Sportul Popular, iunie 1961 (Anul 16, nr. 3833-3848)

1961-06-01 / nr. 3833

FLORILE VIEŢII... e pajişti, in parcuri şi grădini, printre roze, maci sau margarete, aleargă copiii. Flori vii, florile vieţii. S-a îndatinat ca 1 iunie să fie ziua lor, deşi in fiecare clipă se revarsă asupra tinerelor mlădiţe dragostea şi grija partidului nostru, a întregului popor. Ni se umple inima de bucurie văzindu-le cum cresc puternice şi viguroase, cu trupurile oţetite in aer, soare şi lumină, însuşindu-şi, cu minţi agere, învăţătura. Nimic nu este precupeţit pentru a face din copiii patriei noastre generaţii­ de nădejde, schimbul de miine al constructorilor socialismului. Şcoli spaţioase şi dascăli inimoşi, manuale gratuite, palate de vis in care zburdă pionierii, tabere de odihnă la munte şi la mare, stadioane şi terenuri de sport fac parte din bucuriile copilăriei de astăzi. învăţătura, joaca şi sportul se împletesc armonios în viaţa lipsită de griji a celor mai mici cetăţeni ai patriei. Fiecare zi este pentru ei frumoasă şi interesantă, toate căile in viaţă şi in muncă le sunt larg deschise. Activitatea sportivă a copiilor este foarte bogată. Mii şi mii se întrec in concursurile pioniereşti, peste 17.000 de elevi işi însuşesc măiestria in cele 52 de şcoli sportive, campiona­tele republicane şcolare adună pe stadioane zeci şi zeci de mii de tineri sportivi. In viaţa copiilor noştri educaţia fizică şi sportul ocupă un loc de seamă, ajutindu-i să crească puternici şi sănătoşi, aducindu-şi o contribuţie preţioasă la educarea tinerii generaţii in spiritul moralei comuniste. Să ţineţi minte copii: n-a fost din totdeauna aşa şi nici pretutindeni in lume lucrurile nu se petrec la fel! Părinţii şi bunicii voştri, oameni ai muncii, nu au cunoscut bucuriile copilăriei pe care o trăiţi voi! Pe atunci, in anii crunţi ai orinduirii burghezo-moşiereşti, viaţa copiilor era neagră ca şi bucata de piine ce cu greu le-o puneau pe masă părinţii. Să mai amintim că România burghezo-moşierească deţinea tristele „recorduri“ ale mortalităţii infantile şi ale analfa­betismului. Dar cite grozăvii nu aflăm astăzi despre soarta tragică a celor mici din ţările aflate încă in robia colonială, sau despre copilăriile furate acolo unde stăpin­eşte capitalul, ori despre familii întregi aflate fără acoperiş, despre mame care işi pun capăt zilelor din cauza mizeriei, despre apeluri disperate dar rămase fără răspuns... Copiii noştri nu vor cunoaşte nici­o­dată asemenea dureri. Ochii lor nu vor fi tulburaţi niciodată de lacrimile suferin­ţelor. Viaţa le este o primăvară luminoasă! Pentru aceasta muncesc şi luptă vrednicii lor părinţi, pentru aceasta veghează partidul nostru iubit. ...Intr-o seară de neuitat, pe Stadionul Republicii, cind zecile de mii de spectatori aplaudau furtunos minunata repri­ză pionierească din cadrul marelui spectacol popular organizat in cinstea celei de a 40-a aniversări a partidului, sute de voci cristaline s-au contopit intr-una singură rostind : MULŢUMIM DIN INIMA PARTIDULUI! Copiii mulţumeau pentru viaţa lor fericită... P­ e lecţie tactică ? Aşa se pare. Cei mai mici baschet­­balişti de la Palatul Pionie­rilor învaţă tainele jocului cu balonul la coş. Foto: B. Ciobanu Ne scriu corespondenţii O ASOCIAŢIE SPORTIVA SĂTEASCA FRUNTAŞA înfiinţată cu trei ani în urmă sociaţia sportivă ,,Colectivistul d­­in satul Congaz, regiunea Do­­brogea, a reuşit să obţină rezid­ate frumoase în acţiunea de t­­ragere a cu­ mai mulţi tineri şi mnere pe terenul de sport. Astfel, peste 100 de săteni sînt membri­i U.C.F.S. cu cotizaţia plătită 1 zi. Ei sînt încadraţi în secţiile­­■é atletism, oină, fotbal, lupte , volei, reprezentînd cu cinste ■ulorile asociaţiei lor în di­fe­it­ele competiţii. De buna pregătire sportivilor se ocupă cu multă dragoste u­temi­stele Ioana Firu­­easă şi Elena Feleagă, ca şi nstructorul Dumitru Tăgîrţă. Co­­ectiviştii din această asociaţie ■porti vii a propus 4* «tt» tind, să-şi amenajeze, prin resur­se locale,­ o arenă de popice. ION TURŞIE-coresp. ŞI-AU REAMENAJAT BAZA SPORTIVA Sportivii din oraşul S­acele şi-au reamenajat prin muncă vo­luntară terenurile de fotbal, vo­lei, baschet şi pista de atletism a bazei sportive „Precizia“ din localitate. In cadrul acestei ac­ţiuni s-au remarcat în mod deose­bit elevii Şcolii medii profesio­nale, care au prestat peste 300 de ore de muncă voluntară. De a­­semenea deputaţii I. Mureşanu şi I. Lazăr au constituit exemple mobilizatoare pentru tinerii din echipele de producţie pe care le conduc în uzina ..Electropreciziaa. W­ik­u­m.&sk ! Boxerii români au plecat ieri la Belgrad Chiriac, care ne-a declarat ur­­mătoarele : — „Nu pot să fac pronosticuri. Vă pot asigura însă că echipa este bine pregătită şi că fiecare dintre băieţi este hotărît să dea totul pentru a obţine rezultate cit mai bune“. La Campionatele europene de box, care vor începe sîmbătă la Belgrad, vor participa următorii zece sportivi români : Mircea Do­m­brescu (musca), Puia Nicolae (cocoş), Constantin Gheorghiu (pană), Gustav Simonen (semi­­uşoară), Iosif Mihalic (uşoară), Vasile Mîrza (semimijlocie), Vir­gil Badea (mijlocie mică), Ion Monea (mijlocie),­ Gheorghe Ne­grea (semigrea) şi Vasile Mariu­­ţan (grea). Delegaţia noastră este condusă de tov. Gh. Calcan, preşedintele Federaţiei Române de Box. Din ea mai fac parte : an­trenorul lotului Ion Chiriac, an­trenorul federal Ion Popa, arbitrul internaţional Ion Boamfă şi me­dicul Ionel Stănescu. Urăm din toată inima succes sportivilor noştri la marea com­petiţie pugilistică care va avea loc în capitala R.P.F* Iugoslavia! ^ ** . Ieri după-amiază, pe aeroportul Băneasa a fost un entuziasm de­­osebit, entuziasm caracteristic decanilor sportivilor noştri peste hotare. Numeroşi iubitori ai spor­ului cu mănuşi au venit să-i conducă şi să ureze succes celor zece boxeri reprezentanţi ai ţării noastre la Campionatele europene. Cu cîteva minute înainte de plecare am avut o scurtă convor­bire cu antrenorul lotului Ion PROLETARI DIN TOATE TARILE, INITI VA­T ■...........- ■ —I— ■ ■ I-—■- -■ ■ ■ ■ v Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romina ANUL XVII — Mr. 3833 1 iunie 1961 4 pagini 25 bani Concursul cult­ural-sportiv al tineretului Infisceri pe meleaguri hunedorene In asociaţiile sportive hune­­dorene Concursul cultural­­sportiv este în plină desfăşu­rare. Mii de tineri şi tinere s-au prezentat la startul diferi­telor probe incluse în program, lup­tînd cu ardoare pentru a se califica în fazele superioare. Astfel, la Minerul Teliuc, la în­trecerile de trîntă, popice, vo­lei şi fotbal, au participat peste 120 de sportivi. La asociaţia Ştiinţa, 480 de gimnaşti, fot­balişti, voleibalişti şi voleiba­liste s-au avîntat în întreceri dîrze, cei mai buni nefiind cu­noscuţi decît după terminarea ultimelor partide sau con­cursuri. Lucrurile s-au petrecut la fel şi la asociaţiile Victoria Călan (180 participanţi), Mine­rul Ghelar (120), Siderurgia (260), Ardealul tehnic (75). La actuala ediţie a Con­cursului cultural-sportiv între­cerile ce au avut loc în aso­ciaţiile hunedorene au fost de un nivel tehnic superior celui de anul trecut. Fără îndoială că la creşterea nivelului tehnic al competiţiilor a contribuit şi faptul că în mijlocul tinerilor concurenţi s-au aflat întotdea­una cadre calificate, sportivi Fruntaşi (ca de ex. prof. Const Ciontescu — antrenor atletism, Nicolae Pănoiu — voleibalist clubul Corvinul, Aurel Stoia­­nov — voleibalist categ. a H­a şi mulţi alţii). Voleibalistul Aurel Stoianov, de pildă, a fost „sufletul“ în­trecerilor ce s-au organizat în asociaţia sportivă Constructo­rul. Aci, peste 800 de tineri şi tinere au intrat în concurs bine antrenaţi, oferind numero­şilor spectatori întreceri de ca­litate şi constituind totodată, pentru aceştia, un îndemn de a veni pe stadion, de a se angre­na în activitatea sportivă. De un deosebit interes s-au bucurat anul acesta, în cadrul întrecerilor Concursului cultu­ral-sportiv al tineretului, „Ziua dansului şi jocului“, „Ziua sportului“, „Ziua cîntecului“, „Ziua celor mai bune formaţii evidenţiate cu prilejul întreceri­lor pe asociaţii". Acestea au dus la creşterea numărului de participanţi în cadrul Con­cursului cultural-sportiv al ti­neretului, precum şi la ridica­rea calităţii concursurilor. V. P. „Rugbiştii români şi-au confirmat din nou valoarea“ Interviu cu tov. ROMULUS POPESCU, secretarul general al Federaţiei Române de Rugbi Lotul reprezentativ de rugbi al ţării noastre, care a par­ticipat la cea de a IV-a ediţie a „Cupei Păcii“, s-a înapoiat marţi la prînz in Capitală. După cum se ştie, rugbiştii români au realizat în această întrecere internaţională o performanţă remarcabilă, cucerind pentru a treia oară consecutiv trofeul pus în joc. Amănunte în legătură cu această întrecere spor­tivă găzduită de sportivii cehoslovaci ne-au fost furnizate de către tov. Rom­ulus Popescu, secretarul general al F.R.R. şi conducătorul delegaţiei noastre. „ Am avut satisfacţia de a cîştiga şi in acest an „Cupa Păcii“ ne-a spus tov. Popes­­cu. Aşa cum au evoluat, rugaciş­­tii români şi-au confirmat din nou valoarea şi mai ales ma­rele succes de anul trecut cînd i-am întrecut pe francezi. Rugbiştii noştri s-au impus, în special pe plan tehnic şi tac­tic. Ei au fost tot timpul în centrul atenţiei. Cei mai buni, Penciu, Sava — în meciul cu R. S. Cehoslovacă a fost cel mai activ jucător de pe teren — Moraru şi Rusu. De asemenea, Iliescu, Cordoş şi Drobotă au dat deplină satisfacţie. — Cum apreciaţi valoa­rea jocurilor ? — In raport cu ediţiile pre­cedente, socot că nivelul între­cerilor a fost cu mult mai ri­dicat. Explicaţia trebuie găsită pe de o parte prin saltul cali­tativ al rugbiului din R. S. Ce­hoslovacă, R. D. Germană şi R. P. Polonă, iar pe de altă parte prin comportarea excelentă a rugbiştlor noştri. Cred că In realizarea acestui salt, com­petiţia a avut un puternic rol stimulativ. Ediţiile viitoare vor fi — desigur — şi mai edifi­catoare In această privinţă. — Ce calificativ poate fI dat organizatorilor tur-r neului ? — Organizatorii au făcut to­tul pentru a ne simţi cit mai bine. In această direcţie ei n-au­ precupeţit nici un efort. Condi­ţiile de cazare, terenurile, pro­,­gramul cultural, atmosfera cui care am fost înconjuraţi — to­tul a fost ireproşabil. Sportiviii cehoslovaci au fost într-adevăr gazde foarte bune. — O ultimă întrebare : care a fost calitatea arbi­trajelor ? — In ceea ce ne priveşte am­ fost mulţumiţi. Francezul Sic­cardi care a condus meciurile noastre cu R. P. Polonă şi R. S. Cehoslovacă s-a arătat a fi un arbitru de talie europeană — sigur pe decizii, totdeauna pe faze. La fel, cehoslovacul Nech­­ransky, arbitrul principal în jo­cul nostru cu R. D. Germană, a făcut dovada unor frumoase calităţi, conducind impecabil. (Interviu luat de TIBERIU STĂNI­A) Campionatele internaţionale de tenis ale R. P. Romíné încep marti in Capitală Citeva zile mai sunt pînă cîrtd pe terenurile acoperite cu zgură roşie din parcul clubului Progresul din Bucureşti vor în­­cepe primele întreceri din ca­drul campionatelor internaţio­nale de tenis ale R. P. Romíne. De altfel, tenismanii noştri fruntaşi se antrenează cu asi­duitate de mai multă vreme pe aceste terenuri. In ceea ce pri­veşte sportivii străini care şi-au anunţat participarea, adică ju­cătorii sovietici, polonezi, bul­gari şi cei din R.D.G., ei vor sosi în curînd. Astfel, lotul po­lonez va veni probabil primul, sîmbătă, în timp ce celelalte delegaţii urmează să sosească duminică sau luni. După cum se ştie, competiţia va avea loc între 6 şi 11 iunie. Plecarea gimnastelor noastre la Leipzig şi la Novisad Ieri dimineaţă au părăsit Capitala pe calea aerului gim­nastele noastre fruntaşe cărei vor participa la întrecerile „Cu­­­pei Europei“ feminine la Leip­zig. Din delegaţie fac parte: gimnastele Sonia Iovan şi Ele­na Leuşteanu, antrenorul fe­deral, Maria Ionescu, conducă-,­torul delegaţiei şi antrenorul Caius Jianu. Tot in cursul zilei de ieri ai plecat la Novisad echipa fe­minină de tineret care ne vai reprezenta în confruntarea cu­ formaţia de tineret a R.P.F.I Iugoslavia. Echipa noastră este formată din următoarele gim­naste : Cristina Andrița, Suza­­na Bodor, Mariana Ilie, Ana­ Mo­ld­ove­anu, Elisabeta Nagy, Iulia Podoreanu și Cornelia­ Savu. Conducătorul delegației :­ Francisc Levi. Antrenor: Geor­ge Chiose. ★ Iată-i pe sportivii noștri care i te vor reprezenta la neuropenele“ de­ la Belgrad• De la stînga la dreapta, in ordinea categoriilor, sus­­ Mircea Dobrescu, Puiu Nicolae, Constantin Gheorghiu, Gustav Simonca, Iosif Mihalik­­ jos ! Vasile Mîrza, Virgil Badea, Ion Monea, Gheorghe Negrean şi Vasile Mariuţan.

Next