Sportul Popular, martie 1949 (Anul 5, nr. 1285-1315)

1949-03-01 / nr. 1285

TINERII SPORTIVI AU ARĂTAT CU PRISOSINŢĂ DORINŢA LOR FIERBINTE DE A SE GĂSI INTR’O ORGANIZAŢIE UNICĂ UN DRUM IN NOAPTE PENTRU A PARTICIPA LA CROSS. LA FREZ-MAŞINA ŞI LA ŞAH, TEUŞDEA ESTE DE NEÎNTRECUT. DOBORÂRILE DE RECORDURI IN CINSTEA UNIFICĂRII ■V-------------------------------------------­şi impresionantă a fost demonstra­­t­ă, fia miilor, de tineri care Du­minică au întâmpinat cu vo­­rbşie tinerească şi elau firesc confe­rinţele judeţene în vederea unifi­cării. , Multe şi neştiute sunt exemplele acelor sportivi care cu noaptea in top plecau din sate şi comune pen­tru a participa la manifestaţiile spor­tive organizate in cinstea acestor conferinţe. Era abia ara­s dimineaţa când la­­lumina plăpândă a unui bec în luptă cu ceaţa, tânărul Floştoiu Ioan, aş­tepta In gara Breaza sosirea cursei de Comarnic pentru a-l duce la Câm­pina. (­­ Ajutorul strungar de 18 ani avea să plece mai departe la Ploeşti, pen­tru a participa la cross. Şi odată cu el Anişoiu Constan­tin tot de 18 ani, cazangiu, Vişoiu Gh. de aceiaşi vârstă, lăcătuş, tM.i­r,ca irimie, şofer, Cartoage, mecanic elec­trician, Andrei Traian tot electri­cian şi ca ei mulţi alţi, peste 1000, câţi concurenţi aveau să participe la Ploeşti. „Niciodată nu a fost o asemenea manifestare în oraşul nostru,­­ te­lefona entuziast corespondentul no­stru din Ploeşti. Şi ca la Ploeşti, şi în alte locali­tăţi, în mai mică măsură din punct de vedere cantitativ dar tot atât de intens calitativ. Conferinţele judeţene au fost cu adevărat înălţătoare. A FI MEMBRU AL UNIUNII TI­NERETULUI, INSEAMNA SA LUCREZI IN ASA FEL INCAT SA-TI DEDICI MUNCA SI PUTE­RILE, CAUZEI COMUNE”, a spus, cândva, Lenin, iar tineretul nostru, tineretul conştient din R. P. R., a dat dovadă că este pătruns de acest adevăr. Conferinţele de unificare — pe Ca­pitală şi judeţul Ilfov — ale tinere­tului muncitor, au constituit o nouă dovadă în acest sens. Entuziasmul care a domnit acolo, nivelul ridicat al discuţiilor, precum şi noile angajamente luate în mun­că, toate la un loc sunt mărturii vii că tineretul şi-a înţeles menirea şi că vrea să contribuie, intr’o măsură cât mai largă, la construirea cu un ceas mai devreme a socialismului la noi in ţară. In aula Institutului de studii ju­­ridico­ economice, unde s’a ţinut con­ferinţa in Bucureşti, am avut prile­jul să-l cunoaştem pe tânărul Teuş­­dea Nicolae, delegat al uzinelor „Timpuri Noui” (fost „Lemetru”). E campionul de şah al acestor mari uzine metalurgice, dar în afara ace­stui titlu, el mai deţine unul şi mai important. Teuşdea Nicolae este şi fruntaş în muncă, depăşind norma cu 500%. Obişnuiţi, de la o vreme, să aflăm aproape în fiecare zi, marile perfor­manţe pe care oamenii muncii le realizează în mine, în fabrici şi în uzine, încât o depăşire de normă, — fie ea şi cu 500%, — spune poate­, mai puţin decât ar trebui să spună. Cifra rece nu arată îndeajuns ci­titorului, efortul, încordarea, atenţia şi pasiunea în muncă, graţie cărora sunt posibile asemenea spulberări de recorduri. — „Sunt muncitor la frez-maşină ■ — ne spune Teuşdea Nicolae —­­ D. PAVEL LALA Secretar C.C. U.T.M. şi in cinstea unificării am căutat şi eu să-mi arăt devotamentul şi ora­(Continuare în pag. 5 a col. 7) Aspecte ale conferinţelor de Unificare a Tineretului; Sus: Aula Institutului de Ştiinţe Ju­­ridico-Economice; Jos. Uşureiu Nicolae, muncitor, vorbind. ^Sportivii de "Trunte se­­întrec în cinstea unificării \ DE SUS IN JOS: \ 1) Sorin Cantili încercând do­i­borărea recordului. * 2) Negoescu conduce pe Marin­a Niculescu. * 3) Cei mai buni mărșăluitori:­­ Paraschivescu și Teodosiu. URSS-Ungaria la şah La 5 Martie începe la Buda­pesta marea întâlnire internaţio­nală de şah, U­RSS — Ungaria. Fiecare reprezentativă a celor două ţări vor prezenta câte şase participanţi.­­ Astfel, URSS va fi reprezentat de următorii maeştrii: SMA­­SLOV, KOTOV, BRONŞTEIN, LIŞIŢIN, OVERBACH, cel de-al şaselea rămânând să fie desem­nat peste câteva zile. Ungaria şi-a format echipa: SZABÓ, BARCZA, BENKO, FLO­RIAN, GEREBEN şi SZILLY. Trebue să remarcăm că Flo­rian, care este ataşat de presă a­ ambasadei maghiare de la Moscova, se va reîntoarce în ţară special pentru această în­tâlnire. Această întâlnire internaţiona­lă se va desfăşura sistem m­atch­­turneu, primul tur având loc la Budapesta, iar maieurile returu­lui,jucându-se la Moscova. Datorită valorii şahiştilor care vor participa, această întâlnire internaţională va fi urmărită cu un deosebit interes de către toţi şahiştii din lumea întreagă. Citiţi In corpul ziarului. Pag. 3-a: — Scrisoare din Inand. — Un teren de sport peste zidurile castelu­­i unui grof. Pag. 4-a : — Reportaj atletic pe ma­lul mării. — Sfaturi pentru arbitrii de football. Aspecte de Duminică Timp de trei zie, tinerii sportivi ai organizaţiilor de masses s’ast întilnit în toiul disputelor sărbătoreşti, or­ganizate de A. S. Godeanu în cinstea Conferinţei pe Capitală a Organizaţiei li­nice a Tineretului Munci­tor. Timp de trei zile, toţi aceşti tineri s’au străduit să-şi mărească eforturile pentru a obţine noi perfor­manţe, în cinstea acestui eveniment. Şi le-au obţinut. Nu prin punctele înscrise, nu prin victoriile propriu zise, ci prin comportarea lor şi prin numărul impresionant al participanţilor. Din acest punct de ve­dere, pe prim plan se si­tuează măreaţa demonstra­ţie a crossiftilor. 7000 — aceasta-i cifra reală: ŞAPTE MII — de tineri au luat startul la a­­cest excepţional început de sezon. Entuziasmul a fost general şi a cuprins atât pe concurenţi cât şi publicul care aproape ei a barat sosirea crossiftiior. Dosii concurente, de necaz că au pierdut Plecarea categoriei lor, au luat startul odată cu bieţii. Şi, Muţi, n’au sosit ultimele. * La basket fi volley-ball, sălile pline de spectatori, arbitrajele desprinse de ori­ce fel de părtinire fi jocu­rile frumoase, au fost in nota generală a competi­ţiilor. Dumitru Paraschivescu a ciftigat Proba de marf, pregătindu-se pentru ten­tativa de record mondial pe 11 km. * La box, etapa de cam­pionat judeţean, pusă sub semnul evenimentului care activase întregul oraf. Sportivii din ring au înţe­les acest lucru şi materiurile au fost parcă mai frumoa­se, mai interesante. ■Nt Au fost fi unele aspecte negative, cari au contrastat isbitor cu atmosfera gene­rală. Cum poate fi oare ca­talogată neprezentarea Băn­cii R . R., la floretă, a echipei Sect. III Albastru A. Code­anu­ la volley-rele, sau faptul că M. A. I. care posedă sute de motorie Uf ti stu a trimis nici un repre­zentant la concursi Iar sala S T B., unde s-a disputat concursul de gimnastică a fost nepavoazată I gp Echipa S T B. de gim-­ nastică pitici, copii între­­ 12-13 ani, a impresionau însă, plăcut, ca fi spiritul I de echipă vădit în cadrul I concursului de regularitate (­­motociclism) sau matchuri-­ le de fah la 30 de mese. ‘ Deasemeni, angajamentul I sportivilor în faţa delega-­­­ţilor la conferinţă, rostit de­ către unul dintre cei 20 de­ tineri, în traininguri al­bas-1 tre cu ecusonul grupării A . S. Godeanu. Aplauzele pu-­ ternice de celor prezenţii au subliniat aceste angaja-­ mente ale celor 7 doo de­­ sportivi cari s’au aliniat lai startul celor trei zile alei competiţiei. „ Seara târziu, basket­ball-­ iftii mai jucau încă, înche­ i­ind o zi de mare sărbătoa-­ re a tineretului bucure.-1 tem. ( — »ei» — * Aim IV —Nr. 12856 PAGINI 5 LEI ttttiUOTECA UNIVErSITA Mil •­ia*: Redacţia şi Adiţia : Str. Sărindar 12 Redacția Centrală 5.30.36 şi 5.30.37 Administrația 6.14.06 Tipografia 3.84.39 Redactor responsabil 3.19.36 e. Abonamentele încep la 1 și 15 ale fiecărei luni. Taxa poștală plătită în numerar 106.523.945. Cont CF.C Nr. 7655 SPORTIVII DELA CALAN FRUNTAŞI IN PRODUCTIE portipH din­ Clubul Munci- ' ^ toresc MeMlosport din Că-­­ lan au lucrat :voluntar 240 [ ore la reamenajarea ) şi curăţirea­­ bazinului de înnot şi reammaja-­­ rea terenului de football.­­ In aceas­tă muncă îs’a evidenţiat­­ JURA GHEORGHE.­­ ] Dealtfel sportivi­­i de la Metalo-­­­sport, călăuziţi de jîjivăţăturile Par­­­ridului, manifestă­­ cu toţii o nouă­­ atitudine faţă de I muncă. Aşa, de­­ pildă, pe tabelul evidenţiaţilor în­­ producţie de la uzinele din Colan, , figurează strungarii Flip Aron 1 din echipa de football şi Criza Francisc shior şi jucător de ten­nis de masă, precum şi David Francisc, un bun jucător de şah. Ei lucrează cu toţii pentru îm­plinirea şi depăşirea Planului de Stat, fiind un minunat exemplu de atitudinea pe care adevăraţii sportivi trebue să o aibă faţă de muncă. 1 E. Sfâertu if. ;> - coresp. voluntar 1 SPORTIVII SE MMĂMCÂ BUN FOOTBALLIST, BUN SINDICALIST, OPREA IVAN UN ELEMENT PREŢIOS LA UCR T­ineretul sportiv de tip nou se îndepărtează din ce în ce mai mult de acel sportiv de altădată, care a putut da naş­tere — să recunoaştem, la o serie întreagă­ de situaţii defavorabile sportului siuând­u-l pe o treaptă inferioară de stimă şi de preţuire socială. Această clasificare injustă, poa­te că n’a dispărut cu totul nici astăzi, dar, în orice caz, tinde a intra în domeniul trecutului, pe măsură ce tineretul sportiv îşi manifestă virtuţile nu numai pe câmpurile de sport, ci şi in pro­ducţie, unde, în număr din ce în ce mai mare, sunt în fruntea în­trecerilor, alături de muncitorii care şi-au făcut un punct de o­­mioare din îndeplinirea şi depăşi­rea Planului de Stat. Un element preţios OPREA ION, de la secţia de ebo­nită a Uzinelor Chimice Române, a făcut, în plus, dovada unor admira­bile însuşiri organizatorice şi a unei profunde conştiinţi sindicale, ceea ce i-a adus din partea tovarăşilor săi de muncă, cinstea de a fi ales în comitetul de secţie.­­ E o cinste care s’a resfrânt asupra­­întregii echipe de foot-ball, unde O. Oprea Ion deţine postul de fundaş Idreapta. Tovarăşii săi de muncă şi­­de sport, calcă parcă mai apăsat, de­­ când i s’a încredinţat lui Oprea Ion ,această răspundere, mai ales că şi în producţie, Oprea a avut, recent, pri­lejul de a se releva, depăşind norma cu 100%. L-am întâlnit, în ora de repaoz, în curtea fabricii, şi am stat de vorbă. — Câţi ani ai, tovarăşe Oprea? — 30 ani. — Lucrezi de mult timp aici In fa­brică? — Din 1934. De la vârsta de 14 ani. — Eşti însurat? ■— Da. Am şi o fetiţă de 12 ani. • (Continuare în pag. 5­ a col. 1) OPREA IVAN Sportivi! sa obţinem : I noui perfor­mante I. în întâmpinarea unificării tineretului w­­ii- -a-.-rrTS-y.-puww.-Ti * MARII 1 MARTIE 1949 ABONAMENTE Abonament individual lunar .. 120 Iei Instituții ................................. 5.000 „ A FOST FIXAT PROGRAMUL ■ COMPETIŢIILOR POPULARE DIN ANUL ACESTA Dăm publicităţii calendarul competiţiilor sportive de masse In anul 1949, programate de O. S. P. ŞAH : * A început la 6 Februarie, actualmente fiind în curs de disputare. : .; CUPA TINERETULUI: 10 Aprilie începe etapa I-a. ŞAH : ŞAH: 7—8 Mai, campionatele judeţene. rj INSIGNA R.P.R.: J 8 Mai Triathlonul popular. i ŞAH : j 13—15 Mai Campionatele regionale. | 26—29 Mai Campionatele finale. * CUPA TINERETULUI: j 18—19 Iunie Campionatele locale.­­ 27 Iuni­e Campionatele judeţene. 3 Iulie, Campionatele judeţene. * NATAŢIE: ' | 10 Iulie, începerea campionatelor populare de nataţie. j CUPA TINERETULUI: ' | 24 Iulie, campionatele regionale. 31 Iulie, campionatele regionale. NATAŢIE: 1 7 August, campionatele judeţene. i CUPA TINERETULUI: ’­­ 14 August, campionatele provinciale. }E­NATAȚIE: $ 20—21 August, campionatele finale. | CUPA TINERETULUI: $ 24—27 August, campionatele finale. | INSIGNA R. P. R.:­­ 11 — 18 Septembrie, Concurs Triathlon popular. VOLLEYBALL:­­ 11 Septembrie, începerea concursului popular de volley. } INSIGNA R. P. R.: { 9 Octombrie, Triathlonul popular. Ip CROSS:­­ 30 Octombrie, „Să Întâmpinăm 7 Noembrie“.­­ Nu s’au fixat încă datele concursului popular de tir. 10—17 Aprilie campionatele locale, dela 24 Aprilie „Să întâmpinăm 1 Mai“. CROSS : BUCUREȘTENII NU AU FOST MN ZI BUNĂ... ...un match nul şi trei înfrângeri. — Campio­nul de toamnă și-a con- Trqu» 111 .11...I. 1. .1 .■■■!! —.1 1 solidul poliţia în de-V ""................■■■'■'»............................... ■ II I .................... plasare. — Timişorenii v. . ....... ...................- ■■■■■ au reuşit un „dublu I*' event” »»• - ii t~ ———»» P­rima etapă a returului s'a con­sumat și odată cu ea au apărut și primele desâmjigiri... E drept că într'un match/hB Pot câştiga a­­amândouă echipe, afară de cazul când nu-și împart punctele. Dar unele din echipe îşi puseseră prea multe spe­ranţe în primul joc al sezonului şi s-au trezit fără puncte.­­ Petrolul, Dinamo, Rata, CFR Cluj, CSCA face parte din această catego­rie, indiferent dacă au jucat acasă sau nu deplasare. Şi trei dintre ele sunt bucureştene. A propos de aces­tea. Nu au prea fost în zi bună dacă ne gândim că nn patru jocuri au acu­mulat doar două puncte. Trei înfrân­geri au punctat activitatea bucureş­­tenilor, una pe teren propriu, a Pe­trolului, celelalte două în deplasare, la Timişoara şi Petroşani, dintre ca­re ultima a spulberat iluziile dina­­moviştilor. Jiul­ a jucat mai bine de­cât se aşteptau ei, iar Metalochimic a făcut mai mult decât sperau. Dova­dă că nici CFRT nu stă prea bine cu antrenamentele. Urs punct comun: liniile de atac La acest bilanţ bucureştean este de adăugat faptul că toate echipele au avut aceeaşi lacună: liniile de atac­­-Sâmbăta, CSCA şi GFRB ai­ suferit de pe urma acestui compartiment, Duminică Petrolul a pierdut din cau­za atacanţilor, Dinamo la fel a avut un atac capricios şi inconstant, iar Metalochimic unul complect ine­ficace. In asemenea condiţiuni, desigur că rezultatele nu mai surprind. Arădenii îşi întăresc poziţia Campionul de toamnă, ICO şi-a întă­rit pozitia in deplasare.. La Tg. Mureş, Rata nu i-a făcut dificultăţi. Din contră, prin lipsa de antrenament mai precis de condiţie fizică, i-a uşurat sarcina. A do­minat tot timpul, după cum ne-a decla­rat delegatul federal, d. Stăncescu, în timp ce Rata a făcut dovada şi a unui atac slab. Jocul însă, din cauza terenu­lui, a fost de factură mediocră. Victoria însă rămâne victorie şi două puncte în plus în clasament. Cu ele, ICO s-a detaşat de echipele clasate de la locul trei în jos. I-a rămas insă în urmă CFRT, care-l talonează periculos. Cristea as salvat socrul La Arad, ITA a dispus relativ co­mod de CSU Cluj. Delegatul federal, d. Firan, reîntors ! Capitală, ne-a declarat că ITA deţine o condiţie fi­zică excelentă, că victoria este me­ritată şi că portarul clujean Cristea a apărat foarte bine, evitând el sin­gur un, scor mai mare. Petschowski a (Continuare în pag. 5-a col. 6—7) Consternat, ca și Androvits, Lipaczi se uită de la pământ, după min~ !cea care a intrat în poartă. CFRB fi egalat din vina portarului iniîiUit, care a plonjat prea ae vrism*. (CSCA—CFRB l—l\, ” ' -

Next

/
Thumbnails
Contents