Sportul Popular, martie 1960 (Anul 15, nr. 3573-3589)

1960-03-01 / nr. 3573

Mai multă preocupare pentru activitatea sportivă din şcolile profesionale A­ctivitatea sportivă din şcolile profesionale a marcat în ultimii ani o creştere evidenţi Datorită grijii acordată tinerei generaţi de către partid şi guvern, precum şi mi­nunatelor condiţii de muncă şi viaţă asigurate, mii de tineri şi tinere care se califică pentru a deveni oţelari, laminaturi, textilişti, mineri etc. au în­drăgit sportul şi ii practică acum cu tot entuziasmul lor tineresc, obţinînd rezultate din cele mai bune. Ceea ce trebuie remarcat, în primul rînd, este faptul că in general, sportul a sti­mulat activitatea la învăţătură şi în producţie, a­cordribrit la munca de educare comunistă, patriotică a aces­tor tineri. Elevii din şcolile profesio­nale, fruntaşi la învăţătură şi în mun­ca din atelierele-şcoală sau din pro­ducţie, sunt în acelaşi timp printre cei mai buni sport­vi din rândul junio­rilor. Viitorii muncitori şi tehnicieni ai ţării practică cu aceeaşi plăcere atle­tismul şi g­onastea, joacă volei şi fotbal, ridică haltere sau fac box. Larga extindere pe care a înregis­trat-o sportul printre elevii din şcolile profesionale îşi găseşte concretizarea în impresionantul număr de partici­panţi la competiţiile populare­ şi, în­deosebi, la campionatele rezervate a­­cestor şcoli. Anul trecut, de pildă, la prima ediţie a „republcanelor" au fost prezenţi peste 40.000 elevi şi eleve, care s-au întrecut la gimnastică, atle­tism, volei, fotbal şi trântă. Alte mii de ucenici au luat startul în concursu­rile Spart­ichiadelor de vară şi de iar­nă ale tineretului, au partcipat la tra­diţionalele crosuri de mase organizate cu prilejul unor zile festive (1 Mai, 7 Noiembrie etc.), au cucerit normele complexului G.M.A. sau pe cele ale insignelor „Campion al asociaţiei spor­tive“ şi „Cel mai bun sportiv din 10“. Imensa majoritate a elevilor din şcolile profesionale au la dis­poziţie — ca şi toţi ceilalţi şcolari din ţara noastră — numeroase baze şi terenuri sportive, sili bine utilate, materiale şi echipament sportiv în cantităţi corespunzătoare. Profesori competenţi predau educaţia fizică în aceste şcoli, atit în cadrul orelor de specialitate cit şi în cele de colectiv sportiv. Este o plăcere să urmăreşti desfăşurarea unei ore de educaţie ti­zei la şcoala profesională Petrol Chimie nr. 1 din Cîm­pina unde, da­torită preocupării direcţiunii, elevii au condiţii excelente pentru a face sport. Acelaşi lucru se poate spune şi în cazul şcolilor profesionale pentru In­dustria Uşoară şi Alimentară „Filimon Sîrbu“ din Bucureşti, unde director)l se interesează îndeaproape de bunul mers al activităţii sportive, de parti­ciparea elevilor la diferite competiţii. Acolo unde a fost înţeles pe deplin a­­portul educaţei fizice în procesul de dezvoltare a tinerilor, au fost realizate lucruri foarte frumoase, iată, de pildă, şcoala profesională nr. 5 „Vatra Lu­minoasă“. Aici, a fost amenajată o sală de sport bine utilată. Directorul coordonator, tov. Ion Marcu, ca şi directorul de studii, Dumitru Gorea, sunt mereu în mijlocul sportivilor, în­drumă munca profesorului de educar­e fizică (Emanuel Obogeanu) şi-l ajută ori de cite ori este nevoie. Cu toate succesele de necontestat. In activitatea sportivă din şcolile pro­fesionale se mai manifestă încă lipsuri care fac ca aceasta să nu se desfă­şoare pe măsura condiţiilor create, sau uneori să bată pasul pe loc. Mai sunt (Continuare în pag. a 3-a) Işi va pastra Voinţa Miercurea Ciuc locul prim? Vor reuşi militarii bucu­­reşteni să remonteze handicapul ce­lor două puncte care-i despart de lider? Sau Ştiinţa Cluj va produce o surpri­­ză şi va trece de cei doi principali protagonişti ?... Iată întrebările care nu lipsesc din discuţiile legate de reluarea campiona­tului republican, competiţie care va sta timp de o săptămînă în centrul atenţiei amat­orilor de hochei pe ghea­ţă. Fără îndoială că returul campiona­tului se va ridica la un nivel tehnic superior întrecerilor din tur, pe de o parte pentru că echipele au „în picioa­re” jocurile unui sezon destul de bo­gat, iar pe de alta pentru că antreno­rii au ocazia să aplice o serie de în­văţăminte pe care le-au tras în urma jocurilor internaţionale. In general, echipele vor fi aceleaşi din tur. Voinţa nu va beneficia de apor­tul lui Szabó II, nerefăcut după acciden­tul suferit în meciul de la Miercurea Ciuc cu Văsteraş, aşa încît antrenorul Paul Sprencz va alinia linia Zerveş — Ferenczi — Szabó I. C.C.A. n-are noutăţi de formaţie. In schimb, Ştiinţa Cluj şi-a mărit lotul, prin in­troducerea jucătorilor Antal (înaintaş), Timar şi Pascu (fundaşi). Nu este însă sigură folosirea lui Cazan II, nerestabi­lit. Neputînd beneficia nici în retur de serviciile lui Moldovan şi Astaloş şi nefăcînd deplasarea nici Fenke II, an­trenorul lui C.S. Tg. Mureş, vechiul in­ternaţional Incze II, şi-a făcut formele de legitimare şi va apărea în formaţie* La celelalte două echipe participante la competiţie, Avîntul Miercurea Ciuc şi C.S.M. Rădăuţi, loturi neschimbate. înaintea jocurilor de azi, clasamen­tul se prezintă astfel : 1. Voinţa M. Ciuc 5 5 0 0 34, 4 10 După cum se vede din acest clasa­ment, cele mai multe şanse de a de­veni campioană le are Voinţa. Tinăra echipă din Miercurea Ciuc ar putea pierde titlul în cazul cînd ar fi învinsă de CCA şi ar fi întrecută de echipa militară şi la golaveraj. Bineînţeles, a­­cest calcul e valabil în caz că aceste două echipe nu pierd în faţa clujeni­lor... Programul de azi de pe patinoarul „23 August” este următorul: ora 9: Vo­inţa — CSM Rădăuţi, ora 17: Ştiinţa — CS Tg. Mureş,­­ara 19: CCA — A­­vîntul. Mîine sînt programate partidele: ora 9: Avîntul — Voinţa, ora 17: CSM Rădăuţi — CS Tg. Mureş, ora 19 : Ştiinţa — CCA. Azi, pe patinoarul „23 August* începe returul campionatului republican de hochei pe gheaţă 2. CCA 5 4 0 1 24:8 8 3. Ştiinţa Cluj 5 3 0 2 39:16 6 4. Avântul M. Ciuc 5 113 16:17 3 5. CS Tg. Mureş 5 1 1 3 9:39 3 6. CSM Rădăuţi 5 0 0 5 7:45 0 PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ1 Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romina ANUL XV — Nr. 3573 tir Marţi 1 martie 1960 it 8 pagini 25 bani Să pregătim din timp bazele sportive Sălile de sport sunt încă pline. La Tg. Mureş, Sibiu, Iaşi sau Oradea se desfăşoară campionate de handbal re­dus, volei sau baschet, îşi continuă an­trenamentele atleţii, gimnaştii, luptăto­rii şi boxerii. Primăvara — sosită mai devreme ca de obicei — ne­­vesteşte insă că în curînd va fi reluată şi activita­tea sportivă competiţională de mase în aer liber. In unele regiuni cum sînt Galaţi, Bucureşti şi regiunea Stalin s-au dat chiar primele „starturi” în diferite campionate pe asociaţii sau concursuri locale de mase. Nu pretutindeni iarna şi-a luat însă rămas bun de la noi. In multe părţi ale ţării vremea este încă nefavorabilă unei intense activităţi sportive de m­ar­e în aer liber. Aici munca de pregătire a sezonului în aer liber trebuie conti­nuu intensificată. Problemele pe care organele şi organizaţiile UCFS trebuie să le rezolve în această perioadă sunt desigur numeroase. O atenţie deosebită va trebui însă acordată reamenajării bazelor sportive, pregătirii acestora pentru a putea să găzduiască în cele mai bune condiţii primele întreceri sportive de mase. Este drept, o serie de baze sportive au fost permanent în­grijite şi în lunile de iarnă, dar sunt numeroase altele — în special cele simple — care au rămas în aceeaşi stare încă din toamnă. Ne referim mai mult la bazele sportive săteşti, dar şi la altele din oraşe cum sunt Brăila, Şi­(Continuare în pag. a 2-a) Un mare turneu internaţional de tenis le Moscova La Moscova a început un mare turneu internaţional de tenis pe teren acoperit, la care participă sportivi din Franţa, R. Cehoslovacă, R. P. Polo­nă, R.D., Germană, R.F. Germană, R.P. Bulgaria. Oaspeţilor le este oferită replica celor mai buni tenis­­mani din Uniunea Sovietică. Eva Kochlan și Livia Moseczi învinse de Sarolta Mathe în campionatele de tenis de masă ele R. P. Ungare Noua campioană de tenis de masă a R. P. Ungare este tinăra Mathe, care a întrecut-o în finală pe Livia Mosoczi după ce in sferturi de finală eliminase, surprinzător, pe Eva Roc­­zian. In finala de simplu bărbaţi Berezik l-a întrecut pe Sido. Dinamo Tbilisi a întrecut pe Akademik Sofia la baschet In primul meci pentru sferturile de finală ale Cupei Campionilor Euro-­­­peni la baschet masculin, desfăşurat­ă duminică la Plovdiv, echipa soviet că Dinamo Tbilisi a întrecut pe Akade­mik Sofia cu scorul de 76-64. Siegfried Herman a alergat 1500 m In 3:44,7 In cadrul unei reuniuni atletice desfășurate la Berlin pe teren acope­­­­rit, atletul Siegfried Herman din R.D.­­ Germană a realizat cea mai bună per- I formanţă mondiali în proba de 1500 I m cu timpul de 3:44,7. Pînă acum cel I mai bun rezultat din lume pe această­­ distanţă aparţinea americanului Wes Santee cu 3:48,3. Normele olimpice pentru sportivii noştri Au mai rămas 6 luni pini în clipa in care pe „Stadio d­­i Cento­ma la** din Roma va fi aprinsă simbolica torţă olimpică şi mii de porumbei îşi vor* lua zborul în cele patru zări, amintind întregii lumi deschiderea ce­ei de a­­ XVI l-a ediţii a Jocurilor Olimpice de vară. In vederea acestei grandioase competiţii a tineretului lumii, sp­rtivii din Republica Populară Români se pregătesc de mai mult timp cu con­ştiinciozitate şi sunt hotărîţi ca la întrecerile ce vor avea loc în cap la a­ Italiei să nu precupeţească nici un efort pentru a avea o concertare în mai frumoasă, pentru a reprezenta cu cinste mişcarea de cult­­ă fiizică şi sport din patria noastră. Aşa cum s-a mai anunţat, la cea de a XVII-a ediţie a J. O ţara noa­stră va fi reprezentată la următoarele discipline sportive: atletism, box, caiac-canoe, călărie, canotaj acade­mic, ciclism, fotbal (dacă va obţine calificarea), gimnastică femei, hal­tere, înot, lupte clasice şi libere, pen­tatlon modern, polo pe apă (dacă va obţine calificarea), scrimă şi tir. Dreptul de a fi selecţionat în loturile olimpice ale R.P. Romíno a fost şi este deschis oricărui tînăr sportiv din ţara noastră, care dovedeşte o bună pregătire şi un înalt nivel tehnic. Pentru includerea în aceste loturi şi ca un obiectiv concret pentru o acti­vitate de pregătire care să se desfă­şoare la nivelul cel mai ridicat, Co­mitetul Olimpic Romîn împreună cu federaţiile de specialitate au fixat, încă de acum un an, o serie de nor­me — preolimpice — care trebuiau să fie îndeplinite în decursul anului 1959. La mai prdin de un an de la pu­blicarea acestor norme preolimptice, constatăm cu satisfacţie că un nu­măr destul de mare dintre sportivii noştri fruntaşi au îndeplnit acesta cerinţe şi că mulţi alţii au obţinut rezultate în imediata vecinătate a ci­frelor propuse­ Pentru anul 1960, analizîndu-se re­­zultatele obţinute ptnă acum de spor­tivii noştri şi ţinîndu-se seamă da condiţiile tot mai bune de activitate ce le-au fost asigurate, cit şi de ereg­­terea rezultatelor internaţionale, la propunerea federaţiilor de specialitate. Comitetul Olimpic Român a luat la discuţie normele olimpice prevăzuta pentru acest an­(Continuare in pag. a 7-a) 1. Portarul Ringheanu prinde balonul la un şut al lui echipe numeroşi tineri debutanţi. Dornici de a se afirma ei Mateianu sub privirile lui Tendier şi Munteanu au imprimat partidei un ritm extrem de viu. 2. S-a dat plecarea în crosul juniorilor. Conduce dinamovistul 4. Talentata patinatoare Roxana Găbunea, s-a clasat Pe Beregszászi, primul loc la categoria junioare 14 ani. Ea s-a remarcat prin 3. Spectatorii prezenţi duminică la intîlnirea de rugbi, dintre siguranţă în mişcări şi mai ales prin graţie în exerciţiile C.C.A. şi Constructorul au remarcat in b­ndurile celor două liber­alele. . Fotografii de : M. Popescu (Ploeşti), 11. Nandi şi B. Ciobanu­ .

Next