Sportul Popular, octombrie 1960 (Anul 15, nr. 3695-3712)

1960-10-01 / nr. 3695

„Cupa Moldovei“ Faza interraională la Paşcani I La întrecerile din cadrul „Cupei Mol­dovei“ desfăşurate la Paşcani, faza in­­terraională, gimnaştii asociaţiei sportive Recolta Focuri au făcut din plin dovada măiestriei lor, au demonstrat că această frumoasă ramură sportivă şi-a cîştigat o frumoasă tradiţie în comună. Vasile Vodă, Prohor Huşleug, Elena Liciu, Olga Băluţă şi Ecaterina Harpă, cei care au cules cele mai multe aplauze în confruntarea cu gimnaştii din Ruginoasa, sunt gata pentru finala pe regiune a competiţiei, care va avea loc mîine, la Iaşi. Alături de gimnaşti la finala pe regiune vor fi prezenţi şi jucătorii de oină ai echipei care repre­zintă G.A.C. „Mihai Emi­­nescu” din comuna Groţi­­niţa. Printre componenţii echipei se află sportivi de frunte, ca de pildă comu­nistul Ion Burlacu, utemiş­­tii Gheorghe Zaharia şi Ioan Boită. Cu toţii au a­­du­s un aport hotărîtor la obţinerea victoriei în con­­fruntarea decisivă cu echi­­pa de oină din Lespezi. In drumul spre finala „Cupei Moldovei“, echipa de oină a G.A.C. „Mihai Eminescu” mai are de trecut un bop, fără îndoială cel mai greu : bitihu­ira cu sportivii din Andrieşeni, jucători de oină reputaţi, finaliştii de anul trecut ai „Cupei Moldovei“. Pregătirile pentru întrecerile din faza regională s-au încheiat de mult. Mîine, pe stadionul „23 August“ din Iaşi, atît gimnaştii din comuna Focuri cit şi ju­cătorii de oină din comuna Cropniţa nu-şi vor precupeţi eforturile pentru ca în în­trecerea lor cu celelalte echipe din re­giune să se dovedească a fi, ca şi pină acum, cei mai lumi ! “ La Bîrlad s-au desfăşurat între­cerile etapei interraionale la care au luat parte echipele campioane din Bîr­lad, Murgeni şi Huşi. Iată rezulta­tele înregistrate: Gimnastică: 1. Bîrlad; oină: 1. Bîrlad ; volei (masculin) : 1. Bîrlad; fotbal: 1. Murgeni; volei (fete) : 1. Bîrlad. (Ft. Panait — coresp.). • Meciurile de volei desfășurate la Babadag In cadrul fazei interraio­­nale au fost urmărite cu interes de un public numeros Locul I a fost obţinut la băieţi de către echipa ra­ionului Istria. La fete întrecerea a fost cîştigata de echipa raionului Medgidia. La Tulcea au avut loc competiţiile atletice. Săritura in înălţime a reve­nit concurentului Ion Jalbă, arunca­rea greutăţii lui V. Romanov, cursa de 400 m a fost cîştigată de Ana Diaconu etc. (M. Cruceanu — co­­resp.). Echipele masculine de volei au furnizat întreceri spec­taculoase in cadrul ,Cupei Moldovei“. Aspect de la întrecerile masculine de volei ale etapei regionale Suceava. Foto : Ştefan Petrescu „CUPA AGRICULT“ • La întrecerile desfăşurate în ra­ionul Năsâud au participat peste 4.000 de tineri, din care aproape 1.000 de fete. Iată cîştigătorii pe discipline sportive • Fotbal : asociaţia sportivă „Spicula Salva; volei (fete şi băieţi) : asocia­ţia sportivă „Hebe“ Singeorz; atle­tism : Izachil Paneş (Recolta Feldru) — 100 m­, Grigore Ilieş (Recolta Fel­dru) — săritura in lungime; Floren­tina Neamţu (comuna G. Coşbuc) — aruncarea greutăţii ş.a. (V. Gâlă­­ţan — coresp). » Peste 500 de spectatori au asis-­ tat la întrecerile finale ale raionului­ Beclean. Cele mai frumoase dispute­ au fost oferite de probele de­­ atletism. Săritura în înălţime a fost cîştigată de către ţăranul colectivişti Ştefan Şuker, care a trecut ştacheta­­înălţatâ la 1,65. Finala competiţiei de­ fotbal s-a desfăşurat între „Someşul“­­Coldău şi „Avîntul“ Spermezău. După­ un meci dinamic și echilibrat întilni-. rea a luat sfirșit cu scorul de 2—2.­ Ech­ipa mai tînâră, „Avîntul“ Sper-­ mezau, s-a calificat pentru faza re­­gională (St. Mihuţ — coresp.).­­ • Faza raională, care a avut loc­ recent la Odorhei, s-a bucurat de par-­ ticiparea unui numeros lot de sport, tivi lată rezultatele înregistrate: Fotbal: Vlăhiţa — Rareş 1—1 Tăureni — Ulieş 3—0; Rareş — Ze-­­­tea 3—1 ; Tăureni — Vlăhiţa 2—1 ;; îRareş — Tăureni 2—0. S-a calificat­­­ech­ipa din Rareş. ; Popice: 1. Orăşeni 1226 popice, (’doborice; 2. Tălişoara 1195 p.d.; 3. Sa- • itul Mare 1189 p d. S-a calificat e­] echipa din Orăşeni. Atletism - înălţime: 1. Jakab (Măr­, finiş) 1,55 m; lungime: 1. Alexan-1 * din Bedő (Mărtiniş) 5,75 m­; greu-1 • tate: 1. Daniel Aron (Vlăhiţa) 12,320 im; 100 m: 1. Ladislau Fabian (Ta-­Uşoara) 12,8 sec; 800 m: 1. Carol György (Zetea) 2:12.1. Handbal (fete) : Mugeni — Zetea 21 —11; Dirjiu — Petecu 4—3; Pe­­tecu — Zetea 6—0; Mugeni — Dir­jiu 8—1. întrecerea a fost cîştigată de echipa din comuna Mugeni. Locul I in întrecerea masculină a fost cu­cerit de formaţia din comuna Zetea care în finală a întrecut cu 10—7 echipa din comuna Petecu. (B. și I. Bartha — coresp.). SPORTUL POPUL.­.A­­trag. a 2-4 Nr. 3695 ­­i încet iar sigur, sezonul de iarnă i se apropie, aducînd cu el bucuria re- Ivederii schiorilor, patinelor şi săniuţe­­ilor. E drept, pînă cînd vor începe să­­ fie folosite aceste materiale sportive ► mai este destul timp, în magazinele îl.D.M.S. din Capitală, ca şi în cele ► din provincie, asociaţiile sportive, oa­­r­menii muncii, continuă să cumpere di-­­verse materiale necesare practicării­­sporturilor specifice sezonului de vară: funingi de fotbal sau rugbi, plase de ► volei, bocanci de fotbal etc. Dar bunii r gospodari se îngrijesc din timp să a­► sigure sportivilor tot ceea ce este ne- c­esar desfăşurării intense a activităţii ► le iarnă. Aşa se face că în întreaga fiară, magazinele cu profil sportiv ale ti.D.M.S.-ului sunt gata să primească ► nari cantităţi de materiale şi ech­ipa­­r­­ent specific sporturilor de iarnă. In ► dorinţa de a cunoaşte mai amănunţit fieful cum se va asigura desfacerea­­ articolelor sportive de iarnă, ne-am ►adresat tovarăşului TEODOR BĂDIC, ► director comercial în I.D.M.S. r „Problema materialelor şi a ech­­ipamentului sportiv de iarnă, ne-a spus rtov. Bădic, este, cum se spune, la zi,­­deşi, în magazinele noastre nu veţi vaitea, moare titan, prea mare afluenţă spre articolele sportive de iarnă. Este firesc, deoarece, după cum se vede, tr­pul permite să se continue intens activitatea specifică sporturilor din se­zonul de vară. Totuşi, noi ţinem sea­mă că nu peste mult timp, sporturile de iarnă îşi vor... reclama dreptul la activitate. întreprinderea noastră a a­vut o serioasă preocupare pentru buna aprovizionare a TUTUROR magazine­lor I.D.M.S. din ţară cu tot ceea ce este necesar sportivilor în sezonul de iarnă. — Ce „surprize“ pregătiţi în a­­cest sens, sportivilor ? — Vedeţi, din punct de vedere al sortimentului mărfurilor nu pot spune că articolele sportive necesare sezo­nului de iarnă pot fi socotite ca sur­prize. In fond, schiurile, patinele, bo­cancii de schi etc., sunt aceleaşi in fie­care an. Magazinele noastre vor fi aprovizionate însă anul acesta cu sor­timente variate de articole sportive de iarnă în cantităţi deosebit de mari, aşa încît toate asociaţiile sportive, toţi iubitorii sporturilor de iarnă să-şi poa­tă cumpăra tot ceea ce doresc. casei de mode din calea Victoriei rtr. 89 se face zilnic g­im­astică în pro­ducţie Instructorul C. Scurtu este a­­preciat de tovarăşii săi de muncă pentru gama variată de exerciţii, cit şi pentru ritmul vioi pe care-l aplică exerciţiilor în cele 5 minute de gim­nastică în producţie. Pe baza bunelor rezultate obţinute pînă acum, tehnicienii asociaţiei spor­tive Start studiază introducerea gim­nasticii în producţie în încă cîteva ateliere ale cooperativelor de produc­ţie meşteşugărească din Bucureşti. — Ce mărfuri vor primi magazi­nele I D.M.S. în sezonul de iarnă ? — Depozitele noastre sînt gata să expedieze magazinelor din toată ţara bocanci de schi pentru oameni maturi şi pentru copii, patine mari şi mici, săniuţe, diferite aparate pentru sălile de sport — aci vreau să fac o paran­teză şi să spun că I.D.M.S. poate să asigure absolut tuturor sălilor de sport din ţară aparatură de gimnastică — mingi de tenis de masă, saltele de lupte sau gimnastică, un variat sor­timent de echipament sportiv începînd de la şosete de lină şi pînă la căciu­­liţe. — Aţi prevăzut posibilitatea ex-JAU.. .‘ Magaziijete LDMS. A unor articole specifice sporturilor de iarnă din import? — Fireşte. Noi întreţinem relaţii cu unele întreprinderi similare din străină­tate. De exemplu, din R.P. Polonă vom primi schiuri de calitate superioară care vor putea fi procurate prin ma­gazinele noastre. Vom primi, de ase­menea, cantităţi însemnate de mingi de tenis de masă din R.P. Chineză. ...Deci, bucuraţi-vă, sportivi ! Schi­orii, patinatorii, toţi tinerii care îndră­gesc sporturile de iarnă, vor avea toa­te posibilităţile de a desfăşura o acti­­vitrt- rît se poate de bogată. 'lu ptăm însă... iarna.­ ­ & $1 COOPERATORII PRACTICĂ GIMNASTICA IN PRODUCŢIE Asociaţia sportivă Start, care acti­vează pe lingă cooperativele de pro­ducţie meşteşugărească, branşa îmbră­căminte şi croitorie din Bucureşti, a­­cordă o atenţie deosebită gimnasticii în producţie. In prezent, gimnastica în producţie este practicată în mai multe cooperative. La atelierul coope­rativei „Soarele" din str. Blănari cele „5 minute" de educaţie fizică, după cîteva ore de muncă rodnică, sunt aşteptate cu nerăbdare de cei aproape 20 de muncitori­ Lucrătorii cooperati­vei „Muncă şi Artă" centrul nr. 4 din str. Doamnei, execută de 4 luni de zile gimnastica în producţie­ Rezul­tatul acestei activităţi continue a fost îmbunătăţirea muncii în ultimele, ore ale zilei de lucru. Din această u­­nitate de producţie, instructorul de­ gimnastică Ştefan Stra­pazan, munci­torii Mircea Brandelein, Elena­­ Ţîră (jucătoare de volei), Velicu Săcu­i şi Elena Căpriţă sunt printre cei mai entuziaşti participanţi la repausul de educaţie fizică. Asemeni cooperative­lor mai sus amintite, şi la atelierul MAGAZINELE I. D. M. S. SE PREGĂTESC PENTRU SEZONUL SPORTIV DE IARNĂ E devreme... dar un bun gospodar se pregătește din timp cu cele trebuincioase. Mihai M. Stamanichi, student anul II I.M.F. își cumpără o pereche de bocanci pentru schi. Foto: Gh. Dumitru NU NUMAI ÎNDEPLINIREA CORECTĂ A SARCINILOR DI­E­ INIŢIATIVĂ! Am privit de multe ori vitrinele împodobite cu imagini din activitatea sportivă a tinerilor şi tinerelor din raionul V. I. Lenin. Undeva în dreap­ta, o firmă anunţa pe cei interesaţi că aci se află Consiliul raional U.C.F.S. din acelaşi raion. Intr-o dimineaţă am avut o lungă convorbire cu tovarăşul Dumitru Za­­haria, preşedintele Consiliului raional U.CF.S. Tema? Bineînţeles, activita­tea sportivă. Activiştii sportivi din raionul V. I. Lenin se pot mîndri cu nenumărate succese. Astăzi, pe teritoriul raionului există 43 de asociaţii sportive, în sec­ţiile cărora peste 18.400 de tineri şi tinere practică diferite discipline spor­tive, în funcţie de dorinţele lor sau de aptitudinile pe care le au. Nu de mult, ca urmare a muncii depuse, au luat fiinţă încă două asociaţii sportive: Luceafărul cu 120 de membri şi aso­ciaţia de pe lingă ţesătoria „Tudor Vladimirescu" cu 150 de membri. Peste 6000 de muncitori din 15 între­prinderi, practică gimnastica în pro­ducţie. Numeroase sunt competiţiile de mase la care iau parte sportivii aso­ciaţiilor din raionul V. I. Lenin. Pe scurt, se poate spune că ac­tiviştii sportivi salariaţi şi voluntari din raionul V. I. Lenin îşi îndeplinesc sarcinile în mod conştiincios şi că rareori s-a întîm­plat ca angajamen­tele pe care şi le-au luat să nu şi Ie ducă la îndeplinire. Este însă oare aceasta de ajuns ? Noi credem că nu. Şi iată de ce. Răs­foind scriptele Consiliului raional U.C.F.S. îţi poţi da seama destul de lesne că în imensa majoritate a ca­zurilor, acţiunile iniţiate pe linia o­­biectivelor generale ale mişcării de cul­tură fizică şi sport — creşterea nu­mărului de membri U.C.F.S., încasa­rea cotizaţiilor, introducerea gimnas­ticii în producţie etc., dar mai ales in ce priveşte competiţiile sportive , au la bază tradiţiile statornicite de ani de zile în viaţa organizaţiilor de aci. Se desfăşoară campionate şi compe­tiţii de fotbal, volei, şah, tenis de masă, atletism, adică sunt impulsi.­Din viaţa organizaţiei noastre nate tocmai acele discipline care se bucură de o mare popularitate in raion, care au sute sau chiar m­ii de aderenţi şi care nu necesită iniţiativă sau o activitate deosebită din partea activiştilor sportivi. Există, ce-i drept, un început de ini­ţiativă la Consiliul raional U.C.F.S. V. I. Lenin. S-a organizat acum un campionat raional de handbal în 7, la care participă 12 echipe masculine, în care au fost atrase şi şcolile medii şi profesionale. Se preconizează organi­zarea unui „campionat al campionilor asociaţiilor sportive" cu fază raională. Dar, cu riscul de a ne repeta, vom spune din nou : nu-i de ajuns. Trebuie m­ai multă iniţiativă din partea acti­viştilor sportivi din raionul V. I. Le-­­nin. Trebuie, pentru că aci există con­diţii ca activitatea sportivă să fie mult mai bogată, mai atractivă, să fie atraşi pe stadioane un număr spo­rit de oameni ai muncii Şi aceasta, deşi în raionul V. I. Lenin îşi des­făşoară activitatea clubul sportiv Progresul, ce are la dispoziţie o bază sportivă complexă, cu toate că se află aci asociaţii sportive mari, în secţiile cărora oameni entuziaşti, îndrăgostiţi de sport, sunt gata să contribuie cu toate forţele la reuşita competiţiilor organizate. Activiştii sportivi din raionul V. U Lenin au dovedit deseori pricepere, perseverenţă şi ataşament faţă de pro­blemele mişcării de cultură fizică şi sport. Este nevoie doar de mai multă iniţiativă şi rezultatele se vor arăta curînd. V. PAU­NESCU SCURTE ŞTIRI. • Muncitorii de la Întreprinderea de cultura şi fermentarea tutunului din Craiova desfăşoară o frumoasă activitate sportivă. Aceasta se dato­­reşte în cea mai mare măsură faptu­lui că preşedintele asociaţiei sportive Victoria, tovarăşa Angela Jifcu, este o veche activistă pe ţărim sportiv­­De 12 ani, iar­ Angela Jifcu îndrumează activitatea sportivă din­ rezultate bune la toate asociaţiile în care a muncit. Dar, în acelaşi tinp, Angela Jifcu este şi o muncitoare destoinică, fiind fruntaşă în producţie de 4 ani. (Th. Ştefănescu — corespondent). • Din inițiativa asociaţiei sportive a filatură Lupeni şi cu sprijinul con­ducerii întreprinderii, tinerii sportivi au reamenajat popicăria, prestind nu­meroase ore de muncă patriotică. Prin­e popicarii care au participat la această ac­ţiu­ne ,se numără V- Moldo­van, Ştefan Kovaciş, Petre Balaş, Gh­eorghe Vultur și alții. (N. Rovenţa — corespondent).

Next