Sportul Popular, iunie 1949 (Anul 5, nr. 1372-1401)

1949-06-01 / nr. 1372

MICIUN SPORTIV ȘI NICIUN CONDUCĂTOR DE CLUB FĂRĂ CARTEA LUI N. MACARTEV: „COLECTIVUL SPORTIV DIN ÎNTREPRINDERE“! έncă în anul trecut a apărut în E­­ditura Confederaţiei Generale a Muncii volumul lui N. Macarţev, cu titlul „COLECTIVUL SPORTIV DIN ÎNTREPRINDERE”. Despre a­­ceastă carte am scris la apariţia ei şi am publicat câteva capitole din cuprins. Revenim acum asupra acestui vo­lum, fiindcă considerăm, că facem un bun serviciu tuturor sportivilor din Republica Populară Română, a­­trăgându-le atenţia asupra "acestui material de cea ma­­ mare importan­ţă pentru felul de muncă şi de orga­nizare a sportului nostru. Macariev a cuprins în acest vo­lum toată experienţa organizatorică sovietică de sport din colectivele de întreprindere şi însuşirea acestei experienţe preţioase ne este de cel mai mare folos în realizarea sportu­lui de masse, în ţara noastră, învăţând din această experienţă a zeci de ani de sport socialist, clu­burile noastre pot evita orice expe­rimentare în alegerea formelor d de organizare sportivă şi pot găsi for­mulele cele mai simple şi potrivite pentru a se organiza, în aşa fel încât să se apropie cât mai n­ult de clubul de tip socialist cum este realizat în Uniunea Sovietică. Deosebit de preţios material se găseşte în introducerea acestui vo­lum în care se expune pe scurt rolul educaţiei fizice în Statul Sovietic. In al doilea capitol Macariev defi­neşte rolul colectivului din între­prindere, ca unitate de bază în mun­ca sportivă. In capitolele următoare sportivii pot găsi amănunţit tratate problemele structurii, comisiilor, consiliului, conducerii, muncii orga­nizatorice, muncii educative, plani­ficării activităţii, a muncii admini­strative, precum şi o serie de alte probleme de cea mai mare impor­tanţă pentru orice sportiv sau acti­vist sportiv. Este o împrejurare deosebit de fa­vorabilă pentru desvoltarea sportu­lui nostru de a găsi acest material sistematizat într-un singur volum şi accesibil tuturor sportivilor. Nici un sporti­v din R. P. R. nu tre­­bue să se lipsească de acest volum, iar colectivele sportive trebue să prelucreze în şedinţele lor educative toate capitolele cu tot activul lor pentru a învăţa şi a corija munca pe care o duc în domeniul sportiv. Dar acest volum este în acelaş timp un document preţios despre sportul sovietic care arată clar su­perioritatea regimului socialist şi în materie de organizare sportivă, lu­cru ce devine deosebit de evident oricui a avut ocazia să vie în con­tact cu felul de organizare a clubu­rilor noastre în trecut. Răspândirea volumului lui N. Ma­carțev în massele largi de tineret este o contribuție efectivă la des­­voltarea mișcării sportive în țara noastră. e­­hc. ANUL IV —Nr. 1372 Redacția centrală 5.30.36 Administrația 6.14.06 Tipografia 3.84.39 Atletul sovietic SUHAREV a realizat 10 sec. 5 pe 100 m. plat La Moscova, a avut loc tradiţionalul match atletic disputat între echipele ora­şelor Moscova, Leningrad şi Kiev. Cel mai bun rezultat a fost realizat de tânărul sprin­­te­r sovietic, VLADIMIR SUHAREV, care a alergat 100 m. plat în 10 sec. 5, sta­bilind cel mai bun timp eu­ropean al anului. Al doilea a venit Karakulov cu 10 sec 8. Campioana Moscovei la 100 m. plat, Duhovici, a a­­coperit această d­stanță în 12 sec. 6. Sevriucova a arun­cat greutatea la 13 m. 67 cm. La „Vulcan“, U.C.R. şi „Cicoarea“ munca pentru C.T. M. are lipsuri... ...spre deosebire de alte întreprinderi care s-au organizat temeinic pentru această competiţie Săritura în înălţime în cadrul unui concurs „ T. M. C­­upa Tineretului Muncitor“ a pătruns adânc în mase. Aceasta este rezultatul a două săptămâni de când se desfăşoară concursurile de atletism, gimnastică, volley şi handball din cadrul acestei com­petiţii. In multe dintre unităţile muncitoreşti, şcolare ţărăneşti şi ostă­şeşti, participarea a atins îmbucură­torul procent de 90—100 la sută. Din păcate însă, con­statările pe care am avut ocazia să le facem la unele întreprinderi cât şi la şcoala tehnică sportivă sau la sectorul stu­denţi unde a fost o participare masivă în C. T. M., nu ne-au mai fost prile­juite la alte în­treprinderi vizitate în cursul zilei de ieri de o echipă de reporteri ai­ ziarului nostru. Este vorba de întrepr­inderile „Cicoarea", „Vulcan“ și „UCR", unde organizarea primei faze a CTM a pre­zentat serioase lipsuri. DISPUTE TÎNAREȘTI, IN PAUZA PREGĂTIRII EXA­MENELOR, IATĂ CE A FOST ERI PE CSU Tribunele terenurilor de volley CSU erau ieri pline, dar pline ochiu, numai de jucători. Multicolore tricouri purtate de entuziaşti tineri şi tinere ■— studenţi ai tutu­ror institutelor din Capitală — dădeau un colorit vesel vi­­tregei atmosferi. Pe terenuri, un match succeda altuia, iar încurajările ac­ompaniau eforturile pentru victorie ale fiecărei echipe. Este cu atât mai lăudabil interesul pe care studentele şi­ studenţii îl arată marei competiţii a tineretului, cu cât, acum, în plină perioada de pregătire a examenelor, ei mai găsesc timpul necesar pentru a participa la di­verse probe. Trebue deasem­­eni reliefată munca de organizare ca­re, dusă susţinut şi intens,a­u dat rezultate bune. Şi astăzi şi mâine şi multe zile de aici înainte te­renul CSU va fi plin de concurenţi CTM şi de larma tinerească a ve­seliei lor. RESPONSABIL SPORTIV, DAR NU PREA Ca şi în multe alte părţi, şi la Uzinele Chimice Ro­­mâne cei ce doresc să facă sport se lovesc de greutăţi. Nu numai prin lipsurile materiale, ci şi prin inexistenţa cunoştinţelor în ma­terie, precum şi din cauză că tinerii cari ar trebui să ceară Îndrumări nu fac aceasta. In această întreprindere se găsesc materiale, insufi­ciente ca număr și calitate, dar îndeajuns pentru a per­mite sportivilor din fabrică să iasă pe terenul propriu, care, de asemenea, nu e perfect, dar poate fi folosit. Tinerii muncitori nu au de la cine să primească sfa­turi, pentru că cel care trebue­ să Îi dea nu le ştiu nici ei. Adică responsabilul sportiv şi colectivul său, cari au cu­noştinţe în materie de sport se mărginesc la foot-ball. Şi este normal să fie aşa, deoarece până nu de mult, la UCR se făcea numai foot -ball. Iată aşa­dar o defecţiune care trebue remediată. Ti­nerii de la UCR tre­bua să fie bine îndrumaţi, lămuriţi asupra acestei competiţii în care au timpul să mai parti­cipe cu tot avân­tul lor. Z­iua de odihnă de eri, a fost prilej de refacere pentru ciclişti, iar pentru noi prilej de retrospecţiuni şi consideraţii pe marginea celor două etape consumate. Astăzi, însă, lupta re­începe odată cu etapa III-a, Bucureşti— Ploeşti—Bucureşti. PRIMA ETAPA a fost una foarte vie, la realizarea căreia aui contribuit a-ASTAZI: etapa III-a BUCU­REŞTI—PLOEŞTI—BUCUREŞTI. Plecarea la ora 13,30 din piaţa Victoriei; sosirea la Statuia Aviato­rilor către ora 17. MAINE, etapa IV-a BUC­­­­REŞTI—GAEŞTI—BUCUREŞTI 142 km. Plecarea la ora 12,30 din piaţa Victoriei; sosirea la Statuia Avia­torilor în jurul orei 17. VINERI zi de repaus a­proape în măsură egală verii Chicom­­ban, Norhadian, fraţii Nicolozzo,­Nicu­­lescu, Ciohodaru şi Şandru — până în clipa când a spart, — o contribuţie deo­sebită!, după cum am subliniat la timp, aducând Chicombanii şi­­ Nicolozzii. A fost o autentică etapă de Tur. De altfel, decimarea plutonului chiar de pe primii kilometri este un fapt eloc­­vent ca şi acel 37,320 km. pe oră până la Giurgiu, şi 35,532 km. medie orară la întoarcere, pentru că media finală orară să depăşească 36 km., dealungul celor 117 km. ai etapei. O etapă dramatică în care tinerii C. DUMITRU şi GIOVANI NICOLOZZO s‘au clasat în primele zece locuri, în­tr’un grup de pedaleuri cu mulţi ani în ciclism. Deasemeni, alţi tineri: CHIVU, DONCU şi VOINESCU s’au impus prin comportări meritorii. ETAPA I SECUNDA, însă, a fost trei sferturi fără istoric. S-a realizat până la Alexandria, cu vântul favorabil, 35 pe oră, iar la înapoiere media orară a fost 28.400 km. cu toată vijelia deslănţuită .Se­verii Chicomban şi fraţii Nicolozzo pe ultimii 30 km.,­­ iuţeala medie ge­nerală fiind pentru cei 164 km. ai etapei abea de 31 km. Este drept să pe şo­seaua Alexandria, fără pomi, monotonă şi interminabilă, parcă, cu sate foarte rare, se realizează de obicei curse anoste, cum a fost şi etapa secundă. ■& A SURPRINS, fireşte, că puricărto­­rul eşarfei roşii, Norhadian, nu a izbu­tit, cu tot sprintul său final remarca­bil să ocupe un loc mai bun. Dar eşarfa lui a fost pe ultimii kilo­metri — în mod insistent, obiectul de­marajelor celor doi fraţi Chicomban care au animat cu înverşunare finalul etapei, — iar Norhadian a trebuit să se apere dârz în vreme ce, după cum cerea o elementară noţiune tactică. Marin şi în parte Şandru n’au făcut decât să-l ur­mărească pe purtătorul eşarfei pentru ca la sprintul final, care a fost luat de departe, să ocupe ei primele două locuri. * BRAŞOVENII şi cei doi Nicolozzo, dacă ar fi atacat la 60 km. de Bucureşti, — când Marin traversa un vădit mo­­ment slab, — iniţiativa lor ar fi dat pro­babil roade cu toate că Ciohodaru, se­cundul lui Ervant, şi Dum­itrescu, răs­­pundeau prompt. Dar, iar e probabil, că nici ei nu se simţeau prea bine sau nu au găsit curajul necesar s’o facă, deoa­rece, nu ne îndoim că sesizaseră mo­­leşeala accentuată care cuprinsese gro­­sul plutonului şi pe unii din fruntaşi. Ezitarea lor a dat prilej ca momentul penibil să fie trecut şi din nou zece inşi să sfârşească la demaraj. * TREBUE să accentuăm că ostaşul C. Dumitru, a pierdut locul 7 din clasament după ce se menţinuse tot timpul în frun­te, din pricină că, în repetate rânduri, s’a oprit la fântâni să care Didoane cu apă lui Norhadian. Este drept, compo­nenţii unei formaţii de club, se pot aju­ta, dar nu era cazul s’o facă tocmai unul clasat la doar 60 sec. de primul loc. Astfel, Dumitru n’ar fi pierdut trei preţioase locuri în clasamentul general, căci eforturile suplimentare făcute de acesta, au trebuit să fie plătite. Dar ori­ce experienţă cu învăţămintele ei. *­E LOCUL să amintim consacraţilor că într’o probă individuală nu trebuie abuzat de prestanţa de fruntaşi, sacri,­ficând şansele unor elemente de valoare secundă. O pildă în acest sens au fost Chicombanii, cum şi alţii, din pluton, de pildă Şandru şi Naidin, care au înţeles să rişte oprindu-se la­ fântâni şi alimen­­tându-se singuri, întrucât în numărul de Luni s'a stre­curat o eroare în punctajul urcători­­lor, recapitulăm cele patru sprinturi. Emil lencec (Continuare in pag. 3-a, col. 6—7) * (Continuare în pag. 3-a, col. 3—4) 2­81 km. IN 2 ZILE CU 33.320 PE ORĂ CONSIDERAŢIUNI DUPĂ PRIMELE DOUĂ ETAPE DIN­­CURSA VICTORIEI Astăzi: Bucureşti - Ploeşti - Bucureşti (114 km.) Tânărul şahist Tarasov maestru al sportului T­ânărul şahist sovietic Ta­­rasov a fost declarat maes­tru al sportului în urma excelentului rezultat obţinut în­­ semifinala campionatului unio­­i­nai de şah, care a avut loc la­­ Leningrad. Tarasov a acumulat 9 puncte­­ din 17 posibile adică mai mult de­ 50"/0, pierzând numai două par­tide. Şahiştii din ţara noastră îl cu-­­ nosc pe noul maestru Tarasov. In anul 1944—45, el a fost un Bu-­ cureşti, venit cu Armatele Roşii­­ eliberatoare. Pe vremea aceea , era numai jucător de categoria­­ I-a. Lucrul acesta nu l-a împiede­cat să obţină victorii strălucite­­ în dauna celor mai buni şahişti­­ ai noştri. El a învins atunci pe­­ Dr. Traianescu şi pe Gică Ale­­xandrescu. t 5.30.3? 4 PAGINI 5 LEI MIERCURI 1 jm 1549 Abonamentele Încep la 1 și 15 ale fiecărei luni. Taxa poștală plătită în numerar 106.523.945. ABONAMENTE Abonament individual lunar .. 120 lei Instituții ...................................... 5.000 „ eri dimineaţă a sosit in Capitală reprezentativa de box a RPR, care Duminică la Sofia a obţinut o stră­lucită şi­ categorică victorie, dispu­nând de echipa R. P. Bulgaria , cu 11—5. Pe aeroportul Bălteasa, la aterizarea avionului sovietic „Iituşin“ de pe ruta Sofia—Moscova, boxeurii şi conducătorii lotului nostru naţional au fost întâmpinaţi de reprezentan­ţii OSP, FR Box şi de numeroşi a­­matori ai sportului cu mănuşi, cari au urat buni venit echipei victo­rioase. Râul pe rând, reprezentanţii r­o­­­tiii au coborît din avion, pe feţele lor fiind zugrăvită bucuria primei victorii internaţionale. In forfota re­vederii, urări de bun venit, felici­tări, întrebări şi răspunsuri în pri­vinţa victoria de Duminică primul l-am întâlnit pe Fiat. Roşcovanul reşiţean, lăcătuş la uzinele Oţelul. Roşu ,nici nu ne-a lăsat timp să-i punem prima întrebare: — Nu ştiţi care sunt ultimile re­zultate ale tovarăşilor mei de muncă de la Reşiţa? La întrebarea lui, ne-am adus i­­nrunte de declaraţia pe care ne-o făcuse cu câteva minute înainte de­ plecarea spre Sofia:: „Zilele, rec­tea împreună cu tovarăşii mei deja urm­­ă am câştigat drapelul muncii în întrecerea socialistă cu Uzinele Me­talurgice de la Hunedoara. Am reuşit să depăşim cu mult planul de lucru. Acestei strălucite victorii obţinut de noi, muncitorii de la Reşiţa, aşi vrea să-i adaug o nouă victorie, de această dată o, victorie internaţiona­lă obţinută, pe tărâm sportiv“ îndată ce a auzit, că este vorba de de munca din producţie. Linca Nicolîce, cel care a adus victorie RPR, la categoriei semi-mijlocie, mecanic Ie uzinele „23 August“ din Bucureş­ti şi evidenţiat în muncă pentru de­păşirea normei în cursul lunii A­­prilie, s-a apropiat de noi şi s‘a amestecat în vorbă: ~ Lasă tovarăşe Fiat, că noi, cei dela „23 August" tot o să vă între­­cem. îndârjit de victoria pe care am obţinut-o pe tărâm sportiv, voiu merge acum în mijlocul tovară­şilor mei de tuincă şi alături de ei, noi toţi, umăr la umăr, vom depăşi normele şi astfel vă vom întrece. Fiat îi răspunse zâmbind: — Vom vedea. In orice caz, din această întrecere a noastră nici unul nu va ieşi păgubit, căci va câştiga Republica. In acest timp, în jurul nostru se a­­dunaseră toţi cei cari au reprezentat cu cinste Duminecă culorile RPR la So­fia. Cu toţii sunt interesaţi de discuţie, sunt animaţi. Cei doi de la categoriile inferioare — Tom­a Constantin şi Am­­bruş Mihai, amândoi strungari în fier — primul la uzinele Sovromtransport din Constanţa, iar al doilea la Electromo­tor din Timişoara — discută aprins, îm­părtăşind bucuria lor de a se întoarce între tovarăşii lor aureolaţi de victorie. Celălalt Am­brus — este vorba de Francisc, câştigătorul la categoria u­­şoară — este preocupat de apropierea examenelor de sfârşit de an. Este elev în clasa XI-a la Şcoala Profesională Tehnică din Cluj şi peste o săptămână va da examenul de absolvire. La Sofia a plecat întovărăşit de manualul de Chi­mie . — La Sofia — ne declară Am­brus — nu am avut niciun moment de emoţii. Am avut timp să-mi revăd puţin rf.a-Renisto Iliescu (Continuare in pag. 3-a, col. 3-4-5) AU SOSII ÎNVINGĂTORII DE LA SOFIA BOXEURII RPR. AU DOVEDIT CĂ MUNCITORUL CARE SE EVIDENŢIAZĂ IN PRODUCŢIE ESTE PRIMUL ŞI IN SPORT Muncitori, elevi şi militari au luptat deopotrivă cot la cot pentru o frumoasă victorie! * Echipa de box R.P.R. învingătoare la Sofia. De la stânga la dreapta: I. POPA antrenor, V. BOGHIŢA D. CIOBOTARU, I. BOAMFA, N. LINCA, FI. AMBRUŞ, GH. FTAT, M. AMBRUȘ ILIE GHEORGHE, TOMA CONST. F­inalele campionatului popular de şah au început Vineri 27 Mai, la orele 16, în sala clubu­lui muncitoresc „Chivu Stoica’’. In cursul dimineţii, finaliştii s’au adunat pentru prima oară împreună în localul judeţenei DSP Bacău, pentru a -i cunoaşte şi a fi de faţă, totdeodată, la tragerea la sorţi care avea să decidă cele două serii, la băeţi şi la fete. Au început primele emoţii... In prezenţa dr. Bernescu Mondi, secretar tehnic F. R. S­, Juliu Ion, secretarul districtului de şah Bacău Sturza din partea Organizaţiei Spor­tului Popular, Gh. Gabriel de la F. R..S. şi Boni Iacob, instructor cen­tral OSP, se­ face apelul şi... identi­ficarea concurenţilor. A fost un bun prilej pentru noi — şi acum pentru dv. — de a cunoşte pe cei 16 fina­lişti, vârfurile unei uriaşe competi­ţii de mase, care a antrenat, după cum­ se ştie, peste 100.000 de parti­cipanţi. Iată-i, în ordine alfabetică: 1. BECULESCU LULA (OLT) Are 22 ani. Locueşte la ţară, în corn. tob­ăneşti (Olt). A cucerit toate cele 5 partide susţinute în cadrul campionatu­lui regional de la Craiova, după ce luase parte la întrecerile judeţene, ca repre­zentantă a tineretului sătesc. 2. BODNARIUC LUCIA (RĂDĂUŢI) Are 16 ani şi este elevă în clasa IX la liceul teoretic din Rădăuţi. II plac trate sporturie şi unele din ele le prac­tică chiar cu succes. Recent, concurând in cadrul şcoalei, la prima fază a Cupei Tineretului Muncitor, a ieşit învingă­toare la săriturile în înălţime şi lungi­me, reuşind respectiv 1,25 m. şi 3,30 m. O pasionează, de asemenea, tenisul de masă, deşi se află încă la a. b. c.-ul a­­cestei discipline sportive. De­ altfel, nici şahul nu-l joacă de prea multă vreme, dar se strădueşte să pătrundă cât mai adânc în tainele jocului de şah, citind cărţi de teorie şi învăţând mereu. 3. CÂMPEANU EUGENIA (PRAHOVA) Are 21 ani şi e fiica unui zidar din Ploeşti. I-a plăcut dactilografia şi a în­văţat-o, câştigându-şi acum existenţa ca funcţionară. Este o pasionată a şahului, căruia îi consacră aproape întreg timpul ei liber. De­ altfel, rezultatele s’au văzut. Jack Berar­iu (Continuare în pa. 3-a, col. 1—2) IMPRESII DELA BACĂU Câte ceva despre cei 16 fi­nal­işti Dela stânga la dreapta: In primul plan: Locvi Clara (Odorhei), Cămpeanu Eugenia (Prahova), Bodnariuc Lucia (Rădăuţi), Traia A­­nişoara (Severin), Iancovi­ci Ana (Tecuci), Tarapanov Maria (Co­­vurlui) şi Szatmári Ioanda (Satu Mare). In planul al doilea: Nede­­lescu Petre (Argeş), Schwartfeld Alfred (Bacău), Persoiu Lucian (Ialomiţa), panterer Robert (Timiş), Greban Iosef (Satu Mare), Petro­­vanu Dan (Iaşi), Codreacu Theodosie (Dolj) şi Şuteu Mircea (Târ­nava Mică). D­UMINICĂ, ETAPĂ REDUSĂ IN DIVIZIA A Două ma­churi cuplate la Bucu­reşti şi unul la Timişoara Datorită faptului că footballul di­vizionar face Joi, Vineri şi Sâmbătă demonstraţii în cinstea „CUPEI TI­NERETULUI MUNCITOR“, în câte­va centre din Ardeal, etapa Diviziei Naţionale A de Duminică a suferit modificări. Programul aşa cum a fost alcătuit cuprinde doar trei partide dintre ca­re două se vor juca la Bucureşti: PETROLUL—CFR TIMISOARA şi CSC­A — Jiul iar unul în provincie şi anume: CSUT — Gaz Metan, la Timişoara. Deci, o etapă incomplectă urmând ca celelalte jocuri care erau progra­mate Duminica aceasta să se dispu­te la o dată care va fi stabilită ul­terior. Şi aşa, înjumătăţită, etapa prezin­tă aspecte interesante mai ales prin prisma clasamentului. Sunt jocuri care pot avea, prin rezultatele lor, repercusiuni asupra poziţiilor echi­pelor. Adică, pot contribui la unele limpeziri în clasament. In ce priveşte matchurile din Bucureşti, acestea se vor disputa în program cuplat, probabil pe Stadio­nul din Giuleşti, in ordinea urmă­toare: Ora 15.30: CSCA — Jiul (2-2). Ora 17.30: Petrolul—CFRT (1­ 0) La Timişoara, în deschidere la CSUT — Gaz Metan (0:2) se va juca partida divizionară B CAM­T — CFR Oradea. S­untem în preajma unui even­i­­ment sportiv, de importanţă pentru sportul din RPR, în ge­neral, şi în special pentru sporturile mecanice. Este vorba de MARELE PREMIU AL REPUBLICII POPULARE RO­MÂNE, competiţie internaţională, în care alergătorii noştri sunt chemaţi să-şi verifice posibilităţile şi valoarea alături de motocicliştii străini CÂND SOSESC OASPEŢII In ziarul nostru de ieri, am publicat lista concurenţ­or şi oficialilor maghiari şi polonezi care şi-au anunţat partici­parea la competiţia de Duminică. Tot ieri s-au primit ştiri telefonice la FRAM de la federaţiile­­ medo Cidiste ale acestor două ţări asupra zilei când vor sosi în ţară. Astfel, forul maghiar a anunţat că alergătorii anunţaţi vor trece punctul de frontieră Episcopia Bihorului. Joi di­mineaţă la orele 6. Aceştia vor sosi cu un autobuz special pentru astfel de de­plasări. Alergătorii polonezi vor sosi în cursul zilei de Vineri cu trenul pe ruta Varşovia—Budapesta—Bucureşti. Sosind abia Vineri nu vor putea fi prezent de­cât­­ antrenamentul de Sâmbătă dimi­neaţă. Ambele echipe de alergători vor fi întâmpinate de delegaţi ai OSP, precum şi de reprezentanţii FRAM. Din ziarele şi revistele străine, de specialitate, numele alergătorilor ma­ghiari şi polonzi ce vor lua startul ală­turi d­e alergătorii noştri Duminică 5 Iunie, se desprind multe lucruri bune despre oaspeţi Astfel, în afara faptului că posedă maşini puternice şi sunt aşii sportului cu motor, posedă şi calităţi tehnice , tactice superioare. Aşa fiind, sarcina motociclişt­lor no­ştri, alături de aceşti valoroşi alergători unguri şi polonezi, va fi destul de difi­cilă Duminică. LISTA ÎNSCRIŞILOR ROMÂNI Până la termenul fixat, s’au înscris următorii alergători români (nu sunt cuprinşi doi alergători care n’au in­dicat nici marca maşinei şi nici ca­pacitatea) : CATEGORIA 250 CMC. SPORT 1. Dum­itrescu Anton — T. W. N. (M.C. Buzău); 2. Achile Cristescu — Rudge (A.S. Meseriașul); 3. Nicu St’­­fan — Standard — (RATA); 4. Ben­­ghe Const. — Stokc — (Godeanu); 5. Traian Matei — T.W.N. (A.S. Me­­seriașul); 6. Ion Sanduiescu — BSA (CFR); 7. Armand Vrânceanu — (C. v.R.); 8. Savu Nicolae — BSA (CFR); 9. Barză Nicolae — Jawa (Dinamo); 10 Murgescu Gheorghe — Dinamo (Dinamo); 11. Olarin Ion — Jawa (Di­namo); 12. Zdrinca Gh. Jawa (Dina­­mo); 13. Iordănescu Anton — Jawa (Dinamo); 14. Niculici Dumitru (RA­­ TA); 15. Beajdian Klrkor (RATA); ^CATEGORIA 350 CMC. SPORT~ 1. Sărățeanu Mihai — Matchlless — (Godeanu); 2. Sădeanu Nicolae — Triumph — (CSCA); 3. Gheorghe Ba­­dea — TWN (AS Meseriaşul); 4. Po­­pescu Nicolae — Victoria — (Flacăra Roşie); 5. Armeana Petre — (AS Me­seriaşul); 6. Ion Craioveanu — Zun­­dapp (Sind. Constructori); 7. Bogd­a Florian — Victoria (Triorul); 8. Som­­io Emeric — NSU — (Sind. Transp. Timişoara); 9. pascoto — (Sind. Tran­sport. Timişoara). CATEGORIA 350 CMC. CURSE 1. Som­io Emeric — NSU (Sind. Transp. Timişoara). CATEGORIA 500 CMC. SPORT 1. Agathon Walter — BMW (CFR); 2. Boris Rota.ru — NSU (A.S. Mese­riaşul); 3 Ddmhrovschi Vladimir — (Continuare în pag. 3-a, col. 3—4) . «Marele Premiu R.P.R.» MOTOCICLIŞTII MAGHIARI SOSESC JOI, IAR CEI POLONEZI LISTA AL­EGĂTORILOR ROMÂNI ÎNSCRIŞI

Next

/
Thumbnails
Contents