Sportul Popular, mai 1960 (Anul 15, nr. 3608-3624)

1960-05-03 / nr. 3608

Marea demonstraţie de 1 Mai a oamenilor muncii din Capitala O revărsare de tinereţe: defilează sportivii... (Urmare din pag. I) E Euro­peana de tenis de masă, Maria Alexandru. Numeroase aplauze culeg sportivii r­aionului „Gh. Gheorghiu-Dej”. In f­runte păşesc tinerele sportive ale fa­­­bricii de confecţii. Cu succesele lor ob­ţinute atît în producţie, cît şi pe tere­­­suri de sport se mîndresc toţi munci­torii acestei întreprinderi fruntaşe. Oricum, cu trupurile lor, tinerele spor­tive înscriu pe platoul pieţii etere de aur roşu aprins : P.M.R. Prin faţa tribunelor defilează valo­roşii sportivi ai clubului C.C.A. Trofeele care împodobesc fru­mosul car ategoric d­in mărturie a nenumăratelor succese realizate de sportivii militari în între­cerile interne şi internaţionale. Privi­rile noastre întrlnesc multe cunoştinţe, tineri sportivi care ne sunt dragi tu­turor. Iat-o pe maestra emerită a spor­tului şi recordmană mondială Io­­landa Balaş, ale cărei performanţe au st­rnit lumea sportivă. Sunt aici pre- Menii şi alţi sportivi de valoare : An­­ drei Folhert, Zoltán Cazaka, Marin Vizi­­m şi alţii. I­n nou o simfonie de culori. In piaţă au intrat acum sportivii raionu­lui „Tudor Vladimirescu“. Un minu­nat joc de discuri incintă privirile. Sportivii de la Voinţa execută un reu­şit exerciţiu şi deasupra capetelor apar sute de discuri cu cercurile olimpice, iar apoi aceleaşi sute de ovale ne înfă­ţişează porumbelul alb, simbol al păcii. Coloana sportivilor din raionul „Tudor Vicalimirescu" este încheiată de repre­zentanţii clubului Victoria. Urmărind această entuziastă demon­straţie a tinereţii şi a voioşiei greu îţi dai seama cum trece timpul. Totul e minunat de frumos. Aplauzele nu contenesc. Şi cum să nu-i întimpini astfel pe toţi aceşti sportivi ! CU de emoţionantă este apariţia sportivilor de la uzinele :313 August", de la „Re­publica", F.R.B. şi uite întreprinderi ale raionului .313 August”­ In fruntea co­loanei se găsesc membrii clubului Me­talul. Entuziast, mereu tinăr, maestrul emerit al sportului Dinu Grotten pă­şeşte alături de ceilalţi sportivi frun­taşi ai clubului Metalul. Notăm şi alte citeva nume de sportivi : Ştefan Pe­­trencu, Zamfira Voinea-Antoneseu şa. Atrag dintr-o dată atenţia grupurile de sportivi îmbrăcaţi în costume de cu­loare albastră, asemeni cerului acestui însorit 1 Mai. Sunt membrii organiza­ţiei A.V.S.A.P. Aenomodelişti, planorişti, navomor­elişti, paraşulişti trec prin faţa tribunei. In fruntea paraşuliştilor păşesc campioana mondială Elena Bă­căoanu, recordmanul mondial Ion Roşu şi maestru sportidul Elisabeta Popescu. Culorile clubului Rapid şi ale asocia­ţiei Locomotiva sunt cunoscute şi dragi multor iubitori ai sportidui din capi­tala patriei noastre. Apariţia lor, în co­loana sportivilor din raionul „Griviţa Roşie” a st­rnit freamăt şi interes deo­sebit. Defilează echipa campioană a ţării la rugbi, alcătuită din harnici muncitori ai „Griviţei Roşii”, jucătorii echipei de fotbal, voleibalistele, atle­tele şi juniorii, faţă de care clubul manifestă o grijă deosebită. Un decor nou. Puţin obişnuit aici, în Capitală. Un pitoresc d­olţ de Deltă, alunecînd lin, purtat parcă de ape domoale. Stufăriş, o lotcă, păsări de Deltă şi chiar... peşte. Am redat doar o imagine din sugestivul car alegoric prezentat de sportivii pescari şi vînători care au încheiat coloana raionului „Griviţa Roşie”. Sportivii de la Dinamo au prezentat un car alegoric avînd ca temă Jocu­rile Olimpice de la Roma, la care vor participa şi sportivii noştri. Reprezen­tanţii clubului Dinamo au executat fru­­nt­taşe exerciţii de gimnastică şi o spec­taculoasă piramidă pe motociclete, care a cerut din partea grupului de tineri multă măiestrie, înduminare şi curaj. Şi pentru a ilustra începutul de pri­măvară pe care îl simbolizează 1 Mai, în piaţă a înflorit un covor de maci şi de margarete purtate cu graţie de eleve din şcolile Capitalei. Aproape 2.000 de elevi şi eleve din şcolile sportive şi din Clubul sportiv şcolar au demonstrat în rindurile raio­nului „I. V. Stalin”, încheind cu un complex de frumoase exerciţii para­da sportivilor închinată zilei de 1 Mai. Un moment de linişte, răpăit de tobe şi, la un semnal, sute de tineri înscriu cu trupurile lor cuvîntul aict de scump întregii omeniri : PACE. ...Citeva minute mai tirziu­ acordu­rile Internaţionalei răsună puternic, măreţ, înălţător, încheind marea de­monstraţie a oamenilor muncii din Ca­pitală, GLUJ. Duminică dimineaţa , ală­turi de oamenii muncii — peste 3000 de sportivi au demonstrat pentru măreaţa zi de 1 Mai. Coloana sportivilor din oraşul Cluj a fost condusă de maestrul emerit al sportului Ion Alpina. In rindurile lor am remarcat pe maeştrii sportu­lui Adalbert Gurath, Gheorghe Mar­ton, ca şi pe jucătorii de tenis de masă Radu Negulescu şi Gheorghe Gobîrzan şi mulţi alţii. Prin faţa tri­bunelor trec apoi carele alegorice ale clubului sportiv muncitoresc Cluj. Şti­inţa Universitatea Babeş-Bolyai şi a­­sociaţiei sportive Voinţa. Cu vii aplauze au fost întîmpinate echipele de fotbal şi rugbi. Au de­filat, după aceea membrii clubului sportiv şcolar, precum şi membri ai A.V.S.A.P. Demonstraţia sportivilor din Cluj a constituit un minunat prilej­ de ma­nifestare a ataşamentului sportivilor din oraşul nostru faţă de partid şi guvern. R. FISCH—coresp. regional CONSTANŢA. Sportivii din oraşul Constanţa au luat parte cu elan la demonstraţia dle 1 Mai. Atarea coloa­nă a sportivilor a fost deschisa de un grup de stegari, după care au ur­mat alte grupuri ce purtau tablourile co­nducătorilor partid­ulu şi guvernu­lui nostru. A trecut apoi activul U.C.F.S., iar după aceasta, cei şase campioni ai R. P. R. din acest oraş. Printre ei am văzut pe Ion Dinu, campion R. P. R. la box fruntaş în producţie, care şi-a îndepli­nit planul pe trimestrul I al acestui an în proporţie de 105 la sută. Au urmat sportivele de la Şcoala medie nr. 2, care au scris cu trupurile lor cuvîntul 1 Mai. Au trecut în ordine sportivii clubului Farul, cu frumoa­se fare alegorice. Defilează rînd pe rînd tineri de la asociaţia sportivă S.N.M. Constanţa şi Ancora, sporti­vii şcolilor elementare, tinerii de la asociaţia sportivă Petrolul, Spartac, Progresul, şcoala pedagogică, Voinţa, Dinamo şi Marina. R. STAMBOLIAN, coresp. PETROŞANI. Exploatarea minieră fruntaşă Lonea deschide demonstraţia oamenilor muncii din Valea Jiului. Urmează coloana iminerilor de la Pe­­trila, Lupeni, Uricani, Aninoasa ş.a. Carul alegoric al A.V.S.A.P. ves­teşte apariţia coloanei sportivilor. Prin faţa tribunei trece apoi echipa de alpinism a asociaţiei sportive C.F.R., care de curind a străbătut versantul Carpaţilor meridionali. Ur­m­ează membrii clubului sportiv Jiul şi asociaţiei sportive Minerul Lupeni. In rîndul lor sunt boxeri,­ voleibalişti, şa­hişti, gimnaşti, h­ugbişti, tenismani ş.a. Printre sportivii asociaţiei Filatura Lupeni remarcăm echipa feminină de popice, campioană a raionului. Ur­mează asociaţia sportivă Elevul , care a construit prin muncă volun­tară o frumoasă bază sportivă cu te­renuri de handbal redus şi baschet. Demonstraţia sportivilor este înche­iată de un grup de ciclişti şi motoci­­clişti. , I. ZAMORA—coresp. ORAŞUL STALIN. După entuziasta demonstraţie a oamenilor muncii, a urmat defilarea sportivilor. Imensa coloană a fost deschisă de un grup de motociclişti care purtau pancarte cu inscripţia „1 Mai“. Au trecut apoi în pas cadenţat stegarii, îmbrăcaţi îrn frumoase costume albe. Cu ropote pre­lungite de aplauze au fost întîmpi­­naţi elevii şcolilor sportive, care au înscris în faţa tribunei cu trupurile lor cuvintele „­ Alai“ şi ,,Pace“. In­­vîntătoarele care alegorice ale asocia­ţiilor sportive Steagul roşu, Cauciu­cul, Carpaţi şi clubul Olimpia au ilus­trat însemnatele realizări obţinute de mişcarea sportivă din Oraşul Stalin. Rind pe rînd au demonstrat într-o ţinută impecabilă, tinerii reprezentanţi ai clubului Olimpia şi asociaţiilor Trac­torul, Voinţa, C.F.R., Politehnica ş.a. In rindurile lor se găseau sportivi de frunte ai ţării ca gimnasta Emilia Scorţea, luptătorii Ghincea şi Ofiţe­­rescu, baschetbalistele Hanelore Krausz şi Octavia Simon, campioana balcanică la aruncarea greutăţii Ana Coman, fotbalişti, luptători şi baschet­­balişti de la Steagul roşu, hartdba­­lişti şi schiori de la Dinamo. G GRUIA—coresp. regional SIBIU. In aplauze furtunoase peste 2000 de sportivi au defilat prin faţa tribu­nei. Coloana a fost deschisă de un grup de stegari purtînd drapele roşii şi tricolore, după care sportivii din şcoli au făcut demonstrafii de gim­nastica in faţa tribunei. Apoi au debiat în pas cadenţat reprezentanţii Clubului Sportiv Muncitoresc cu nu­meroasele lui secţii, motocicliştii şi sportivii asociaţiei Voinţa, membrii a­­sociaţ­iilor Drapelul roşu, Libertatea, Steaua roşie, Electrica ş.a. In coloana sportivilor sibieni au defilat şi mem­brii lotului olimpic de călărie, care se află la un concurs de verificare. M. VLADOIANU şi C. PITAR 1T1 coresp. BACAU. După ce marea coloană a oamenilor muncii a terminat defilarea, în piaţa Malinovski se aşterne pen­tru citeva clipe o linişte deplină, în­treruptă d­e marşul lui Dunaevski, care cn­em­a tineretul sportiv la demon­straţie. Vin sportivii ! In fruntea co­loanei se alia o piramidă formată dintr-un grup de gimnaşti pe motoci­cletă. Ei scriu cu corpurile lor „1 Mai“. In urma lor, păşesc 8 tineri sportivi care poartă stemele Partidului M­un­­citoresc Romín şi Republicii Populare Romíne, iar alţii portretele conducă­­torilor partidului şi guvernului nos­tru. Defilează apoi reprezentanţii ce­lor 32 asociaţii sportive din oraşul Bacău, iar clubul Dinamo prezintă un frumos car alegoric, care simbolizează multilaterala activitate a membrilor săi. HUB­­ANCU—coresp. regional TG. MUREŞ. Alături de ceilalţi oa­meni ai muncii din oraşul nostru, la demonstraţia organizată cu pri­lejul zilei de 1 Mai au participat şi 2.500 sportivi reprezentînd clubu­rile şi asociaţiile din localitate. O impresie deosebită au făcut carele alegorice pe care au fost montate apa­rate de gimnastică şi la care gimnaşti dintre cei mai buni au executat dife­rite exerciţii. Frumoasa demonstraţie a sportivilor a fost încheiată de un grup compact de 300 motociclişti, care purtau steamine roşii şi tricolore, ION PAUŞ Şi v. R.ADAR—epiesp. IAŞI. — Piaţa Unirii gătită sârbă- s­toreşte a fost ieri martoră la entu­ziasta demonstraţie a oamenilor mun­cii din oraşul nostru, care au rapor­tat partidului frumoasele lor realizări în cinstea celui de al 111-lea Congres al PAI.R. După ce coloana de oa­meni ai muncii a luat sfîrşit, în piaţa Unirii, în sunetele marşului sportiv de Dunaevski, a apărut un grup com­pact de stegari primit cu puternice a­­plauze. In imediata apropiere un grup de motociclişti purta pe ataşe zeci de sportivi care formau piramide în vîr-­­ful cărora fluturau stegunete. Şi-au fă­cut apoi apariţia sportivii de la C.S.MS. Urmează rindurile strinse ale membrilor asociaţiilor sportive de la Moldova Tricotaje, Dinamo, unde am văzut-o şi pe Geta Taran, campioană a­l P.R. de juniori la tir. Muzica a tăcut pentru o clipă­ In locul marşului lui. Dunaevski se aud acordurile val­sului Valurile Dunării, în ritmul că­ruia elevele Şcolii medii nr. 4 execută o variată gamă de exerciţii de gim­nastică artistică. Pe pancarte mari sportivii asociaţiei Penicilina, rapor­tează partidului că 50% din muncito­o­­­rii fabricii practică gimnastica în pro­ducţie, că s-a realizat sută la sută angajamentul privind înscrierea de membri în U-C.F.S. şi încasarea coti­zaţiilor. , PF.TRE GUDREA — coresp. regional I PLOEŞTI. După demonstraţia oa­­­menilor muncii a urmat coloana spor­­tivilor. Grupul stegarilor reprezentînd cele peste 50 de asociaţii sportive ţi clubul sportiv Petrolul a fost întîmp­p nat cu ropote de aplauze. In urma lor defilează, în grup compact, arbori, trii de fotbal din localitate. Trec am,­poi sportivii clubului Petrolul, din rîndul cărora se remarcă echipa cam-­ pioană de fotbal a tării noastre, maeștrii sportului Zaharia, Topo­şa, N. Marinescu precum şi ceilalţi jucători ai echipei. Mişcarea de cultură fizică din oră­­­şul Ploeşti raportează partidului în­scrierea a peste 28.000 de membri din U.CF.S., introducerea gimnasticii în producţie în 15 întreprinderi. Defilea­ză apoi coloana sportivilor şcolari, des­chisă de elevele Şcolii medii nr. 3, care execută din mers frumoase exer­ciţii cu cercuri. FL. ALBU — coresp. 1 * TIMIŞOARA. Sportivii timişoreni » au avut un motiv în plus să se bucure în ziua de 1 Mai. Ziarul „Drapelul Roşu", organ al comitetului regional P.M.R. şi al Sfatului Popular regio-­ nal, a publicat macheta complexu­­l­­ui sportiv din localitate, a cărui con­strucţie va începe anul acesta şi va cuprinde un stadion cu 30 000 de locuri şi o sală de sport. Cei peste 5000 de sportivi participanţi la de­monstraţia oamenilor muncii au co­mentat cu însufleţire acest important eveniment pentru viaţa sportivă a o­­raşulu­i. Defilarea la care au luat parte sute de mii de oameni ai muncii din oraşul şi raionul Timişoara a început cu coloana gărzilor muncitoreşti şi s-a încheiat cu parada sportivilor. Co­loana sportivilor a fost primită cu multă însufleţire. In frunte se afla o uriaşă inscripţie „Trăiască ! Alai“ purtată de şase sportivi­ Au urmat apoi coloana stegarilor, activul sala­-­ riat şi obştesc U.G.F.S., membrii clu-­­ burilor şi asociaţiilor sportive. Coloa­nele asociaţiilor sportive Gloria, Stă­ruinţa, Voinţa, Şc. prot- textilă, Şco­lile medii 1, 2 şi 7, au executat fru­moase exerciţii de gimnastică. Parada sportivilor a fost înch­eiată de coloana cicliştilor şi motociclişti­lor AL­ OROSS — coresp. regiosgr . Sărbătorirea zilei de 1 Mai in tara Ca in fiecare an, sportivii dinamovişti s-au prezentat la 1 Mai cu un frumos exerciţiu de gimnastică realizat sub îndrumarea cunoscutului antrenor Francisc Kocsis Graţie şi gingăşie... Elevele sportive din Capitală execută un frumos exerciţiu de ansamblu cu cercuri. Aspect de la defilarea sportivilor din oraşul Ploeşti. Foto : Şt Ivreaslă SPORTUL POPULAR ■P*ii a 3-a Mr. 3008 .

Next