Sportul Popular, august 1960 (Anul 15, nr. 3658-3674)

1960-08-01 / nr. 3658

In „turul ciclist al iugoslaviei« Tinerii alergători români au realizat un frumos succes 0 R. P. Romînă pe locul II In clasamentul general 9 Ion Stoica s~a clasat pe locul V LJUBLJANA 31 (prin telefon).­­ Cea de a XVI-a ediţie a „Turului ci­clist al Iugoslaviei“ s-a încheiat as­tăzi la Ljubljana. Locul I în ambele clasamente generale a fost cucerit de către rutierii iugoslavi. Un succes deosebit au repurtat tinerii ciclişti ro­­m­âni. Ei au reuşit să se claseze pe lo­cul II în clasamentul general pe e­­chipe înaintea formaţiilor R.P. Bul­garia, Olanda (echipa olimpică), El­veţia, R.P. Ungară ş. a. Din aceste echipe au făcut parte o serie de ci­clişti de valoare, cu mare experienţă în concursurile internaţionale. De a­­semenea este foarte valoros rezultatul realizat de către Ion Stoica. El s-a clasat pe locul V în clasamentul ge­neral individual, deşi a fost handica­pat în prima etapă de o busculadă care i-a cauzat o întîrziere de peste 13 minute. Luptînd cu ardoare el a reuşit să remonteze timpul pierdut şi să se claseze înaintea unor alergă­tori care se pregătesc să participe la campionatele mondiale şi la Jocurile Olimpice de la Roma. Demnă de sub­limi ’ ‘tarea cicliştilor iV/10/a este și on Braharu care au­­./mnftiirrieTecîTv la realizarea suc­cesului pe echipe. In penultima etapă, desfăşurată sîm­­bătă pe ruta Rijeka—Nova Gorica (140 km), primul top a fost cîştigat de cunoscutul ciclist iugoslav Zirov­­nic cu timpul de 3 h. 38:36. Cicliştii noştri Ion Stoica şi N. Niculescu au sosit odată cu plutonul, la diferenţă de 1:51. Ion Braharu a înregistrat timpul de 3 h. 42:38, iar S. Duţă de 4 h. 15:29. In clasamentele generale nu s-au produs modificări. Ultima etapă — Nova Gorica — Ljubljana — a fost şi cea mai difi­cilă. Ea a fost împărţită în două semi­­etape. Pe prima parte alergătorii au parcurs 109 lra oprindu-se în vîrful muntelui Vrsic. Primul a sosit iugo­slavul Roner cu timpul de 3 h. 25:01. El a fost urmat de 1 ?. Baugartner (Elveţia) 3 h- 25:55; 3. Valcic (Iug.) 3 h. 27:10; 4. Bayc (Iug.) 3 h. 27:10; 5. Ion Stoica 3 h. 28:23; 6. Traikov (Bulg.) 3 h. 28:23;... 20. N. Nicu­lescu 3 h. 33:00;... 23. Ion Braharu 3 h. 34:07;... 35. S. Duţă 3 h. 37:27. Intîrzierea lui Silviu Duţă a fost cau­zată de faptul că i-a dat bicicleta lui Ion Braharu (deoarece acesta suferise o defecţiune­ la 20 km după start. Gestul lui Silviu Duţă este foarte fru­mos, el contribuind la menţinerea e­­chipei pe locul II în clasamentul ge­neral. A doua parte a cursei s-a des­făşurat pe ruta Kranska Gora—Ljubl­jana (104 km). In această semietapă Veşti din asociaţiile sportive SIBIU. In oraşul Sibiu o deosebită atenţie a fost acordată în această perioadă dezvoltării şi consolidării ce­lor 60 de asociaţii sportive. Din acest punct de vedere asociaţii sportive ca Libertatea, Dumbrava, Pielarul, Con­structorul, Voinţa, Luceafărul, Steaua roşie. Zorile şi Tînărul ceferist au înregistrat succese remarcabile. Au fost organizate peste 76 de com­petiţii de mase la 15 discipline spor­tive, la care au participat peste 4000 de sportivi­ Angajamentele privind încasarea cotizaţiilor au fost depăşite la suma de lei 57­611. In cadrul numeroaselor concursuri, 174 de sportivi au devenit purtători ai insignelor „Cel mai bun sportiv din 0“, „Campion al asociaţiei sportive“ s au G.M.A. Gimnastica în producţie a fost introdusă în şase întreprinderi f­iind practicată de peste 1890 num­itori. Cornel Pitariu­­— coresp. pROLETm^^ToT^fmi^^mTfwr Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. Română ANUL XVI — Nr. 3658 0r Luni I august 1960 Si 4 pagini 25 bani Mihai Mitrofan (2:40,4 la 200 m bras) şi Alex. Popescu (2:25,3 la 200 m fluture) învingători în concursul de la Budapesta fluture), înaintea înotătorilor ma­ghiari. Astfel, în proba de 200 m bras Mihai Mitrofan şi Adrian Oanţă au reuşit să-l întreacă con­fortabil pe principalul lor adversar György Kunsági. Mitrofan, clasat pe primul loc, a parcurs distanţa cu timpul de 2:40,4 cea mai bună per­formanţă românească a anului, re-a­cord personal pentru M. Mitrofan. A. Oanţă a ocupat locul 2 cu timpul de 2:42,9, iar Kunsági, locul 3, cu 2:43,1. Al. Popescu n-a avut adversar re­dutabil în persoana maghiarului Varszegi. El a făcut o cursă „de unul singur“ sosind cu 6,1 sec. îna­intea lui Varszegi. Timpul (2:25,3) în care a fost cronometrat, la sfîr­­șitul probei 200 m fluture, este in­ferior cu 1 sec. recordului republi­can (2:24,3 — Al. Popescu.—H1 mai 1960). Iată și alte rezultate: MAS­CULIN: 100 m liber: Dobay 56,3; 100 m spate: Csikany 1:04,5; 100 m bras: Kunsági 1:14,8; 200 m liber: Katona si Dobay 2:06,5; 400 m liber: Katona 4:32,3 — record maghiar. FEMININ: 100 m liber: Madarasz Budapesta 31 (prin telefon). Re- Ungare. O frumoasa comportare au zultate de mare valoare, s-au înregis­­trat-o cei trei înotători români pre­­trat în bazinul de 50 m de pe insula zenţi la întreceri, Mihai Mitrofan, Margareta, unde s-au desfăşurat, la Alexandru Popescu şi Adrian Oanţă, sfîrşitul săptămînii trecute, finalele toţi trei clasaţi în probele la care campionatelor republicane ale R. P. au concurat (200 m bras şi 200 m 1­ 03,4; 200 m bras: Killerman 2:52,7 — record maghiar; 100 m chiture: Egervári 1:15,3; 100 m bras: Killer-­ man 1:21,2; 400 m liber: Madarasz 5:13,1; 100 m spate: Madarasz 1:13,3. Iată-l pe Csűrös — portarul studenţilor, respingînd mingea trimisă de R. Ionescu. Fază din meciul Ştiinţa , Buc-Progresul Buc. Pregătiri pentru noul campionat de fotbal Progresul Bucureşti —Petrolul Ploeşti 3-3 (1-2) după un joc frumos la legitim interes am aşteptat prima întîlnire amicală de fotbal din Capitală, după vacanţa de vară. Dis­putată si­mbătă la lumina reflectoa­relor, pe stadionul Republicii, par­tida Progresul—Petrolul a scos în evidenţă strădaniile celor două for­maţii de a practica un fotbal curat, combinativ, ceea ce în bună măsură le-a şi reuşit. Afirmînd acest lucru ţinem cont şi de faptul că echipele au reapărut pe teren după o vacanţă de cîteva săptămîni, răstimp în care au avut prea puţin contact cu fot­­balul. Totuşi, spre bucuria celor 10.000 spectatori, partida a depăşit nivelul jocurilor de campionat. In cele 90 de minute de joc am văzut combinaţii frumoase, subtile chiar (Petrolul în primul sfert de oră al celei de a doua reprize), multe şuturi la poartă (chiar şi derutante, din plină cursă, Babd­e) şi nu mai puţin de 6 goluri, în plus o mare vervă de joc din partea majorităţii fotbaliştilor. Iată evoluţia scorului: AL. INOVAN (Continuare în pag. a 3-a) Undrit boxează mingea din faţa atacanţilor ploeşteni. Fază din me­­ciul Progresul— Petrolul (3-3) Foto: V. Bageac. Zile de ștrand... Duminică de­ vară. Cer albastru cu reflexe cristaline. Soare, cald. Exod spre ștranduri. Unde argintie te îmbie la scaldă fi... zbenguieli din vîrsta primilor ani. O mină taie valurile fi miriade de picături sclipesc diaman­tin sub razele soarelui. Un balon rotund zeci de mi­ini se întind spre el. Un salt e plă­cut... mai ales la înapoiere cînd apa te cuprinde răcoroasă fi desmierditoare. Foto : Boris Ciobanu­ S-a încheiat prima parte a campionatului republican de polo Rezultate (etapa a VII-a): Voinţa Bucureşti—Ştiinţa Cluj 1—2 (1—1), Progresul Bucureşti — Ştiinţa Bucu­reşti 3—3 (1—3), C.S. Tg. Mureş— G.S. Oradea 1—6 (1—2). După etapa consumată ieri, la Bucureşti şi Tg. Mureş, prima parte a campionatului republican de polo pe apă a luat sfîrşit. G.S. Oradea a trecut şi de „h­opul“ de la Tg. Mu­reş reuşind, astfel, fru­moasa perfor­manţă de a obţine 12 puncte din tot atîtea posibile.­­ ŞTI­INT­A CLUJ INVINGATOARE DUP­A MULTE EMOŢII Ştiinţa Cluj s-a luptat din greu cu­ Voinţa Bucureşti, ultima clasată, pen­tru a putea cuceri victoria, o victo-­ rie, dacă ne gîndim bine, facilitată, ieri, şi de absenţa lui Tiberiu Ghi­da­li, jucător de bază în formaţia gaz-­ delor. Partida, confuză şi de slab nivel tehnic, s-a desfăşurat cea mai mare parte din timp sub semnul egalităţii. Clujenii, prin eforturile individuale ale jucătorilor Danciu şi Darotzi au fost însă ceva mai periculoşi în atac. De remarcat faptul­­că două din totalul de trei goluri au fost înscrise în condiţiile superiorităţii numerice, ceea ce explică, cum nu se poate mai bine, ineficacitatea celor două for­maţii. Arbitrind ieri primul joc ofi­cial de categorie republicană, Gheor­­ghe Dumitru (Bucureşti) şi-a făcut G. N. (Continuare in pag. a 2-a) S-a încheiat turneul preolimpic de baschet de la Moscova Turneul preolimpic de baschet care a reunit echipele reprezentative ale Uniunii Sovietice, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace, Franţei, precum şi o selec­ţionată secundă a U.R.S.S., desfăşurat timp de mai multe zile la Moscova, s-a încheiat sîmbătă seara cu victoria re­prezentativei R. P. Bulgaria, la egalitate de puncte (7) cu echipa Uniunii So­vietice, dar cu un coşaveraj mai bun. Pe locurile următoare s-au clasat R. S. Cehoslovacă, U.R.S.­. II şi Franţa. Iată rezultatele înregistrate în ultimele zile a­iie turneului : U.R.S.S.—R. S. Cer­­hoslovacă 96—52, Franţa-U.R.S.S. II 76—69, U.R.S.S.-Franţa 85—64, R. IVa Bulgaria U.R.S.S. II 75-65.

Next