Sportul Popular, septembrie 1949 (Anul 5, nr. 1462-1492)

1949-09-01 / nr. 1462

Fag. 2-a CERCUL DE ŞAH GAZ METAN A CÂŞTIGAT TURNEUL ECHIPELOR MUNCITOREŞTI DIN MEDIAŞ Programul sportiv din cadrul Cu­pei „23 August” a acordat cuvenita importanţă manifestărilor şahiste, ca unele in care muncitorimea se a­­firmă puternic, atât din punct de vedere numeric, cât şi prin nivelul teoretic şi te­hnic al jucătorilor. La Mediaş, 16 cercuri de şah şi-au dis­­putat întâetatea şi anume: ARLUS, Armata, CFR, Dinamo, Distribuţia Gaz Metan, Economia, Gaz Metan, Geamul, Ideal, IRTI, Record, Sone­­min Copşa Mică, Sparta, Teba şi Vitrometan. pentru turul II s-au ca­lificat: ARLVS, CFR, Distribuţia G­­M„ Gaz Metan, Geamul, IRTI, Record şi Vitrometan. Etapa II, a adus prima victorie muncitorilor gazişti care au dispus de echipa text­iştilor de la „Uzinele Vasil Vasilescu” (IRTI). învingăto­rii, Iosif Gherman şi Lupean au a­­rătat că merită victoria, mai ales Gherman obţinând-o in dauna celui mai bun jucător medieşan, Dr. An­drei Davidovits prin bun admirabil sacrificiu de piese. Semifinala ai opus pe ARLUS lui Vitrometan şi Gaz Metan Distri­buţiei. Arlusiştii au trecut greu, dar net, de reprezentanţii fabricii de sticlărie „Zorile Roşii” dar greu a reuşit să se califice şi Gaz Metan. Prin eliminarea micrometaniştilor, problema câştigătorului părea tran­şată definitiv. Dar prin aceiaşi Gher­man şi Lupean, Gaz Metanul acumu­­lează avantajul minim care i-a adus firul de câştigător al competiţiei de şah pentru Cupa „23 August’’ un loc binemeritat în cercurile medieşene de şah. Uniii au atribuit rezultatele, for­mei slabe a adversarilor. IRTI şi ARLUS arătaseră în celelalte serii o formă bună şi deriziune in luptă, iar jucătorii ce compun formaţiile de mai sus au cel puţin, o clasă dea­supra restului participanţilor. Explicaţia stă in munca depusă de cercul „Gaz Metan” pentru ridicarea cadrelor tinere, permanenta preocu­pare pentru îmbunătăţirea gradului de cunoştinţe teoretica a lotului cu­prins in care, organizând concursuri de casă, şedinţe teoretice, studiul li­teraturii şahiste şi întâlniri inter­secţii şi intercercuri. Acţiunea pozitivă întreprinsă de conducătorii sportivi din Sindicatul „Gaz Metan” s-a răsfrânt in câmpul sportului, atât prin numărul masiv de şahişti începători (cca. 30, pe lângă 35 avansaţi), prin performan­­ţa obţinută în cinstea zilei de 23 August „locul 1” cât şi prin valoa­rea dovedită de jucătorii grupării respective. Pe când toate celelalte echipe au utilizat in întreg turneul aceiaşi şahişti, gaziştii au întrebu­inţat alţii noul. Singur Iosif Gher­­man a jucat în toate cele 4 dispute, restul lotului fiind schimbat de la joc la joc, permiţând astfel verifi­carea şi evidenţierea tov.: Ioan Che­­laru, Sabin Albu, Lupşan Cornel, Andrei Blasko, Nicolae Chişu şi Şte­fan Mureşan. Asemenea exemple trebue să preocupe şi restul cercuri­lor muncitoreşti de şah şi să le apli­­ce practic, asigurând progresul şa­hului în întreprinderile industriale. VASILE DUMITRESCU coresp. voluntar Concursuri de şah organizate de cercurile ARLUS Cercul de şah ARLUS a organizat un concurs de şah, la care au fost invitaţi să participe tineri şahişti reprezentând cercurile existente în întreprinderile Industriale ale Ora­şului. Astfel, cercul IITROMETAN a fost reprezentat prin tov. Iosif Mo­­ravcsek, Ioan Hügel, Stelian Maria şi Iosif Covaci; GAZ METAN prin tov. Iosif Gherman; SFP ECONO­­MIA prin tovarăşul Ioan Smădu; SIND. ALIMENTAR prin tov. Chiri­­la; DRUM NOU prin tov. Gheorghe Tomescu; RECORD prin tov. Ale­xandru Popp; GEAMUL prin tov. Vasile Dumitraşcu şi cercul ARLUS prin tov. Mihail Tănase. Partidele au fost foarte strânse, dată fiind apropierea valorică a ju­cătorilor și grija pentru o comporta­re cât mai bună. Clasamentul final este următorul: 1) Mihail Tănase, 9 puncte; 2) Io­sif Moravcsek, 9 puncte; 3) Vasiie Dumitraşcu, 6 puncte; 4) Stellar, Manta, 6 puncte; 5) Iosif Gherman, 5 și jum. puncte; 6) Chirilă, 5 punc­te; 7) Ioan Smădu, 5 puncte; 8) Gh. Tomescu, 4 puncte; 9) Alexandru Popp, 2 puncte; 10) Ioan Hügel, 2 puncte și 11) Iosif Covaci, 1 și jum. puncte. TIN­­ETUL DIN COM. GIURGITA (JUD. DOLJ) SI-A ALCĂTUIT UN CLUB SPORTIV O Comună in care sportul a por­nit pe drumul afirmării este Giurgiţa din Jud. Dolj, plasa Bâr­ca. In acest sat, nu demult tinerii muncitori, elevi, plugari şi militari şi-au înfiinţat o echpă de fotbal care activează sub denumirea de „Şoimii” Această echipă formată din elemente tinere, pentru inceput se prezintă destul de bine.­­ In jocurile amicale susţinute până acum, a obţinut următoarele rezul­tate: 1—1 şi 3—5 cu Barca şi 1—1 cu Măceşii. In­formaţia Giurgiţei găsim nume­roase elemente ridicate din rândul ţărănimii muncitoare. Astfel, interii Veleanu şi Mitrică, stoperul Ion An­­ghel, centrul înaintaş Nae Dan şi Gigi Popescu etc. sunt elementele cele mai bune. De asemenea, gruparea are o echi­pă de juniori. Pe lângă secţia de fotbal la Giur­­giţa activează şi secţiile de volei, at­letism, şi tenis de masă. Voleiul este disciplina care se află situată pe aceeaşi treaptă cu fotbalul. In jocuri amicale, a dispus cu 2—0 de comuna Curmătura şi 3—0 de comuna Barca. T­ineretul din Giurgiţa este dor­nic de a practica tenisul de masă, insă lipsesc mingile necesare. La concursul organizat pe comună s’au remarcat Marin Călu­­găru, Doina Iliescu şi Mioara Ilie­scu. Ca atletism, primul pas s’a făcut cu ocazia campionatelor de plasă CTM în care s’au evidenţiat o serie de elemente cu Ireale calităţi. Din lipsa unui teren amenajat şi a materialei­­ sportive atletismul nu a luat încă o suficientă desvoltare. C. SAVU coresponden • SLATINA. — Comitetul Judeţean In localitate o întâlnire de tenis de masă pentru Cultură Fizică şi Sport, a luat intre echipele Sindicatului Salariaţilor iniţiativa de a incepe lucrările pentru din Comerţ şi Cooperaţie — Bacău şi repararea si amenajarea sălii de sport Hârtia — Piatra Neamţ, existentă în acest oraş,­­ care nu mo- , . , j _ ea băcăoana­­mentul de faţă nu mai corespunde ce- s / , „ rinţelor a *nvins *a Piatra Neamţ cu 5-2. Tineretul local a răspuns cu entuziasm • SASCUT. — Pe lângă Sindicatul . . . ... * Alimentar a luat flinta gruparea sportiva la chemarea ce i-a fost adresata pentru siretu, pânâ în prezent aceasta grupa, a munci voluntar.­re şi-a afiliat la federaţiile respective . In comuna Comani-Olt, s-a format următoarele secţii: volei, handbal, şah de curând un club sportiv. El aparţine şi tenis de masă. Lipsa unui teren de Sindicatului Agricol — şi pentru început sport va fi în curând remediată, — căci va activa cu următoarele secţii: fotbal, prin muncă voluntară salariaţi fabricii fiolei şi atletism­ de zahăr „Sascut” au pornit să-şi con­g BACĂU. — Dumincă se va disputa stru­iască un stadion. . SPORTUL POPULAR íí;^:rs:s::ssssr::s^u:vvi!"“­!£■■■' JS «r—1«'—ir-T(işp—>íhi»mh I liSr/fir£ i5 i? / & fr & A> YTM |vr JESIt* Li J fa prAf ft" aai'flSS Kf Ari. .«bl .bp A -ai -«■ fái 5r«iiu El i*’JBIIRBhir ilIIBIBIimtflIPBlfllIHH |m .amaaimaa 2ÜAHBIIST ALTE REZULTATE DIN ŢARĂ Deşi au trecut atâtea zile de la des­făşurarea competiţiilor „Cupei 23 Au­gust“, totuş corespondenţele primit din provincie nu mai contenesc. S vede clar succesul de care s-a bucura această cupă, entuziasmul cu care iată patru oraşe în care sportul a început odată cu marile concursuri pop­ulare. Manifestarile desfăşurate cu ocazia zilei de 23 August au dovedit, că tineretul nostru deşi angrenat în sport, de puţină vreme, a reuşit să progreseze şi să-şi însuşească temeinic cunoştinţele tehnice. CARACAL: In localitate manifesta­ţiile au ţinut două zile şi au dat ur­­mătoarele rezultate: ZIUA 1 ŞAH: Steaua Roşie — CFR Caracal 5—0; C. S. Armata — Sind. Mixt Ali­mentar 2—2; Steaua Roşie — Dinamo 4—0. TENIS DE MASA: Steaua Roşie — CFR Caracal 5—1; C. S­. Armata —­­Sindicatul Mixt Alimentar 4—0; Steaua Roşie — Dinamo 4—0. VOLEI: CFR Caracal — Steaua Ro­­şie 15—6, 15—12. C. S. Armata — Sindicatul Mixt Alimentar 15—9, 15—9 FOTBAL: CFR Caracal — Steaua Roșie 0—3. Sindicatul Mixt Alimentar. C. S. Armata 5—1. ZIUA U SAH: Sind. Mixt Alimentar — CFR Caracal 2—0. TENIS DE MASA: Sind. Mixt. Ali­mentar — CFR 2—0. VOLEI: C. S. Armata — Dinamo Miliţia 2—1. FOTBAL: Sind. Mixt Alimentar — CFR 3-0. HUŞI S-au înregistrat următoarele rezul­­tate: Tenis de masă: A. S. Progresii (Fi­­sterman Theodor 2v, Steinbe Hera 2v, Rubinstein Miron lv,); A. S. Ar­­mata (Mic Gavril lv, Popescu Ion Ov, Pal Ignatiu Ov)­­ 5—1, ŞAH, A. S. Progresul — A. S. Ar­mata 7—2. CICLISM­: Pe un traseu de trei km, reprezentanţii grupărilor A. S. Armata. A. S. Progresul şi-au disputat intie­­tatea. Victoria a revenit ostaşului Do­­can Ion, la locul doi s-a clasat Stru­­lescu Armand un tânăr de 15 ani la o distanță de 10 m. de primul clasat, după ce a suferit o pană la bicicletă. In urma acestor competiţii clasamen­­tul „Cupei 23 August“ este următorul: 1. A. S. Progresul. 45 puncte. 2. A. S. Armata 40 puncte BARLAD Concursurile au continuat si Miercuri cu tot timpul nefavorabil. Inregistrân­­du se următoarele rezultate: TENIS DE MASA La tenis de masă au participat a fost primită, fapte care dovedesc că sportivii noştri ştiu­­ cinstească aşa cum se cuvine ziua eliberării noastre de sub jugul fascist. Continuăm a da rezultatele primite, grupări iar în finală s-au calificat Di­­namo şi A. S. Armata, prima eşind câştigătoare. HANDBAL La Handbal au fost programate două jocuri dar grupările nu şi-au ţinut an­gajamentul şi nu s‘au prezentat pe teren. VOLEI Dintre 5 echipe participante la băeţi, s‘au calificat pentru jocurile finale e­­chipele Dinamo și CFR prima câști­gând cu 2—0. FOTBAL In cadrul semifinalelor 23 August la fotbal s-au înregistrat următoarele re­­zultate: Gloria F. P. — A. S. Ghidigeni 1—1 (1-1), A. S. Ghidigeni — A. S. Dinamo 1—3 (1—0). După punctajul realizat Gruparea Dinamo a câștigat Cupa 23 August ur­­mată de Clubul Armata. SLATINA Rezultate tehnice: GRENADA: Cârloganu D.tru. 53 m. SULIȚA: Argeșeanu Gh. A. S. M. 33 m. DISC: Cărloganu D-tru ASM 1 28,35 m INALTIM­E: Mereanu Emil ASM 1,60 m. 100 m. PLAT: Iliescu D.tru ASM II 6/10. VOLEI: Muncitorul — AS Armata 3-5. HASIDBAL: Sc. Technică Agr.—AS Muncitorul 3—2. FOTBAL: AS Muncitorul — ICD Olt 3-2 (0—2). Cupa 23 August la tenis şi la şah, a fost câştigată de gruparea AS Mun­citorul. Triplu salt: 1. Fabian Simion Uz, Electrică 11.70 m. Lungime băeţi: 1. Fabian Simion Uz. Electrică 5.77 m. Grenadă băeţi: 1. Pleşa Ovidiu CFR 50.22 m. Disc băeţi: 1. Bindea Teodor Din. 29.35 m­. Greutate băeţi Din. 8.53 m. Ştafetă băeţi: 4x100 m.: 1. CFR (Gro­bei, Mike, Rogojan, Nevinglovszki, 50 sec. 06. 8X4X2X100 m: 1. Dinamo (Ciuvică, David, Gălescu, David) 52.05 sec. 80 m. plat fete: 1. Aggo Jolanda SMB 11.9 sec. 500 m. plat fete: 1. Rob Josefina SM'B 2 min. 04 sec. înălțime fete: 1. Székely Ecaterina CFR 125 cm. Greutate fete: 1. Székely Ecaterina CFR 7,35 m. Disc fete: 1. Strebeli Margareta Sind, mixte 18.60 m. Suliță fete: 1. Sirkuli Judita SMB 14.75 m. Lungime fete: 1—2. Agyo Jolanda SM­B 4.00 m. 1—2. Szerző Eva SMB 4.00 m. Stafete: 4x100: 1. SMB (Agyo— M­arkuli—Bacal—Szerző) 1 min. 03 s. 4x3x2x100 m.: 1. SMB (Agyo — Markuli—Bacal—Szerző, TENIS DE MASA Sala Scolii .Terchru­de miniere. Au participat 18 echipe. 1. SMB (Galambos, Harmati, Kovács J., Stof Oscar). 2. Dinamo (Hangai, Gălescu, Sarud­, Lőcse). 3. Sind, mixte (Foeldes, Ferenc, Pap, Varga). 4. Topitor (Trufan, Borcutean, Rich­ter). 1. SMB (Sziklai, Pomârleanu, Sveng­­hoffer, Sziklai Margareta), 5 cartușe efect, 3 probe, 122 puncte. 2. Dinamo (Jenăsel, Jonescu, Nico­­lae, Tobias Charlotta) 117 puncte. 3. CFR (Fok, Toderița, Rákosi, Markiusy Judi­ta) 103 puncte. 4. Sind, mixte (M­iga T., Moga J, Krajkar St.) 83 puncte. CICLISM 1. Dinamo (Florea, Volna, Csilik) 12 puncte. 2. Topitor (Kunyak) 6 puncte. 3. SMB (Pop) 2 puncte. 1M­OT Băe­f­: 1. SMB (Lengyel, Birkner, Pongrác J., Pongrác Z, Fried, Tar) 40 puncte. 2. Dealul Crucii (Javorski, Fridrics­­ko, Dan) 30 puncte. 3. Dinamo (Stan, Linca, Diaconescu, Stănescu, Paraipan, Stârc) 20 puncte. CLASAMENTUL GENERAL SE PREZINTĂ ASTFEL: K­mot­­ete: 1. SMB (Fekete—Rob). 20 puncte. Atletism băeţi: 1. CFR 45 puncte. 2. Dinamo 38 puncte. 3. SMB 13 puncte. 4. Uz. Electrică 10 puncte. Atletism fete: 1. SMB 35 puncte. 2. CFR 16 puncte. 3. Sind. mixte II puncte. Handbal băeţi: 1. CFR. 2. Dinamo. 3. SMB. Handbal fete: I. ■iFR. 2. Sind. mixt. REZULTATELE DELA CARACAL, HUSI, BÂRLAD, ŞI SLATINA TIR CONCURSURI POLISPORTIVE LA BAIA MARE La Baia Mare, competiţiile pentru „Cupa 23 August“ au cunoscut un succes deosebit. Sute de tineri din fa­bricile şi şcolile băimărene şi-au ma­nifestat dragostea şi entuziasmul pen­­tru Ziua Eliberării Naţionale a ţării noastre. Arenele de fotbal, bazinul de trnot, sălile de sport precum şi străzile ora­şului au fost populate de sute de par­ticipanţi­­şi mii de spectatori. Iată rezultatele înregistrate la atle­tism, tenis de masă, tir, ciclism, tr­not, şi handbal. ATLETISM 100 m. plat băeţi: 1. Nevinglovszki Vitali CFR 11.9 sec. 400 m. plat băeţi: 1. Grobei Virgil CFR 59.1 sec. 800 m. plat băeţi: 1. Diaconescu I de Dinamo 2 min. 25.6 sec. 1500 m. plat băeţi: 1. Apáti Carol CFR 4 min. 49.8 sec. 3000 m. plat băeţi: 1. Apáti Carol CFR 10 min. 19.6 sec. MAI MULTA GRIJA PENTRU SPORT IN ORASUL CARACAL Unul din sporturile pe care Cupa Tineretuilui Muncitor avea menirea să-l popularizeze in rândul maselor muncitoare a fost şi gimnastica. In majoritatea locurilor acest sport a pornit pe drumul desvoltării sale, cucerind masele. Nu acelaş lucru se poate spune des­­pre oraşul Caracal. Mobilizarea ce s’a făcut in preajma C.T.M. a fost insuficientă. Dovadă concretă, că la această competiţie, din tot oraşul n’au participat decât două echipe, care nu au fost nici mă*­car pregătite atent. Se impunea ca după terminarea C.T.M. — să se ducă în această di­recţie o activitate intensă pentru a se remedia lipsurile. Districtul de specialitate nu a în­treprins nimic, menţinându-se pe o poziţie cu totul dăunătoare, populari­zării gimnasticii. Nici cluburile nu au făcut notă a­­parte. Singurul,,Sindicatul Funcţionarilor din Comerţ şi Cooperaţie” a acordat intir’o vreme o atenţie mai mare ace­stui sport. S’a angajat un profesor de educaţie fizică, s’a cumpărat mate­rial, şi s’a început astfel să se predea gimnastica printre salariaţii acestui sindicat. Dar de unde participarea la primele lecţii, a fost numeroasă, mai apoi nu­mărul a scăzut zi de zi, până când nu a mai venit nimeni. Resortul sportiv nu a luat nicio măsură pentru înlăturarea acestei situaţii. Nici în şcolile din localitate gim­nasticii nu i s-a acordat atenţia pe care o merită. Astfel la liceul de fete, unde se a­­flă o sală înzestrată cu materialele necesare practicării acestui sport, di­­recţiunea şcoalei nu dă voie nimănui să se antreneze. Mai mult chiar de curând, această sală, — singura de altfel in tot ora­şul, — a fost transformată în... re­staurant. Comitetului Judeţene­ pentru Cul­tură Fizică şi Sport, — 1] revine sar­­cina să intervină pe lângă Comitetu Provizoriu pentru a se reveni asupra acestei măsuri — care este în contra­­dicţie cu Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. — asupra proble­mei stimulării şi desvoltării continui a culturii fizice şi sportului. Deasemenea este necesar să si treacă la reorganizarea districtului di specialitate, care s'a dovedit Inactiv Totodată, trebuie să se treacă la o intensă muncă de lămurire asupra importanţei gimnasticii, d­in clubur­­i sindicate, care până acum nu s’au preocupat de popularizarea acestu sport, — fapt ce a determinat, ca, — deşi sunt secţii de gimnastică la ma­joritatea grupărilor, — acestea să nu existe decât pe hârtie, neavând niciun gimnast. POPESCU ION corespondent Ziarul nostru cau­tă corespondenţi în următoarele locali­tăţi: Ploeşti, Sf. Gheorghe, Galaţi, Mo­­reni, Piatra Neamţ, Câmpia Turzii, Hune­doara şi Odorhei. Doritorii se­­vor a­­dresa Judeţenelor Co­mitetului pentru Cul­tură Fizică şi Sport din oraşul respectiv, pentru a fi acceptaţi şi confirmaţi. Totodată, li se atra­ge atenţiunea tuturor corespondenţilor din provincie că sunt da­tori să informeze zia­rul la timp despre orice activitate spor­tivă. INAUGURAREA STADIONULUI C.A.M. DELA CLUJ Anul acesta campania de construc­­ii de terenuri sportive, a fost in­tensă. Cu excepţia câtorva localităţi unde nu s’a înţeles încă necesitatea acestor construcţii şi nu s'a activat destul, în restul ţării, în marile centre industriale ca şi in satele de­părtate, s’au prestat zeci şi sute de ore de muncă voluntară, pentru a se construi cât mai multe şi mai bune terenuri sportive. N’a fost lăsat nici un prilej pentru a se înteţi această campanie. Cupa Tineretului Munci­­tor şi sărbătorirea zilei de 23 August au fost prilejuri minunate pentru a­ceste construcţii, a căror importanţă s subliniată în Hotărîrea Biroului Politic al C. C. al PMR. Muncitorii de la CAM din Cluj au prestat 10­ 000 de ore de muncă vo­luntară, pentru a-şi amenaja un te­ren sportiv, a cărui inaugurare a avut loc in ziua de 23 August , în cadrul unei frumoase serbări. Au fost inaugurate terenul de tenis, groapa de sărituri şi o pistă de atle­tism, mai fiind încă în construcţie terenul de handbal, de volei şi de baschet. I Sportivul Donea Petre,­strungar la Întreprinderile «Metalurgica»-Bacău a fost decorat cu «Medalia Muncii» Printre muncitorii din oraşul şi judeţul Bacău, care cu ocazia ani­versării a cinci ani de la eliberarea ţării noastre de către glorioasele Ar­mate Sovietice, au fost răsplătiţi pentru munca depusă a fost şi tânărul Donea Petre de la fabrica „Metalurgica” Bacău. Donea Petre,­­ conştient de importanţa împlinirii şi depăşirii Planu­lui de Stat, a depus toate eforturile pentru a deveni fruntaş in muncă. De nenumărate ori a fost evidenţiat pentru depăşirea normelor, pen­tru inovaţii şi buna întreţinere a maşinilor. Meritele lui au fost răsplătite, căci Donea Petre a fost decorat cu „Medalia Muncii”. . Acest tânăr este in acelaş timp şi un bun sportiv. Conştient de importanţa acestui factor de educaţie care este spor­tul, — mijloc de întărire fizică şi morală, — el practică voleiul şi fot­balul, jucând in primele echipe ale grupării Metalochimie. De curând a început să se antreneze şi la atletism, dovedind că posedă suficient talent. Şi-a luat angajamentul să continue cu şi mai multă râvnă lupta pen­tru întărirea regimului de democraţie populară, şi să nu uite nicio clipă sportul care l-a ajutat atât de mult în munca pentru Îndeplinirea şi depăşirea normelor. OCTAV DIMITRIU corespondent si SIE Iată-l pe muncito­rul sportiv Donea Petre, de la între­prinderile „Meta­­lurgica‘‘ lucrând la strung FRUMOASA COMPORTARE A SPORTIVILOR GRUPĂRII «DINAMO»-ARAD LA CAMPIONATELE GRĂNICERILOR DE LA BUCUREŞTI Acum câteva zile la Bucureşti a avut loc un mare concurs polisportiv intre grupările de grăniceri­, la care au participat şi reprezentanţii ora­­şului nostru prin gruparea Dinamo Arad. Sportivii Aradului au concurat la trei probe: fotbal, volei şi atletism, reuşind să obţină rezultate cât se poate de frumoase in special la at­letism — baza sportului în această grupare — und­e prin sit. IMarcu Oc­­tavian a ocupat locurile întâiu la 100 m. plat şi la săritura in lungime Deasemeni s’a clasat la locul doi la 1500 m. prin pit. Bulumac Haralam­­bie și locul III la ştafeta balcanică cu echipa: pit. Bulumac Haralambie, frt. Dimitrie loan, slt. Marcu Octa­­vian si sold. Benea Puiu. La ștafeta 4x100 m., s'a situat pe locul 4, cu e­­chipa: serg. maj. Ionescu Petre, sol­dat Enea Puiu, slt. Marcu Octa­­vian şi cap. Groza loan, iar la disc la locul cinci prin sold. Raduţă Du­mitru. Deasemeni la săritura in inălţime a ocupat locul cinci prin frt. Trifănescu loan care a atins 1,50 to. In clasamentul general Dinamo A­­rad s’a clasat la locul patru, după Braila, Baia Mare şi Bucureşti, în urmă Oradea, T. Severin şi Iaşi. Concursurile de la Bucureşti, au în­semnat un pas înainte făcut pentru realizarea sportului de masă, şi au arătat nivelul ridicat al sportivilor armatei. Comportarea reprezentanţilor gru­pării Dinamo din Arad, este cu a­­tât mai meritorie, cu cât au avut de întâlnit o serie de sportivi ridi­caţi din punct de vedere tehnic. Această grupare — la care se acti­vează serios — va fi un adversar re­dutabil pentru celelalte echipe loca­le şi aşteptăm ocazia de a vedea la lucru sportivii de la Dinamo Arad in compania celorlalți sportivi ai ora­șului. in judeţul Severin in faza întâia a campionatului popular de nataţie au participat 2057 tineri In judeţul Severin campionatul popu­lar de nataţie nu a mobilizat întreg ti­neretul muncitor de la oraşe şi sate. Mo­bilizarea a fost făcută slab. Participarea tineretului din fabrici este foarte redu­să şi în special a elementului femenin. Dacă mobilizarea la oraşe n’a fost reuşită, putem afirma că cea dela sate şi-a atins scopul. Tineretul muncitor de la sate plin de însufleţire s’a prezentat un mare număr. Sindicatele n’au dat mare ajutor la mobilizarea tineretului, dând astfel do­vadă de lipsă de interes pentru campio­natul popular de nataţie. In viitor, colaborarea dintre organiza­ţiile de mase trebue să fie mai strânsă. Cu toate acestea s’au făcut mari efor­turi pentru popularizarea acestui con­curs şi până în prezent sunt 2057 par­ticipanţi In județ IATA REZULTATELE TEHNICE ÎNREGISTRATE : 1.T.M. PIONERI, FETE, 87 partici­panți. Cat. II-a: 1. Maier Lotte, 1.04; 2. Bâr­san Vichi, 1.05; 3. Perju Valeria, 1.08.2 Cat. I-a: 1. Barbu Aurora. 31 sec.; 2. Rebreanu Lívia, 33 sec.; 3. Ménesi Ba­­bv. 34.7 sec. U.T.M. PIONERI, BĂIEŢI, 90 parti­cipanți . Cat. II-a: 1. Târziu Gelu, 48.3 sec.; 2. Roth Gheorghe, 48.3 sec.; 3. Gherman Grigore, 52.2 sec.; 4. Stekholcsik David 54.4 sec. Cat. l-a: 1. Mailaender Andrei, 26.5 a.­ 2. Bârsan Aurel, 28.2 sec.; 3. Vancea Marcel, 29.8 sec. ARMATA, 680 participanți: C­S. Armata, Grupa I-a, categoria IV-a: 1. Radu loan, 1.41.2; 2. Marin loan, 2.03; 3. Dinulescu Gheorghe, 2­12.5. Grupa II-a, categoria IV-a: 1. Ungu­reanu Petru, 1.36.2; 2. Tudor Vasie, 1.45; 3. Piatra neagră loan, 1.46.5. DINAMO MAI, 100 participanți: Cat. IV-a: 1. Soos Martin, 1.47; 2 Popovici Vasile, 1.48.3; 3. Lugojan Ma­rin, 1.48.7. MAGAZINUL DE STAT „TIMIȘOA­RA”, 36 participanți: Cat. IV-a: 1. Németh Ioan, 2.02; 2. Juhász Francisc, 2.05; 3. Ciurescu Nicu­laie, 2.07. MAGAZINUL DE STAT „BEGA", 03 participanți: Cat. IV-a: 1. Brudiu Sever, 1.37.8; 2 Berceanu Marin, 1.41.6; 3. Vladu loan 1.42.4. LUGOJ, CARTIER 1, băieţi. Cat. II-a 1. Iaulusz loan, 47.5 sec. 2. Fischer Iosif, 49.5 sec.; 3 Erdelan Victor, 49.6 sec. Cat. IlI-a: 1. Deutsch Nicolaie, 1.25.9. 2. Moise Florian, 1.41. 3. Danubian Dragoş, 1.44. Cat. IV-a: 1. Maldovan G^^an, 1.20.5 2. Erdelan Emeric, 1.21; 3. Popovici Brutus, 1.23.8. LUGOJ, CARTIER I., tete: Cat. 111-a: 1. Munteanu Eva, 2.07.5; 2. Petchen Baby, 2.14.7; 3. Popovici Ve­ronica. Cat. IV-a: 1. Negariu Mana, 1.45.9; 2. Cojereanu Clara, 1.49; 3. Negariu E­milia, 1.52. INDUSTRIA TEXTILA LUGOJ, 87 participanţi: Cat. IlI-a fete: 1. Klepper Hermina, 2.10.5; 2. Csonti Frida, 2.11.3. Cat. Ill-a băieţi: 1. Bihar Andrei 1.39.4; 2. Blum Gheorghe, 1.40. Cat. IV-a băieţi: 1. Perl Miklós, 1.24.7; 2. Ignea Aurel, 1.26.5; 3. Mincic Traian 1.32.6. BĂILE HERCULANE, 60 participanţi, la centrul de înnot Băile­ Herculane: Cat. II-a, băieţi: 1. Samoilă Constan­tin, 42.8; 2. Brezanca Victor, 43.11; 3 Crăciunescu Constantin, 59.8. Cat. III-a băieţi: 1. Sinenei Nicolaie, 1.59.6; 2. Boeran Liviu, 2.32; 3. Velches­cu Mihai. Cat. IV-a, băieţi: 1. Schlier Iosif, 1.27.2; 2. Popovici Octavian, 1.48.5; 3 Achimescu Gheorghe, 1.56.6. Cat. II-a fete: 1. Simon Herta, 55; 2. Holtvander Hilda, 55; 3. Sârbu Lidia, 57. CARANSEBEŞ. Fete junioare, 50 m.: 1. Polatschek E.; 2. Peschka A. Fete senioare, 100 m.: 1. Cristea E­­lena; 2. Reitmaier M. Băieţi juniori, 50 m.: 1. Groza T.; 2. Prohaska E. Băieţi seniori, 100 m.: 1. Drăghici D.; 2. Barbu T.; 3. Mateescu S. CENTRUL DE INNOT BETHAU­SEN: Cat. I-a, băieţi: 1. Németh Heinrich; 2. Harnes Iosif; 3. Knolţ Petru. Cat. II-a, băieţi: 1. Nizner Baltazar; 2. Koşa Andrei; 3. Feier Vendelin. Cat. IlI-a, băieţi: 1. Kravanie An­drei; 2. Gayer Petru; 3. Drăgan Matei. Cat. IV-a, băieţi: 1. Gustaie Octavian; 2. Condurupis Antoniu; 3 Dassinger Bal­tazar. Cat. IlI-a, fete: 1. Lupu Cornelia; 2. Ignea Valeria. 1. LAZAROVICI corespondent SINDICATELE $I GRUPĂRILE DIN FĂGĂRAŞ ACORDĂ O IMPORTANŢĂ PREA MARE FOTBALULUI In oraşul Făgăraş există şapte voleiului Şi din acest motiv ramurile grupări sportive cu secţii afiliate la respective se remarcă printr’o tota­­federaţiile de volei, handbal, şah, lă lipsă de activitate, tenis de masă, baschet, fotbal. Cu Inactivitatea acestor secţii — unii toate că tineretul este dornic de a responsabili sportivi — o justifică face sport, responsabilii sportivi nu prin lipsa de fonduri. Dacă pentru se interesează de aceste discipline fotbal se găsesc suficiente fonduri, sportive, care printr’o repartizare mai justă a Bunăoară la fabrica ENA există acestora nu s’ar putea întreţine şi numai secţia de fotbal, celelalte celelalte secţii, sporturi fiind cu totul necunoscute. Hotărîrea Biroului Politic al C.C. deşi muncitorii de aci ar vrea să al P.M.R. trebue să fie însuşită şi practice şi alte sporturi, tradusă în fapt de către comitetele Pentru Insigna de Polisportiv, res- sportive ale sindicatelor şi ale ra­­ponsabilii sportivi nu au mobilizat bricilor din Făgăraş, tineretul, din acest motiv, numai este o datorie a tuturor conducă­­toarte puţini oameni ai muncii siau­torilor sportivi din Făgăraş, să pot- Prezentat la această competiţie.­nească la o acţiune hotărîtă de eli-Munca de mobilizare, de lămurire minore a lipsurilor pentru a se pu­­a tineretului pentru sporturile de tea­pă şi pe drumul realizărilor şi bază lasă mult de dorit. In majori, contribuindu-se astfel la desvoltarea tatea cazurilor responsabilii sportivi sportului şi la difuzarea lui in fân­­ai sindicatelor şi ai grupărilor nu­durile tineretului muncitor, sunt pătrunşi de importanţa atletis- R. D. mnului, handbalului, nataţiei sau a corespondent Târgu Ocna Pe stadionul oraşului în faţa a peste 1000 de spectatori s-a disputat întâlnirea de footbal Int­e­­rprezen­­tiv­a locuilă şi Şcoala de Planificatori Doftana. După un joc frumos, ce a prilejuit o luptă strânsă pe alocuri presărată cu durităţi, oaspeţii şi-au adjudecat victoria cu 3:2 (1:0). Rezultatul este just,­­ corespun­zând fizionomiei jocului. Au marcat Nagy (2) şi Mandics pentru învingători şi Lambru (2) pen­tru învinşi. învingătorii au prezentat formaţia­, Ghita; Clucerescu; Minca; Mistrea­­nu; Karácsony; Roman; Mazera Mandics; Nagy; Tomiţa; Ceai. In cadrul ceferiadei piticilor, in localitate CER-Piatra Olt, a întâlnit gruparea CFR-Sibiu. Deşi rezultatul a fost 1:1 (1:1),­­ pentru turul următor s-au calificat feroviarii locali, deoarece au prezen­tat o formaţie mai tânără. Jocul spectaculos a placut celor aproape 1000 spectatori. A arbitrat corect de Toncu. CFR-PIATRA OLT: Petre Alexan­dru, Colţatu I, Mănică, Popescu I Suragiu, Dincă, Popescu II, Petres­cu, Colţatu II, Haţieganu, Tudora­­che. CFR-Sibiu: Rădoiu, Falaba, Radu, Spineanu, Dovanciuc, Bercea, Mihu, Martin, Haşegan, Teodor, Ciugulean Lehliu Pe stadionul din localitate s-a dis­putat întâlnirea de fotbal dintre gru­parea gradă S.M.T. şi echipa Minist­terului Sănătăţii. Finalmente victoria a revenit SMT cu scorul de 8:2 (4:0). Au asistat aproape 800 spectotogi. Piatra Olt

Next