Sportul Popular, ianuarie 1961 (Anul 17, nr. 3748-3764)

1961-01-03 / nr. 3748

Orgon al Uniunii de Cultură Fizica si Sport din R.P Romînâ Anul XVII—Hr. 3748 * Marţi 3 ianuarie 1961 * 8 napi 25 bani Cuvintarea tovarăşului I. Gh. Maurer rostită la posturile de radio şi televiziune cu prilejul Anului Nou Cu prilejul Anului Nou, tovarăşul Ion Gheorghe Mau­rer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., preşedintele Prezidiului Marii Adunări Naţionale, a rostit în noaptea de 31 decembrie 1960 la posturile noastre de radio şi televiziune următoa­rea cuvîntare : Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Republicii Popu­lare Române ! ."Ne aflăm în pragul Anului Nou. Anul ce se sfîrşeşte a fost bogat în evenimente de o deosebită însemnătate în via­ţa poporului român. Făcînd bilanţul strălucitelor succese obţinute de oamenii muncii su­b conducerea încercată a partidului, cel de-al III-lea Congres al Partidului Munci­toresc Român a înfăţişat în­tregului popor un program măreţ de muncă şi luptă care îl însufleţeşte în grandioasa opera de dezvoltare a econo­miei naţionale, a ştiinţei şi culturii socialiste, de ridicare a nivelului de trai. Munca plină de entuziasm, energia creatoare, talentul şi pricepe­rea poporului român, au făcut ca prevederile acestui pro­gram pentru anul 1960 să fie îndeplinite cu succes şi, într-o serie de domenii, chiar depă­şite. Cu profundă bucurie ve­­dend cum pe întinsul ţării se ridică noi întreprinderi, cum se consolidează şi se extinde sectorul socialist al agricul­­turii­, cum apar noi­ şi moder­ne­­cartiere de locuinţe, case de o­dihnă, şcoli, aşezăminte de ju­rtă şi cultură. R­epublica noastră devine tot m­­ai frumoasă, mai boga­tă, ţipai prosperă şi în aceas­tă nliinunată realizare este întruchipată munca fiecăruia dintre noi. Succesele obţinute arată ce viitor luminos, ce perspective se deschid patriei noastre. Ir* anul 1960 s-au obţinut noi şi importante succese în lupta pentru consolidarea pacik'---­f le se datorează influenţei determinante pe care o exer­cită asupra întregii dezvoltări a societăţii sistemul socialist mondial şi existenţei fron-1 :__ tului larg al luptătorilor pen­tru pace, căruia i se adaugă mereu noi şi noi forţe. Păşim în noul an cu ferma convingere că el va aduce noi victorii cauzei păcii între popoare, cauzei socialismului şi progresului. In aceste­­clipe, muncitorii, ţăranii muncitori, intelectua­lii, în mijlocul familiilor, prie-­ tenilor, tovarăşilor de muncă, întîmpină noul an cu voie bună, hotărîţi să obţină noi succese în munca pentru pro­păşirea şi înflorirea patriei noastre socialiste, în lupta pentru apărarea păcii. In numele Comitetului Cen­tral al Partidului Muncito­resc Romín, al Guvernului Republicii Populare Romín­, al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, urez din toată inima oamenilor muncii din patria noastră, bărbaţi, fe­mei, tineri, care muncesc cu abnegaţie în fabrici şi uzine,­ pe ogoare, pe frontul ştiinţei şi culturii — sănătate şi fe­ricire. La mulţi ani, dragi tova­răşi şi prieteni! Cît e de frumos­­ la munte... In prag de an nou, mii de oamenii ai muncii au plecat la drumeţie spre munte, pentru a se­ bucura de frumuseţea iernii în mijlocul naturii, pentru a petrece noaptea de revelion in atmosfera caldă a cabanei. „Trei Brazi“ — cabana din fotografie — ca fi toate celelalte cabane din masivii patriei noastre, este o gazdă cit se poate d­e primitoare Echipa reprezentativă de handbal în 7 pleacă azi la Moscova In­ cursul zilei de astăzi re­prezentativa masculină de handbal în 7 a ţării noastre va părăsi Capitala, îndreptîn­­du-se spre Moscova. După cum se ştie, handbaliştii noştri vor susţine joi în capitala Uniunii Sovietice primul lor joc din cadrul preliminariilor campio­natului mondial în compania reprezentativei U.R.S.S. Pentru partida de la Mos­cova, selecţionabilii noştri s-au pregătit cu multă atenţie sub conducerea antrenorului Oprea Vlase. Pe lîngă şedinţele de pregătire tehnică, pe compar­timente, echipa noastră a sus­ţinut şi cîteva jocuri de veri­ficare în compania echipelor Dinamo şi Rapid, dovedind o forfută mulţumitoare. „Atît eu cît şi colegii mei — ne-a declarat Aurel Bul­garu, unul din jucătorii de bază ai echipei noastre — ne-am pregătit cu multă mi­nuţiozitate pentru meciul de joi. Jucătorii sovietici sînt foarte buni la handbalul în 11, dar la cel în 7 nu le cu­noaştem forţele. De aceea va trebui să acţionăm cu multă prudenţă, fără însă a neglija jocul nostru obişnuit.­ Sper înt­­r-o victorie la un scor strîns“. i la sportivii sa noaptea de Anul Nou P­e Întreg cuprinsul ţării, oamenii muncii au sărbătorit cu veselie venirea noului an. Intr-o atmosferă de vie însufleţire, tineri şi vârstnici au ridicat paharul pentru sănătatea lor­­şi a familiilor lor, pentru noi succese in muncă, pentru realizarea măreţului program de înflorire a patriei trasat de partidul nostru iubit, pentru pace şi bună­stare. Cei care îndrăgesc sportul au toastat şi pentru vic­toriile pe care le-am repurtat pînă­­acum pe terenurile de sport, s-au gitodit la noile întreceri, in care desigur că spor­tivii noştri vor reprezenta cu cinste culorile patriei în noul an. " .La Palatul Republicii Feeric luminat, împodobit sărbătoreşte, pe porţile sale larg deschise, Palatul Repu­blicii a primit tinereţea. In ul­tima seară a lui 1960, 5.000 de tineri s-au adunat din toate col­ţările Capitalei pentru a intim­­pina noul an. Este ora 22. Tov. Virgil Trofin, prim-secre­tar al C. C. al U. T. M. feli­cită pe tineri pentru realizările obţinute în anul 1960 şi le urează noi succese pentru anul viitor. Veselia şi jocul inundă în­treg Palatul, însoţitori şi în­soţitoare coborîte din­­pagini­ de basm, conduc pe oaspeţi prin­­tr-un adevărat labirint de săli. Nu ştii unde să zăboveşti mai mult! In faţa uriaşului pom de iarnă din mijlocu­l rotondei principale ? La „grădina zoolo­gică", în sala oglinzilor sau in salonul de... pescuit ? Iar dacă cumva te rătăceai, singura soluţie răminea uriaşul robot, cel mai modern agent de circu­­aţie, ghidul carnavalului. Surprize la tot pasul. O Julietă te îmbie să iei o­ fra­­gară şi... pe loc îţi răsare din­ cutie o figurină ce mimează­­ cîteva mişcări dintre cele mai­ năstruşnice.­­ Numeroşi sportivi sunt pre­­zeriţi la acest Carnaval al ti­r­neretalat din Capitală.­ In­tr-un grup, doi „olimpici* , un medaliat, luptătorul Ion Cernea împreună cu cel mai tinăr par­ticipant la J.O., cîrmaciul Mir*,fr cea Roger, sunt pur şi simplit asaltaţi. Puţin cam somnoros — este şi firesc dacă ne gini­dim că la ora aceea micul Mir­cea, elev în clasa a VlI-a, tre­buia să viseze la... darurile lui Moş Gerilă — reuşea totuşi să fină pasul cu volubilul său prieten. * In această veselie generală i-am recunoscut pe ci­iva spor­,­tm­­ obişnuiţi mai mult cu... liniştea, şahiştii Alexandra Nicolau, campioană a R. P. Ro­. mine, Mircea Pavlov, voi fi Drimer. — Ce aşteptafi de la 1961?. Răspunsul la această întrebare adresată lui Mircea Pavlov* ni i-a oferit sofia sa: — Un băieţel! (Continuare în pag. a 3-a)­­ Un instantaneu din seara revelionului: Ion Cernea şi Mircea Roger în mijlocul unui grup de tineri şi tinere Foto T. Roibu SELECŢIONATA DE FOTBAL A CAPITALEI JOACA MÎINE SEARĂ LA HAGA Fotbaliştii din lotul selecţio­natei Capitalei se află de cîteva zile la Amsterdam, în Olanda, în aşteptarea îndeplinirii unor formalităţi, necesare continuării drumului spre Brazilia. Prin intermediul telefonului am luat legătură cu tov. Adrian Petro­şanu­, conducătorul lotului nos­tru de fotbalişti, care ne-a fur­nizat cîteva date interesante în legătură cu şederea lor în ora­şul olandez. Delegaţia noastră a fost foarte bine primită de federaţia olandeză de fotbal, care i-a în­lesnit efectuarea cîtorva antre­namente pe stadionul olimpic din Amsterdam. Aici, jucătorii români au ţinut vineri şi sîm­­bătă, două şedinţe de pregătire, în cursul cărora au vădit multă dispoziţie. Duminică, întregul lot s-a deplasat la Haga (la circa 60 km depărtare de Am­sterdam), unde au asistat la jocul de campionat dintre echi­pete de primă ligă, A.D.O. Haga şi D.O.S. Utrecht, cîştigat cu 4-1 de prima echipă.­­ „A fost un joc interesa­nt, în cursul căruia am remarcat viteza fotbaliştilor olandezi, ca şi tehnica lor destul de avan­sată“ — ne-a spus tov. Petro­­şanu. Pe fotbaliştii noştri i-a inte­resat în mod deosebit să vadă la lucru echipe olandeze, pen­tru că MIERCURI SEARA (ora 8, ora locală) SELECŢIO­NATA CAPITALEI VA SUS­ŢINE UN MECI LA HAUA CHIAR IN COMPANIA FOR­MAŢIEI A.D.O. Federaţia olan­deză a propus selecţionatei Ca­pitalei un al doilea meci, care să aibă joc joi, probabil la Amsterdam. In ce privește meciul de miercuri seara, este probabil să fie folosită echipa de bază: Voinescu — Popa, Nun­weit Ier III, Staicu — Jenei, Bone — Angliei, Constantin, Ene II, Ţîrcovnicu, Tătaru. In altă ordine de idei, tov. Petroșanu ne-a informat că la Amsterdam presa comentează apropiata şedinţă de la Viena (28 ianuarie), unde va fi luat in discuţie proiectul antrenoru­lui elveţian, Rappan, privind organizarea campionatului Euro­pei intercluburi. In încheierea convorbirii, la capătul celălalt al firului s-au perindat fotbalişti din lotul se­lecţionatei (Voinescu, Uţu, Po­pa, Tătaru, Toma şi alţii), care au adresat tuturor celor dragi din ţară, tradiţionala urare. „La nmi­i *__ La „startul“ anului 1961... Campioni şi recordmani sovietici işi împărtăşesc planurile de viitor MOSCOVA (Agerpres). TASS transmite: In ajunul Anului Nou un corespondent al agenţei Tass i-a rugat pe cei mai valoroşi sportivi sovietici — campioni olimpici şi recordmani — să-şi împărtăşească impresiile despre anul care s-a încheiat şi despre planurile lor pe 1961. Iată cîteva dintre aceste declaraţii: PIOTR BOLOTNIKOV: In anul care a trecut am obţinut o medalie olimpică de aur şi am corectat recordul mondial în cursa de 10.000 m. In acest an intenţionez să dobor cel de-al doilea record mondial al lui Vladimir Kuţ, în proba de 5.000 m­. Timpul obţi­nut de mine în toamna trecută la Kiev, care este la numai trei secunde de record îmi dă spe­ranţe să încerc noul asalt. VIKTOR KAPITONOV: Du­pă ce am cîştigat la Roma medalia de aur în cursa ciclistă de fond, mi-am „părăsit“ spor­tul preferat. Ina­poindu-mă în patrie am înotat, m-am ocupat de gimnastică, am jucat bas­chet, numai pe bicicletă r Nu am mers. Nu mi-am trădat oare sport­tul preferat ? Desigur că nu. Mă străduiesc pur şi simplu înaintea noului sezon să-mi menţin condiţia fizică. Iar a­­­ceasta se realizează prin aşa-­ numita odihnă activă. In noul sezon sportiv vreau să particip din nou la „Cursa Păcii“. Probabil că voi participa la Turul Franţei care în acest an se va organiza şi pentru a­­matori. Aş vrea să particip de asemenea, la o serie de con­cursuri amicale cu fondiştii ita­l­ieni şi elveţieni, la cursa ciclis­t­­ă unională de mai multe zila, şi la alte competiţii de am­­­ploare. I (Continuare in pag. a S-afT

Next