea Dealtfel, atacul timişorean nu a existat decât până la careul de 16 m Din echipa Capitalei, care a dat satis­­facţie şi a corespuns nu numai Încrede­rii ci însuşi principiului care stă la baza Cupei Oraşelor, în mod deosebit vom remarca linia de halfi BARTHA — SI­­MIONESCU — ONISTE şi aripa dreaptă NICUŞOR — SARBU. Ozon a făcut din nou dovada realelor sale calităţi, a talentului pe care-l are şi constitue, mai precis poate constitui soluţia centrului înaintaş al echipei na­­­­ţionale prime. Dar, păcat că face u­z de prea multe „şmecherii” footballistice şi eri, a transformat duelul său cu Ritter intr’un fel de circ, care, fără discuţie, nici nu putea fi util echipei. Atunci însă, când a înţeles să-şi închine întreg talen­tul şi toată ştiinţa sa spiritului de echi­pă, a reuşit lucruri excepţionale. Ceea ce înseamnă că poate juca şi altfel, adică football de asociaţie şi sarcina de a­­ desbăra de impurităţi revine neapărat an­trenorului său. La Timişoara, în afară de cei trei re­marcaţi mai sus, se cuvine subliniată forma­ portarului Boroş şi străduinţele lui Ritter, care însă, nu pare deloc în condiţiunile sale bune. Jocul, de factură mulţumitoare, a pri­lejuit faze­ interesante şi chiar specta­culoase. S­-a jucat in general, pe jos şi cu multe combinaţii, iar arbitrul, d. Geae Ştefan,, a intervenit foarte puţin. Echipele au jucat destul de corect. D. Dieac însă, a urmărit jocul atent şi a penalizat just. Raport de cornere: 9-3 (4-3) pentru Bucureşti. Formaţiile: BUCUREŞTI: Săbaslău, Apolzan, Si­­mionescu, Cernea, Bartha, Oniţs­, Fâr­­bu, Nicuşor, Ozon, Frentz (Florea), Mid*­doveanu. TIMIŞOARA: Boroş, Corbuş, Ritter, Androvits, Cojoreanu, Woronkowski, Scorţean (Moniac), Florescu, Covaci, A­­vasilic­îioaie, Biolan (Scorţean). In min. 13 de joc, BIOLAN a suferit un accident­ destul de grav: s’a împiedi­cat de Apolzan şi a căzut cu umărul la pământ Rezultatul: fractura claviculei stângi (p.g.). .Victorie,reeftă S® Ossi CLUJ, 31 (prin telefon)., Echira Clujului a fost mai bună, a dominat mai mult şi a jucat mai frumos, meritând pe deplin victoria cu 3-0 (2.0) asupra Ora­h­untin­arp, pag. 2-a col. l-#i .... - câmp, selecţionatele oraşelor Bucu­­reşti şi Timişoara au fost egale. Nici­­una din ele nu a avut perioade de do­minare categorică. Ca situaţii in faţa por­ţii, ji ca înaintare in general, însă, tână­ra echipă bucureşteană ji­ a depăşit adver­sarii. Quinte­tul ofensiv, nu­ numai că a jucat mai legat, mai igresiv ji mai etica*,­ce, dar a creiat faze de joc — în special în repriza doua — graţie cărora a reuşit să „întindă" ji să desorganizeze apărarea adversă. In felul acesta, victoria bucureș­­tenilor cu 7-6 (0-0) — realizată prin goa­­lurile marcate de ELDRE­A în minute­e ansamblu, bu­cureștenii justifică succesul pe care Ozon îl putea anticipa încă din pri­ma repriză dacă nu rata penaltyul acor­dat în min- 36 la un fault făcut de An­­drovits. Echipa învingătoare a fost mai echilibrată, toate compartimentele au func­ţionat aproape egal de bine, pe cită vre­me la timişoreni, atacul a mers sub altep­tări cu excepţia lui AVASILICHIOAIB Acesta, împreună cu Cofereanu şi Woran­­kowski au asigurat un trio defensiv di o­­fensiv care a menţinut echilibrul între a­­părarea imediată şi atac. Insă, primei nu

Next