Sportul Popular, mai 1960 (Anul 15, nr. 3608-3624)

1960-05-03 / nr. 3608

PROLETARI DIN TOATE TARILE, VNITI-VAI Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romina ANUL XVI—Nr. 3608 ★ Marţi 3 mai 1960 ★ 8 pagini 25 bani La măreaţa sărbătoare de 1 Mai, in întreaga ţară oamenii muncii au manifestat entuziast pentru pace şi socialism Marea demonstraţie de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitală Duminică dimineaţa a avut loc tra­dition»l« demonstraţie a oa­menilor mi­ncii din Capitală cu prilejul zilei de 1 Mai — Ziua solidarităţii interna­ţionale a celor ce muncesc. La ora 9 oamenii muncii prezenţi în piaţă salută prin îndelungi ovaţii pe conducătorii partidului şi statului. In tribuna centrală iau loc tova­răşii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ghi­­vu Stoica, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraş, Petre Borilă, Nicolae Geau­­şescu, Alexandru Drăghici, Alexan­dru Moghioroş, Dumitru Cotiu, Lecut­ie Rău­tu, Leontin Sălăjan, Ştefan Voi­­tec, Ion Gheorghe Maurer, Ianoş Fa­­zekaş, Alexandru Bîrlădeanu, Ghe­­rasim Popa, Florian Dânălache. Marea fanfară militară intonează imnul de stat al R. P. Române. Mitingul este deschis de tov. Flo­rian Dânălache, membru al G. C. al P.MR., prim-secretar al Comitetului orăşenesc Bucureşti al P.M.R. Ia cuvintul tovarăşul Nicolae Ceau­­şescu, membru al Biroului Politic al C. C. al PJVLR., secretar al G.G. al P.M.R., care în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romín şi al Guvernului Republicii Populare Romíne, felicită călduros cu ocazia Ti­lei de 1 Mai pe oamenii muncii şi pe oaspeţii de peste hotare. Cuvântarea este subliniată de urate şi ovaţii puternice pentru Partidul Muncitoresc Român, pentru puternicul lagăr socialist în frunte cu Uniunea Sovietică, pentru pace şi prietenie în­tre popoare. Răsună apoi acordurile marşului partizanilor. Marea demonstraţie a oamenilor muncii este deschisă de batalioanele gărzilor muncitoreşti pri­mite cu îndelungi aplauze de asisten­ţă. Peste 5.000 de muncitori înarmaţi defilează prim faţa tribunelor în pas cadenţat, într-o perfectă aliniere, ex­­primîind hotărirea clasei noastre mun­citoare, a întregului popor de a apă­ra cuceririle sale revoluţionare. Se aud sunete de trompete şi ră­păit de tobe. In mijlocul pielii, din­tre petalele unui nufăr uriaş se iveşte o fetiţă care, fluturând două stegulele vesteşte defilarea pionierilor. 6.000 de pionieri umplu piaţa cu voioşia lor. Pionierii poartă flori, steaguri purpu­rii, medalioane ale clasicilor marxism­­leninism­ului, portretele conducătorilor partidului şi statului nostru. Asemenea unui şuvoi viu, în piaţă îşi fac apariţia coloanele de demon­stranţi. Printre steaguri roşii şi tri­colore, portrete, flori, baloane multi­colore, peste marea de capete plutesc ca nişte trofee panouri şi grafice pe care sunt înscrise angajamentele luate de colectivele de muncitori în cinstea celui de-al IX-lea Congres al P.M.R. şi primele succese obţinute în entu­ziasta întrecere ce se desfăşoară în cinstea acestui eveniment de mare în­semnătate în viaţa partidului şi a po­porului. Salutînd pe conducătorii de partid şi de stat, demonstranţii îşi exprimă nestăvilitul entuziasm, bucu­ria izvorîtă din faptul că şi în acest a­n poporul nostru a obţinut, sub Pentru citeva momente, platoul din Piaţa Stalin a rămas liber. Tradiţiona­­lii trompeţi şi apoi acordurile cunos­cutului marş al lui Dunaevski vestesc începutul defilării sportivilor. Dinspre statuia Aviatorilor se apropie un imens fluviu multicolor. Sute de steaguri flutu­ră in adierea viatului. Intr-o ordine de­­săvirşită îşi fac apariţia în piaţă spor­tivii, care în fiecare an, la marile săr­bători ale poporului nostru, demon­strează cu nestăvilit entuziasm pentru viaţa nouă, fericită şi îmbelşugată ce o trăim. Tineretul sportiv şi-a arătat şi conducerea partidului, noi victorii pe drum­ul construirii sociatismului. Alături de muncitori din întreprin­deri, de oameni ai muncii de pe o­­goarele comunelor subordonate Capi­talei, în coloane se zăresc cercetă­tori din institutele ştiinţifice, din labo­ratoare, fizicieni, chimişti, biologi, medici, ingineri, profesori şi învăţători, senatori şi actori, jurişti, reprezen­tanţi ai intelectualităţii noastre lega­te de popor, care îşi pun întreaga lor capacitate creatoare în slujba con­strucţiei socialiste a patriei noastre, cu acest prilej dragostea şi recunoştin­ţa faţă de partid, faţă de guvernul Re­publicii noastre, pentru minunatele condiţii ce i-au fost create ca să creas­că sănătos, puternic, să se pregătească în toate domeniile de activitate, în ve­derea participării lui active la con­strucţia socialistă a ţării. ... „TRAIASCA 1 MAI, ZIUA SO­LIDARITĂŢII INTERNAŢIONALE A CELOR CE MUNCESC" — citim pe te­riasa pancartă purtată de grupul ma­siv de tineri care trece acum prin faţa tribunelor. De 1 Mai, sportivii Capita­lei au pregătit splendide exercifii. Stu­denţii Institutului de Cultură Fizică, viitoare cadre de nădejde ale mişcării noastre sportive, execută un frumos e­­xerciţiu de ansamblu pe motive naţio­nale, răsplătit cu ropote de aplauze. Un bloc compact de ciclişti, rulînd într-o aliniere perfectă, trece prin piaţă. Din rîndurile lor lipsesc cîţiva din fruntaşii ciclismului nostru. Ab-­­senţă ... motivată. La acea oră, in ca­pitala Cehoslovaciei, Praga, alături da cei mai valoroşi rutieri din Europa, ei se pregăteau să ia startul in tradi­ţionala „Cursă a Păcii". Revărsarea de tinereţe continuă, îşi fac acum apariţia sportivii din raio­nul „Nicolae Bălcescu”. In frunte, un impunător car alegoric simbolizind succesele obţinute sub conducerea parti­dului de mişcarea noastră sportivă. Vorbesc despre aceasta cifrele : aproa­pe 2.400.000 de membri ai U.C.F.S., peste 8.900 de asoci­a­ţii sport­i­ve, 1.350.000 de purtători ai insignei G.M.A., sute şi sute de mii de participanţi la marile competiţii de mase. In cadrul raionului „Nicolae Băl­cescu” îşi desfăşoară activitatea puter­nicul club Constructorul, care numără în rîndurile sale sportivi de valoare, campioni ai ţării, maeştri ai sportu­lui. Acelaşi tablou impresionant îl oferă şi sportivii din raionul „V. I. Lenin”. Recunoaştem printre cei care trec acum în pas cadenţat prin piaţa pe sportivii clubului Progresul. Carul lor­ alegoric simbolizează prietenia care leagă pe sportivii lumii, idealurile de pace care le sînt comune. Lîngă o imen­să cupă, semnul victoriilor pe terenul de sport, o vedem pe tînăra campioană ib (Continuare în pag. a 2-a) O revărsare de tinereţe: defilează sportivii... Intr-un entuziasm general, oamenii muncii din Capitală salută călduros pe conducătorii partidului ţi guvernului Trec. butolwonek g­irzilgr mjfpc^ff/vtti In rînduri compacte, plini de forţă ţn­ sănătate, trec sportivii bucureşteni COMPETIŢII ÎN emse CELUI DE AL IH-LEA CONGRES AL P.M.R. In cinstea celui de al IlI-Iea Con­gres al Partidului Muncitoresc Ro­mân se desfăşoară In toată ţara nu­meroase întreceri sportive. La startul acestor competiţii se prezintă cu en­tuziasm mii de tineri şi tinere. Iată cîteva ştiri, transmise de corespon­denţii noştri, privind desfăşurarea în­trecerilor închinate celui de al III-lea Congres al P.M.R. Concurs regional de tir în organizarea consiliului regional U.C.F.S. Bucureşti s-a desfăşurat pe poligonul Dinamo din Capitală un in­teresant concurs de tir, la care au luat parte concurenţi din raioanele Alexandria, Călăraşi, Tir. Măgurele şi din oraşul Giurgiu. Rezultate teh­nice : Armă sport 3X20 focuri — seniori: Ion Niculescu (Progresul Alexandria) 495 p ;senioare: Fănica Ene (Voinţa Călăraşi) 455 p; juniori: Ion Nicu­­lae (Progresul Alexandria) 461 p; junioare: Cornelia Niţu (Progresul Alexandria) 488 p. In întrecerile de pistol viteză s-au obţinut următoarele rezultate: 1. N. .J.BUlg'« (Giurgiu) 480 p; 2. Ion Ni­­culescu (Alexandria) 470 p; 3 .­. Pelicu (Alexandria) 467 p.­­ Stan Cristea — corespondent [ Competiţie de fotbal la Brăila­­, Consiliul orăşenesc U.C.F.S. Brăila a iniţiat o serie de interesante corn»-, petiţii. Printre acestea se numără şi­ întrecerea rezervată echipelor de fot»-,­bal. Cele 4 echipe din oraşul Braila­, care activează în campionatul regio»-­ nal şi-au disputat întîietatea în ca­, drul unui concurs eliminatoriu In fi- nală s-au întrecut formaţiile C.SM. Brăila şi U.M. Progresul. Net supe»­rioară echipa C.S.M. Brăila a cucccit­­victoria, ocupînd astfel primul loc in competiţie.­­ N. Costin şi I. Baltag — corespondenţi şi în treceri de volei la Snagov !­, La Snagov s-a desfăşurat o f­i­u­­moasă competiţie de volei, la care au­ participat 12 echipe masculine şi 41 feminine. La băieţi a ieşit învingă­­toare formaţia G.A.S. Periş, iar la‘ fete formaţia Sănătatea .Periş. La un-r treceri au asistat peste 1.000 specta­­tori. Ei Mapalescu —­tore&pandani..

Next