Sportul Popular, decembrie 1960 (Anul 15, nr. 3730-3747)

1960-12-01 / nr. 3730

Sires deplin întrecerilor sseriiliijei de iernă a tineretului ! Ziua de astăzi, 1 decem­brie, constituie pentru tinerii din asociaţiile sportive de pe întreg cuprinsul ţă­rii noastre un eveniment de seamă: încep întrecerile unei noi ediţii a Spartachia­­dei de iarnă a tineretului. Pretutindeni, în cele mai în­depărtate sate şi cătune ale patriei, în întreprinderi şi şcoli, începerea tradiţionale­lor întreceri sportive de iar­nă este primită cu nespusă bucurie de sportivi. Ca şi în alţi ani, actuala ediţie a Spartachiadei de iarnă a tineretului intrată în tradiţia vieţii noastre sportive, va angrena chiar din prima etapă la startul probelor zeci şi sute de mii de tineri şi tinere care, prin participarea lor la întreceri, vor dovedi încă o dată ca­racterul cu adevărat de mase al sportului nostru. Consiliile asociaţiilor spor­tive au datoria să populari­zeze pe larg întrecerile care încep azi, astfel ca la pri­mele­ starturi să fie prezenţi cît mai mulţi tineri şi ti­nere. La f­indul lor, consi­liile raionale şi orăşeneşti U.C.F.S., federaţiile de spe­cialitate, trebuie să sprijine prin toate mijloacele organi­zarea şi desfăşurarea între­cerilor, să urmărească de-a lungul eta­pelor pe cei mai buni sportivi din asociaţii care pot fi promovaţi prin­tre fruntaşii sportului. Să facem ca întrecerile Spartachiadei de iarnă a ti­neretului să se transforme intr-o adevărată sărbătoare a sportului nostru de mase. — Succes deplin partici­panţilor la prima etapă a Spartachiadei de iarnă a ti­neretului ! Spartachiada de iarnă a tineretului Cîteva întrebări şi... răspunsuri ! De curînd, ne-au sosit pe adresa redacţiei, din mai multe colţuri ale ţării, scrisori în care o serie de tineri sportivi ne pun întrebări referitoare la edi­ţia din acest an a Spartachia­­dei de iarnă a tineretului. Cu­noscând interesul pe care l-a stîrnit această mare competiţie de mase, vom răspunde acestor întrebări prin coloanele ziarului nostru. Iosif Marian, comuna Tea­ca, regiunea Cluj: „Mă in­teresează în mod deosebit întrecerile de hattere. Vreau să ştiu la cite stiluri va a­­vea loc competiţia de hal­tere ?“ Sportivii vor concura la un singur stil şi anume, la „arun­cat“. Tehnica acestui stil este următoarea: se ridică greuta­tea cu ambele mîini la piept, de unde se aruncă greutatea (Continuare în pag. a 2-a) Un nou record mondial al unui pilot sovietic Pilotul sovietic de încercare Konstantin Kokkinaki a dobo­­rît recordul mondial abso­lut de viteză la zbor pe circuit închis, parcurgînd la bordul unui reactor de tipul E-66 100 km cu media orară de 2.184,300 km. Vechiul record aparţinea pilotului sovietic Bo­ris Adrianov cu 2.092 km pe oră. Materialele obţinute vor fi înaintate spre omologare Fe­deraţiei Internaţionale de A­­viaţie­ (Agerpres). Reprezentativele de popice ale R. P. F. Iugoslavia îşi încep sîmbătă turneul in tara noastră Reprezentativele de popice ale R.P.F. Iugoslavia vor întreprinde un turneu de o săptămînă prin ţara noastră, timp in care se vor intîlni cu echipele noastre naţio­nale, apoi cu formaţiile de ti­neret şi cu selecţionatele re­giunii Timişoara şi ale oraşului Reşiţa. Pregătirile sportivilor noştri continuă cu intensitate. In nu­mărul trecut am anunţat loturile din care vor fi alcătuite echi­pele de seniori şi senioare care ,vor evolua sîmbătă şi duminică pe arena Cimentul din Capitală. Azi vă vom prezenta sportivii se­lecţionaţi în loturile de tineret. Fete: F­lena I­upescu (Buc.), Ioana Iordan (Bucureşti), Crista Rezac (Buc.), Ileana Antal (Arad), Florica Biru (Constan­ţa), Elena Trandafir (Buc.), Flo­rica Andreescu (Buc.). Antrenor: I. Burduloiu (Buc.). Băieţi : G.­­Vînătoru (Ploieşti), Gh. Popescu (Craiova), C. Antonescu (Buc.), G. Zombori (Braşov), D. Coteanu (Buc.), A­­llinterleiter (Tg. Mu­reş), Gh. Rădulescu (Reşiţa), P. Burian (Baia Mare). Antrenor: Alex. Gomoiu (Buc.). Şi acum reamintim programul turneului reprezentativelor R.P.F. Iugoslavia : 3 decembrie, Bucu­rești : R.P.R. — R.P.F.I. (femi­nin) 3—4 decembrie, București : R.P.R. — R.P.F.I. (masculin) ; 4 decembrie, Cîmpina : R.P.R. — R.P.F.I. (tineret feminin); 6—7 decembrie, Ploiești : R.P.R. — R.P.F.I. (tineret masculin); 9 decembrie, Timişoara : selecţionata feminină a regiunii Timişoara — selecţionata Zagreb ; 9—10 de­cembrie. Reşiţa : selecţionata mas­culină a oraşului Reşiţa — selec­ţionata masculină a oraşului Za­greb. F.I.P. a delegat un arbitru maghiar pentru toate intilnirile. Ultima lună a acestui an va fi bogată în evenimente spor­tive internaţionale pe care iu­bitorii hocheiului pe gheaţă din Capitală le aşteaptă cu un in­teres deosebit. Chiar în primele zile ale lunii decembrie va avea loc turneul echipei S.K. Wis­mut Karl Marx Stadt, care este aşteptată să sosească în seara zilei de 6 decembrie. După a­­ceea, la Bucureşti va evolua reprezentativa R.P. Ungare şi în continuare hocheiştii noştri fruntaşi vor disputa o serie de alte întîlniri internaţionale, dar... în anul 1961. Cu acest prilej ei îşi vor face şi debutul internaţional peste ho­tare participînd la un mare turneu care va avea loc la Bu­dapesta. Această importantă în­trecere sportivă va reuni la star­tul ei selecţionate de valoare din U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. Polonă, Austria, R.P. Romînă şi, fireşte, ţara gazdă. Aşa după cum au anunţat organizatorii, jocurile din cadrul acestui mare turneu internaţional se vor disputa pe patinoarul artificial din capitala R.P. Ungare între 15 şi 22 ia­nuarie. Abia se vor stinge ecourile acestei frumoase competiţii şi amatorii de hochei din mai mul­te ţări îşi vor îndrepta atenţia spre o altă întrecere de amploa­re pe care o va găzdui capitala ţării noastre. Este vorba de cea de a IV-a ediţie a „Cupei ora­şului Bucureşti", competiţie de­venită tradiţională pentru ho­cheiul nostru. Pînă în prezent federaţiile de specialitate din U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, R.P. Ungară, R.D. Germană, R.P. Polonă şi Italia au confirmată, faptul că vor trimite la Bucu­-’ reşti o echipă sau o selecţie- p •­nată care să ia parte la „Cupa,, oraşului Bucureşti". Din Italia - - a sosit chiar ştirea că federaţia­ de specialitate a hotărît să tri­ă­­mită echipa H.C. Cortina d’Arn­;­ pezzo, campioana ţării, în rin-' durile căreia activează o bună­­­parte din jucătorii de bază ai­ echipei reprezentative a Italiei... Jocurile din cadrul celei de­­ a IV-a ediţii a „Cupei oraşuluii­ Bucureşti" vor avea loc între­■ 13 şi 20 februarie. I troi competiţii internaţionale la hochei pe gheaţă! 9 Hocheiştii noştri fruntaşi iau parte la un mare turneu care va avea loc la Buda-;­­pesta • Participare largă la cea de a IV-a ediţie a „Cupei oraşului Bucureşti”;; Jocurile din cadrul „Cupei oraşului Bucureşti" au oferit faze dinamice și palpitante, cum este aceasta pe care v-o­­ prezentăm azi. Faza este din meciul Ostrava-Budapesta. În­cheiat cu victoria echipei ce­hoslovace. Foto : T. Rollen De multă vreme nu am asis­tat la un program baschetba­­listic atît de reuşit ca cel des­făşurat marţi seara în sala Floreasca, în cadrul etapei a V-a a campionatelor republica­ne. Cele trei meciuri disputate au oferit spectacole excelente, mulţumind pe deplin publicul care a umplut sala pînă la re­fuz. VICTORIA RAPIDULUI DECISĂ IN ULTIMELE SECUNDE întîlnirea dintre formaţiile fe­minine Rapid şi Ştiinţa a fost caracterizată de o luptă dîrză dusă din prima­ pînă în ultima­­ secundă de joc, cîştigătoarea­­ fiind cunoscută de-abia la flu­­­i­­erul final al arbitrilor.­­ In general meciul a arătat a sensibilul echilibru de valoare î dintre aceste echipe fruntaşe,­­ care au oferit spectatorilor o­­ întîlnire pasionantă. Rapidistele i s-au dovedit superioare în lupta c sub panouri şi în acţiunile ofen-­­ sive poziţionale, iar reprezen-­­ tantele studentelor bucureştene , au fost mai bune în marcajul­­ individual, în contraatacuri şi în aruncările de la semidistanţă. Scorul de 51—49 ( 22—25) pen­tru Rapid a fost realizat de: EVA FERENC­ 3, DOINA LU­PAN 10, ANCA RACOVIŢA 15, Elena Ivanovici 8, Cornelia Gheorghe 9, Antoaneta Sidea 6, pentru Rapid şi de: Zamfiriţa Danciu 2, Irina Rizescu 1, Teo­dora Predescu 9, VIORICA NI­­CULESCU 19, ŞTEFANIA DI­­NESCU 4, Herta Antosch 6, ADRIANA FLORESCU 8, pen­tru Ştiinţa. Au arbitrat bine GH. DINESC­U şi A. BERGER. DINAMO ÎNVINGĂTOARE LA UN SCOR SURPRINZĂTOR După 10 minute de evident echilibru, d­inamoviştii s-au dis­tanţat în faţa Ştiinţei, cucerind victoria cu 82—72 (42—37). Dinamo Bucureşti s-a dovedit din nou o echipă de mare vi­itor, alcătuită din elemente ti­nere, dotate cu o talie cores­punzătoare jocului modern şi a­­vînd o pregătire fizică excelen­tă. Conti­nuînd să lucreze cu aceeaşi seriozitate ca pînă acum, tinerii baschetbalişti de la Di­namo vor avea în scurtă vre­me pregătirea tehnică şi tactică necesară cuceririi supremaţiei în baschetul din ţara noastră. Şti­inţa a jucat bine doar în pri­mele 10 minute, după care a acţionat dezlînat în atac, iar în apărare nu s-a văzut spiri­tul colectiv. Au marcat: GARA­­GHEORGHE 14, Paraschivescu 8, Strugaru 4, Negoiţă 6, Du­­descu 3, GIURGIU 18, KISS 11, VISNER 12, Vasilescu 6, pentru Dinamo şi BARAU 16, Sterescu 4, NOSIEVIGI 23, Ni­­culescu 9, Bîlc I, Pruncu 8, D. STANCULESCU (Continuare în pag. a 2-a) După victoriile de marţi Echipele Rapid conduc in clasamentele campionatelor de baschet I­ Dinescu a pătruns în apărarea echipei C.C.A., a sărit şi aruncă la f­lu­coş. Fază din meciul Rapid—C.C.A. Foto: T. Chiorcami Astăzi, la ora 14.15, in Giuleşti Echipa de fotbal Empor Rostock (R. D. G.) îşi începe turneul cu întîlnirea cu Rapid • Formaţiile celor două echipe • Oaspeţii vor mai juca cu Progresul Bucureşti şi Dinamo Bacău Duminică se va disputa o nouă etapă de Cupă, cu care se va încheia sezonul oficial de fotbal. Activitatea însă, nu se va întrerupe. Multe echipe vor continua să joace, su­sţi­nînd meciuri amicale, printre care cîteva internaţionale. Un astfel de joc internaţional are loc chiar azi după-amiază pe stadionul din Giu­geşti, între echipa Rapid şi formaţia Em­por din Rostock (R.D.G.). Fotbaliştii oaspeţi, care au sosit ieri cu avionul, vor dis-­­pută la noi încă două partide, astfel programate. Duminică 4 decembrie la Bucureşti cu Progresul. Miercuri 7 decembrie la Ba­cău cu Dinamo. EMPOR ROSTOCK: LOCUL VT Cine este echipa Empor Ros­tock? Această formație activează în campionatul primei categorii (Continuare in pag. a 3-a) PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ T± Joi 1 decembrie 1960 Anul XVI—Nr. 3730 4 pagini 25 ban terî pe terenurile de fotbal din Europa UJPESTI DÓZSA — BENFICA 2—1 Pe Népstadion din Budapesta s-a disputat ieri returul întîl­­nirii din cadrul .Cupei can­­pionilor europeni" dintre Uj­­pesti Dózsa și campioana Por­tugaliei, Benfica. Jocul a luat sfîrșit cu victoria fotbaliştilor maghiari: 2—1 (0—1). Scorul a fost deschis de oaspeţi prin Santana (min. 7), iar după pauză Halapi (min. 55) şi Szusza (min. 61) au adus lui Újpesti victoria. REIMS ELIMINATA DIN C.C.E. In meci retur, la Paris,­­campionii Franţei n-au putut ■ reface handicapul iniţial de două puncte, învingînd pe •Burnley cu 3—2 (0—1). Au înscris: Piantoni, Rodzik (2)­­ și respectiv Robson și Corn­­olly. In sferturile de finală ale „C.C.E.“ s-au calificat pini acum: F. C. Barcelona, I.F.K. Malmö, Aarhus, Benfica, S. V. Hamburg și Burnley. Au mai rămas de disputat meciurile Panathinaikos — Spartak Hra­­dec Kralove (în tur 0—1) și Wismut — Rapid Viena (al treilea joc). 4 • - E. Nacht conduce în campionatul de șah... ...iar Nicolau în meciul cu Konarkowska Alexandra Nicolau a făcut un pas important spre turneul can­didatelor cîștigînd cea de a doua partidă a meciului de baraj cu Konarkowska. Intr-o apărare si­­ciliană, negrele au ales o va­riantă, devenită clasică, cu y,enu. Nicolau a rămas cu perechea de nebuni şi cu un avantaj apre­ciabil de spaţiu în centrul tablei. Partida a decurs sub semnul unor lungi manevre poziţionale. Nicolau,­ deţinînd perechea de nebuni, avantaj care într-o po­ziţie aparent blocată părea ne­însemnat, şi-a mărit încet, în­cet superioritatea, întrerupînd într-o poziţie avantajoasă. Konar­kowska avea un nebun redus la rol de... pion în timp ce pozi­ţia albelor avea mari posibili­tăţi de activizare. Ceea ce s-a şi întîmplat la reluarea partidei, Nicolau a pătruns cu fumul pe orizontala a 7-a şi combinînd cu măiestrie ameninţările de mal şi-a pus adversara în faţa unor pierderi serioase de material. Motiv pentru care Konarkowska şi-a recunoscut înfringerea. Menţionam că Nicolau mai are nevoie de o singură remiză pen­tru a-şi asigura calificarea în turneul candidatelor, in caz de meci egal ea se califică avînd un punctaj al coeficienţilor mai bun. Miercuri dimineaţa s-au jucat partidele întrerupte din runda a Ill-a. Intîlnirile Ungureanu — Puşcaşu, Halle — Radovici, Ghi­­ţescu — Nagy şi Gheorghiu — Pavlov (amînată) s-au terminat remize. Ciocîltea a cîştigat la Bălănel. Miercuri seara au avut loc partidele rundei a V-a şi cea de a V-a întîlnire dintre Konal­­kowska şi Nicolau. Un caz tragicomic s-a petre­cut în partida Ghiţesc­u-Drimer. Intr-o poziţie în care avea cel puţin remiza, albul a primit un şah, cu totul nevinovat. O rar întîlnită iluzie optică l-a făcut pe Ghiţescu să creadă că este... mat, motiv pentru care a cedat partida. Inchipuiţi-vă starea lui de spirit cînd a văzut că şahul se putea para cu uşurinţă. Dar... Bălănel a câştigat la Puşcaşu iar Nacht la Ungureanu. Parti­dele Szabó—Radovici, Halle—Râ­­dulescu şi Nicoleanu—Mititelu au fost remize. Celelalte s-au în­trerupt. A rămas neterminată şi întîlnirea a treia dintre Konar­­i­kowska şi Nicolau, în care şa­­hista poloneză deţine avantaj. In clasamentul finalei mascu­line conduce Nacht cu 3Vi p* urmat de Gheorghiu (1); Pavlov (1); Mititelu (1); Szabó, Radule­­scu; Radovici cu 3 p. Astăzi se joacă runda a Vl-a (ora 17). Mîine dimineață, între­rupte, iar după-amiază runda a VH-a. Turneul internaţional studenţesc de volei de la Praga La Praga se dispută un ais­neu internaţional universitar da volei la care participă reprezen­tativele studenţeşti din R. K Romînă, Uniunea Sovietică, R. a Polonă, R. P. Bulgaria, Italia, R. P. Cehoslovacă. Echipa noastră, alcătuită pa scheletul formaţiei ştiinţa Cluj, a debutat victorioasă, intrecind cu 3-0 (15, 11, 4) reprezentativa studenţească a Italiei.

Next