Sportul Popular, noiembrie 1949 (Anul 5, nr. 1524-1551)

1949-11-01 / nr. 1524

m& iiPoem® f­esatien 7 Noembrie4* {Antelog*©} L­a prilejul împlinirii a 32 de ani «le la Marea Revoluţie din Octom­­brie, Editura pentru Literatură şi Artă a Uniunii Scriitorilor din­ R. P. R. a tipărit o antologie de nor­me Închinate acestui eveniment ca­re a deschis o nouă eră in istoria omenirii. Volumul tipărit de E. P. L. A e o culegere din producţiile cele mai «ie seamă ale poeţilor noştri, erre m­arţi, prin versurile lor, elanul luptei şi al muncii, slăvind ziua «ie 1 Noembrie şi pe genialii ei făuri­tori Lenin şi Stalin. Simt prezenţi în această cule­­gere: Maria Bănuş, Vlaicu Bârna, Mihai Benne, Radu Boureanu, Marcel Breslaşu, Ben Coriacin, Dan Deştiu, Emil Dorian, Alihu Drigo­­mir, Efraim Buricovici, Eugen Io­­lsteanu, elisabeta Luca, Ioanc­eta Diteanu, Miro­i Paraschivescu,­­Şte­fan Popesc, Veronica Porpmi­ci­, Ion Serebreanu, Radu Titulescu, Virgil feom­orescu, K. Toma și PVD. rtr. Tom­p*. Farjea are 04 de pagini și 50 de­ lei. CALENDAR SPORTIV * ftftARŢt 1 WO EIMÖRSE Football COMPETITIA DISTRICTUALA DE TOAMNA gt«l» «• T«*tH«ndo teza» Dudestt w» l*. MOB. Naţională - Spirt Rahova. ţe­se» T«rd» or» 15. pu. Româniaid — Mane» Textilă, teren FN­. Românească or» II. A­viaţi» II — Făeli», teren Bonaparte or* 15. IZSPTÎ II — Mln învăţământului te­ren PTT or» V. Min. Sănătăţii — MS». Artelor, teren CAM ora IS. Pitenix — Sovconstrucţi», tere» Sta­dion or» 15. Cooperaţi» C. I. Lemnului teren Cotentina or» 15. Com rar Oitur — Sind. Com. Exterior teren NFS or» 15. MIERCURI 2 NOEMBRIE Football COMPETITIA DISTRICTUALA DF TOAMNA Bato*» - UCR, teren. Dude»« ora 15. Anto CFR - Gri­vi­t» CFR, teren Bt­ruin­a ora 15. Tipograful — Semânâtosres, teren Tterda ora 16. Meseria?«! — Izvorul, teren FN­ »** îitânească, ore 15. Dâmboviţ» - C. I Lonel, teren PST ora 13. Talpa — Codeanu, teren ACSA ora 69 Dinamo II - MAN. teren Linăriri ora 15. Min. industriei Glucoaa, tere« Bo­naparte ora 18 Dinamo IV — L O. T„ teren Stadion ora la Alimentar» - Radio Popular, term Colentina ora 15 Imprimeriile R I« — C. A M. Belve­dere. teren CAM ora 15. Ind Berel - MAT., teren Militari ora 15 N F. N. -r An­» to ral, Sere® NFB ora 15. Ace* — Competrol ÎL teren Bftseaa» ora 15. Popica CUPA I NOEMRRIE ARENA PTT or» 18.15 83 Anguat ~ Arte Grafice ora 18.15 Justiţia — L»mt norul •• După concursul de Duminică,,. Feniru » sârb&tori Săptămâna Prla­ceniei Romina-Sovietice, luptătorii din Capital» ■’»« iotâlnic în cadrul unui educnre, Sftmbită »I Duminicl Acest concurs » fost un adevârat ase­­ces p® oare* degvnlt&ril Suptelor I» vol prin numărul mare de luptători c*re a» participat Dar sunt câteva considerati­on­i de făcut, pentru a lămuri unele confuzii care s’au creat. In întâlnirea dintre cei de! luptători de categoria grea 81,RANI (Dinamói |l DORI­­RIJAD (C. S­­.). Surant­a in trebuinţa!­ana din acţiunile sale cele mai eficace. Această acţiune constă din­­trio învârtire a adversarului intr’o par­te si apoi culoare» lui I* pământ prin­­tr’o felnii de corp executats la salte*. Dar in executare» aceste! feinte. Sura­'ll este aşezat iatr'un pod pe cap aproa­pe de poziţia de tu? Când el a făcut *a ceastă manevră la concurs, mul­t dintre spectatori au început să vocifereze pre­tinzând tus. în favoarea­ lui Dorn Eliad Regulamentul vorbeşte foarte clar in această privinţă: atunci când unul din combatanţi este chiar numai pentru o secundă cu ambii umeri la podea la a­celaşi elan, el este declarat învins. Dar Surani nu a fost nici un moment la a­­ceastă poziţie. Se paste să se fi părut unora dintre spectatori că e! a fost tus dar arbitrul a procedat perfect just a­­tunci când nu s’a lăsat influenţat de spectatori. Spectatorii ar trebui să iafă seama că un arbitru — făcând abstrac­to că este mai bun cunoscător al regulamentului — este şi mai aproape de luptători şi deci vede cel mai bun* car* este poziţia lor. e fc. — eESZESO^ ştiut • Miercuri la ora 17, va avea loc la Comitetul Judeţean Ilfov, pentru Cultură Fizică şi Sport, 0 şedinţă cu responsabilii şi constru­ctori sediilor dip aeromodelism din Os­­pitală. Prezența este obligatorie. VAGINA s­m Performanţe promiţătoare la concursurile din ţară în săptămâna care a trecut activita- concursuri de atletism, rezultatele fiind tar atletică a mai folosit o ocazie să imreţi mai bune, se manifeste în acest sezon şi astfel in­iţi multe centre de pe întreg cuprinsul Ati­ţii clubului Dinamo ca şi atleţii ţării au avut loc concursuri. Peste tot şi artele din cadrele I.E.F.-ului s­au rezultate­ au fost bune, marcând pro- deplsat Duminică la Râmnicul Vâlcea greşul făcut în acest sezon atât din pentru a partcipa la serbările care au punct de vedere tehnic cât şi din punct avut loc cu prilejul aniversării a zece de vedete al participării, care a fost a ff de activitate spor­ti­vă a Liceului numeroasă. Teoretic din localitate. Cu această o­cazie ei au participat la un concurs de * atletism, făcând o frumoasă propagan-SttoiMfâ după amiază ne Stadionul « a‘*st sP°rt »' .r,^i:,ândc,cfle’ Republcii at e.i din lotul național pre- p^-?,rman*? t1 4 5 6 7 8 9.1"1)6' ♦ * »i.F il^o cum și cei de c te got ia i-a, aflători In s r s *' p%" salt 13.8 Capitală, «u V st inv tați ia un concurs «V c,fr* ***** ^ună care demonstrează ae către Comisia Centrală de Atletism. f,,ima «wn» a atletutu- Proba de arun. concursul a început cu desfășurarea «rea cinului AAL« o, mns; m'' rtroh. î tir lilln m ret» in car» sinmira Cdt ir O­OSTANTIN SPIRIDON (Di-Concursul a început cu desfășurarea probei de 100 m. rete in care singura concurentă LAI R l CfcACl­OS (CSU) s obţ nul un rezultat bun. De altfel In g nerai toate rezultate e au fost iniuen­­ţate in primul rând de frig şi în a­ doi. Ir® rând de p'sta care era foarte moale. Um­ftv rezultate se r m ir­ă aruncarea lui U MITRU CONSTANTIN la cio­can de SO.87 m. şi aceea de 40 metri a lui ŞTEFAN CONSI­ANTIN (junior) (cea mai bună performanţă de anii l a­­ceata). La demiforid, atât VASILE DU­­MÎTRU (Dinam ), care la 2000 m. a realizat i­n timp bun cât si cei doi ju­­nior. PUICA ISC) şi ALEX. DUMI­­TRAI­HE (b­od­anu) s'au arătat in for­mă si au realizat şi ei la rândul tor timpuri bune. I,a aruncare® greutatiî recordul Ju­niori­lor era foarte vechi şi un timp părea r$ nu va fi uşor d păşit, in cursul acestui sezon Insă RAICA AUREL (Spartas) s’a apr­op­at mult de record, li unele antrenamente depăşindu-1 chir­y, pregâtindu-se atent sub suprave­­gti rea antrenorului său e!­a realizat la ultimul concurs 13.20 m., întrecând ultimul concurs vechi-­ record cu 13 cm. Ca şi RAICA tinerele muncitoare de la uzinele „IANOS HERBAC" din Cluj, în întâlnirea pe care au avut-o cu to­var­ăţele lor de la C.A.M. au realizat performanţe bune. întâlnirea a avut loc pe stadi­oul Victor Babeş şi a fost bine organizată tind un preţios prilej de schimb de e.­p­rienţe intre tinerele începătoare. De Mt'ei un asemenea con­curs a mai avut Joc şi la Brăila, centru unde de'.* un timp de vreme atletismul se manifestă inter». In fiecare Dumi­nica au avut ioc !n această loca­ltate name)­eare reușit 43,05 m. A. CALIN ----------W 4/ t I fÎ* ^ ----­ o:::zi.le comitetului districtual în şedinţa Comitetului districtual de si Chir .ci Conatgitur. football de Joi seara *u fost sancţionaţi Grupăr­i îsi »ruj Şi Jteitg.itub! gru­­toţi jucători­ care s’au ab. tut dela dis­­parii Radio Popular, .001? Emil ii sap slpima sjxjitiva si s’au «tin Is o serie dat câte un sever avertisment. Se contested găsite întemeiate, după cum urmează Sind» AlluutHta» a jH*, lUCAtORI SUSPENDATI . Negoi Nk. (Spic de Grâu) 15 zile, pas sie pasue sna t’etrache Petir (Rotati­a)'3 the. FK­U (Rnmanl om T.ț f«.s\ JHt. Silt Minea (L.o.l. textila, CD t«OnUKlJ A­ l fS­I) întorcând vizita formaţiei bucures­­tene Sind. Alimentar, cea mai puternici echipă din Roman, Danubana, a evolua­t Duminică pe arena din Dudeşti, In ţaţa Zile. Diradulian H (Quadrat) 8 zile Intoarcând viîila {QrTOţie, bucur^. rfnÎm'iîe fiVi, Nto tene Sind- AHmenfar, cea mai puternică St. (Uz. GnJ­ ta» 3_* »I ■ c­ echipă din Roman, Danubiana, a evolm.t (Gl ii aaj IS zue. Geanta V. (Mm in­ Duminică pe arena din Dudești. In tata du-.tr1 i) iV.1/i eaiEn e^k^t?i* r­­Uprl‘ °T unui public numeros cele două echipe fie.»1» iu zile Faun ^. (i. C. Fri i.u) zu furnizat un ,pe.;tacoî de calitate 15 z­ie. Aievra Alex. (S-r Lib­r II) 15 carp a COîespun9 toate punctele de Bile iafia Fi^rej (CAM) a luni. Di nu ved­ere Aurei «Armatura) 3) rik­, mm*, Uhi Jocu) rap!d. b,Mt pe techn,că „ vt. (Tab. Nat «tisalS) b luni, Popovici (Avi­teză a decurs în aedaş tempo până la abia), laică I. ((n­?B. IV), Chinei C. Siârşic, gazdele arătând oarecare supe (Iz Grviţ­i), Nástas­ Marín (Apaca), fiorlinte, fapt ce le-a adus si victoria Biuinţ Vas, ( entr. \lim ) Andreescu prin pungjej,, înscrise de Bebe Bughiaru ţit (­omea. L­a­ida Petre (Com.Petroil) şi Creţu. şi Marin Ştefan (Ars. Geniu) au fost Partida de deschidere a fost furmi­­pedepsiţi cu mu­trarea. raţă de echipele de juniori Glucoza şi Gostian Rem­us (litera) 30 zile, Turcu Sind. Sanitar. Oh (LîtPîl II) 30 zile, Tran­daf­riuis După un joc echilibrat prin punctaj V (.SIB II) 30 zile, Crăciun Gh. (fa!- înscris de Ionescu Fl'Tran, Glucoza a Ifi z|te. Aievra Alex. (Ser Uber II) 15 alle iasta Fu­re) (CAM) 3 luni, Dinu Aurel (Armatura) 30 zile, Ionescu Kan (Tăb. Naţ­ională) 3 luni, Popov­ici (Avi­aţia), Inici I. (( FRB. IV), Chiriei C. (Iz Grtvlţ 1), Năstas­ Marin (Apaca), Biiîint Va­’l Kente. \Jim ) Andreesiu ţ­î (( omea.), Budu Petre (Com­­etrol) şi Marin Ştefan (Ars. Geniu) au fost pedepsiţi cu mu­trarea. Guatian Rem­us (stela) 30 zile, Turcu Gh (Lî­ P I t II) 30 zile, Tran­daf­riuis V (STB li) 30 zile, Crăciun Gh. (Tal­pa) 10 zile, Flote» CiKtK'l (Chienuto- câștigat cu scorul de 1—0 (0—0). graf.sti) 8 zile, baderfis M (Cinem­*, tagrafi ii) 8 zile, F'.pa Marin (Ospătar!) 3 luni, Lazar Gf. (CSU) 45 z le, Vali­­q TIT ca I (Fhrnizi 45 zile, toamnă « LON­­­LSI A ) ti ADMISE toateie­ri Jocurile de mai jos au fost omolo- Dinamo grte cu rezultatul de 3—0, In favoarea 7—0 f5—a p­i­ei echipe. Messzin Post Română — Isvorul, Ferome- (0—0), tal - Rad­o Popular, STB I - STB II, Apaco ■ ambtje au pierdut jocul cu 0—3, -Apk Sind, S rte Grâu -r Rotativ8, Instalatorul — (2—1), Fhenix, Tăcerea­­ Alimentara, Cuope- Compel rația Alimentar» si STB I — Gaz-E- Radio f lectr» (nepreten GRUPĂRI AMFNDArg Uffmn Grupare» Fii. R mineasră a fost *- 3—1­­s~° thendat» cu iei 600 p.ntm lipsă de pa* ® P®'-“ M, fhenix cu lei 50u pentru că a utili- Junior aal­­mători fără drept de joc, Isiotul cu lei 500 pentru Încercare de turisii- cos­tuite de jucşlorî, STB I și STB i! vU A­hton, 0 câte iei 500 pentru neprereptare la "C. riala’. Radio Popite ru te! 5no *• M.A ., cu Sie , ueo tei 501 pentru lipea cai,:et lar, • ^ ALII DLr E/.ll tăptamăn Pentru şedinţa de iot 3 Nosmhrie *8 l'e £ZJjLri «Itgazi următorii Qi­rseanu Nie (Spî« .J de Grâu). Catana si ?•««» 'A.S. Ar­­tv Biata) și d-regotul grupării Dinamo ! *K7 eu jucato-i' Stere Mi'sai si Liculescu. w— — Neprezv­nterea v» »trage sancțiunea sus pandirh. 'y.jj1 Gruparea g.G.I. Textua a fost sus­pendată pt * -tapă de campionat. S’a luat set de adresa Grupări’ Muß- Io!® Qlftr, ea Textile prin cari munți ■iuspgprlarea j Noemh pe ît'"p d- 3 iuni - 'uci*'i"'lui Ctiș'1 cateo­rice­veanu Aiexandru și de adresa grupării pâr.A ast Uzînelt Griviț» care a «n*)rendtt pe 4hil Co­d* 2 »1 pe jrJMtată ©fjres Sambiié. și Chir .ci Conaten­tin. Grupări !*/ -ruj țl­­ieligutubî gru, pâra Radio Popular, .o-n® Emil li sap dat câte un sever averttomest. ® IN CADRUL competiției 6s toamnă s’au mai înregistrat urmă­toareie rezultate: Dinamo III — Auto Independența 7—0 (5— 0), Mestriaşul — CGI Textila 3—0 (0-0). A­paca — Justîtţîa­­ 5:3 (3.2). Sind. Sanitar — Spirt Rahova 3—2 (2-1). Compe­ruil ţi Zefirul 9—0 (1—0). Radio Popular — Agricultura 3—0 (nepreţm tare). Lemn Forestier »» C. I Lemnului 2—1 (2-0). • PENTRU şedînţa subcomisiuneî de Juniori care se întruneşte azi la ora 19 sunt ra’tati urm­­orii. Ionescu Gh. Cosiia în Soare, Szabo, Pen­i Anton, Covaci Adalbert (T. Naţîo­­nalul, Maori (UCB), Joldis (El. Ra­die , (Georgescu (Gompetroli. • JOCURILE din cursul acestei săptămâni care urmau să se dispu­se pe terenul Laminorul au fost pro­gr­amat­e pe terenui. Biruința, iar cele de pe terenul STB, pe terenul Bona, parte. SSlaá. ÂUmentar a tills* ţms de Santib.'.aaa (Romani­eu 2-1 (i-î) s T 1­E X eamSXEMMM VI­A Mtf IO NATUL A/cţtou®! de Iot® Qu­ruplre, »« «owTtatw Marcuri 2 Noembrie, fu ewirnele regate ale cated­­rriei î«a. înscrieri se primesc până astă seară la orele ţţ), io se­­diui Comisiei Centrale de Sporturi Ș­TIRI ■ la seara zilei de 3 Noembrie se va alerga pe străzile Capitalei o ştafetă cu torţe de 4x1900 as., fiecare schimb fiind alcătuit « în echipe de 3 oameni , înscrierile grupărilor se vor face până la seara zilei de 4 Noensbrie a. a. la Comisia de Atletism Str. Grigore Ale-­xandrescu err 55. ■ In ziua de 6 Noembrie se va orga­niza pe Stadionul Repu­blicei un con­curs atletic din următoarele probe: 5009 m. si ştafetele 4x3x2x1 fete şi ttelCt to bă­lţi ■ Toţi delegaţii de grupări sunt con­voca ! Miercuri 2 Noembrie orele 19 le Districtul de Atletism pentru comuni­cări importante te legătură cu Stafeta de Noapte cu fastii, ce va avea loc la seara zilei de 9 Noembrie. Tot la această ședință se vor primi si înscrierile Prezenta absolut obligatorie. ^rrwimrs^ • Pentru sărbătorirea zilei de 7 Noembrie 1949, Comisia Locală de Scrimă organizează concursuri prin eliminare directă, cari se vor des­făşura după următorul program: Joi, 3 Noembrie. Floretă-băieţi. Sâmbătă, 5 Nov.. Fioretă-fete. Duminică, 6 Nov.. Sabie. Concursurile se vor desfăşura după prevederile Regulamentului; finale­­le celor 3 concursuri nu vor avea font toc în continuare, că ele se vor disputa separat, în cadrul marii ser­bări polisportive din sala Giuleşti, care va avea loc Duminică după amiază. Acesta va fi un bun mijloc de popularizare, ținând seama de numărul spectatorilor cari vor vi­ziona serbarea și de valoarea tehni­ci foarte ridicată a celor 3 finale. mrut popuuts* Cei ma buni alergători din Capitală vor participa la ştafeta de Joi Jo! după amiază, va avea loc In CSC DINAMO. (Olan Sitted 12$ Capitală o competiţie motocicl­etă de cmc., Zdrinca Gh. 250 ţms., Soră* un gen cu totul nou pentru publica­­ţeanu M. 350 cmc., Olam I. 500 cmc., bucureştean. Este vorba de cursa de Iordănescu Anton 750 cmc.), ștafetă organizată de gruparea CFR C­S MESERIAȘUL: (Milescu N. cu sprijinul comisiei locale de moto- 123 cmc., Trăian Matei 250 cmc.. Pe­­ciclism în cinstea zilei de 7 Noemb­­re Armeanu 350 cmc., Dombrovschi brie. Vladimir 500 cmc., Mândroiu Gh. Deseori, s’a putut urmări în co- 750. cmc.), ioanele ziarului nostru comentarii și RATA: (Nîcu Stefan 125 cmc­, Fife discuții, asupra curselor de ştafetă Cristescu 250 cmc.. Dinu Gavrilă 350 Ai Timi­.... suv.i„ ZM.,!­o- Cmc., Coierbic N. 500 cmc.. Victor eu... Trădă S­carb^cuStent? «! J\ St­ănescu 7?° cmc.). File Cristescu şi fost’ puşi în situaţia de a urmări pe împrumutaţi dala C. S. r^petfrtfa?toiartenga “an această o­* CFR „M'a2Ît“ N- 125 cmc., Mteres r .mpetiții. Joi însă, au această o- M3n-n 25Q cm£­­ Tănescu C’A. 35ă c z ’ Cmc., Mavrodin V. 500 cmc., Buescu Spectaculozitatea ştafetei este asa- n. 750 cmc), gurată, prin echilibrata luptă care ‘ La ataş s’au înscris­ Spîciu î. şî se va duce între echipele invitate nîculîci ş. aela CSCA, Sava Stroe de organizator!, echipe în a căror (Kata), Gali Gh. şi Pascovici Ferraan componentă Intră cel mai bun l­a fer­ (Electrica). gători din Capitală. Toţi aceştia vor ?i prezenţi astăzi iată echipele- ora­­5 în faţa Bisericii Caşin în CSC ARMATA:­­Topciu Valentin parcul de maşînî, unde comisia teh-125 rmc., Antuvescu Mircea 250 cmc, nică GCAM va face verificarea echi. Niculîci D. 350 cmc., Niculici N. 600 pamantelor pentru alergători si ma­­cmc., Puki Sideanu 750 cmc.). ;Inl. CSC DINAMO. (Olan SUtcă 120 cmc., Zdrunca Gh. 250 cmc., Soră­­țeanu M.­sso cmc., Qlam I. 500 cmc., Iordănescu Anton 750 cmc.). C 5 MESERIAȘUL: (Milescu N- 125 cmc., Teăian Matei 250 cmc., Pe­­tre Armeanu 350 cmc., Dombrovschi Vladimir 500 cmc., Mândroiu Gh. 750­ cmc.), RATA: (Nîcu Ştefan 125 cmc., Fife Cristescu 250 cmc., Dinu Gavrilă 350 cmc., Coierblc N. 500 cmc., Victor Stănescu 750 cmc.), File Cristescu şi Dinu Gavrilă împrumutaţi de la C. S. Meseriaşul. CFR (Mazilu N. 125 cmc., Mareş Marin 250 cmc., Tănescu Gh. 350 cmc., Mavrodin V. 500 cmc., Buescu N. 750 cmc). La ataş s’au înscris­ Spîciu I. şi Niculici I. dela OSCA, Sava Stroe (Rata), Gali Gh. şi Pascovici Ferraan (Electrica). Toţi aceştia vor îi prezenţi astăzi ora 15 în faţa Bisericii Caşin în parcul de maşini, unde comisia teh­nică GCAM va face verificarea echi­pamentelor pentru alergători şi ma­şîni. g—WR’/’tJUit j­MMTTM&rWSSTM^fusas O tactica greşită... „şi CSVB A PIERDUT. IAU RECORD A CÂŞTI­GAT CAMPIONATUL La 11 Septembrie, odată cu cele două criterii, şi-a î nceput desfăşurarea şi C AM­PION A fl. L NA iONAL-femernnn, care a luat sfârşit Duminică, ies“,nnthf! campioana pe anul 1949, echipa RE­CORD din Mediaş Situaţia din fruntea plutonului a fost lămurită abia în ultima etapă, de rezul­tat, întâlnirii RECORD-CLUB Studen­tele odată cu acest joc, au pierdut şi jo­cul doi pe care i-au ocupat timp de cinci etape, cedându-i acum CFR-ului din Si­gh­işoara campioana de anul trecut.­­SUB a deschis scorul, a condus, dar datorită faptului că a aplicat o tactică greșită a nîerdut in prima rem­iză studentele au impus un juc rapîd, însă după pauză aportul depth nu îe.a mai permis continuarea focului în aceiași aiura A fost, desigur, p­­oesaîă. ("'eh'pa medîeșană a știut să specu­lez­ greșita tactică a studentelor, lăsân­­du i* la început să obosească Apoi te-a der­ăsit destul de ușor Dealtfel sunt edificatoare cele patru , punc­te marcate de gazde, după ce aces­tea au fost conduse mai bine de 20 mi.­mite cu 1—0 ,4 In* îe, um­d sv@mnlu Prima partidă din CRITERIUL DE I TI AMNA“ , însemnat pentru echipa pîoişteană ii IUNIE prima Înfrângere. Dar lucrul acesta nu i-a descurajat pe pioeşteni, ci i-a făcut să reia antrena­mentele cu mai mult elan. Şi rezultatele unor pregătiri temei­nice nu au întârziat să apară. Din etapa a IIl-a li IUNIE se prezintă mereu un progres şi nu este neroc întâmplător faptei că a obţinut 3 victorii consecu­tive, dintre care două contra valoroase­lor ech­ipe Da­rtiban şi Zefirul „II IUNIE” este singura echipă care a reuşit să învingă în „CRITERIUL DF TOAMNA R P R ‘ ’aceste două formaţii. Cât sie printre cele mai bune din ţară. Duminecă s învins la limită ZEpi- RUT cu 8—7. Victoria este însă meri­tată şi rezultatul e cu atât mai conclu­dent cu cât ţinem seama că o parte din repriza a doua 1! IUNIE a jucat numai în­­ oameni Joc­usia­s la Sibiu întâlnirea de la Sibiu este opinea două famafii fruntaşe. DERURAU şi CFR SIGHIŞOARA, nu a corespuns nici pe de­parte aşteptărilor, echipele prezentându- se foarte slab. Privită sub aspectul tehnic disputa de la Sibiu nu se deosebeşte cu nimic de o partidă în care se întâlnesc două echipe începătoare. Şi lucrul acesta nu tr-fo fi d’-ăt mnprî:pri ter.­tor pentru înlăturarea deficienţelor se impune ca pregătirile să fie reluate cu mai multă seriozitate şi nu neglijate aşa cum se întâmplă de la un timp cu cele două e­­chipe. Ş­TIRI In cadrul pregătirilor pentru tur­neul de Duminecă de la Focşani, e­­chipele din Capitală, pe scheletul cărora vor fi formate selecţionatele, au susţinut. Duminecă Jocuri de verificare. I. O. verificare. . Tinerii noşt­i han­srof­li­m o valoare ridicaţi Duminic d­in sala de antrenament a Buletinului oficial, halte­rofile de, la Dinino şi Buletinul oficial au doborit opt recorduri naţionale, în cinstea Zilei de 7 Noembrie. Fără îndoială că succesul Înregis­trat de la concurs la concurs de cât,­ halterofilii noştri este un fapt îm­bucurător şi dovedeşte e­ acest sport pe des voita neîncetat dîn punct de vedere calitativ. Halterofilii noştri de frunte sunt tît­eri. Şi faptul este foarte semni­ficativ fiinccă acest sport cere o tehnică avansată care se cânîgă in­­tr’un timp îndelungat. Tinerii roş­­trî recordmani nu dep.şesc în medie vârsta de 22 anî ş! practică acest sport tîmp de numai un an şi jumă­­tate. Iată deee recordurile care se stabi­lesc dela concurs la concurs oglindesc valoarea pe care o au halterofilii noş­tri şi pe cae au căpătat-o prin te’o ştiinţifică pregătire. Alături de Cosmo, Piticaru, Ştefan G. Ştefan şi lenciu­­li,s au evoluat şî începătorii Corneanu şî Lefter Vir­­gil, ambii de la Dinamo, care au avut o comportare excelentă-Corneovu, la primul său concura a ridimt la „împins” 76 kg, la nu­­raaî 2 kg de record, iar la „arun­cat” 90 kg., cifre care sunt excepţîo­­nale pentru ui începător. Deasemenea, meri­tă subliniată per­­formanţa lui Virgil Lefter, care a ridicat 72,50 kg. la „smu­îs” şi 92,500 1st­ăTuris^* CELS­E RECORDURI au fost rea­lizate de Ştefan G. Ştefan îs smuls şî aruncat, cosma Alexandru la îm­pins, smuls şi aruncat, lene­a Ilie la împins şi reveriu Ghorghe la smuls şî aruimat. G. ,,co­sts'’ Ştefan G. Ştefan a de­păşit recordul la „smuls” cu 2 kg. Sar­ia aruncat cu 500 grame. O comportare excepţională a a­­vut-o Cosma Alexandru. L.a „împins” a depăşit recordul cu 2 kg. la „smuls” cu 1 kg şi 200 gr. iar la „aruncat” cu 1 kg. şi fiurte tate-Reintrarea lui lenciu­rie, a coin,­cîs cu doborârea recordului îa „îm­pins” şi depăşirea vechiului record cu 1 kg. şi 800 gr. In sfârşit la semigrea, PH’.caru Gh. a doborît două recorduri îa „smuls” depăşind vechiul record a lui Doc­u­­îescu cu 2 kg. şî jura­tate, iar la „a­runcat” tot cu 2 kg. şi jumătate. Concursul de Duminică a fost ur­­m­ărit de foarte puţini apect.bori ceer ce dovedeşte slaba mobilizare fă­cută pentru acest concurs. Se impune deci o intensă propagan­dă prin fabrici şi uzine programân­­du-se demonstraţii In cadrul reunis linilor de lupte şî box ar trebui or­­ganizate demonstraţii pentru că astfel se vor angrena la practicarea acestui sport nu­meroşi tineri, I. O. în vederea finalelor concursului de tenis de masă organizat nr. cin. Stea zilei de 7 Noembrie, care vor avea loc la Iaşi la data de 5 şi 6 Noembrie Comisia Centrală de tenis de masă aduce la cunoştinţa carab­­­etelor de zonă următoarele: 1. La finale vor lua parte numai echipele mstaline calificate — con­­form regulamentului — din faza in­­ter-r­egională . (cele 4 zone: Roman, Cluj, Reşiţa şi Bucureşti). 2 Turneul final va începe Sâm­bătă 5 Noembrie ora 15 continuă», du­ se Duminică 6 Noembrie până la terminare. 3. Echipele finaliste vor primi ca­zare la pas, cu începere de Sâmbătă ora 3 dim­ Până Luni 7 Noembrie ora 7 dim. 4. Fiecare echipă participantă poate aduce şi o rezervă care se va bucura de aceleaşi avantagii ca şi titulari.. 5. F­iecare zonă are dreptul la un delegat care va trebui sa­­ prezinte juriului o delegaţie scrisă din partea Judeţenei, acesta având deasemeni­­ asigurată întreţinerea şî cazarea ca şi jucătorii titulari. 6. Programarea se va face la Iaşi, Sâmbătă 5 Noembrie ora 12. La programare vor trebui să ia parte şi delegaţii de zone. 7. Comitetele de zonă sunt obli­gate să transmită — telefonie sau telegrafie — până Miercuri 2 Noem­­brie ora 12, rezultatele şi echipele calificate­­• conform regulamentu­lui — pentru finalele de la Iaşi. 8 Fiecare echipă trebue să pre­zinte la partidele din cadrul turne­­elor, licenţele tunătorilor. Nu se vor admite, sub nici un fel, întârzieri la orele de programare. .­­ . ifi s^ă»otesii»iu«î Imma final al concursului organizat in cinstei zilei . 1 Noembrie, se dispută la Iași 8 SURPRIZĂ ȘI ÎN ACELAI TOP UN EXEMU: COMPORTAREA JUCĂTOARELOR DIN CONSTANŢA Rareori o echipă complect necunoscu­t, formată din elemente ale căror posibi­lităţi sunt — cum e normal — deasemeni necunoscute, reuşeşte să obţină rezultate surprinzătoare, in teren concurs de tenis de masă. Acest gen de performanţă — pentru că se pot de numi performanţă — a fost obţinută de echipi: femeîiină Şantie­rul Naval din Constanţa la concursu­ or­ganizat in cinstea zilei de 7 Noembrie. Formată din două eleve de liceu, cari n’au luat parte la concursuri până anul atesta, despre echipa S, N, C, se credea că nu va reuşi pr­ea mare lucru. De f­­aptul acesta, nu poate scuza nesfensiderarea cu care a srat tratate jucătoarele din Constanţa de către echi­pa Sfipiei. Care pesupunând că va în­vinge uşor cu 3—0, a prezentat o for­­ma­re măi slabă Rezultatei a fost într’a­­devăr vel aşteptat. Adică 3—0 cu o mică diferenţă însă: 3 pentru S. N. C. şi 0 pentru SFIEIA. Şi cu acest rezultat, ti­nerele Elena Chileanu şi Irina Retro, au asigurat echipei lor posibilitatea de a se can­ric­a un finer deja Iaş. Amândouă foarte talenta­te, au jucat în concursuri oficiale pentru prima oară în acest an. Un ştil mai complet o ară tot Frena Ciu­­leanu, care dealtfei a obţinut rezultate mai bune. Apără destul de bine atât pe forehand cât şi pe backhand şi ceea ce nu prea vedem la fete, ţr­ge­nc£st tibii după ambele pieţi. Lrina Petre atacă numai Cu torch nd­ul, dar atacă foarte bine. In schimb pe backhand nu ştie să lovească deloc şi din această cauză se deplasează prea mult pe stânga şi poate fi uşor de­rutată. Tot din această cauză joacă repe­de pentru a-şi surprinde adversara, dar in acelaş timp pierde Prea im­ite punc­te. Pentru a obţine rezultate mai bune, be­­bue să joace mai ca im, şi — ca şi col­eg* sa de club — să tacă serioase antren», mente de condiţie fizică to or ce caz. perfomanţj obţinută— î: 'im­ în clasamentul zonei — ds echip» frontieri'iui Navaj dîn Constanţa,, este excelentă şî demonstrează că aci s’a muncit cu se u­zitate, cu multă dorinţă de a se realiza progrese. Nu aceleaşi afirmaţii g« pot BaC* despre jucătoarele C­ ’ S. U.-uîui, care s'su prezentat destul de slab. Lipsa de antrenament — de aproape cine­ luni C. S. U. nu ar« sală — s’a făcut în pito simţ-fâ. in - on-luzie merită a fi subliniat fap­tul că eliminarea Sirpiei se datorează în primul rând desconsiderării pe care au manifestit-o faţă de jucătoarele constăn­­ţene şi în al doilea rând faptului că cri­teriile de clasificare, atunci când două echipa sunt la egalitate de puncte nu sunt juste. Regulamentul concursului de tenis de masa organizat iv, cinstea ziei de 7 Noembrie, prevede că în cazul când d­xia echipe sunt la egalitate de puncte, clasi­ficarea este determinată de întâlnirile individuale câştigate După cum am mai subliniat, proccds. 1 este injust şi el tre­bue schimbat pentru finala dela, Iaşi, fi­ind mult mai echitabil să conteze­ pro­­centaje între partide câştigate şi partide pierdute. Despre jucătorii provinciali mi se poa­te sparte p­ea multe lucruri noi. Bulo­­gian (SFR Constanţa) este destul de ta­lentat şi poate obţine rezultate bune dacă va învăţa să atace şi cu backhand, ul­­tiole» (U5PS Ploeşti) ’s’a prezentat un­ mare progres faţă de Campion,­toi, Na­­ţmunie, obţinând rezultate puţin scan­­tate. Echipa Petrolului (Holzman), Mirodin a jucat cu foarte multă ambiţie şî locul întâi pt­ tare l-a ocupat este cât se poate de p c­itat. La fel «te m ritat este şi locul al treilea obţie 4—destul­­to geeu — de SHPIA. tavorit* coneursulu® Echipa s’» dovedit nediscîplicată şi lipsa unui con­ducător — lipsă resimţită şi la Întâlni­rile echipei femenine — a avut urmări care nu pst fi date decât ca exemple ne­gative. Despre cealaltă echipă Calificată la Iaşi, justiţia, se poate spune foarte multe lucruri pozitive. Ş­­tie special ambiţia cu care au luptat cei doi jucători. Contor­­oitschî şi Mo­şu, ca şi disciplina de care a f­ăst dovadă, trebue să fie tuturor exemplu. tot despre celelalte aspecte, nu numi­ru! viitor. , M. JAKUS Osiî:p­onatsle Naţcnaîe de ami serj Cvnpiun­atale Naţiunale de tir — i«s ll *­* armă serie, s® vot desfăşură in Capitală după următorul program: Sâb­laţă 10 Noembrie — armă aerie — 40 «cmn — poziţia genunchi. DuntinUa 20 Noembrie -* arma »ere 40 Iviri — poziţia culca?. Luni 20 No»mbrie — armă serie — — 40 focuri — poziţia culcat. Pentru a se asigura selecţionarea concurenţilor, Campionatele Distric­tuale — atât din Capitală că* şi Jir provincie — urmează să ia sfârşit până la data de 7 Noembrie, până la *0 Noembrie, Judeţene!« trebu să trimită Comisiei Centrate de tir tabelele cu re­zultatele de la Cwip’m­atele Districtuale Aceste tabere vor fi semnate de Preşe­dintele Judeţenei, responsabilul tehnic şi preşedintele Comisiei de Tir. frt ciistas ziiti da 7 Noembrie, Di­strictul ■* Tir organizează­­* poligami' 1. E. F., începând de azi până Ssmeătis inclusiv, concursuri pentru începători Se va disputa proba armă serie 10 fo­curi poziţia culcat rezemat, in fiecare zi, concursurile încep la ora 12. Joi la poligonul „Gh. Vasiliche*­, Campionatele Districtuale continuă la proba armă serie — 20 focuri — poziţia picioare. DESPRE "nOIT COMBAT Duminică »'» desfăşurat in sala Ciu­leşti o reuniune de box în cadrul Cu­pei Comitetului Provizoriu. Cum inter­venţia juriului in intalnirea dintre bo­­sceuris Guşul şi Tonta a provocat unele nedumeriri in public vom Insista asu­pra ei. Să începem prin a expune fap­tele. După ce ls prima repriză, se credea câ ambii pugiliști vor prilejui o parti­dă frumoasă, — spre deziluzia tuturor, — ei au iaceput aă lovească dez­ordonat, fără control. S’a crezut că este o scădere de moment și că ambii boxeuri își vor reveni. Dar acest lucra □u s’a întâmplat. Ei au continuat să se lovească, la întâmplare fără a încerca să facă cât de cât box. Consecinţa a fost că juriul a dat un prim avertis­ment ambilor boxeuri pentru box ne­­regulat. Repriza cealaltă a continuat însă pe aceeaşi linie. In timpul pauzei, — cum e şi firesc — arbitrul intălnirii a anunţat pe ambii boxeuri că l’i ■’a dat un al doilea avertisment pentru boa neregulat. Nici Guşul şi ulei Tomna »’au luat aminte de acest nou avertisment şi continuând pur şi simplu să se bată fără nici o noimă. Juriul a hotărtt «t dea croelza de non-combat, oprind astfel lupta. Această decizie a stârnit nedumerire în public, întrucât ea se dă foarte rar şi deci nu este prea bine cunoscută. Regulamentul prevede că se dă non­­com­bat atunci când la aprecierea ju­riului ambii boxeuri nu luptă ordonat. In cazul când se întocmeşte un punc­taj atunci niciunul din combatant­ nu capătă nici un punct. Este ceea ce el a făcut un căzut despre care vorbim. Dar ceea ce este mai grav este că ce! puţin GUŞUL ar f! putut să impună o notă de adevărată sportivitate. El a do­vedit in intărireea cu IONESCU de a­­cum două săptămâni că Ştie să boxer® frumos şi că posedă o clasă destul de ridicată Deci atitudinea sa de Dumini­că poate fi calificată numai ea inten io­­nată. El trebue să fie aspru criticat in colectivul săli! Metalul, iar instructorul său de box Caraiman trebue să vegheze ca deacum inainte elevii săi să se pre­zinte mai bine pregătiţi decât a făcut-o Guşul. In ceea ce-l privește pe Tom», s. ^ o* . GHuCiIiCjiîL,. — 47) zilei de „7 Noembrie" a avut loc un concurs interoraşe la care au par­­ticipat reprezentativele femenine şi masculine ale oraşelor Sf. Gheor­­ghe şi Gheorghieni. Rezultatul final a fost de 8—3 in favoarea reprezentativei Gheor­­ghieni,. . SIBIU, — pe terenu­iie grupă. rl­ Torpedo — in organizarea C­o­misiei locale — s’au desfăşurat cam­pionatele Sectorului Sibiu, pe anul 1949, care au desemnat următorii câştigători: simplu bărbaţi: Bocăan (Braşov); simplu femei: Neguţ (Bra­­şov); simplu juniori: Crăciun (Si­biu) dublu bărbaţi: Bogdan—Reti (Braşov); dublu femei Marer-Reiter (Sibiu); dublu mixt: Neguţ—Ilett (Braşov) dublu junior!: Crăciun— Bretz (Sibiu), cesta chiar nu cunoaşte boxul S! tel­bue să mai lucreze mult timp insinti de a putea să apară din nou­­ ring pentru a puie» pe viitor să evite comn purtări ca aceea de Duminică, dăteste toara dîn toate punctele da vedere. A. HGSOVEANC Bssi fo©ST£Ut?ii tra*GtoS»l au avut & @cmf»d?tare frumoasă în faţa celei dela Metalul Sâmbătă după amiază Sn *«to fiz festivităţi a Uzinelor 23 August s’a desfăşurat o reuniune de box intre Metalul şi Sindicatul Alimentar Jitto­zău. Pe lângă fapte!­98 la această reun­i­une au asistat peste 2000 de mun­citori, subliniem şi reuşita ceior opt întâlniri.­­ A învins Metalul cu 11:3, iar în­tălnirile au fost extrem de dispu,­tate deciziile fiind foarte greu ie fise, Buzoienii, In­­ciuda faptului că au fost învinşi la acest scor, au avut o comportare excelentă• Aici merită să fie subliniat faptul că baxeriî din Buzău sunt tineri şi nu eu experte»,­ţa întâlnirilor. Cu toate acestea, ei au dat dovadă de mult talent şi cîs« ra­­iu Întâlnirile susţinute. Printre cei mai buni amintim pe tănăru*■ Cal­inescu care ar fi merita­­t de rezultat de egalitate. Deasemeni e o comportare frumoasă • auut Zasîn­ cere a învins prin inferioritatea ad­versarului In repriza T­e. In confrejii Cu boxeurii dela Me. Mul, care au mai multe cunoștințe tehnice, buzoienii au aretet mai mul, fo agresivitate. . 9 DE ERI au început şocurile de popice în cinstea zilei da 7 Noem­­brie. Ar fi de dorit ca de data a­ceasta, responsabilii arenelor să dea mai multă atenţie Îngrijirii pistelor, iar arbitrii să-şi ia misiunea In se­rios. Aceasta, pentru a nu mai pune sportivii în situaţia de a juca in săli neîngrijite, fără lumină suficientă, iar jocurile să înceapă cu întârziere. Cazul Arenei Aerodinamica In ziua de 15 Octombrie când trăgătorii au fost nevoiţi să joace într’o sală în­­tunecoasă, murdară şi fără ridică­­tori. In plus arbitrul Horinter s'a prezentat cu o oră întârziere. GH. PALAGHITA Corespondent Handbill CAMPIONATUL NATIONAL FEMENIN t. RECORD­ Mefita* 6 4 * ? 17:7 V­­. CFR-Sle«ni»»ara * 3 S 2­0 8 7 3. C8U-Bue«reett 1*8$ Wî S f « ©gJtUBAC-Sibte 6 9 î 5 8:2?. î CRITERIUL DE TOAMNA RT® L Deroba* 4 4 î J âîjlb f Z Zertrat ..5401 3S:21 1 3 C. F. S- 8 3 3 2 34:21 3 4. CSUT 4 3 * 0 28­ M « 5. ttl tente *583 38:S8 ? 6. «TM CintMie MH 400 57 * 7. Autósport 6 114 23:37 ? 8. §rs.'C. C. 6 î 0 5 3Î.ÎS 2 Scrimă CUPA DE TOAMNA Floretă-fete 1 Electrica I (5) 3 î 2 13:54 85:7S 4 . i­o nu 1) 2 1! 9: 9 50:53 5 *. E. R.P.R. (4) 2 ! ! 9: 9 54:57 î ‘I. (ion. )nu I (Ej 3 l 2 10:.7 |)*5:71­ 4 5. Combinata (3) 1 1­0 5: 4 24:26 ! 6. Arta (6) 1 6 1­4: 5 24:28 1 Floretă-baeți î B.RPR I (1) 4 4 0 30: 2 88-155 1 2 CSCA 11 (6) 3 2 * 16:11 87:110 f S CSCA M2) 2 2 0 13: 5 58: 79 4 4 G©deanu 1(5) 3 I 2 10:17 105-78 4 5 B RPR I! (4) 2 11 IC: 8 6U 60 * 8 Electrica 11(8) 3 I 2 8:11 88: 47 î 7. l.n.­ep-vi (1 (8) 3 n 2 3:16 88: 44 î 8 B. RPR II! (7) 2 0 2­1:17 74 3« 1 9 Electrica 1 (9) 1 0 ! 6-5 ®: ?S 9 Sabie 8 B. RPR 11 (1) 4 4 0 23: 9 78-114 1 2. CSCA I (2) 3 3 0 24: 3 «4-135 6 8 CSCA 11 (8) 4 2 2 20:16 123-135 8 4 B RPR 1(3) 3 2 1 18: 9 S4:IH 9 5. H, ” 'P IV (7> 4 1 3 («-?•> H8: 97 g 1 B. RPR V (S) S 1 2 12:15 «4- 87 f 7 Co deanq 11 (4) S I t 13:15 tfri: 81 4 5 B RPR IU (6) 3 1 2 6:17 97-.4S * 9. Go ’eshu I (9) 2 0 2 2:16 78: 54 2 1J. Electrica (16) 10 8 0: S §5: 0 0 """MP -Ül "" 'Ugar---' ZmXk, Mfr. 'sStk.sJZt-..~. HAC Și TUTAHA­­N MARE FORMĂ Sapilistă deşi timpul a fost rece Vau înregistrat totuşi recorduri foarte bune în majoritatea probelor, câţiva câştigă­tori ameliorându-şi chiar recordul carie­rei. Pe primul plan se situeaza victoria lui Rac din abeitrarea principală. In mare formă, fiul lui AH Baba a rezistat atacu­rilor ci le-a primit dintre care al lui e­­lectric a hst cel mai periculos. Ca şi câştigătorul şi acesta a stabilit o perf­or­­îjiifflţl demnă de luat în cor.sider­aţie. Falnic — marele favorit — a galopat lung după eşirea din penultimul ocol şi a rămas departe. INFLNE a reuşit şi Tutana să termine victorioasă. Condusa atent n’a desprins cu autoritate pe linia dreaptă de Balaur, Sutaş şi N’ervad­a T., despărţiţi prin in­tervale minime Recordurile stabilite de toţi sunt excelente şi dacă le vor repeta Vor câştiga un scurt timp Dintre ceilalţi menţiuni pentru Cicero şi Coţofana po­sesori ai unei perfecte condiţii. MARCAND un cert progres. Flacăra i- a învins pe Morariţa care antrenată tir­­atura impusă de câştigătoare şi-a scă­zut şi ea cu o zecime recordul Dintre ceilalţi Goanga fără greşelile comise ar fi fost m­ai periculoasă hr V­aldai nu şi a putut arăta valoarea în mâinile unui apranti. CONFIRMANP ultimei? ieşiri şi spe­­"'târte si coarda. Ntebunier a dispus de Samson şi Cavaler !! A! patrulea Fra biavolg care ar fi contat efectiv în iu­ta finală lăr| galopurile pe care le-a dat. Deși s dat un lung galop. Scatty a ..hrinut totuși o facili izbândă în pr. lar.ca. Armăsarul a pus din plecare stă, j'ânire pe conducere poziție în care s’a du’ Până îa sosire In spatele Ini Libe­lula a ocupai locul al doilea, iar Malide* pe cp]­tte al treilea Cu toţii ap­­paiii'lf recorduri sare­­ arată tn plir-i transfor­mare Dintre cei’alfi Crivăţ Ii şi Mi­tra ms deşi au marcat ridicate valori, B‘sa putui face decât simplă figuraţie căci au dat pesta adversari care au ară­ta i man progrese. Dui riNii a avut rezervat? două pro­be. In prim», Caravana a câştigat cu u­­şurinţâ deşi a plecat pe picior greşit. Ui,ca­­­i ,z get­­tud? sa di­vina un ele­ment mai mult decât u­til însă mai gre să-şi coniplecteze dresajul. Singura care i-a periclitat viteuria a fost Datina care s’a făcut remarcatâ printr'un puternic final de alergare. ÎN CF.ALALIA aterisare, Emir nu a avut de întâmpinat rezistenţă Roibul a arătat că este dotat cu reale calităţi şi unul din cele mai valoroase elemente ale ger. tan­e­i A. dul­ea­­­hd­in care iată un lung galop l-ar fi silit pe câştigător să se întrebuinţeze mai mult Un locu­ri!-• ily a om,? ijre­ e la și I i te,a. iar Balada a figurat mult timp apoi ji sărit Și a rămas­î I Ti iA ROOBA a zffci s’a soldet cu victoria iepei Vannessa. La luptă a păs­­tret u" c­ p­­iio lui Ijoi uic nj.? â^a­­facet cam târziu, fsr ijretta îupă a figurat mult timp a rămas a treia. Această ultimi cursă s’a desfăşurat - qa de Mc­i - în L tunt­rjf şi numai specatorii cu ochi buni au putut urmări „ceva“ din ea Noi am semnalat *n nu­­numărate rânduri desavantatei? şi chiar pericolul pa care-l prezintă acest lucru Credem el cei in drept sunt dstori sş js imediati măsuri pentru îndreptarea ace­stei stări, fie începând alergările ma devreme, fie scăzând numărul lor. Ș TIRI z* JO! 3 Noembrie vam $vța hs sîer găr' is Băneasa-Trap 0 S’A ridicat ligența #£• a ți (nneisei­­torrr­ ui Vorostn pentru provocare de gtort tah în er­ivești.­­** I A M R A v â 5 Noembrie var ave? Irc atentări *ot te trap » DominieS fi Noembrie si vor dis­puta alergări la Bâneasa locul austrfic a! acestei reuniuni ape asc-pi adjl is^­­pată suma d­e 322-530 lai

Next

/
Thumbnails
Contents