Sportul Popular, februarie 1960 (Anul 15, nr. 3556-3572)

1960-02-01 / nr. 3556

SI STUDENŢILOR­­ ŞI MARII ADRI­ATICE ietem­ei­­le de concurs una din cele trei partide nu a siat sfîrşit în timpul regulamentar de joc. Chifescu, după ce a avut o poziţie bade bună la Bogdanov, n-a ştiut să exploateze posibilităţile de atac şi a întrerupt într-o situaţie total de­zavantajoasă. In partida cu Tankov, Pavlov a sacrificat calitatea. Şahistul bulgar s-a apărat însă împotriva tutu-­ ror ameninţărilor şi define la între­rupere avantaj material. Drimer are un final de turnuri mai bun în între­rupta cu Stefanov. Şahiştii iugoslavi conduc cu 2—0 in intîlnirea cu Grecia. Ivkov a căşti­ gat la Angos, iar Parma la Psfcrou­­dakis. Fostul campion mondial de ju­ niori, marele maestru Ivkov, a jucat partidă excelentă, rezolvînd cu multă abilitate complicaţiile tactice de pe tablă. In turneul feminin, Elisabeta Poli­­hroniade a obţinut a doua victorie învingînd-o pe Alexandra Nicolau. Partida Kuzmanova—lock­i s-a între­rupt într-un final de turnuri în care albul deţine un pion în plus. Reali­zarea avantajului este însă proble­matică. Concursul continuă astăzi cu­­m program deosebit de interesant. In cadrul „Cupei Prieteniei“ se întîlnesc echipele României şi Iugoslaviei. Spectatorii vor putea urmări parti­dele Ghiţescu—Ivkov, Djurasevici— Drimer, Pavlov—Parma. Cel de al doilea meci opune formaţiile Albaniei şi Bulgariei. Se va juca de aseme­nea ultima rundă a turneului femi­nin: Nicolau—Kuzmanova şi loch­i— Polihroniade. Dimineaţa va avea loc reluarea partidelor întrerupte aseară. Sftrtem animaţi de o caldă bucurie şi la acelaşi timp de mîndrie că Bucureştiul nostru drag găzduieşte Intîlnirea tineretului şi studenţilor din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice. Avem convingerea că această în­­tîlnire va constitui un bun prilej de cunoaştere reciprocă, de legare a noi şi trainice prietenii. Tineretul nostru iubeşte pacea, luptă pentru ea, deoarece năzuinţele şi ela­nul creator în muncă nu se pot va­lorifica pe deplin decât în condiţii de pace şi de prietenie între popoare. Orice pas făcut în această direcţie echivalează cu o victorie a popoare­lor lumii care luptă pentru destinde­rea internaţională, pentru asigurarea unei păci trainice în lumea întreagă. Studenţii Institutului de Cultură Fi­zică din Bucureşti, alături de întreg tineretul patriei noastre, urează din toată inima succes deplin acestor în­treceri sportive. Să ne unim toate forţele noastre, pentru a demonstra tuturor că tine­retul şi studenţii din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice urăsc războiul, că ei luptă cu hotărîre pen­tru întărirea legăturilor de priete­nie între popoarele lor, aducînd astfel un preţios aport la cea mai nobuă cauză a omenirii: pacea ! I. SIGLOVAN Directorul Institutului de Cultură Fizică Intîlnirea de la Bucureşti a tineretului un preţios aport la cea mai nobilă cauză a omenirii: pacea! V. GHIOSE Echipele R. P. F. Iugoslavia (băieţi) şi R. P. Romíno (fete) învingătoare în competiţia de tenis de masă Un public numeros a fost prezent sîmbătă şi duminică în sala Dinamo pentru a urmări întrecerile de tenis de masă la care iau parte tineri ju­cători şi jucătoare din R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia şi R.P. Romînă. Intîlnirile au fost disputate cu multă ardoare şi indiferent de rezultatele înregistrate, tinerii concurenţi au de­pus eforturi deosebite pentru o com­portare cît mai frumoasă. De la ju­nioara Virginia Popova (R.P. Bul­garia) pînfi la Rethi al nostru şi valorosul jucător iugoslav Vojislav Markovic, toţi s-au străduit să sa­tisfacă aşteptările, lucru pe care l-au şi reuşit. Nu puţine au fost momen­tele cînd învingători şi învinşi au părăsit braţ la braţ terenul de joc, legînd noi prietenii, începute uneori în focul întrecerii şi continuate apoi pe băncile de odihnă, în pauzele din­tre meciuri. încă de la prima partidă progra­mată, spectatorii au fost martorii unei întreceri pasionante. Renumitul Mar­­­kovic primea replica juniorului bulgar Kirin. Fără a se impresiona de faima adversarului, Kirin a acţionat cu vi­­­goare şi de multe ori scorul, mai ales în primul set, a fost egal, iar la sfîr­­şitul meciului care a revenit sporti­vului iugoslav, primul care l-a feli­citat călduros a fost chiar Kirin. Re­plici dîrze au mai dat aceluiaşi Mar­kovic şi jucătorii noştri Rethi, care a şi cîştigat un set, Marin Antonescu care a condus în primul set cu 20—18, pierzînd la 22 şi bulgarul Gerdgikov (a avut 19—10 şi 20—18 fiind învins la 21). In întrecerea fetelor, elemente foarte dotate şi cu reale perspective s-au arătat, pe lîngă Maria Alexandru şi Mariana Barasch, alte două repre­zentante ale noastre, surorile Mariana şi Victoria Jandrescu, precum şi cele două junioare din R.P. Bulgaria, Ev­ghenia Kolarova, un noduleţ de tată şi Virginia Popova, tot atît de tinără. Intîlnirile pe echipe au luat sfîrşit cu victoriile reprezentativelor de ti­neret ale R.P.F. Iugoslavia la băieţi şi R.P.Romîne la fete. Azi se vor încheia întrecerile indi­viduale care au început sîmbătă şi au continuat ieri. Programul de astăzi începe la ora 17 tot în sala Dinamo. Primele jocuri vor fi semifinalele de simplu băieţi. Apoi se vor desfăşura în ordine cele cinci finale: simplu fete, simplu băieţi, dublu fete, dublu băieţi şi dublu mixt. C. COMA­RNI­SCHI REZULTATE TEHNICE: echipe bă­­ieţi: R.P.F. Iugoslavia tinerii (Marko­vic 2 v., Teran­­2 v., Kern 1 v.) — R.P. Bulgaria tineret (Gerdgikov 1 v., Kirin, Antonov) 5—1. R.P. Ro­ mînă tineret (Rethi 2 v., Covaci 2 v., Angelescu 1 v. — București tineret (Gheorghiu 1 v., Bărbulescu, M. An­tonescu) 5—1. R.P.F. Iugoslavia ti­neret (Markovic 2 v., Teran 2­­ v., Kern 1 v)—București tineret (Gheor­ghiu, Bărbulescu, M. Antonescu) 5—0. RP. Romînă tineret (Retin­ 3 v., Covaci 1 v., Angelescii 1 v) — R.P. Bulgaria tineret (Gerdgikov 1 v., Antonov 1 v., Kirin) 5—2. R.P.F. Iugoslavia tineret—R.P. Romînă tine­ret 5—1 , Markovic—Covaci 2—0, Te­ran—Angelescii 2-1, Kern—Rethi 0—2, Teran—Covaci 2—1, Markovic — Rethi 2—1, Kern—Angelernt 2—0. R.P. Bulgaria tineret (Gerdgikov 2 v., Kirin 2 v., Antonov 1 v) — Bucu­ rești tineret (Gheorghiu, M. Anto­­nescu, Bărbulescu) 5—0. Clasament: 1. R.P.F. lugolavia tineret 3 v., 2. R.P, Romina tineret 2 v... 3. R.P. Bulgaria tineret 1 v., 4. București ti­neret 0 v.; echipe fete : București tineret (Mariana Jandrescu, Victoria Jandrescu) — R.P. Bulgaria tineret (Virginia Popova, Evghenia Kolarova) 3—0, R.P. Romînă tineret (Maria Alexandru, Mariana Barasch) — București tineret (Mariana Jandrescu, Aurelia Radu) 3—0, R.P. Romînă tineret — R.P. Bulgaria tineret 3—0, Alexandru—Popova 2—0, Barasch— Kolarova 2—0, Alexandru, Barasch— Popova, Kolarova 2—0. Clasament: 1. R.P. Română tineret 2 v., 2. Bucu­rești tineret 1 v., 3. R.P. Bulgaria tineret 0 v. Simplu băieți . Sferturi de finală: Markovic—Angelescu­ 3—0, Rethi—­­Motancea 3—0, Teran — Gerdyikov 3—1, Kern—Covaci 3—1; simplu fete: sferturi de finală: M. Alexan­dru—E. Răduică 3—0, V. Jandres­cu—E. Kolarova 3—0, M. Jandres­­ cu—V. Popova 3—2, M. Barasch— C. Ch­ifteanu 3—0; semifinale: M. Alexandru—V. Jandrescu 3—0, M. Ba­rasch—M. Jandrescu 3—0; dublu băieți: semifinale: Covaci, Rethi — Antonov, Kern 3—0, Markovié, Te­ran—Gerdgikov, Kirin 3—0; dublu fete : sferturi de finală : Alexandru, Barasch—Veliu, Vîrlan 3—0, Rădui­­că, Radu—Berbecaru, Martin 3—0, M. Jandrescu, V. Jandrescu—Crintea­­nu, Schönholm 3—0, Popova, Kola­rova—Ionescu, Zdrula 3—0; . dublu m­ixt: semifinale : Alexandru,­­Rethi— Răduică, Teran 3—0, Barasch, Go­­vaci—Max, Lazărescu 3—0, care a făcut din nou dovada calităţi urmărite cu mult interes de ipuolicat Foto : B. Ciobanu Sportivii ceferişti salută călduros pe tinerii veniţi la Bucureşti! Intîlnirea de la Bucureşti este o manifestaţie vie a întăririi legături­lor de prietenie şi colaborare a tine­retului din aceste ţări, care, împreu­nă cu popoarele lor, luptă pentru transformarea regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice într-o zonă a păcii. Sportivii din transporturi şi tele­comunicaţii din Capitală şi din în­treaga ţară, reprezentaţi la Uniunea Sportivă Internaţională Feroviară de către clubul sportiv Rapid, salută cu dragoste pe tinerii veniţi în Bucureşti. Tinerii noştri sportivi întim­pină cu mult interes intîlnirea de la Bucu­reşti. Sportivii secţiei de popice au închinat întrecerile lor acestui eve­niment, iar baschetbalistele şi fot­baliştii clubului nostru, vor susţine la 4 februarie jocuri în cinstea Intîl­­nirii de la Bucureşti. Dorim succes deplin lucrărilor pri­mei întîlniri a tineretului şi studen­ţilor din ţările regiunii Balcanilor şi Mării Adriatice ce se desfăşoară în prezent. ION GEORGESCU Secretarul clubului sportiv Rapid Bucureşti ­Pregătiri, pregătiri, pregătiri... Antrenament in., trei ac'e la Dinamó Vreo 2—3000 de spectatori au ţinut­­ fie prezenţi la primul joc de veri­ficare al echipei Dinamo Bucureşti. Acest mic examen public al dinamo­­viştilor l-a desfăşurat pe terenul II din parcul sportiv din şos. Ştefan cel Mare, în compania formaţiei A. S. Pompierul din cat. B, şi a avut trei acte, ca să spunem aşa. Primul act : Dinamo II­I— A. S. Pompierul II 0—2 (0—2). Punctele au fost marcate de Cornau. Garnitura secundă dinamovistă a fost depăşită ca vigoare, ambiţie şi joc com­­binativ de a doua echipă a Pompieru­lui, din care Coman, Ştefan şi Niţulescu au lăsat o frumoasă impresie. Din echi­pa dinamovistă am reţinut pe Selymesi şi in măsură mai mică pe Călinoiu şi Matei. Jocul s-a disputat în două re­prize a 30 minute. Dinamo : Cozma — Szakács II, Că­linoiu, Motroc — Gross, Dragomir — Selymesi (Kőszegi), Kőszegi (Bu­kesi), Bi­kesi (Matei), Szakács I, Matei (Se­lymes)). Pompierul : Bruckental — Ştefan, Zelenin, Nunweiller II — Niţulescu, Stanciu — Buzatu, Niculescu, Stănilă Coman, Luban. Actul al doilea : Dinamo I — A. S. Pompierul I 3—0 (1—0). Au marcat : Ene şi Cădariu (2). Durata : tot două reprize a 30 minute. Dinamo a folosit următoarea formaţie : Uţu — Popa, N­inweiller III, Panait — Al. Vasile, Nunweiller IV, V. Angliei, Cădariu, Ene, Eftimie, Semenescu. Varga n-a fost folosit find sancţionat pentru că a în­­­ ainiat la antrenamentul precedent. De remarcat că Nunweiller III a jucat sto­per, post pentru care îl şi pregăteşte antrenorul Tr. Ionescu, urmînd ca cel de half strngă să fie preluat de un alt membru al... familiei fie fotbaliști Nun­weiller, ieri foarte numeroasă pe teren (un portar de rezervă era pe tuşă : Nunweiller V). In această formaţie Dinamo a dovedit o mai bună pregătire, jucînd mai omo­gen şi mai clar. In bune condiţii de formă s-au prezentat Eftimie, V. An­gliei, Al. Vasile şi Nunweiller III Marchează o revenire : Popa, Cădariu, Ene şi Panait. Pompierul a acţionat destul de clar în apărare, dar atacul nu are destulă coeziune. Din formaţia Iordache — Orteanu, Ivan Buzeşan — Stoica, Szekely — Comşa, Ionescu, Vil­­cov, Staudt, Gh. Marin, am reţinut prin pregătirea lor mai b­ună pe Stoica, Gh­ Marin şi Ivan. Actul al treilea : Dinamo I — Di­namo II 0—1. A marcat Matei. Jocul * I. I. I. IV. V. VI. VI. a durat numai ÎS­­minute. F­.ehipele au jucat în formațiile de mai sus. In con­cluzie, un antrenament util, care a per­mis verificarea stadiului de pre­gătire a jucătorilor. • Veşti din C­uj Fotbaliştii de la Ştiinţa Cluj au luat vacanţă. Ei au plecat la Sinaia, unde îşi vor petrece timpul de odihnă. îna­inte de a pleca, echipa studenţească a susţinut un meci de antrenament în compania formaţiei C.S.A. din locali­tate. S-au­­jucat două reprize a cste 15 minute. Partida s-a încheiat cu sco­rul de 7—4 (4—3) pentru Ştiinţa. Au marcat : Marcu (2), Suciu (2), Miro­­teanu, Constantin şi Mateianu respectiv Bujor, Vadaş şi Orăşanu. Echipa ceferistă de categoria B din Cluj a jucat, de asemenea, un meci amical cu C.S.A. Meciul — 2 reprize a cîte 30 minute — a luat sfîrşit cu scoul de 2—2 (2—1). R. FISCH, corespondent Steagul roşu în vervă de joc Intr-un decos de iarnă s-a disputat la Oraşul Stalin meciul de verificare din­tre Steagul roşu şi Dinamo (echipă din campionatul regional). Fotbaliştii de la Steagul roşu, practicînd un joc frumos, cu multe şuturi la poartă, au cîştigat cu scorul de 7—1 (3—0). Autorii go­lurilor : Mészáros (4), Fusulan, Cam­­po, David respectiv Sima. Iată formaţia Steagului roşu : Gh­iță (Cerneanu) — Birsun, Zaharia, Cojocaru (Moarcăş) — HUlişan, Campo (Cojocaru) — //«Ion­ (Campo), Fusulan, Gane, Mesxaros, Da­vid. C. GttUlA corespondent Nunweiller și Utu resping un atac. Fază din meciul de antrenament Dinamo I — Pompierul I (3—0). EHI H­IP II S NI REZULTATELE ALERGĂRILOR DE IERI Deşi timpul a fost mai puţin prielnic, totuşi reuniunea de ieri de la Băneasa- Trap s-a desfăşurat in faţa unei asis­tenţe numeroase. Din cauza vîntului care a bătut în tot cursul reuniunii şi a terenului greu, cronometrajele realizate au fost mo­deste. Pentru aprecierea performanţe­lor, precizăm că a existat un coeficient de aproximativ 5—6 secunde. Dintre cîştigătorii alergărilor de ieri, cel mai bun cronometraj l-a izbutit armăsarul Hamefal, care a parcurs kilometrul în 1932.2. Au mai ieşit Învingători alţi doi cai din categoria întîi, Olteţ şi Volcan. La pariul ordine triplă s-a înregistrat o noua cotă mare : 1194 pentru 1 leu. REZULTATELE TEHNICE SUNT URMĂTOARELE I. Raluca (Ichim), Tatiana, Fedeleş. Cota: 2.00 - 11,20 lei. II. Adriatica (Mihalache), Himera, Flueră V. Cota: 3.60 - 88,40 - 11,40. Or­dine triplă: 1194,30 lei. III. Tufa (Oană), Bacciserai, Buian. Cota: 2,60 - 27,40 - 14,10 lei. IV. Olteț (Toderaş), Pamfil, Eronin. Cota: 4,20 - 9,20 - 10,60 lei. Ordine tri­plă: 77,50 lei. V. Vulcan (Bonţoi V.), Florida, O­­rient II. Cota: 3,10 - 25,20 - 13,70 lei. VI. Hameful (Tanase Oh.). Egoist, Baltag. Cota: 2,90 - 29,70 - 20,50 lei. Or­dinea triplă: 152,00 lei. VII. Energia (Ghinea), Săbărel, Haga. Cota: 3,10 - 16,80 - 16,60 lei. REUNIUNILE VIITOARE In cursul lunii februarie se vor or­ganiza reuniuni de trap in fiecare du­minică dimineața, la următoarele date: 7-14-81 și 24. Iată cum arată un buletin cu 12 re­zultate exacte la concursul Pronosport nr. 5, etapa din II ianuarie 1960. I. Napoli - Telernazionale . La acest concurs au fost depuse a­proximativ 626.000 variante. La Pronosport­­ şi pentru luna fe­­­bruarie 200.000 lei suplimentar. La cererea participanţilor I.S. Loto- Pronosport a hotărit să acorde şi in luna februarie pioni suplimentare In valoare de 260.600 lei, printre care şi un autoturism. Toate variantele depuse la cele patru concursuri din luna februarie (con­cursurile nr. 6, 7, 8 şi 9) participă deci la tragerea din urnă care va avea loc la sfirşitul lunii februarie. Amănunte detaliate primiţi la toate agenţiile Loto-Pronosport. ★ . H. Genoa - Fiorentina X III. Padova — Bologna I IV. Lanerossi - Sampdoria V. Udinese - Roma X VI. Bari - Spăl X VII St. Etienne - Limoges 1 Vin. Bordeaux - Racing Paris 2 IX. Nimes - T.yer X X. Reims - I.ers 1 XI. Sochaux — Nice 2 XII. Stade Francais — Monaco 1

Next