Sportul Popular, iulie 1960 (Anul 15, nr. 3641-3657)

1960-07-02 / nr. 3641

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ ! Organ al Uniunii de Cultură Fizica și Sport din R. P. Romina ANUL XVI—Nr. 3641 * Simbătă 2 iulie 1960 ★ 8 pagini 25 bani VOM ÎNFĂPTUI Cil ENTUZIASM HOTARIRILE CONGRESULUI In scopul folosirii tehnicii înaintate Discutam zilele trecute Cu popicarul Mircea Smedoiu, trezor la uzinele me­tal­isrgice „Timpuri Noi” despre am­ploarea luata de mişcarea de inovaţii în ultimul timp la această întreprin­dere. Ne vorbea acest tînăr sportiv de entuziasmul cu care muncitorii, ingi­nerii fi tehnicienii din această mare uzină din Capitală se preocupă de­ in­troducerea fi îmbunătăţirea mecanizării fi automatizării in procesul de produc­ţie. Comunistul Mircea Smedoiu vor­bea rar, însufleţit, cu competenţa celui care răspântie de o brigadă complexă de inovatori. Explicaţiile pe care ni le dădea în legătură cu diferitele pro­puneri de inovaţii făcute de brigada sa în cinstea celui de al Ill-lea Congres al partidului, erau însoţite de mici scheme ajutătoare executate cu un cap al fablerului, pe bancul frezei, în pili­tura fină a piesei de oţel ce se prelucra în maşina. In aceea fi­nală a secţiei prelucrătoare de la uzinele „Timpuri Noi“, l-am cu­noscut şi pe strungarul Mircea Ungu­­reanu. Ne-a condus la locul lui de muncă, Dumitru Rădulescu, căpitanul echipei de fotbal a întreprinderii, că­ruia îi făcusem înainte o scurtă vizită la atelierul modelărie metal. Colegi de echipă, Mircea Ungureanu și Dumitru Rădulescu se numără printre cei mai harnici muncitori din uzină. In între­cerea socialistă desfășurată în cinstea Congresului partidului, cei doi tineri nu obţinut succese frumoase în pro­ducţie. Căutând noi metode de econo­rt­isire a metalului — una d­in sarcinile importante trasate de cel de al Ill-lea Congres al partud­ului — Mircea Ungu­­reanu a realizat un cuţit special cu ajutorul căruia se pot executa (din aceeaşi cantitate de metal ca în trecut) cu 10% mai multe piese. Astfel de ra­ţionalizări a făcut şi colectivul de mun­citori de la atelierul modelărie metal. Despre ele ne-a vorbit tînărul Dumitru Rădulescu. ,,Pînă mai zilele trecute — ne spunea el — formarea la secţia tur­nătorie se făcea manual. Din raportul C.C. al P.M.R. prezentat de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de al Ill-lea Congres al partidului reiese limpede — ca o necesitate — sarcina mecanizării şi automatizării complexe în producţie. Nu puteam sta cu mîinile în sîn. Noi executam doar modelele pentru turnătorie!... Ne-am adunat a­­tunci împreună cu şeful de atelier, ne-am frămîntat mult, ne-am sfătuit şi... astăzi secţia turnătorie execută mecanic formarea cilindrului de la motocompre­­soare precum şi pistonul amortizor pen­tru cilindru de frînă auto”. Acestea sînt numai cîteva din reali­zările obţinute de harnicul colectiv de la uzinele „Timpuri Noi”. O mică parte din succesele dobîndite în între­cerea socialistic­ă in cinstea celui de al Ill-lea Congu­l partidului A vin­tul creator­­­ul­ui iniţierilor şi tehnicienilor din această uzină şi din întreaga ţara in troducerea în viaţă a sarcinilor trasate de partid este o mani­festare vie a convingerii oamenilor muncii că politica partidului este ex­presia propriilor lor interese, o dovadă a încrederii lor nestrămutate în partid. V. TOFAN îmbunătăţirea continuă a calităţii pro­duselor este unul din obiectivele princi­­pale ale brigăzii complexe de inovato­ri de la uzinele „Timpuri Noi”. Iată în fotografie pe modelierul Dumitru Rădulescu, strungarul Lucian Seboiu, fre­zorul Mitcea Smedoiu şi maistrul Corn­el Grigoriu, membri ai asociaţiei spor­tive „Timpuri Noi” discuţimd propune­rile făcute de brigadă, în legătură cu îmbunătăţirea chiulasei pentru paropresorul de troleibuz Cu forţe sporite! Lucrările celui de al Ill-lea Congres al partidului au trezit un interes u­­riaş şi în rîndu­rile muncitorilor, ingi­nerilor şi tehnicienilor din cadrul u­­zinei „Metrom“-Oraşul Stalin. In ori­ce sector sau secţie vei merge, poţi vedea cu cită însufleţire se mun­ceşte pentru ca indicii de plan să fie realizaţi mai devreme decît timpul prevăzut, pentru ca uzina să-şi aducă şi ea o contribuţie importantă la în­făptuirea măreţului program de înflo­rire a patriei stabilit de Congresul al Ill-lea al partidului. Printre muncitorii fruntaşi se nu­mără şi comunistul Ioan Crişan. Tî­năr absolvent al şcolii de maiştri, Ion Crişan a realizat în cinstea Con­gresului trei importante inovaţii me­nite să mărească productivitatea mun­cii. In acelaşi timp, Ion Crişan este şi un talentat jucător de fotbal. O im­presie deosebită mi-a făcut-o şi comu­nistul Dumitru Mihuţ, strungar în sectorul M. Dumitru Mihuţ, de aseme­nea fotbalist este preţuit în întregul sector pentru sirguinţa cu care mun­ceşte. In cinstea Congresului, el a realizat economii în valoare de 3.600 lei. Fruntaşi în campania de economii şi în întrecerea pentru a da produse de cît mai bună calitate sunt, de asemenea, Nicolae Voicu, instalator, Nicolae Rusnac, tehnician, Nicolae Bălăianu, dispecer, Ion Bularea şi Dieter Ornung, controlori tehnici de calitate, Ştefan Soare, maistru şi Va­sile Tanase, pregătitor la turnătoria de aluminiu — toţi fotbalişti în echipa uzinei. lată numai cîteva exemple de mun­citori şi tehnicieni — în acelaşi timp sportivi de nădejde din această uzină — care lucrează cu tot elanul pentru a traduce în viaţă măreţele prevederi ale Directivelor cehii de al IIl-lea Congres al P.M.R. EUGEN BOGDAN - coresp. SELECŢIONATA DE FOTBAL A U.R.S.S. A SOSIT LA PARIS. Echipa selecţionată de fotbal a U.R.S.S., care va participa la tur­neul final al „Cupei Europei" inter­­tări, a sosit la Paris, urmînd să-şi continue drumul spre Marsilia, unde,­­la 6 iulie, va întîlni reprezentativa R. Cehoslovace în cadrul semifinale­lor, competiţiei. Intr-o declaraţie făcu-­­tă ziariştilor sportivi francezi, antre­norul echipei U.R.S.S., Raciatin, a declarat că echipa cehoslovacă este una dintre cele mai puternice din Europa, o formaţie bine sudată şi că meciul de la 6 iulie va fi foarte echi­librat.­­ Ager­pres} In ultimele două zile, ni s-au cerut mereu amănunte despre turneul zonal feminin de şah. Interesul ama­torilor noştri de şah — şi al amatoa­relor, în special — pentru acest tur­neu, este lesne de înţeles. Pentru prima oară, ţara noastră este gazda unei competiţii contînd pentru cam­pionatul mondial. Toate cele 14 şahiste înscrise pe lista participantelor s-au prezentat la „start“. In ultimele 43 de ore tre­nul şi avionul au adus la Bucureşti jucătoarele din R. P. Ungară, R. P. Polonă, R. D. Germană, R. Ceho­slovacă, Finlanda, Austria şi Dane­marca. După o scurtă şedere in Ca­pitală, invitatele noastre îşi continuă călătoria spre Sinaia, unde azi după amiază se dispută prima rundă a turneului. Am stat de vorbă cu cîteva dintre viitoarele adversare. Părerea generală este că turneul va prilejui o lup­tă foarte deschisă şi echilibrată. Iată de ce mi se dau prono­sticuri... Totuși, am auzit repetate de mai multe ori numele Evei Karakas, Edilii Keller, Margareta Teodorescu — care par să întrunească cele mai multe... sufragii. Evident, faptul că pri­mele trei locuri asigură calificarea în viitoarea etapă a campionatului lumii dă speranţe tuturor celor 14! Iar sur­prizele, fireşte, nu vor lipsi de-a lun­gul rundelor, răsfirate pe filele de ca­lendar de la 2 la 16 iulie. Unanimitatea domneşte în rîndu­­rile oaspeţilor şi în primelle aprecieri asupra organizării competiţiei, de care toată lumea este mulţumită... O impresie excelentă a produs Bucu­­reştiul îmbrăcat în hainele sărbăto­reşti ale noilor construcţii. Iată, de pildă, ce ne spunea maestrul polonez A. Pytlakowski, care însoţeşte pe cele două jucătoare din R. P. Polonă: „Nu vreau să vă fac neapărat complimente dac fi­ Si spun că prima mea curta-­ ştinţă cu Bucureştiul m-a incintat. Este un oraş minunat şi frumuseţea străzilor, a pieţelor şi a marilor blocuri proaspăt construite m-a impre­sionat profund". Şi iată acum răspunsul la ultima întrebare care pasionează pe iubitorii de şah. Ordinea pe tabel a participan­telor — aşa cum a fost stabilită in şedinţa tehnică de aseară — este următoarea: 1. Elisabeta Poli­hroniade (R.P.R.) ; 2. Henrieta Ko­­narkowska (R. P. Pol.) ; 3. Dana Prasilova (R. Ceh.); 4. Merete Haahr. (Dan.); 5- Margareta Teodorescu (R.P.R.); 6. Liisa Vuorenpââ (Fini.)“ 7. Ingeborg Kattinger (Austria); 8, Alexandra Nicolau (R.P.R.); 9. Eva Karakas-Kertesz (RP.U.); 10. Edith Keller-Hermann (R.D.G.); 11. Galina Spakowska (R- P. Pol.); 12. Kveta Eretova (R. Ceh.) ; 13. Iren Sillye (R.P-U.) ; 14. Waltraud Schameitat (R.D.G.). RADU VOIA AZI, LA SINAIA începe turneul zonal feminin de șah Reprezentativa de lupte clasice a R.P. Române a Întrecut cu 5-3 selecţionata R. P. Ungare Joi seara, pe velodromul Dinamo din Capitală, cei peste 3000 de spec­tatori au aplaudat cu căldură victo­ria cu 5-3 a reprezentativei noastre de lupte clasice asupra redutabilei formaţii maghiare. Puţini erau cei care scontau o vic­torie a echipei noastre şi aceasta da­torită comportării ei din ultima vre­me şi, mai ales, faptului că în rîndul luptătorilor maghiari evoluau sportivi­ valoroşi (campionul olimpic Imre Hodoş, dublul campion mondial Imre Polyak, talentatul greu István Koz­ma etc.). Cu toate acestea, reprezen­tanţii noştri au dat dovadă de un plus de voinţă şi au întrecut adver­sari bine pregătiţi tehnic şi fizic, de o dîrzenie rar întîlnită, care şi-au ba­zat acţiunile pe viteză. Remarcăm în mod deosebit pe D. Pîrvulescu, V. Bularea şi I. Ţăranu pentru comba­tivitatea de care au dat dovadă. Nu la acelaşi nivel s-au prezentat însă I. Cernea, Gh. Dumitru şi mai ales Gh. Popovici, luptător în care ne pu­nem mari speranţe la Jocurile Olim­pice­­De la oaspeţi ne-au plăcut Imre Hodoş, Imre Polyak, Piti Peter şi István Kozma. Iată cum au decurs întîlnirile: Categoria 52 kg. Din primul minut, cel care atacă este luptătorul ma­ghiar Ianos Modos. El „intră“ cura­jos, executînd salturi cu un braț, care rămîn însă fără finalitate, de­oarece D. Pîrvulescu, foarte atent, contraatacă eficace. La una din a­­ceste replici, sportivul român îşi duce adversarul într-o poziţie dificilă, o­­bligîndu-l să facă pod, iar în mia, 3 suntem­ martori la prima noastră victorie prin tuş. La categoria 57 kg, 1. Cernea a primit replica valorosului campion olimpic Imre Hodoş. După 2-3 minute de studiu, Hodoş îl fixează la parter pe I. Cernea acumulînd un punct- In reprizele de parter nici unul din ei V. GODESCU O. BENKO (Continuare în pag. a 6-a) Ionos Modoş (R. P. Ungară) încearcă o acţiune care va fi contrată de către D. Pîrvulescu. Sportivul maghiar va fi apoi învins prin tuş (Foto : Gh. Dumitru) A XIII-a ediţie a „Cursei Scin­teii“ Intre 14 şi 17 iulie se va desfă­şura cea de a XII­­-a ediţie a com­petiţiei cicliste de fond .Cursa Scân­teii“. Tradiţionala întrecere organizată anual de ziarul „Scânteia“ stîrneşte la fiecare ediţie a sa un viu interes în rindul cicliştilor şi al iubitorilor sportului cu pedale. Aşteptată cu ne­răbdare, caravana ciclistă va fî in­­tîmpinată pe traseu de zeci de mii de oameni ai muncii. Traseul actualei ediţii este urmă­torul: etapa I (joi 14 iulie) — circuit în Capitală; etapa a II-a (vineri 15 iulie): Bucureşti — Piteşti — Cimpu­­­lung; etapa a 111-a (simbătă 16 iulie): Cîmpulung — Bran — Oraşul Stalin; etapa a IV-a (duminică 17 iulie): Oraşul Stalin — Ploeşti — Bucureşti. Lungimea traseului este de aproximativ 500 km. La competiţia de lung kilometraj organizată de ziarul „Scinteia“ vor participa cei mai buni ciclişti din ţara noastră în frunte cu membrii lotului olimpic : Gabriel Moiceanu, Ion Cos­ma, Gh. Rădulescu, Aurel Şelaru, Gh. Cal­­cişcă etc. De asemenea vor fi invitaţi o serie de tineri alergători din Oraşul Stalin, Ploeşti, Brăila ş.a. care s-au remarcat cu prilejul ultimelor compe­tiţii cicliste de fond. A XlII-a ediţie a „Cursei Scânteii“ va contribui — ca şi ediţiile precedente — la popu­larizarea sportului cu pedale în rin-­ dul oamenilor muncii. Sosire din „Cursa Scânteii” pe stadionul ,J23 August "

Next