Sportul Popular, iunie 1960 (Anul 15, nr. 3626-3640)

1960-06-04 / nr. 3626

DE CINSTE« CELUI DE «L lll-LEI CONGRES AL P.U Proiectul de Directive în dezbaterea muncitorilor de la fabrica „ 1 Septembrie “ Satu Mare Fireşte, atunci cînd citeşti proiectul de Directive ale celui de al III-lea Congres al P.M.R. te opreşti, îndeosebi, la partea în care se scrie despre me­seria ta, despre ce s-a realizat, despre contribuţia pe care o vei aduce în viitor. Şi nouă, celor care lucrăm în industria producătoare de bunuri me­talice de uz casnic, proiectul de Di­rective ne pune în faţă sarcini deosebit de importante. Astfel, proiectul de Di­rective prevede ca producţia anuală de maşini de gătit cu gaze­­ princi­palele produse ale fabricii noastre „1 Septembrie” din Satu Mare — să ajungă pînă în anul 1965 la 150—160 de mii bucăţi, adică de 2,6—2,8 ori faţă de nivelul anului 1959. Aceste cifre, ca de altfel toate prevederile proiectului de Directive au umplut de bucurie ini­mile oamenilor muncii din fabrică. Dezbătând proiectul de Directive, mun­citorii, tehnicienii şi inginerii fabricii noastre au discutat cu multă însufleţire şi simţ de răspundere sarcinile ce le revin pentru creşterea necontenită a produselor metalice de uz casnic. Cu acest prilej s-a discutat despre dez­voltarea capacităţii de producţie, îm­bunătăţirea necontenită a calităţii pro­duselor, introducerea în fabricaţie a celor mai noi procedee tehnologice, cît şi despre micşorarea consumurilor spe­cifice de metal, pentru realizarea de cît mai importante economii în vede­rea reducerii preţului de cost. Muncitorii, tehnicienii şi inginerii fabricii „1 Septembrie” din Satu Mare printre care se află şi numeroşi sportivi au făcut o serie de preţioase propu­neri menite să ducă la îmbunătăţirea necontenită a procesului tehnologic, în­deosebi în secţiile presaj, emailaj şi turnătorie, să îmbunătăţească perma­nent calitatea produselor şi să se asi­gure creşterea productivităţii muncii. De asemenea, s-au făcut propuneri cu privire la ridicarea necontenită a cali­ficării cadrelor, la reducerea consumu­lui de metal, întregind astfel succesele realizate în cinstea celui de al III-lea Congres al P.M.R. (de la începutul a­­nului pînă acum au fost economisite 300 tone de metal din care se pot fa­brica 5000 mașini de gătit cu gaze). Tot ca urmare a propunerilor făcute de muncitori se va înfiinţa un laborator termotehnic pentru ridicarea randa­mentului term­otehnic al maşinilor fa­bricate. Printre fruntaşii acestor acţiuni se află şi sportivii fabricii, dintre care amintim pe Tiberiu Predai, Lu­dovic Kerékgyártó, Ion Mihalca, I. Szapanos, Francisc Illés ş.a. Muncitorii, tehnicienii şi inginerii fabricii „1 Septembrie” sunt hotărîţi să continue munca de căutare şi valo­rificare a tuturor rezervelor interne, să-şi pună toată priceperea şi capaci­tatea lor în slujba îndeplinirii măre­ţelor sarcini ce ni le pune în faţă pro­iectul de Directive. ING. MIHAI DUMITRAȘCU corespondent Sportivii obţin noi succese . Asociaţia sportivă „Automobilul“ din Buzău se numără printre frun­taşe în ceea ce priveşte îndeplinirea şi depăşirea angajamentelor luate în cinstea celui de al III-lea Congres al partidului. Sportivii de la „Automo­bilul“ au construit prin muncă patrio­tică un frumos teren de volei, au re­­­jamenajat pista de popice şi au ame­najat o sală de şah unde se desfă­şoară interesante concursuri. Printre membrii U.C.F.S­ care s-au evidenţiat în această acţiune se numără şi ute­­miştii Alexandru Tănase şi Gheor­­ghe Cristescu. MARIN DUMITRU — corespondent . La Piteşti s-a desfăşurat — in cinstea celui de al III-lea Congres al partidului — un concurs de moto­­ciclism la care au asistat peste 10.000 spectatori. Dimineaţa s-a disputat concursul de viteză pe circuit la care au participat sportivi de la Dinamo Bucureşti şi Metalul Bucureşti. Iată rezultatele: 125 cmc — C. Nedelcu (Dinamo) ; 175 cmc — Traian Maca­­rie (Dinamo); 250 cmc — Ludovic Szabó (Dinamo); 350 cmc — Mihai Pop (Dinamo). După-amiază a avut loc pe stadionul Dinamo din locali­tate concursul de obstacole care a ofe­rit un excelent spectacol. Ciștigătorii acestor probe sînt: Cr. Dovitz (125 cmc — contra-cronometru), Ios­if Popa (125 cmc — plecare în bloc) , Tudor Popa (175 cmc — c. cr.), Tr. Maca­­rie (175 cmc — bloc), V. Szabó (250 cmc — c. cr), Cr. Dovitz (250 cmc — bloc), Mihai Pop și V. Szabó (350 cmc — c. cr.), Vasile Szabó (350 cmc — bloc), I. CHILIBAR şi I. FEŢEANU— corespondenţi . Pe şoseaua Constanţa — Vasile Roaită s-a desfăşurat un concurs de ciclism la care au participat alergă­tori avansaţi şi începători. Proba re­zervată concurenţilor avansaţi a re­venit rutierului AH Aihan (Ancora) care a realizat pe 50 km o medie ora­ră de 36 km. La începători s-a clasat pe primul joc ciclistul I. Mi­hail (Farul). C. GOLDENBERG — corespondent Echipa masculină de handbal a oraşului Bucureşti a plecat în Japonia şi R. P. Chineză Ieri dimineaţă a părăsit Capitala — pe calea aerului — echipa masculină de handbal a oraşului Bucureşti, în­­dreptîndu-se spre Moscova. De aci hand­­baliştii români vor pleca pe ruta Mos­­cova-Pekin-Sanhai-Hong-Kong spre To­kio. In Japonia selecţionata oraşului Bucureşti va întreprinde un turneu de­­10 jocuri în principalele oraşe japo­neze. După încheierea acestui turneu echipa îşi va continua călătoria în B. P. Chineză unde va susţine 8 me­ciuri la Pekin, Şanh­ai, Canton şi alte oraşe. A făcut deplasarea un lot de 16 ju­cători printre care : Redl, Bulgaru, Nodea, Costache I, Costache II, Niţescu, Hnat, Oţelea şi alţii. Antrenorul echi­pei este prof. Ioan Kunst. Scrimerii noştri participă la un concurs internaţional la Varşovia Ieri a plecat la Varşovia un lot de scrimeri români, care vor participa la un concurs internaţional. Au făcut­­deplasarea : Olga Orbán,Szabó, Eu­genia Mateianu, Tănase Mureşanu, Iosu­f Zilahi şi Sorin Poenaru. La con­curs mai iau parte sportivi din R.D. Germană, Franţa şi, fireşte, R.P. Po­lonă. întrecerile au loc azi și mîine. PROLETARI DiN TOATE TARiLE.'VfitTf-VA f Organ al Uniunii de Cultură Fizica și Sport din R. P. Romina ANUL XVI — Nr. 3626 8 pagini 25 bani Sivnfaătă 4 iunie 1960 La a XII-a edifiei a „internaţionalelor“ de atletism începe azi o nouă ediţie a Campio­natelor internaţionale de atletism ale Republicii Populare Române, cea de-a XII-a. Stadionul Republicii, gazdă minu­nată a atîtor mari întreceri atletice, s-a pregătit să-i primească sărbăto­reşte pe atleţii celor 11 ţări care ne vor fi oaspeţi timp de citeva zile, cu prilejul acestei competiţii, care şi-a cî­ştigat un frumos prestigiu în lu­mea atletismului mondial. Ediţia actuală a „internaţionalelor“ noastre de atletism se desfăşoară în plină primăvară, la început de iunie şi vine să servească, o dată în plus, intereselor atletismului euro­pean, oferind atleţilor fruntaşi din ţările participante un excelent prilej de verificare a posibilităţilor înaintea Jocurilor Olimpice de la Roma, de cunoaştere a multora din adversarii pe care îi vor întîlni pe pista ma­relui „Stadio dei Centomila“. Faptul că la startul întrecerilor se prezintă atleţi din 11 ţări (12 cu ţara noastră) dovedeşte aprecierea de care se bucură în rîndul federaţiilor de atletism euro­pene tradiţionalele întreceri de la Bucureşti. Pista excelentă a stadionului nostru (apreciată în atîtea rînduri de diverşi atleţi de valoare care au concurat pe ea), condiţiunile de organizare tehnică din cele mai bune pe care le oferim totdeauna întrecerilor atletice, precum şi ambianţa pe care publicul romînesc — pe cît de entuziast, pe atît de competent — o oferă des­făşurării întrecerilor, au contribuit desigur ca pe lista de concurenţi să se înscrie nume bine cotate în atle­tismul mondial şi european: Elvira Ozolina, recordmană mondială la a­­runcarea suliţei, Abdoulaye Seye, recordman european la 100 metri, Ni­kolai Sokolov, Gerhard Hecker și Vlastimil Bilica una dintre cei mai buni performeri mondiali ai probei de 3000 m. obstacole, Stanko Lorger, vi­ceca­mp­ion european la 110 m gar­duri, Zenov Regier,­ recentul învingă­tor al recordmanului mondial la disc Edmund Piatkowski, Gül Ciray, cam­pioană balcanică la cros, Dimitrios Manglaras, campion balcanic la lun-­­gime. Pentru atleţii noştri, cea de-a XH-a ediţie a Campionatelor internaţionale de atletism ale R.P.R. reprezintă un bun prilej de verificare a pregătirii efectuate de ei pînă acum, de reali­zare a normelor olimpice, de afir­mare pe plan internaţional. Luptînd cu dîrzenie, animaţi de dorinţa de a aduce noi succese sportive patriei dragi, atleţii rom­îni care vor concura în aceste trei zile pe stadionul Repu­blicii pot obţine cifre valoroase, noi recorduri ale ţării, răspunzînd astfel condiţiilor de pregătire care le-au fost asigurate. Campionatele noastre internaţionale de atletism, dincolo de importanţa lor sportivă, au şi un alt sens, un sim­bol drag fiecărui sportiv participant la ele: sunt întreceri ale prieteniei, ale colaborării internaţionale, ale păcii. Timp de trei zile, sportivii din cele 12 ţări participante au ocazia să se cunoască mai bine, să consolideze prietenii mai vechi sau să lege altele noi. Celei de-a XlI-a ediţii a Ca­mpio­­ natelor internaţionale de atletism ale R.P.R., tuturor atleţilor participanţi. DEPLIN SUCCESS VIKTOR TIBULENKO (Ö.R.S.S.) ZOLTÁN VAMOŞ (R.P.R.) DIMITRIOS MANGLARAS (Grecia) CITIŢI IN PAG. A IV-A : Reportaje, declaraţii, pro-­ grame şi alte amănunte a- • supra întrecerilor celei de a­ Xll-a ediţii a Campionatelor­ internaţionale de atletism ale • R.P.R. Mîine, pe stadionul „23 August” Reprezentativa de rugbi a ţării noastre întîlneşte „XV“-le Franţei într-o partidă de prestigiu Ne mai despart acum doar citeva ore de marea întrecere dintre echipele reprezentative de rugbi ale Romîniei şi Franţei, o întrecere aşteptată cu foarte mult interes de către toţi acei care — în Franţa şi Romînia — văd în rugbi cel mai complet dintre sporturi. Intîlnirea dintre reprezentativa de rugbi a ţării noastre cu „XV“-te fran­cez este aşteptată cu mult interes de iubitorii sportului cu balonul oval, ei sperînd îi­tr-o comportare fru­moasă din partea echipei noastre, la nivelul prestigiului pe care acest sport şi l-a câştigat în anii din urmă. Nădăjduim că echipa noastră repre­zentativă va şti să confirme aşteptările. Şi aceasta, pentru că cunoaştem marea ei putere de luptă, elanul „băieţilor“ noştri, care-i înflăcărează ori de cîte ori ei îşi dispută şansele într-o între­cere de prestigiu. Sînt calităţi pe care cei „15“ reprezentanţi ai ţârii noastre le vor angaja, desigur, în luptă, fără a precupeţi nici un efort. In balanţa întrecerii va alinia şi pregătirea tehnică. Pe ce se bazează echipa Romîniei? In primul rînd pe omogenitatea şi forţa de joc a înain­tării, care a determinat în multe rîn­duri succesul culorilor noastre (Să nu uităm că în ultima întîlnire cu echipa D. GALLIMACHI­ ­ (Continuare in pag. a 7-a) it Un aspect de la intilnirea Romînia Franţa din mai 1957 (15—18). Fundaşul Vannier contraatacă. Peucht (14) se şi lansează pe fază Formaţii: ROMÂNIA: Penciu (15)—Barbu (14), Wusek (12), Irimescu (11), Sava (13)—Chiriac (10), Stănescu (0)—Rusu (8), Demian (7), Moraru (6) —Marinadra (5), Mladin (4)—I­eofilovici (3), Capuşan (2), Cotter (1). Rezerve: Rotaru (13), Paloşanu (7), Iordăchiescu (2). FRANŢA: Vannier (15)—Dopuy (14), Bouquet (13), G. Boniface (12), Rancoule (11)—Albaladejo (10), Lacroix (9)—Crauste (8), Cetaya (7) , Monda (6)—Momméjat (5), Larrue (4)—Barriere (3), De Gregorio (1), Domenech (2). Rezerve: Meynard, Meyer, Laudonar. ARBITRU: Silvio Pozzi (Italia). Intilnirea va începe la ora 17:30.

Next