Sportul Popular, aprilie 1961 (Anul 16, nr. 3798-3814)

1961-04-01 / nr. 3798

Crosul „SăIntîmpinăm 1 Mai“ Consiliile asociaţiilor sportive au lucrat neobosite în ultima săptămînă. Ele au pregătit com­petiţia de mase, atît de îndră­gită de tineretul nostru, crosul „SA INTIMPINAM 1 MAI“. Zi­lele acestea, se vor desfăşura pri­mele întreceri ale acestei com­petiţii a primăverii. După cîte se ştie, între 1 şi 16 aprilie va avea loc prima etapă, cea pe asociaţii. Pentru asociaţiile sportive bucureştene timpul rezervat desfăşurării cro­sului este cu mult mai scurt, numai între 1 şi 9 aprilie. De aceea, consiliile asociaţiilor sportive din provincie şi mai ales cele din capitala ţării vor trebui să treacă neapărat, îna­inte de darea primului start, la o ultimă verificare a celor înscrişi pe listele de concurs. Se va verifica dacă toţi concu­renţii au făcut vizita medicală, dacă s-a distribuit echipament sportiv din timp celor ce nu au încă echipament propriu-Un capitol special al ultime­lor pregătiri, în afara verifi­cării traseului (felul cum e mar­cat, cum e pavoazat, dacă dis­tanțele sunt conforme celor din regulament etc.) îl constituie solicitarea sprijinului tehnicieni­lor, instructorilor voluntari cît şi al atleţilor fruntaşi. Numai în oraşul Bucureşti activează peste 4000 de instructori volun­tari şi cîteva sute de atleţi frun­taşi. Dacă fiecare asociaţie şi club sportiv le va solicita spri­jinul vom reuşi să asigurăm o bună desfăşurare crosului „SA INTIMPINAM 1 MAI“. Amintim că şi în regiunea Oltenia activea­ză peste 4000 de instructori vo­luntari, în Maramureş 3000, iar îţi regiunile Ploieşti, Braşov, Banat şi Cluj cifra lor depă­şeşte cu mult cea de 1000. Con­­siliile orăşeneşti şi raionale (I.C.F.S. cît şi consiliile asocia­ţiilor sportive, trebue neapărat să ceară ajutorul competent al acestora. în actuala ediţie va trebui să rezervăm o atenţie deosebită selecţionării celor mai buni a­­lergători, pentru a întări sec­ţiile de atletism acolo unde sunt. O. BANU (Continuare in pag. a 3-a) U zi: START ! Din sumar: — Atenţie sconta acti­vităţii G.MA ★ — A luat sfîrşit cam­pionatul masculin de baschet — Rezultate remarca­bile ale atleţilor arun­cători ★ — O pagină de fotbal ★ — Braşov—Tbilisi 4—4 a lupte — Magazin sportiv O nouă sala de sport la Craiova Asociaţia sportivă Viitorul Craiova de pe lingă Grupul şcolar Electroputere Craiova a construit o frumoasă sală de sport la incinta şcolii. Sala de jocuri sportive este prevăzută cu aparatură modernă pentru gimnastică, panouri de baschet, porţi pentru handbal în 7. Sala este prevăzută cu încăl­zire centrală și cu instalație pentru aerisire. V. SAIMDULESCU. coresp. Mîine la Cîmpina încep campionatele republicane de motocros Cîmpina, cochetul orăşel din „ţara aurului negru“, este din nou gazdă ospitalieră pentru concursurile oficiale de motoci­­clism. Mîine dimineaţă cei mai buni alergători din ţara noastră, maeştri ai sportului, medaliaţi ai marilor întreceri internaţio­nale şi tineri afirmaţi cu prile­jul sezonului trecut vor lua star­tul în campionatele republicane de motocros, ediţia 1961. De-a lungul a 5 faze, ei se vor între­ce pentru cucerirea titlurilor de campioni ai ţării, pentru confir­marea ascendenţei valorice a sportului nostru cu motor. Ze­cile de mii de spectatori, care au aplaudat anul trecut progre­sul evident al motocrosiştilor noştri, aşteaptă acum de la par­ticipanţii la campionate un salt valoric şi mai însemnat. Aceasta cu atît mai mult cu cît între­cerile campionatelor sunt şi un serios examen de verificare a fruntaşilor noştri în vederea participării la o serie de impor­tante concursuri internaţionale. Afirmarea sportivilor noştri pe plan internaţional este strîns legată de intensitatea pregătirii în cadrul secţiilor pe ramură de sport şi de valoarea disputelor din cadrul campionatelor repu­blicane. Iată de ce este nece­sară o pregătire minuţioasă pentru aceste întreceri, de ce se impune o evoluţie la nivelul maxim al posibilităţilor aler­gătorilor. Faţă de campionatele de anul trecut specialiştii, teh­­nicenii şi spectatorii doresc să constate, la participanţii celor 5 faze ale­ întrecerilor următoarele: — o atentă pregătire a ma­şinilor pentru a se evita aban­donurile ; — îmbunătăţirea pregătirii fi­zice multilaterale a alergători­lor, care să contribuie la men­ţinerea unui ritm uniform,idi­­cat al disputelor ; — creşterea măiestriei alergă­torilor. Aceste deziderate pot fi reali­zate prin munca sîrguincioasă a alergătorilor, printr-un interes sporit din partea antrenorilor şi printr-un sprijin mai eficace al federaţiei de specialitate. O con­tribuţie de seamă trebuie să a­­ducă şi organizatorii campiona- HRISTACHE NAUM Plenara Comitetului de Organizare a­­Uniunii de Cultură Fizică şi Sport din R.P.R. In ziua de 31 martie a.c. a avut Ioc Plenara lărgită a Comitetului de Organizare a Uniunii de Cultură Fizică Şi Sport din Republica Populară Romînă. Plenara a dezbătut sarcinile ce revin organizaţiilor U.C.F.S. în mobilizarea sportivilor pentru întîmpinarea celei de a 40-a aniversări a Partidului Comunist din România cu noi succese în producţie, învăţătură şi sport. S-au discutat, de asemenea, măsurile ce trebuiesc luate pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii sportive de masă şi creşterea nivelului performanţelor în toate ramu­rile de sport. A fost aprobat bugetul mişcării sportive. Plenara a ales pe tov. Emil Ghibu în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului de Organizare a U.C.F.S. Sunt oţelar. Şi marea mea pasiune este oţelul. O bucurie nespusă mă însufleţeşte cînd văd cum lava de foc şi oţel clocotindă se imblinzeşte sub ochii mei. Mai am însă şi o altă pasiune: fotbalul. Senti­mentele ce mă încearcă pe lingă cuptoarele Siemens sunt cele ale muncii creatoare. Pe tere­nul de sport încerci alte sen­timente, care insă la fel te înnobilează. Cred că pentru a­­ceasta îndrăgesc aşa de mult sportul cu balonul rotund. Azi, deşi sunt încă tinăr — am 27 de ani — pe stadion sunt pre­zent doar ca spectator, deoare­ce prima mea mare pasiune, este oţelul, care mă leagă şi pe care l-am îndrăgit nespus de mult. îmbunătăţirea calităţii ki ŞTEFAN TRIPŞA oţelar, Erou al Muncii Socialiste noi, la Hunedoara e o proble­mă care ne preocupă perma­nent pe mine şi pe tovarăşii mei de muncă. Chiar şi atunci cînd in duminicile însorite iau drumul stadionului, in minte mi se perindă diferite formule de dozare a componentelor o­­ţelului. Cum şi prin ce mijloa­ce putem să ne îmbunătăţim calitatea muncii noastre?... ... Şi atunci cind pe teren văd o suită de pase greşite, „lufturi", sau şuturi, care oco­lesc mult poarta, fac fără să vreau, o asociaţie de idei şi mă gîndesc iar la calitate. In meciul de duminică, cind echipa mea favorită, Corvinul, a intîlnit formaţia campioană C. C. A., am văzut o licărire, care îmi dă speranţe. Am vă­zut o preocupare pentru joc, am văzut deschideri pe aripi, centrări cu precizie milimetri­că (dintr-o asemenea centrare a marcat Anton un gol de toa­tă frumusețea), pase la Intil­(Continuare in pag. a 5-a) FAZA ORĂŞENEASCĂ A SPARTACHIADEI DE IARNĂ A TINERETULUI După luni de zile de pasio­nante întreceri, cei mai buni­­sportivi din asociaţiile bucu­reştene se vor întîlni în aceste zile pentru a desemna pe cam­pionii Capitalei, ai actualei edi­ţii a Spartachiadei de iarnă a tineretului. Iată programul între­cerilor fazei orăşeneşti: Trîntă : I.IV.1961, orele 17,00, în sala Uzinelor * „23 Augustei Haltere: 2.IV.1961, prefir 17,00, în sala din Ieşti. Şah: I, 3, 7 şi 8.IV.1961, o­­rele 17,30 în sala clubului I­TJR. Tenis de masă: 6 şi 7.IV.1961, orele 17,00, în sala din str. Mendeleev nr. 34. Gimnastică: 8.IV.1961, orele 17,00, în sala clubului Dinamo. (Continuare in pag. a 3-a) Gh loniță (C C.A ) — ,,protagonist permanent” al campionatelor republicane de motocros, luptă și imul aresta cu șanse lată-l în fo­tografie executind o săritură spectaculoasă PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VĂ ! Organ al Uniunii de Cultură Fizică şi Sport din R.P. Română Anul XVII—Nr. 3798 Simbătă 1 aprilie 1961 8 pagini 25 bani Corespondenţă din Porto — în trei localităţi din Portu­galia—­Lisabona, Porto şi Leira — a început joi după-amiază Turneul internaţional de juniori la fotbal, la care participă şi reprezentativa ţării noastre. Pînă la începerea primelor jocuri organizatorii s-au descurcat des­tul de greu, complicîndu-şi si­tuaţia şi mai mult, încercînd să organizeze pentru formaţiile din grupele A, C şi D, descomple­tate, meciuri cu selecţionate locale. Ei au ajuns pînă la urmă la un alt compromis: echipele libere, din seriile diferite să joace meciuri amicale între ele. In acelaşi timp, s-a modificat şi locul de disputare a jocurilor şi de aceea juniorii români au susţinut primul meci la Porto, vor juca împotriva R.F.G. du­minică la ora 15 la Lisabona şi marţi contra Belgiei la Coimbra, la aceeaşi oră. In prima zi a turneului s-au înregistrat următoarele rezul­tate : Grupa A: Portugalia — Ita­lia 0-0; Grupa B: România—Olanda 3-1 (2-1) și R.F.G.—Belgia 4-0 (1-0) ; Grupa Turcia—Austria 5-3 (3-2) ; Grupa I­­: Polonia—Franța 4-1 (2-0). Jucînd în deschidere pe sta­dionul „Antas“ din Porto, echii­pa noastră — lipsită de apoia­tul lui Năftănăilă, care este bolnav — s-a prezentat în me­ciul cu 0ranula cu jucători destul T. VORNIGU (Continuare în pag. a 5-a) Tomei, autorul urnii* din cel* • goluri LA MOSCOVA In meciul pentru titlul mondial de șah, TAL a redus scorul întîlnirii cu B O T VI N N I K printr-o victorie rapidă în a opta partidă : 31/2—41/1. (Citiți amănunte în pag. 7­ a) A început turneul şcolilor sportive de elevi la handbal in 7 TIMIŞOARA 31 (prin tele­fon). — Joi a început turneul rezervat echipelor masculine ale şcolilor sportive de elevi din ţară. Participă 12 echipe, care sunt împărţite în trei se­rii. Finala se va disputa dumi­nică. Iată primele rezultate: Timişoara-Oradea 21-11, Buzău- Arad 22-10 (seria I), Ploieşti- Sibiu 12-7, Bucureşti (Sc. sp. nr. 2)-Lugoj 19-16 (seria II), Petroşani-Tg. Mureş 13-9 şi Craiova-Rm. Vilcea 15-9 (seria III). Mîine, în categoria A la fotbal LA CLUJ : Ştiinţa-Ştiinţa Timişoara ; LA IAŞI : C . M.S.­­U.TA.; LA LUPENI: Minerul-Dinamo Bacău; LA BRAŞOV: Stea­gul roşu-Corvinul; LA PLOIEŞTI: Petrolul-Farul ; ÎN BUCUREŞTI (pe stadionul „23 August" cu începere de la ora 14:45) : Progresul- Dinamo şi C.C.A.­Rapid CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI A XVI-A 1. C. C. A. ÎS 11 1 3 42:23 13 2. Dinamo Bucureşti 14 8 3 3 28:14 19 3. Petrolul Ploieşti 15 7 5 3 23:23 18 4. U.T.A. 14 8 2 4 28:19 1* 5. Dinamo Bacău 15 7 2 11 23:20 14 6. Steagul roşu 15 7 1 7 30:24 0 7. Ştiinţa Cluj 15 7 1 7 27:27 1* 8. Rapid 15 3 8 4 16:16 14 3. Minerul 15 5 1 8 23:33 13 10. Progresul 15 4 4 7 23:3« 13 11. C.S.M.S. 15 3 5 7 24:30 11 12. Ştiinţa Timişoara 15 4 3 8 24:31 11 13. Corvinul Hunedoara 15 4 3 8 19:2­­0 14. Parul Constanţa ** 4 3» 21:34 0 C.C.A. a ciştigat campionatul republican de hochei pe gheaţă Aseară au luat sfîrşit între­cerile turneului final al cam­pionatului republican de ho­chei pe gheaţă. Cîştigînd cinci jocuri, hocheiştii echipei C.C.A. s-au clasat pe primul loc, cucerind astfel titlul de campioni ai ţării. Iată amănunte asupra parti­delor din ultimele două etape: Intîlnind pe Ştiinţa Bucu­reşti, C.C.A a realizat cel mai mare scor al turneului pentru locurile 1—4, după un meci în care a avut iniţiativa timp de două reprize: 14—1 (6—0, 7—0, 1—1). Punctele au fost marcate de Lărincz (4), Cala­­m­ar (3), Zografi (2), Szabó I (2), Szabó II, Varga şi Peter, respectiv Ferenczi. Un meci pasionant a fost cel din „vedeta“ cuplajului de joi în care Voinţa Miercurea Ciuc — o formaţie tînără, plină de elan — a reuşit o surpriză: victoria la scor asu­pra Ştiinţei Cluj: 7—3 (2—1, 3—1, 2—1). Acest joc a rele­vat pe de o parte slăbiciunile apărării clujene iar pe de alta progresele formaţiei din Miercurea Ciuc care a învins mulţumită în cea mai mare măsură superiorităţii marcate de linia sa secundă de atac, faţă de linia de atac corespun­zătoare a Ştiinţei. Nu e mai puţin adevărat că nici forma­ţia de bază a clujenilor — cu internaţionalii Biro şi Naghi — n-a dat randamentul o­­bişnuit. Pentru învingători au marcat Andrei I (2), Takacs I, Hollo II, Antal II, Iszlai şi Hollo III iar pentru învinşi Biro (2) şi Naghi. A fost un meci foarte dinamic, de nivel tehnic destul de ridicat. Aseară, Voinţa M. Ciuc şi-a dovedit superioritatea în faţa Ştiinţei Buc. pe care a între­cut-o net: 8—3 (4—3, 2—0, 2—0). Au marcat: Andrei I (3), Hollo II (2), Hollo Hl, Andrei II şi Antal II respectiv Capdebo, Antal, Rigo. Luptînd, în special în repri­zele a doua şi a treia, cu o dîrzenie admirabilă. Ştiinţa Cluj (deşi handicapată de lip­sa lui Takacs II şi Cazangii) a întrecut pe C.C.A. cu 5—3 (2—2, 3—1, 0—0). Golurile au fost realizate de Naghi (3), Pascu şi Cazan I, respectiv Szabó I, Calamar, Lörincz. Clasamentul Tina 1: 1 C.C.A. 2. Ştiinţa Cluj. 3. Voinţa Mier­curea Ciuc. 4. Ştiinţa Bucu­reşti.

Next