Sportul Popular, ianuarie 1961 (Anul 17, nr. 3748-3764)

1961-01-03 / nr. 3748

\ f 5partachîada «le­­ima fi tineretului In primele ore ale inserării... [ / u lucitorii de la Bere Gri­viţa Bucu­■rtreşti sunt cunoscuţi în întreg raionul ţperitru activitatea lor sportivii. Acum cîteva oie am avut ocazia să-i vedem întrec!n-du-se în cadrul Spartachiadei de iarnă. Intrînd în sala de sport am dat peste un grup numeros care se antrena con­ştiincios la o probă mai pretenţioasă. Ajutaţi de profesoara de educaţie fizică ‘­Suzama Spitzer­ei repetau de zor exer­ciţiile de gimnastică din cadrul comple­tului G.M.A. (foto 1). In primele rin­­duri puteţi să vedeţi pe muncitoarele Tincreţia Rădulescu şi Cornelia Moldo­­veanu. Alături se antrenează cei mai tari...­­Sportul cu haltera a cucerit repede sim­patia numeroşilor tineri. Cel ce caută­­acum să pătrundă „tainele“ barei cu­­două discuri este mecanicul Petre Dumi­­­trescu, de la uzina de forţă a întreprin­derii. Instructorul voluntar Gheorghe Constantin îi explică cu răbdare (foto 2) cum să arunce bara de la piept. Pen­tru început, numai 40 kg, dar apoi... [Un lucru este important de reţinut. Cu prilejul recentei Spartachiade tinerii au SPORTUL POPULAR 4&II- a 2-a,­­ Nr. 3748 din întreprindere. Membru al biroului organizaţiei U.T.M., Moise Şerbănoiu este mereu în fruntea acţiunilor între­torie a sa. Şahul, necesită mult calm şi mul­tă concentrare. Pe una din cele două jucătoare (foto 4) o văzusem cu cîteva minute , mai înainte în secţia de malţ a întreprinderii. Deşi nu era în „tură” ing. Rodica Voiculescu s-a dus să vadă cum merg treburile. Acum, toatate ds.K­riss»­aatiM­arm încerce... puterile cu Maria Antonescu, muncitoare din secţia „fermentaţie“. Ul­tima era între... acte. „Baba Salta“ din piesa „Tach­e, Ianke şi Kadîr”, Maria Antonescu este şi o pasionala a teni­sului de masă, a popicelor dar parcă şahul îi place cel mai mult. Text: OTTO BENKÜ Foto: VASILE BAGEAC l­odrăgit halterele şi le practică cu re­­­gularitate. Asociaţia se poate mlndri cu «noua sa secţie, control­î tir» m­imunat si crmrm­înî 4 cu mingea de celuloid şi mai­­ales dacă rf rec ven­taţi întâlnirile din cadrul cam­pi­o­­­n al­ului raionului „Gh. Gheorghiu-Dej” -fiu se poate să n­u-l cunoaşteţi pe tînărul­­din cea de a treia fotografie. E meşterul ,f«lin secţia frigorifică, Moi­se Şerbănoiu. IEI e bine cunoscut de tinerii și tinerele pr­ise de tineri. El se numără și în în­trecerile sportive la care participă , e printre primii din seria sa la tenis de masă.­ Aceasta este cea de a treia vie. GÎNDURI PENTRU NOUL AN... O DORINȚA... O dorință îmi stăruie în minte, acum, la început de an: aceea de a spori — împreună cu celelalte sportive din lotul republican — prestigiul gim­nasticii noastre feminine. Prilejul cel mai nimerit ni-l oferă „Cupa Europei“, care va avea loc în primăvară, la Leipzig. O dorinţă pe care printr-o muncă asiduă, perseverentă — caracteristică de altfel tineretului nostru crescut şi educat de partid — mă voi strădui să o realizez. SONIA IOVAN maestră a sportului la gimnastică PENTRU CULORILE SCUMPE ALE PATRIEI Pentru sportul cu balonul oval din ţara noastră, anul 1961 constitui® un bogat prilej de confruntări interna­ţionale dintre cele mai importante. Ediţia a III-a a „Cupei Victoriei“ care va fi găzduită de data aceasta de sportivii cehoslovaci, apoi meciul cu reprezentativa Italiei de la Bucu­reşti şi, în sfirşit, în toamnă, cel mai greu examen al anului rugbistic — întâlnirea cu XV­ie Franţei... Mă gîndesc, fireşte, cu emoţie, la toate aceste întreceri sportive, în care va trebui să depunem toate eforturile pentru a confirma rezultatele remar­cabile obţinute în special în anul care a trecut. I In ce mă priveşte sunt ferm hotărit s lupt cu aceeaşi ardoare pentru cu­lorile scumpe ale patriei, să aduc un aport cit mai substanţial la succesele rugbirilui romînesc. ALEXANDRU PENCIL) maestru al sportului la rugbi KOI SUCCESE ALE VOLEIULUI ROMÎNESC Ce-mi doresc pentru 1961?... Mai antîi să termin cu bine facultatea, răspunzin­d astfel minunatelor condiţii de învăţătură create de partid şi guvern. Pe ţărimul activităţii sportive, aş vre­a ca împreună cu toţi ceilalţi com­­pe­­enţi ai echipei reprezentative să aduc noi succese voleiului romînesc. Prilejuri ? Numeroase. In mai — un turneu în Turcia; în iunie — un con­curs in R.P. Ungară; în iulie — alt concurs în R.S. Cehoslovacă; în sfîr­şit, în august, o mare competiţie re­zervată echipelor studenţeşti din toa­te ţările lumii —Universiada — orga­nizată de tineretul din R. P. Bulgaria, GHEORGHE FIERARU , maestru al sportului la volei „Olimpiada“ de la Tigveni... έntr-o zi am primit un plic. L-am deschis. Conţinea o invitaţie. Aso­ciaţia sportivă Avântul Tigveni1 organiza, în cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului, „OLIMPIADA TIGVENILOR". Peste 700 de participanţi. O mare sărbătoare sportivă, un examen al maturităţii mişcării sportive din Tigveni. Am dat curs invitaţiei. Şi n-am regretat. A fost frumos, îndrumat de către organizaţia de partid şi în strinsă colaborare cu comitetul U.T.M pe comună, consiliul asociaţiei sportive Avîntul a obţinut un succes deplin în organizarea acestei competiţii. In sală, sute de voci numără emo­ţionate. Cinci, şase, şapte, opt... un­sprezece... urmărind mişcarea ritmică a omului de pe podiumul impro­vizat. Toma Filip priveşte undeva în ta­van şi repetă în gînd numerele. De ■fapt, nu aude decât un murmur ne­desluşit dar îşi dă seama că­­toţi cei din sală, copii, ran­e, prieteni, cunos­cuţi sînt alături de el şi un sentiment cald îi inundă întreaga fiinţă. Bilele de metal de la capetele barei nu-i mai par a­cît de grele. In minte i se învălmăşesc gînduri felurite. Cîte în­­tîmplări se pot aduna în capul unui om într-o asemenea frîntură de timp. Trecute, prezente... In sală trebuie să fie şi Maria — fiică-sa. „Bătrînul o fi venit ?“. Are 80 de ani şi se ur­nește greu de acasă. Dar mi-a făgă­duit. Cam mult a trebuit s-aştepte bătrînul ca să-l vadă pe fiul său „umblînd" cu haltera. Peste 50 de ani. ,,Ce prost eram cînd mă gîndeam c-or să-şi rîdă’de mine. Om la 50 de ani, în rînd cu feciorii ! Da, în rînd cu feciorii, pentru că acum în anii­­ace­ştia îmi trăiesc tinereţea“. Şi de­odată simte un fel de mîndrie. El, Toma Filip, cu ani înainte un sărăn­toc, o opincă strivită în glod, de dis­preţul bogătanilor, face sport, ridică acum haltera în faţa atîtor oameni. Şi în sala Căminului cultural, aici la Tigveni, au venit ziarişti să-l vadă pe el, Toma Filip, şi să scrie că a concurat la haltere în cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului. Şi totuşi, haltera devine din ce în ce mai grea. Poate că acum 30 de ani ar fi ridicat-o de mai multe ori. Dar cine se putea gîndi atunci în Tigveni la sport Și Toma Filip la­sted jos haltera zâmbi obosit... Se clasase pe locul III la categ. 65—75 kg. Pe primele două locuri la aceeași categorie erau Gh. Roman și Nico­­lae Roman... Incăperea-i plină ochi. Dimineaţă drumurile dinspre Bîrseşti, Vlădeşti, Bălileşti, Bădislava, Blaj fuseseră călcate de toţi aceştia cîţi erau în sală şi pe scenă, privitori şi concurenţi. Acum sute de ochi sînt aţintiţi spre salteaua unde se luptă trîntaşii. Două trupuri tinere cu muşchi de oţel şi braţe de aramă caută să se răzbească în luptă dreaptă, voinicească. Con­stantin Ghionoiu are 18 ani şi o viaţă înainte. Constantin Ghionoiu este fiul lui Gh. Ghionoiu, membru al întovără­şirii „9 Mai“ şi unul dintre cei 370 de­­membri ai asociaţiei sportive Avîntul Tigveni. Joacă şi fotbal şi volei, tenis de masă. Tatăl său n-a văzut o minge de fotbal pînă acum 10—15 ani. Acum, la Tigveni nu există o echipă de fotbal campioană, dar zeci şi zeci de tineri practică acest sport iar nu­mărul spectatorilor se apropie de cel al... locuitorilor comunei. Gh. Preoteasa n-are decit 12 ani, dar bucuria cu care duce la buze pri­ma lui diplomă sportivă cîştigată, lacrimile care fug nestingherite spre colţurile ochilor măsoară secole în­tregi. E drumul pe care moşii şi stră­moşii lui l-au străbătut luptînd din greu cu oprimarea pentru a-i da lui posibilitatea ca astă-seară să poată săruta această diplomă primită, de ce a încrucişat mănuşile de box cu colegul şi prietenul lui de şcoală Ion Ufa.Şi întrecerile pe asociaţie ale spor­tivilor de la Avîntul Tigveni sau „Olimpiada Tigvenilor“, cum i-au spus ei, continuă. Sunt şi numere de balet, reprize de gimnastică, piramide, in­tr-un cuvîint o seamă de lucruri noi în viaţa multora din cei prezenţi în sală. Sportivii din Tigveni şi din celelalte sate care au participat la a­­ceastă sărbătoare sportivă au numit-o „Olimpiada Tigvenilor". Şi n-au gre­şit­ în viaţa sportivă a tigvenenilor acest eveniment a avut însemnătatea unei „Olimpiade“. Din ziua aceasta la Tigveni,­­Vlădeşti, Bîrseşti, Bă­i­­leşti, Blaj sportul se va scrie cu li­tere majuscule. El a devenit un prie­ten drag sutelor de tineri din ne­ste sate. Și aceasta, datorită partidului drag. VALENTIN PAUNESCU Pregătiri pentru sezonul de iarnă Atenţia consiliului raional U.C.F.S. Rîmnicu Sărat a fost îndreptată în ultimul timp spre Spartachiada­ de iarnă a tineretului. O serie de aso­ciaţii sportive, cum sunt cele de pe lîngă gospodăriile agricole colective din comunele Salcia Veche, Codreşti, Spătăreasa, Costieni şi-au procurat jocuri de şah, iar colectiviştii au confecţionat prin mijloace proprii mesele de şah, economisindu-se în acest fel suma de 2.000 lei. Cu banii încasaţi din cotizaţii, asociaţiile sportive Tractorul Sihlea şi Pomi­­cultorul Buda au cumpărat mese pen­tru tenis palete şi mingi. O activi­tate rodnică este depusă şi la asocia- tia sportivă Partiz­anii Păcii din Ştiu­. bei, care a chemat la întrecere aso­ciaţiile sportive din toate gospodă­riile agricole colective din raion. Punctele întrecerii : organizarea a cît mai multe întreceri, atragerea a cut mai mulţi membri în U.C.F.S. etc. Dacă la toate acestea adăugăm şi faptul că o serie de asociaţii spor­tive din Rîmnicu Sărat, printre care Voinţa, Tehnicianul, Ştiinţa, vor or­ganiza numeroase manifestaţii spor­tive, putem spune că sezonul care se apropie va fi la fel de bogat în competiţii ca şi cel recent încheiat. I. BOLACHE preşedintele consiliului raional , U.C.IVI, Rm­. Sărat ­ Veşti din raionul Paşcani­ ­­Conducerea asociaţiei sportive C.F.R. P­aşcani a iniţiat deplasarea secţiei de ibox în cîteva comune din raion. Ac­ţiunea sportivilor din Paşcani a con­­­tribuit la popularizarea boxului printre tinerii , ţărani muncitori, evoluţia lor fiind urmărită cu mult interes în po­­rţmneier Moţca şi Cristeşti. ★ aurie acestea a fost dată în folo­­■riuţriq­oua clădire a Casei raionale de sultena­­ din oraşul Paşcani. Pe lingă b sală , de spectacole cu 440 de locuri, casa raională de cultură mai cuprinde SBli pentru activitatea teatrală, cor, artă po­rtică, precum şi două încăperi r­ezervate întrecerilor de şah şi tenis­­re masă. Constantin Enea-coresp. „ Intensă activitate cu cei mai mici sportivi­ ­. Printre preocupările de bază ale c­onsiliului orăşenesc U.C.F.S. Braşov, problema activităţii copiilor şi pionie­rilor ocupă un loc principal. Aceasta fae este confirmată de numeroasele ac­ţiuni iniţiate, menite să antreneze micii sportivi într-o activitate susţinută. „ Nu de mult a luat sfîrşit prima parte a campionatului de handbal dibtat cu „Cupa pionierului“, la care participă 8 echipe de băieţi şi 6 de furte. La terminarea turului, pe pri­­rţiele locuri se găsesc, atît la băieţi cit şi la fete, reprezentativele Şcolii E Medii nr. 2. Separat de această întrecere, care a durat aproape două luni, în oraşul Braşov există numeroase centre de iniţiere la diferite discipline sportive. Astfel, pe lingă clubul Olimpia func­ţionează un centru de patinaj artistic şi altul de schi. Centre asemănătoare mai fiinţează pe lingă Clubul sportiv şcolar Luceafărul, unde peste 150 de^V­ elevi primesc îndrumări­­ din­­partea instructorilor Dumitru Văcarul şi Ion Bîrsan şi la clubul Ditvam­o, unde a­­proap 10 de copii­, şi juniori fac pre­m­i­i inducerea antrenorului I. J­uri ■ şi a instructorului V. Stmn­of­. În ace­st sezon, cartierul Şchei din Biraşov va fi locul de întîlnire al mi­cilor schiori, care-şi vor disputa în­tâietatea în numeroase întreceri rezer­vate lor. Consiliul orăşenesc U.C.F.S. Şi C.S.Ş. Luceafărul au alcătuit un bogat program competiţional pentru micii sportivi, fapt care va duce ne­mijlocit la stimularea activităţii aces­tora intr-un viitor apropiat. Carol Gruia-coresp. regional Ciclu de filme sportive la Oradea Din iniţiativa comisiei de propa­gandă de pe lingă consiliul regionsl V.C.F.S. Crişana, în colaborare cu În­treprinderea Cinematografică de stat Oradea, s-a organizat în ultimele două luni un ciclu de filme sportive. Cu acest prilej au putut fi vizionate filme ca: „întrecerile de gimnastică", „Anul sportiv 1959", „Pentru Premiul Moscovei", „Album sportiv", „Istoria ţinut record", „In jurul balonului ro­tund“ etc. Al. Magereanu coresp.

Next