Sportul Popular, februarie 1961 (Anul 17, nr. 3765-3780)

1961-02-02 / nr. 3765

PRINTRE VIITORII CAMPIONI... ...Zilele acestea am trecut pe la sala de sport din strada Mendeleev, unde funcţionează cen­trul de antrenament pentru copii al Fe­deraţiei române de tenis de masă. Sala — modernă şi bine utilată — era plină de­ copii. Lecţia a început cu exerciţii de pregătire fizică pentru dezvoltarea vitezei şi forţei Micuţii sportivi — aproape 40 — fă­ceau flotări, genu­flexiuni, sărituri la coardă etc. Bucu­ria lor a fost şi mai mare cind au trecut în sfîrşit cu paletele, la mesele de joc. Antrenorul îi­ iniţia în tainele acestui sport al îndemînării. Privindu-i cum se antrenează, încerci un sentiment de mîndrie, de satisfacţie. Părinţii lor şi-au îndeplinit încă o dorinţă: copiii lor fac sport avînd la dispoziţie toate condiţiile oferite de regi­mul nostru. Printre cei mai buni elevi ai acestui centru reţinem pe Mihai, fiul şoferului P. Rotaru, Ionel, fiul muncitorului Gh. Ur­­suţ de la baza sportivă a M.I.G., şi Elena, fiica maistrului mecanic V. Teleman de la I.R.A. III. ...Mîine-poimîine din rindul copiilor care învaţă astăzi la a­­cest centru se vor ridica jucă­torii de nădejde ai tenisului de­ masă din ţara noastră, viitorii campioni. Da ! Toate năzuinţele, cele mai frumoase perspective sunt deschise tineretului în patria noastră. Fotoreportaj de TEODOR ROIKU BEl­O HORIZONTE­­ (prin telefon). — Vremea n-a fost­­favorabilă celui de al doilea îneoi al selecţionatei Bucu­reşti în oraşul Goiarita. Marţi, fotbaliştii români au în­­tîlnit formaţia locală Villa Nove, dar după 40 de minute de joc partida a fost între­ruptă — şi n-a mai putut fi reluată — din cauza unei ploi torenţiale. Pînă în momentul întreruperii, nici una din echi­pe nu reuşise să marcheze vreun gol, astfel că cele 40 de minute s-au încheiat cu un scor alb. In această partidă, selecţio­nata Bucureşti a folosit o se­rie de rezerve pentru a da po­­sibilitate să se odihnească ce­lor care au fost des solicitaţi pînă acum (Voinescu, Constan­tin, Nunweiller III etc.). Iata formaţia utilizată: Uţu-Jenei, Ioniţă, Panait-Seredai, Nun­weiller IV (Bone)-Pîrcălab, Marcu, Ene II, Ţîrcovnicu, Tătaru. Miercuri dimineaţă lotul se­lecţionatei Bucureşti a părăsit Goiania cu destinaţia Belo Ho­rizonte, unde a ajuns în după amiaza aceleiaşi zile. La Belo Horizonte echipa romînească va susţine tot în nocturnă partida cu Cruzieros (campioana statului Minas Gerais) care trebuia să se dispute săptămîna trecută şi care a fost amînata din cauza ploii. Acum, timpul este bun, temperatura variază între +25° şi +30°. Programul viitoarelor întîl­­niri ale selecţionatei Bucu­reşti va fi cunoscut vineri. După toate probabilităţile, el va păstra, în linii mari forma celui anunţat. în orice caz, ultimul foc va avea loc la 17 februarie la Recife, urmînd ca a doua zi rotul fotbaliştilor români să plece spre ţară. Veşti din Brazilia Meciul selecţionata Bucureşti - Villa Nove a fost întrerupt în minutul 40 din cauza ploii Astăzi, echipa noastră joacă la Belo Horizonte Sferturile de finală ale C.C.E. la baschet Cu cine vor juca echipele noastre în caz de calificare , LINZ 1 (Agerpres). —­­1 Comisia de organizare a competiţiei internaţionale de baschet „Cupa campionilor eu­ropeni“ întrunită la Oberth­ann a stabilit prin tragere la sorţi programul sferturilor de finală ale competiţiei masculine. E­­chipa sovietică S. K. Riga va juca cu învingătorul din Mit­uirea Hapoel Tel Aviv — Ga­­latasaray Istanbul, iar Spartak Praga Sokolovo (R. S. Ceho­slovacă) va juca în compania cîştigătorului meciului Virtus Bologna — C.C.A. Bucureşti. In celelalte jocuri se vor îr­­­tîlni: T.S.K.A. Moscova sau Etoile Charleville cu învingăto­rul întîlnirii dintre Legia Var­şovia — Spartak Sofia şi Real Madrid sau E.S.K. Engel­­mann cu cîştigătorul partidei S. K. Belgrad — Antwerp. In­­tîlnirile din sferturile de finală urmează să se dispute de la 16 februarie. In sferturile de finală ale competiţiei feminine învingă­­toarea întîlnirii dintre Acade­­mia Varşovia — Rapid Bucu­reşti va întîlni cîştigătoarea­­partidei Slavia Sofia — Ma­­cabi Tel Aviv. Intîlnirile din sferturile de finală urmează să se dispute în perioada 1 mar­tie — 30 aprilie. Echipele so­vietice S. K. Tartu și Daugava Riga vor juca direct în semi­finale. PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITIVĂ­­ Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romînă ANUL XVII—Nr. 3765 * Joi 2 februarie 1961 * 4 pagini 25 bani ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ ALE R­P UNGARE ÎNVINGĂTOARE LA PRAGA După încheierea campionate­lor internationale de tenis de masă de la Praga, a urmat o dublă întîlnire între repre­zentativele R. S. Cehoslovace si R. P. Ungare. In ambele, învingătoare au fost echipele oaspe. La băieţi, R. P. Ungară a cîştigat cu 5—1 (singura victorie a gazdelor a fost ob­ţinută de Stanek în faţa lui Sido, 2—1), iar la fete cu 3—2 (de notat că Eva Koc­zian-Foldy a fost învinsă de Schwartzova şi Krupova). TURNEUL DE HALTERE DE LA TASKENT La turneul internaţional de haltere de la Taskent, la care vor concura invitaţi din Asia şi Africa, şi-au anunţat pînă acum participarea halterofili din Birmania, Afganistan, R. P. Mongolă, India, Indo­nezia şi Pakistan. Turneul va avea loc în septembrie. (Agerpres) Prima competiţie d­e tenis a anului: „Cupa 5 Martie“ In cinstea alegerilor, clubul sportiv C.C.A. organizează o interesantă competiţie de tenis dotată cu „Cupa 5 Martie“. întrecerile încep duminică 5 şi durează pînă la 12 februarie în sala de tenis C.C.A. din Calea Plevnei 114. Concursul se va desfăşura la probele de simplu bărbaţi şi simplu femei. Vor lua parte jucătoarele şi jucătorii clasaţi pe locurile 1—10 în clasamentul oficial, precum şi alţi sportivi invitaţi de organizatori cu aprobarea F.R.T. Duminică, in sala Floreasca Echipele feminine Ştiinţa Bucureşti—Jalgiris Kaunas in semifinalele „Cupei Campionilor Europeni“ la handbal in 7 La 8 februarie începe ediţia a lll-a a „Cupei oraşului Bucureşti", feminin La sfîrşitul acestei săptă­­mîni se va disputa la Bucu­reşti, în sala Floreasca, primul joc din cadrul semifinalelor „Cupei Campionilor Europeni“ pentru echipele feminine de handbal în 7. Este vorba de întîlnirea dintre formaţiile Şti­inţa Bucureşti şi Jalgiris Kau­nas. Echipa sovietică a reuşit, în primul tur al competiţiei, să elimine formaţia Sparta Krako­­via. Aşa după cum ne-au spus han­dbaliştii sovietici, care au fost recent oaspeţii noştri, sportivele din Kaunas au o tehnică deosebit de bună şi practică un joc rapid şi eficace. Meciul de duminică va fi condus, probabil, de un arbitru din R­.S. Cehoslovacă. K­ Incepînd din ziua de 8 fe­bruarie sala Floreasca va găz­dui o nouă şi importantă com­petiţie internaţională de hand­bal în 7, rezervată echipelor feminine. Este vorba despre cea de a IlI-a ediţie a „Cupei oraşului Bucureşti“ la care şi-au anunţat participarea echi­pele oraşelor Budapesta, Ber­lin, Belgrad. Alături de aceste trei formaţii vor juca şi două reprezentative ale Capitalei noastre, dintre care una de ti­neret. Pentru această întrecere, fe­deraţia noastră de specialitate a invitat trei arbitri de peste hotare: V. Rakitin (U.R.S.S.), Eduard Pardubsky (R.S. Ceh.) și Alfred Schwab (Austria). AURORA NICULESCU Doi ani de importante succese în activitatea sportivă universitară Astăzi încep în Capitală lu­crările celei de a IlI-a Confe­rinţe pe ţară a Uniunii Aso­ciaţiilor Studenţilor din R.P. Romînă. Conferinţa se deschi­de la o zi după terminarea unei noi sesiuni de examene. Cu justificată mîndrie, delegaţi ai studenţilor din toate cen­trele universi­tare vor vorbi de la tribuna Conferinţei des­pre succesele colegilor lor în „bătălia examenelor“, despre noul pas făcut pe drumul cuceririi cetăţii ştiinţei. Dar nu numai despre ulti­mele examene şi nu nu­mai despre pregătirea pentru însuşirea exemplară a profe­siunii alese se va vorbi la a­­ceastă Conferinţă. Vor fi tre­cute în revistă realizările obţi­nute în ultimii doi ani de stu­denţii noştri, de asociaţiile lor. In toate domeniile de activitate, printre care un loc important 11 ocupă, desigur, activitatea sportivă. Un bilanţ rodnic In răstimpul celor doi ani care au trecut de la preceden­ta Conferinţă naţională a U.A.S.R. activitatea sportivă universitară din ţara noastră datorită condiţiilor create, a înregistrat importante succe­se. Cele mai îmbucurătoare sunt, fără îndoială, acelea care vorbesc despre creşterea şi în­tărirea bazei de mase a spor­­tului în institutele de învăţă­mî­nt superior.­­Campionatele universitare, adevărată „coloa­nă vertebrală“ a sportului stu­denţesc, au angrenat într-o sin­gură ediţie, 1959—60, peste 32.000 de studenţi. La compe­tiţiile interne organizate în a­­fara campiona­telor universi­tare au luat parte în anul 1959—60 aproa­pe 50.000 stu­denţi. Gimnastica de înviorare cu­cereşte cu fiecare zi noi adepţi în căminele studenţeşti. Cu concursul larg al catedrelor de educaţie fizică, gimnastica de I. MANOLIU (Continuare in pag. a 2-a) La deschiderea celei de a IlI-a Conferinţe pe ţară a U. A. S. R. Intilniri flîrze în prima reuniune din cadrul turneului cocoşilor şi semiuşorilor Turneu! boxerilor de categorie cocoş şi semiuşoară a început aseară în sala Floreasca sub cele mai bune auspicii. Un pu­blic numeros, cifrat la aproape 2000 de spectatori, a ţinut să urmărească primele întreceri ale pugiliştilor participanţi la acest turneu. In general, întîlnirile au fost de o bună factură, îndeosebi cele din cadrul categoriei cocoş. Iată rezultatele tehnice: Cat. COCOŞ: E. Chioreanu (CSM Cluj) b.p. D. Donciu (Medgi­dia), Gh. Constantin (St. roşu Braşov) b.p. P. Chiţu (Voinţa Giurgiu), D. Răgălie (Marina Constanţa) b.p. V. Dobrea (Di­namo Buc.),Gh. Lache (Voin­ţa Buc.) b.p. P. Giurca (Tg. Mureş), A. Oltean,, (Metalul Buc.) b. ab.2 N. Eremia (ISB). Cat. SEMIUŞOARA, Gh. Ciu­­rea (Dinamo Buc.) b.p. T. Stan (Medgidia), N. Ichim (Corvinul Hunedoara) b.p. Z. Motea (Ştiinţa Craiova), I. Ma­nea (Metalul Buc.) b. b.p. 3 S. Ghidriceanu (ISB), V. Antohi (Brăila) b.p. V. Bîrsan (Meta­lul Cimpina), S. Bîrsu (Dinamo Buc.) b.p. V. Mandriş (CSM Reşiţa), I. Toţu­ (CSM Cluj) b.p. St. Văcaru­ (Marina Constanţa), D. Done (Metalul Buc.) b.p. 1. Iriza (Progresul Buc.). Arbitrajele și deciziile corecte acordate de M. Stanescu, V. Schiopu Si Gh- Mihai precum şi organizarea excelentă a galei au contribuit la buna desfăşu­rare a întrecerilor inaugurale ale acestui turneu. INTILNIREA DINTRE V. IONESCU (DINAMO CRA­IOVA) SI I. RADULESCU (DI­NAMO BUC.) DOMINA PRO­GRAMUL GALEI DE ASTA­­SEARA Turneul boxerilor de categorie cocoş şi semiuşoară continuă astă-seară, de la ora 19, în sala Floreasca. Intîlnirile se anunţă deosebit de disputate şi echili­brate. Spectatorii care vor fi prezenţi în jurul ringului de la Floreasca vor avea prilejul să-i vadă la lucru pe unii dintre cei mai valoroşi pugilişti ai cate­goriilor respective: Vasile Io­­nescu (Dinamo Craiova), I. Ră­­du­­escu (Dinamo Buc.), Petre Vizitiu (Dinamo Buc.), Florea Ilie (CCA), precum şi a cam­pionilor de juniori Marin Ion (C. Lung. Piteşti) şi Ion Dinu (Farul Constanţa). Iată, de alt­fel, programul galei : CCXIOS. A. Ciucă (Progresul Buc.) - V. Hreniuc (Baia Mare), I. Stoica (Progresul Buc.)-D. Anghel (Dinamo Buc.), St. Dumitrache (Victoria Buc.)-I. Marin (G. Lung Piteşti), O. Chenan (Farul Constanţa )-L. Duţă (Dinamo Buc.), V. Maru (Voinţa Iaşi)­­T. Cerăceanui (Corvinul Hune­doara). SEMIUŞOARA, M. Bă­­­loiu (T. Mod)-N. Ciobotaru (Voinţa Giurgiu), D. Roman (Dinamo Buc.)-A. Piţigoi (C. Lung Piteşti), I. Cătălui (Farul Constanţa)-Fr. Micaş (Baia Mare), I. Florea (CCA)-V. Ni­­culae (Alexandria), P. Vizitiu (Dinamo Buc.) - M. Diamandes­­­cu (Progresul Buc.), V. Ionescu (Dinamo Craiova)-I. Rădulescu­ (Dinamo Buc.), I. Dinu (Farul Constanţa)-I. Ioniţă (Pasteur),­ Faşă din meciul Gh. Con­stantin—P. Chilu Foto: I. Mih­ălcă

Next