Sportul Popular, mai 1961 (Anul 16, nr. 3815-3832)

1961-05-01 / nr. 3815

­ ANUL XVII — Nr. 3815 Luni 1 Mai 1961 PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA ! Echipa de baschet a R. P. Romíné în semifinalele campionatului european . Jucătorii noștri au învins Franța cu 68-66 (37-30) la cu 84-66 (46-32) ocupând locul I in grupa C a seriei a II-a și Olanda BELGRAD 30 (prin telefon de la trimisul nostru special). . Reprezen­tativa R.P. Romíné a început cu succes cea de a Xll-a ediţie a cam­pionatelor europene masculine de ba­schet. Sâmbătă, după desfăşurarea fru­moasei festivităţi de deschidere a în­trecerilor, echipa noastră a susţinut una d­in cele mai importante par­tide din acest maraton al baschetu­lui — cum este denumit campionatul european­­, în compania redutabilei echipe a Franţei. Animaţi de dorinţa de a avea o comportare cit mai bună, de a reprezenta cu cinste culorile patriei noastre şi, în acelaşi timp, hotâriţi să se revanşeze pentru în­­frîngerea suferită în luna ianuarie la Bucureşti baschetbal­iştii români au luptat cu o însufleţire exemplară, cucerind o victorie de prestigiu la scorul de 88—66 (37—30). După primele 20 de minute în care au dominat categoric şi au cules aplauze pentru jocul lor spectaculos, jucătorii români au făcut o serie de greşeli la începutul reprizei se­cunde, permiţînd adversarilor să egaleze şi chiar să ia conducerea. Scorul a evoluat astfel : min. 21 : 37—30; min. 26: 44—44; min. 35 ' 52—58. De aici insă, atacul baschet­baliştilor noştri a funcţionat aproape fără greşeală, angajările pivotului Novacek soldîndu-se de fiecare dată cu un coş, sau două aruncări libere transformate. In min. 38 conducem cu 62—61, în min. 39 cu 66—64, dar francezii reuşesc totuși să egaleze: 66—66. Cînd mai erau 30 sec. de joc, Novacek este faultat sub coşul ad­vers şi cu cele două aruncări libere pe care le transformă aduce echipei R.P Romíné victoria la scorul de 68-66 (37—30). Punctul forte al reprezentativei R.P.R. a fost atacul, care a înscris prin pătrunderi şi aruncări de la semidistanţă. Ceea ce trebuie su­bliniat este că baschetbaliştii noştri au fost foarte decişi în acţiuni, obli­­gînd pe adversari să comită nume­roase greşeli personale. Astfel, în decursul partidei francezii au pier­dut pe rînd pe: Beugnot, Christ, Baltzer, Rat şi B. Mayeur. Din echipa noastră au ieşit pentru 5 greşeli per­sonale Nedef şi Albu. De asemenea, trebuie remarcată în mod deosebit precizia jucătorilor noştri la arun­cările libere. Ei au reuşit să tran­sforme 32 de aruncări din 36 acor­date, in timp ce francezii nu au înscris decit 14 din 22. Arbitrii Ştefanovici (R.P.F. Iugo­slavia) şi Hegerie (R.P. Polonă) au condus bine următoarele formaţii: R.P. ROMINA, NICULESCU 6, DUMITRU STANCULESCU . (Continuare in pag. a 4-a) După 80 de meciuri au fost desemnaţi noii campioni de box ai ţării Ieri dimineaţă mii de spectatori au fost prezenţi la stadionul Republicii pentru a fi martorii ultimului asalt ai boxerilor in drum spre cucerirea titlurilor de campioni ai ţării. Ploaia care s-a revărsat din belşug în tot timpul desfăşurării galei nu a putut determina pe iubitorii sportului cu mânuşi să-şi părăsească locurile. „Săptămîna boxului“ a avut, cu tot timpul nefavorabil, un final demn de cea mai importantă competiţie a ţării. De unde în ultimii ani titlurile de campioni se „împărţeau“ în ge­neral între valoroşii pugilişti ai cluburilor C.C.A. şi Dinamo, de data aceasta în lupta pentru cîştigarea centurii de campion au concurat, în egală măsură şi boxeri de la alte cluburi. Andrei Olteanu şi Virgil Badea, de pildă, reprezentanţi ai clubului Met­ooul „23 August“ au reuşit să învingă în finale boxeri valoroşi şi să aducă clubului lor doua nesperate titluri de campioni. Regiunea Constanţa a fost şi ea bine reprezentată în această competiţie. Cea mai valoroasă performanţă a realizat-o fără îndoială tînărul de 19 ani Ion Dinu (antrenor Nicolae Buză) care, după ce a eliminat trei boxeri de valoare (Dănilă Done, Flo­­rea Ilie, Tănase Pintilie) și-a croit drum spre finală, unde l-a întîlnit pe V. Czegen­ și căruia i-a... smuls titlul suprem. La ora 11 arbitrul Ion Boamfă a chemat în ring prima pereche de boxeri : M. Dobrescu (C.C.A.) şi L. Ambrus (Dinamo). Asistăm chiar de la început la un schimb rapid de lovituri. Dacă în primele două re­prize judecătorii de ring au fost puşi in oarecare dilemă (avantajul a al­ternat cînd de o parte cînd de alta) în a treia ei n-au mai avut pro­bleme. Campionul a forţat victoria Madrid continuu şi marcind o serie de lovituri puternice, cu adresă. Fi­reşte, decizia a revenit pe merit boxerului de la C.C.A. Va reuşi oare campionul de anul trecut să-şi păs­treze titlul ? Iată întrebarea pe care şi-o puneau mulţi spectatori în mo­mentul în care arbitrul Gh. Dumi­­trescu a chemat la întrecere pe A. Olteanu (Metalul „23 August“) și N. Puiu (Progresul). După primele lo­vituri, se părea că Puiu va reuşi să intre din nou în posesia titlului, mai cu seamă că practica un box tehnic, mult schimbat în bine faţă de ultimele evoluţii. In primul rând Olteanu nu a ieşit nici un moment din defensivă. In repriza a doua ei a trecut însă la atac şi a punc­tat cu regularitate. Loviturile sale — îndeosebi directele de dreapta — sunt mai precise în ultima repriză, în timp ce Puiu caută în zadar lovitura decisivă, comiţînd în plus unele ob­s­trucţii. învingător, Olteanu. Din nou dinamovistul C. Gheorghiu a încîntat publicul prin boxul său spectaculos şi eficace, reuşind să cîştige titlul. Este adevărat că la reuşita acestei partide o contribuţie importantă a adus-o şi I. Turcu (C.C.A.) care a prestat un box excelent, aşa cum nu l-am văzut de mult. In întîlnirea de la categoria semiuşoară, I .Dinu (Farul) a fost opus lui V. Czegeli (C.C.A.). Decis să treacă cu bine şi acest ultim ,hop", constănţeanul a boxat foarte atent şi a profitat de orice greşeală a adversarului. Cze­geli a preluat la început iniţiativa R. CALARASANU (Continuare în pag. a 2-a) Cei 10 campioni în ordinea categoriilor de greutate 3- — la" Al. bTUlAN V. BADEA l. MUNEA CU. NECHEA P, Al A IU LI /liV jj Al. UOBRESCU. A. OLTEANU. C. CUEQIlCUlU. I, UNU. I. AU 11 AU a Delegaţia de partid şî guvernamentali a R. P. Romín, care a făcut o vizită de prietenie in R. P. Polonă s-a înapoiat in Capitală Duminică dimineaţa s-a înapoiat în Capitală, venind de la Varşovia, delegaţia Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romín şi a guvernului Republicii Populare Române care, la invitaţia Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez şi a guvernului Repu­blicii Populare Polone, a făcut o vizită de prietenie în Polonia. Din delegaţie au făcut parte tovarăşii Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., preşedintele Consiliului de Stat al R P. Române, conducătorul delegaţiei, Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Consiliului de Miniştri, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreşedinte al Consi­liului de Miniştri, Gh. Gaston Marin, preşedintele Comitetului de Stat al Planificării, Aurel Mălnăşan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, împreună cu delegaţia a sosit şi ambasadorul R.P. Polone la Bucureşti, Janusz Zambrowicz. La sosire, pe peronul Gării Băneasa, membrii delegaţiei au fost întîmpinaţi de tovarăşii Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraş, Petre Borilă, Nicolae Ceauşescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroş, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ştefan Voitec, Avram Bunaciu, Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat şi ai guvernului, conducători ai organizaţiilor obşteşti, activişti de partid şi de stat. Au fost de faţă şefi ai unor misiuni diplomatice acreditaţi la Bucureşti şi alţi membri ai corpului diplomatic. In aplauzele celor prezenţi, un grup de pionieri a oferit buchete de­ fiori membrilor delegaţiei.­ ­Agerpres) UN FRUMOS SUCCES Al LUPTĂTORILOR ROMÂNI Sîmbătă dimineaţă şi după-amiaza în sala Dinamo din Capitală au continuat întîlnirile din cadrul tur­neului internaţional de lupte (clasice). Iată rezultatele de sîmbătă dimi­neaţă : 62 kg. P. Popescu (R.P.R.) înv. la pct. pe K. Kropka (R.D.G.) , Al. Geantă (R.P.R.) înv. la pct. pe Toth Vajtech (R.S.C.) ; M. Schultz (R.P.R.) înv. la tuș pe V. Micula (R.P.R.) ; Cat. 73 kg. V. Bularca (R.P.R.) înv. la pct. pe Kiril Petkov (R.P.R.) ; N. Elefterie (R.P.R.) inv. la tuș pe E. lordache (R.P.R.) ; I. Deli (R.P.U.) înv. la pct. pe Șt. Stanciu (R.P.R.). Cat. 79 kg. Lothar Metz (R.D.G.) înv. la pct. după un meci dinamic pe campionul olimpic Dimităr Dobrev (R.P.R.) ; I. Ţăranu (R.P.R.) înv. la tuş pe I. Ionescu (R.P.R.). Cat. 87 kg. J. Cihan (R.S.C.) înv. la pct. pe Al. Şun­ (R.P.R.) ; Ion Radu (R.P.R.) obţine un prețios rezultat de egalitate în fața lui Albrecht Herbert (R.D.G.) ; Oh. Popovici (R.P.R.) înv. la tus pe Otto Rétfalvi (R.P.R). Cat. -1­­87 kg. N. Martinescu (R.P.R.) înv. la pct. pe N. Pavel (R.P.R.) Cat. 62 kg. Alex. Geantă (R.P.R.) este declarat învingător prin descalifica­rea lui P. Popescu (R.P.R.) pentru pasivitate; V. Micuia (R.P.R.) înv. la tuș pe K. Kropka (R.D.G.) ; M. Suitz (R.P.R.) înv. la pct. pe Toth Vajtech (R.S.C.). întîlnirile de după-amiaza: cat 62 kg. V. Micuia (R.P R.) inv. ii tus pe P. Popescu (R.P.R.) ; M. Suitz (R.P.R.) meci nul cu Alex. Geantă (R.P.R.) ; Toth Vajtech (R.S.C.) înv. la pct. pe K- Kropka (R.D.G.). Cat. 67 kg. I. Polyak (R.P.U.) înv. la tuş pe Al. Tampf (R.P.R.) Cat. 73 kg. V. Bularc* * 1 1 (R.P.R.) înv. la tuş pe E. lordache (R.P.R.) ; N. Elefterie (R.P.R.) ob­ţine o preţioasă decizie de egalitate în faţa lui J. Deli (R.P.U.) Cat 79 kg. I. Ţăranu (R.P.R.) inv. la (Continuare in pag. a 4-a) De data aceasta Gh Popovici execută ireproşabil ,,auf­reifer“-ul şi-l în­vinge la tus pe J. Cihan (R.S.C.). Concurentul romin s-a clasat pe locul 2 in cadrul turneului international de lupte Foto: B. Ciobanu Lupta pentru titlul de campioană a ţării continuă să fie în centrul atenţiei iubitorilor de fotbal, care urmăresc cu pasiune întrecerea dintre Dinamo Bucu­reşti şi C.G.A. Etapa de ieri insă, nu a adus nici o clarificare în ce priveşte situaţia din fruntea clasamentului, pen­tru că ambele echipe au pierdut. Sur­prinzătoare însă este doar înfrîngerea echipei C.C.A. în faţa Progresului, cla­sată pînă ieri pe locul 13. Deci, lupta pentru primul loc continuă să se dea între aceste două formaţii, dintre care C.C.A. are mai multe şanse, întrucît a disputat două jocuri mai puţin decit actualul lider. La fel de pasionantă este şi lupta din zona retrogradării, unde şase echipe sunt eşalonate pe spaţiul a trei puncte. Minerul şi Ştiinţa Timişoara au cucerit ieri victorii preţioase, ca şi Progresul şi C.S.M.S. In schimb Farul şi Corvinul au pierdut noi puncte. Situa­ția lor este precară, mai cu seamă efi au cste un meci în plus jucat. Diferenţele minime dintre aceste şase echipe (sunt despăr­ţite de cite un punct) fac posibile noi răsturnări în ordinea echipelor în eta­pele următoare. Mai sunt încă multe jocuri importante pentru această zonă. Ştiinţa Timişoara — Corvinul 5-0 (2-0) C.C.A. — Progresul 0-2 (0-1) Minerul — Petrolul 2-1 (1-0) C.S.M.S. - Ştiinţa Cluj 2-0 (0-0) Rapid — IDinamo Bucureşti 2-1 (1-1) Farul — Steagul roşu 2-3 (1-2) Meciul Dinamo Bacău - U.T.A. a fost ammnat, deoarece ambele echipe joacă astăzi in R.D.G. , Dinamo Bacău la Rostock cu Empor, iar U.T.A. la Mag­deburg cu Aufbau. ETAPA VIITOARE (7 mai) : Progre­sul - Dinamo Bacău. Petrolul — Rapid, Corvinul - Farul, ştiinţa Timişoara­­ ,C.C.A.; Steagul roşu - Ştiinta Cluj. Di­­m­am'5*Bucureşti - C.S.M.S., U.T.A. - Mi­nerul. Campionatul categoriei 4 la fotbal Dinamo Bucureşti şi C.C.A. au pierdut ieri, dar menţin distanţa faţă de restul plutonului Cl­ASAMENTUL 1. Dinamo Buc. 22 12 4 6 49:23 28 2. C.C.A. 20 II 1 6 50:32 21 3. U.T.A. 1» 10 3 6 35:27 23 4. Petrolul 20 8 7 5­­3:30 23 5. Dinamo Bacău 1» 10 2 7 31:23 22 6. Steagul roşu 20 10 2 8 40:33 27 7. Rapid 20 7 8 S 23:1* 22 8. Ştiinţa Cluj 20 9 2 9 32:37 20 9. Ştiinţa Timiş. 20 S S 9 32:3* 11 10. Minerul 20 8 1 11 27:44 11 11. C.S.M.S. 20 5 S 9 34:31 11 12. Progresul 20 « 4 10 33:41 16 13. Farul 21 6 3 12 28:49 15 14. Corvinul 21 4 6 11 24:42 14 Tinerii călăreţii români inyíngátori In prima ti a concursului de la Nomad Citiţi amănunte în pag. a 4-a

Next