Sportul Popular, aprilie 1961 (Anul 16, nr. 3798-3814)

1961-04-01 / nr. 3798

ATENŢIE SPORITĂ ACTIVITĂŢII G. I. A.! Sosirea primăverii a dat un nou impuls activităţii sportive de mase. Continuînd sa participe cu însufleţire­a întrecerile Spartach­iadei de­ iarnă, tinerii se pregătesc acum asiduu pen­tru prima etapă a crosului „Să în­­tîmpinăm 1 Mai“, se înscriu la star­tul campionatelor pe asociaţie, parti­cipă în număr tot mai mare la excursiile de primăvară. Consiliile a­­sociaţiilor sportive se străduiesc să asigure membrilor U.C.F.S. cele mai bune condiţii pentru pregătirea şi participarea la competiţiile noului se­zon sportiv. O problemă ca t­rebuie să se ai tot timpul în cen­trul atenţiei act­­iştilor sportiv din asociaţii, cu­buri şi consilii U.ut­.b. este aceea a continuei îmbunătăţiri a activităţii G.M.A. Important mijloc de întărire a sănătăţii, de pregătire fizică multilate­rală, complexul G.M.A. trebuie să con­stituie un mijloc eficace de cuprindere a unui număr tot mai mare de tineri şi tinere în practicarea sportului. Fi­ind şi un punct de plecare spre însu­şirea măiestriei sportive, complexul G.M.A. constituie în acelaşi timp un mijloc de selecţie a cadrelor tinere pentru secţiile cluburilor şi asociaţii­lor sportive. Zecilor de mii de purtători ai insig­nei G.M.A. trebuie să li se adauge în fiecare an alţii, mereu mai mulţi la număr. Acest lucru asigură consoli­darea asociaţiilor sportive şi contri­buie la crearea continuităţii în pre­gătire­a maselor de tineri sportivi. Activitatea G.M.A. nu se mai poate desfăşura la întîm­plare. Ea trebuie să fie bine coordonată de către con­siliile locale U.G.F.S. prin comisiile special create, precum şi cu sprijinul direct al activiştilor consiliilor raio­nale şi orăşeneşti U.C.F.S. Consiliile asociaţiilor sportive au datoria să angreneze tineretul în pregătirea şi trecerea normelor complexului G.M.A. să creeze cele mai bune condiţiuni pentru desfăşurarea antrenamentelor şi concursurilor. O atenţie deosebită trebuie acor­dată activităţii G.M.A. în şcolile de toate gradele. Acest imens rezervor de cadre tinere trebuie angrenat în activitatea sportivă şi pe această cale. Din rîndul elevilor pot fi recrutaţi în fiecare an mii şi mii de purtători ai insignei F.G.M.A. şi G.M.A. La rea­lizarea acestui lucru trebuie să con­tribuie — printr-un Sprijin eficient — şi secţiile de învăţămint ale Sfaturi­lor populare. , Pentru buna desfăşurare a activi­tăţii G.M.A. sunt necesare o serie de măsuri. Consiliile asociaţiilor spor­tive trebuie să-şi întocmească planuri judicioase de programare a antrena­mentelor şi concursurilor rezervate aspiranţilor G.M.A. In aceste planuri vor trebui prevăzute : — eşalonarea activităţii de-a lun­gul întregului sezon; — stabilirea datelor antrenamente­lor şi concursurilor ; — programarea unor competiţii (şi anunţarea lor din timp) in cadrul că­rora pot fi trecute şi normele com­-­ plexului G.M.A. — sarcini concrete pentru activiştii şi instructorii obşteşti care se vor ocupa de pregătirea concurenţilor etc. Buna desfăşurare a activităţii de­pinde şi de modul cum vor fi ame­najate bazele sportive, de varietatea mijloacelor de atragere a tineretului,­ de modul cum vor fi organizate în­trecerile. în jurul concursurilor tre­buie creată o atmosferă sărbătorească, deoarece pe această poartă, pe care o reprezintă complexul G.M.A., intră în mişcarea sportivă noi tineri şi ti­nere. În timpul pregătirii şi chiar în timpul concursurilor concurenţii vor trebui să fie îndrumaţi nu numai de către antrenori şi instructori ci şi de către sportivii fruntaşi care­ au o înde­lungată experienţă şi multe cunoştinţe în domeniul in­struirii sportive. In sfirşit, la succesu acestei importante activităţi propaganda sportivă are un rol deosebit de important. Mo­bilizarea tineretului, atragerea lui spre cucerirea frumoasei insigne se poate face numai cu ajutorul popularizării concursurilor. Printr-o atentă şi va­riată popularizare a întrecerilor con­siliile asociaţiilor sportive vor putea să-şi asigure un număr crescînd de concurenţi la întrecerile pentru cuce­rirea insignei şi prin aceasta vor pu­tea să-şi sporească numărul sportivi­lor care activează în secţii.­­ In noul sezon sportiv activiştii din consiliile asociaţiilor, cluburilor şi consiliilor U.C.F.S. vor trebui să a­­corde o importanţă sporită activităţii G.M.A.C­ HRISTACHE NAUM Pe o arteră principală a Iaşului este o firmă simplă : Agenţia O.N.T. „Car­­paţi“. Vitrina, aranjată cu gust, te in­vită să-ţi cunoşti regiunea, să vizitezi ţara. In fiecare zi vin şi se înscriu pentru excursii sute de ieşeni ama­tori ai drumeţiei. Duminică de dumi­nică ei pleacă cu trenuri speciale la Bîrnova, Rarău, Cheile Bicazului ori prin ţară, făcind înconjurul ei. Mii de colectivişti din Pribeştii Vasluiului, Tirziii Pluşului, Ţuţcanii Murgeniului au făcut excursii la Bucureşti ori pe litoral, s-au întîlnit cu prietenii lor din gospodăriile agricole colective fruntaşe din Dobrogea, prima regiune colectivizată a ţării. In cartea de impresii a agenţiei se pot găsi notaţii ca aceasta : „Nici noi n-am putut visa să văd Marea, să văd Odesa şi Yalta, să văd Moscova ori Leningradul. Ba, mai mult, altă dată nu visam să i văd, nici oraşul Iaşi. Dar partidul nostru iubit se îngrije­şte şi de această activitate“. Realizările agenţiei se datoresc şi felului în care tovarăşii Ion Ioniţă şi Carol Felix din conducerea ei, ştiu să atragă în activul voluntar pe cei mai pricepuţi organizatori de excursii şi iubitori ai drumeţiei. In planul pe 1961, pe lingă nume­roasele excursii care se vor organiza în ţară şi în străinătate, agenţia O.N.T. „Carpaţi“ din Iaşi va da toată atenţia celor organizate cu tema „Să ne cunoaştem regiunea“. P. CODREA coresp. reg. O frumoasă acţiune la Iaşi „Să ne cunoaştem regiunea“ Proces de instruire judicios conceput , rezultate bune Echipa de handbal feminin din Ce­laru, raionul Caracal (asociaţia spor­tivă Victoria Celaru) este campioană iregională şi deşi n-a cîştigat „zona“ de la Timişoara. Tinerele colectiviste din Celaru au demonstrat o tehnică feună, preocupări tactice şi o perfectă­­Sportivitate pe teren. Meritele revin din egală măsură şi antrenorului lor, i­nstructorul voluntar Eugen Dumi­­itrescu. Secţia de handbal a asociaţiei­­Victoria Celaru „s-a născut“ ca ur­­­mare a dorinţei tinerelor colectiviste de a practica acest dinamic sport.­­Dar, de aci şi pînă la „închegarea“ unei formaţii capabile să lupte de la­­egal la egal cu cele mai bune echipe­­din raion şi chiar să-şi impună supre­maţia pe plan regional era un drum ■lung care cerea eforturi deosebite atit din partea sportivelor cît şi a instruc­torului voluntar. Fără a se speria de greutăţile inerente începutului, in­structorul voluntar Eugen Dim­itrescu »a selecţionat cele mai talentate ele­mente şi Ie-a organizat un judi­cios program de pregătire şi instrui­re. In nenumăratele ore de antre­nament, instructorul voluntar Eu­gen Dumitrescu a căutat ca tinerele handbaliste să-şi însuşească corect procedeele tehnice, urmărind totodată şi dezvoltarea iniţiativei personale a jucătoarelor în diferite faze ale jocului. Ore speciale au fost rezerva­te pregătirii fizice­­multilaterale. Antrenamentele de deprindere a cunoştinţelor tehnice şi tactice au fost alternate cu lecturi interesante la biblioteca sătească. Aceste lec­turi precum şi discutarea in colec­tiv a celor citite (Regulamentul jocului de handbal, diverse articole privind activitatea handbali­ştilor fruntaşi, lucrări de beletristică cu subiecte din viaţa satului din zilele noastre („Bărăgan“ de V. Em. Galan, „Setea“ de Titus Popovici ş.a.) au contribuit la lărgi­rea orizontului cultural al sportivelor, la ridicarea nivelului lor poli­tic şi ideologic. Şi rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. Colectivistele din Celaru au alcătuit o formaţie­­bine sudată impunîndu-se în faţa unor echipe din Craiova, Caracal, T. Se­verin, Tg. Jiu etc. cu o activitate în­delungată in acest sport. Pregătirea instructorilor volun­tari în atenţia biroului consiliu­lui raional U.C.F.S. Biroul consiliului raional U.C.F.S. Cărei a vădit întotdeauna o grijă deosebită pentru buna pregătire a instructorilor voluntari, asigurindu-le sprijinul necesar din partea cadrelor cu calificare superioară. De exemplu, nu de mult biroul consiliului raional U.C.F.S. a anali­zat activitatea profesorilor de educaţie fizică in ce priveşte participarea lor la creşterea calitativă şi cantitativă a mişcării sportive din raion. La şedinţă a fost invitat şi şeful sec­ţiunii de învăţămint şi cultură. Pe baza discuţiilor s-a luat următoarea hotărîre: 1. In colaborare cu secţiu­nea de învăţămint şi cultură s-a de­cis ca, respectînd întocmai ordinul 49 al cele 6 ore săp­tămînale de muncă extraşcolara obligatorii sa fie efectuate numai în cadrul asocia­ţiilor sportive. 2. Toţi profesorii de educaţie fi­zică precum şi celelalte cadre care predau educaţia fizică să fie reparti­zate în comisiile raionale pe ramură de sport, avîndu-se în vedere apor­tul acestora în pregătirea instructo­rilor voluntari care antrenează dife­rite echipe ale asociaţiilor sportive. Periodic, instructorii voluntari s-au întîlnit cu profesorii de educaţie fi­zică şi antrenorii de categorie supe­rioară pentru a face schimb de pă­reri, pentru a discuta amănunţit planurile de antrenamente, felul în care decurge­a instruirea sportivilor. Rezultate: atunci cînd s-a făcut ana­liza comisiei raionale de jocuri (vo­lei, handbal şi baschet) s-a cons­tatat că prezenţa unor tehnicieni in această comisie, sprijinul pe care l-au acordat ei instructorilor volun­tari, activitatea lor în centrele de antrenament iniţiate au dus la creş­terea nivelului măiestriei sportive. Astfel, echipa feminină de handbal în 7 Ştiinţa Cărei (instructor prof. Vasile Buciu) a ocupat locul 1 într-o competiţie pe plan regional iar echi­pa masculină, aparţinînd aceleiaşi asociaţii, a ocupat locul II. De asemenea, s-a constatat că, sprijinit îndeaproape, controlat şi îndrumat cu competenţă, instructorul Gabriel Vasile care activează în asociaţia Recolta Urziceni a obţinut succese deosebite. Echipa de fotbal pe care o antrenează s-a clasat pe un loc fruntaş in campionatul raio-, nai şi, în general, activitatea­­sportî-­ vă din comună este în plină dezvol-: tare. Menţionăm numai faptul că nu-­ mărul de membri ai U.C.F.S. a cres;: cut de la 320 la 1.016, iar în ce priveşte încasarea la timp a coti-­ zaţiilor Recolta Urziceni ocupă un loc fruntaş. Exemplul personal - cea mai eficace metodă de educare a sportivilor Fără îndoială că instructorul echi-­ pei este omul cel mai apropiat de viaţa tinerilor sportivi. Şi e firesc ca aceştia să caute să-l „copieze“ în­­trutotul pe antrenorul lor. De aceea munca de educaţie dusă de un in-­ structor voluntar este mult mai uşoară atunci cînd el însuşi este un bun exemplu, din toate punctele de vedere, pentru e­­ chipă. Se ştie că echipa de fotbal Electrica, campioană de toamnă a oraşului Craiova, practică un joc frumos, e foarte disciplinată. Com-­ portarea sportivilor de la Electrica arată că ei sunt un colectiv sudat, educat în spiritul moralei comuniste. Un merit deosebit ii are instructorul voluntar C. Deancă. Ţinuta morală, atitudinea socialistă faţă de munci a antrenorului lor, disciplina profe-­ sională şi la antrenamente — iată cîteva elemente care l-au impus în faţa sportivilor pe instructo­rul voluntar C. Deancă şi care au contribuit din plin la crearea profi­­lul­ui moral al echipei Electrica. Ca o concluzie a celor scrise mai sus reiese că munca instructorilor voluntari este deosebit de preţioasă pentru buna pregătire a sutelor de mii de tineri şi tinere ce activează în nenumăratele campionate şi competiţii.­ Cu atît mai importantă este activitatea acestor pioni de nădejde din miş­carea noastră sportivă cu cit i­ aceste competiţii apar şi se dezvoltă ele­mentele care formează baza de masă a sportului nostru de performanţă. Organizarea judicioasă a procesului de antrenament, competenţa şi de­votamentul instructorilor voluntari, grija pentru continua ridicare a pro­o­priei pregătiri tehnice cît şi conduita lor morală vor duce desigur la ob­ţinerea unor rezultate tot mai bune. VALENTIN DRAGU Cum activează instructorii voluntari a­ctivitatea competiţională este, in acest an, mai şi bogată ca oricind. Diferitele campionate, desfă­şurate la numeroase discipline, angrenează în întreceri sute şi mii de echipe, la nivel republican, regional, raional sau orăşenesc. Fireşte, rezultatele obţinute sunt întotdeauna un raport direct cu pregă­tirea lor. Deci, un rol de seamă în ridicarea măies­triei sportive revine antrenorului, respectiv instruc­torului voluntar. In ancheta pe care ne-am propus s-o facem ne vom ocupa de unele aspecte ale muncii instructorilor voluntari, activitate care­­se oglindeşte in ultimă instanţă in comportarea echipei pe care acesta o pregăteşte. Ne propunem, printre altele, să urmărim cum conduc aceştia antrenamentele in cadrul secţii­lor, ce rezultate obţin, dacă vădesc preocupare de a-şi ridica ei înşişi nivelul cunoştinţelor tehnice. Cum reuşesc să-şi îndeplinească rolul de educatori ai ti­neretului ? Constituie ei o pildă demnă de urmat pentru sportivi ? Iată întrebări la care vom căuta să răspundem. Un alt aspect al problemei îl constituie grija orga­nelor U.C.F.S. de a controla şi îndruma activitatea instructorilor voluntari, de a ridica noi cadre bine pregătite cit şi de a organiza schimburi de experienţă intre antrenori cu pregătire superioară şi instructorii voluntari. In rîndurile de mai jos vom căuta să abordăm une­le aspecte ale problemelor enunțate mai sus. Sportul, prieten al viitorilor agronomi Concursul nostru: „PENTRU CEA MAI BUNĂ CORESPONDENŢĂ“ In bătrina cetate a Moldovei, în oraşul plin de avîntul clocotitor al vieţii noi, se pregătesc ca şi în alte părţi ale ţării cadre de nădejde pentru agricultura noastră socialistă. Institutul agronomic „Prof. Ion Io­­nescu de la Brad“ pregăteşte şi educă noile generaţii care an de an păşesc în munca plină de rod de pe ogoare. Tinerii studenţi ai Institu­tului agronomic din Iaşi învaţă cu sîrguinţă, muncesc cu entuziasm în laboratoare sau la practică. Partidul nostru iubit le-a creat condiţii mi­nunate. Impunătoarea clădire a insti­tutului, trei cămine spaţioase (fie­care fiind un bloc cu cite trei etaje), săli de cursuri, laboratoare, îi aş­teaptă primitoare pe fiii poporului. Gînd oare studenţi şi studente ale unui institut agronomic au fost aleşi în rîndurile deputaţilor ? Cînd altă dată decît in zilele vieţii noastre noi ar fi avut ei o sală de sport atît de spaţioasă, atît de bine utilată ? Sportul este, de altfel, un prieten drag al studenţilor. Ei activează în cadrul unei asociaţii puternice, dispun de o bază materială excelentă. In magazia Institutului se află rînduit frumos, strălucind de curăţenie, echi­pament sportiv şi materiale în va­­­loare de peste 160.000 lei. Zeci de studenţi ai institutului activează în prima categorie a ţării la handbal în 7, rugbi, fotbal, baschet etc. In curîntd ei vor primi un nou şi mi­nunat dar, încă în acest an va în­cepe amenajarea unui frumos com­plex sportiv în incinta parcului că­minului, care va cuprinde terenuri de baschet, volei, handbal în 7 şi amplasamente pentru atletism. Dor­nici să-şi vadă cît mai curînd gata această amenajare sportivă studenţii au şi efectuat peste 1.200 ore de muncă patriotică. Astăzi, vitrina de trofee sportive a Institutului cuprinde mai mult de 20 de cupe obţinute în diversele concursuri şi competiţii din ultimii ani. Mîine ? Planul de perspectivă prevede ca peste 60% dintre stu­denţi să practice cu regularitate sportul, să ia parte la marile com­petiţii de mase şi de performanţă. Pentru condiţiile ce le-au fost create studenţii Institutului agrono­mic „Prof. Ion Ionescu de la Brad“ — Iaşi, alături de întreg tineretul patriei, alături de toţi oamenii muncii de la oraşe şi sate mulţumesc din inimă partidului. EUGEN IJRSU — corespondent O oră de educaţie fizică în frumoasa sală de sport a Institutului Agronomic din Iaşi

Next