Sportul Popular, octombrie 1961 (Anul 16, nr. 3903-3920)

1961-10-02 / nr. 3903

! La început de nou an universitar...­­ Succes la învăţătură şi sport, dragi studenţi! Ca în fiecare început de octom­brie, in anii luminoşi de după Elibe­rare, porţile institutelor noastre de învăţămînt superior se deschid larg­­ şi zeci de mii de tineri şi tinere, fiii vrednicilor oameni ai muncii de la noi, păşesc cu insufleţire pe drumul cuceririi culmilor ştiinţei şi culturii, începe un nou an universitar. ?! Partidul şi guvernul s-au îngrijit­­ să-i asigure acestui tineret studios, noi şi nunu­nate condiţii de pregătire. Să ne gindim doar că numărul fa­cultăţilor şi al institutelor este aproa­pe de 5 ori mai mare decit in anii regimului burghezo-moşieresc, că nu­mărul studenţilor a ajuns la peste 70.000, că acum avem un număr de 12 centre universitare, faţă de 4 în trecut, şi este sufic­ient să ne dăm sean­a de saltul uriaş înregistrat şi în acest im­portant domeniu de activitate. Iar condiţiile propriu-zise de studiu, nici nu suferă comparaţie, noile şi moder­nele cămine, săli de studiu, cantine, laboratoare, biblioteci, baze sportive etc. rezervate studenţilor noştri, oglin­desc grija regimului nostru democrat­­popular, dragostea oamenilor muncii din patria noastră faţă de schimbul de miine. Plini de entuziasm şi pasiune, ze­cile de mii de studenţi vor asalta cu şi mai multă rivnă cetăţile ştiinţei şi culturii, răsplătind astfel grija şi dragostea cu care sunt înconjuraţi. Suntem­ siguri că, îndrumaţi de or­ganizaţiile de partid, de organizaţiile U.T./VV, de cadre didactice competente, şi de Asociaţiile studenţilor, ei vor năzui in permanenţă nu numai la cunoaşterea profundă a problemelor strict profesionale, ci se vor strădui să devină militanţi activi în frontul construcţiei socialismului şi comunis­­­mului, cunoscători temeinici ai mar­­xism-leninismului. Convinşi de viabilitatea dictonului „minte sănătoasă un corp sănătos“, de necesitatea practicării organizate a cul­turii fizice şi sportului, studenţii no­ştri vor păşi cu acelaşi entuziasm şi pe terenurile şi sălile de sport care ii aşteaptă, folosind din plin admira­bilele condiţii de pregătire ce le sunt asigurate astăzi in regimul democrat­­popular. Pe de altă parte, este de do­rit ca lectorii şi asistenţii din cadrul catedrelor de educaţie fizică ale in­stitutelor şi facultăţilor, sprijiniţi de Asociaţiile studenţilor şi organizaţiile U.T.M., să fie preocupaţi cu insisten­ţă de angrenarea permanentă a stu­denţilor intr-o activitate cit mai va­riată, mai bogată, pentru folosirea cit mai judicioasă a orelor de specia­litate, cit şi a celor din afara orelor de curs propriu-zis. Pentru ca cele mai importante competiţii studenţeşti, campionatele republicane universitare, să găsească pe participanţi in plenitu­dinea posibilităţilor lor, trebuie să se muncească cu ardoare in vederea organizării din timp a primelor etape. De asemenea să se acorde o atenţie deosebită şi competiţiilor interne, li­nele devenite tradiţionale, mijloace eficace de cuprindere în întrecerea sportivă a cit mai multor studenţi şi studente. Totodată, socotim că nu tre­buie neglijat nici începutul bun al gimnasticii de înviorare care se efec­tuează în căminele noastre studenţeşti, cu rezultate tot mai bune. Muncind conştiincios, cu convin­gere şi pasiune, masele de studenţi din ţara noastră vor reuşi să obţină rezultate şi mai rodnice, şi mai fru­moase in anul universitar 1961 —1962. Strălucitul succes, fără precedent, do­­bindit de reprezentanţii sportului u­­niversitar din R. P. Romina, la ul­tima ediţie a Universiadei de vară de la Sofia, unde ne-am­ clasat pe lo­cul 2 pe naţiuni, după studenţii so­vietici, constituie un prilej de satis­facţie, dar şi un îndemn pentru noi performanţe, care să îmbogăţească patrimoniul sportiv al patriei noastre. La începutul unui nou an de invă­­ţămînt superior, urăm studenţilor şi studentelor din toate centrele univer­sitare, succes deplin la învăţătură şi sport ! interes deosebit. Evoluţia celor 5 echipe nu a avut darul însă să mulţumească, in ciuda faptului că î! 1 Rezultate strinse în campionatul feminin de handbal­ ­La Bucureşti cele două derbiuri s-au încheiat la egalitate in timp ce la Timişoara, Ştiinţa a învins la limită ! Fază din meciul Progresul—N­. Ii Maria Gh­iţă (I.T.B.) trage la poartă cu toată opoziţia AntouixHcLYnHle fi a Elenei Roşu (Progresul) “ Campionatul feminin *03» Irognesu-I I.T.B. 5—5 (3—2). im­pele echipe au greşit mult, atît în fi­­rare cit şi în atac. Progresul, după a început meciul şovăitor, şi-a re­­enit în finalul primei reprize şi a mininat un avantaj. După pauză hand- Alistele de la Progresul au continuat ‘"joace bine (am remarcat în mod verva de şut a Victoriţei Du­­trescu) şi după ce I.T.B. a reuşit ^«^jplezc, ele s-au distanţat condu­­»d, cu 5—3­­5 minute înainte de minarea partidei). In perioada care urmat însă, Progresul a comis o serie greşeli in apărare şi... meciul s-a •beiat la egalitate : 5—5. Au înscris S­mitresc't (3), A. Vasile, G. Mim­­■“ntru Proogresul şi Ghiţă (3), *-■* .zenfcrM I.T.B. A arbitrat perfoa n Mihai Petrescu Ceea ce făcut el ierinat-' ,, j­uj. iif.-Sv­alT- Rapid Bucu­ti 61—8^(4—8). Partida dintre aceste­­ formaţii feminine fruntaşe, care reprezenta ţara noastră în „C.C.E.“ tîrnit, după cum era şi de aşteptat, disputa lor, prin neaşteptatele răstur­nări de situaţii, a plăcut numeroşilor specta­tori prezenţi sîmbătă după amia­ză pe terenul Progresul. Mai întîi, de ce nu a mulţumit evo­luţia handbalistelor noastre fruntaşe? Pentru că ne aflăm la a V-a etapă a campionatului şi în jocul acestor for­maţii se fac remarcate o serie de lip­suri serioase. Campioanele au jucat de fapt doar 15 minute din prima re­priză, pentru ca în partea a doua a meciului să se comporte inexplicabil de slab, în timp ce Ştiinţa a arătat mari slăbiciuni în atac (în prima re­priză) revenindu-şi într-o oarecare măsură în partea a doua a întîlnirii. Şi acum să vă relatăm cum s-a desfăşurat meciul. Studentele au înce­put jocul furtunos şi după 7 minute tabela de marcaj arăta scorul de 3—1 în favoarea lor. Rapidul reuşeşte să stăvilească iureşul echipei Ştiinţa, astfel că la mijlocul reprizei scorul este egal. Cîteva contraatacuri realizate de Maria Constantinescu,si la min. 13 (Continuare in pag. a d-a) . Tinerii noştri boxeri nu ne-au înşe­lat­ aşteptările. Comportîndu-se neaş­teptat de bine în faţa unor adversari de valoare, ei au realizat sîmbătă seara pe stadionul Republicii o pre­ţioasă victorie în faţa echipei repre­zentative de tineret a R. P. Polone la un scor concludent: (4-0. Şapte din cei zece reprezentanţi ai noştri au coborît învingători treptele ringului. Fără discuţie boxul nostru are asigu­rat schimbul de mîine. Cind spunem aceasta nu ne gîndim numai la vic­toria de sîmbătă seara, ci şi la re­centele succese obţinute de tinerii boxeri romini în ţară ca şi peste ho­tare. Pe de altă parte, ultima întîl­­nire ne-a dovedit că mai avem „go­luri“ la categoriile mijlocie şi semi­grea, Ivan şi Aronea comportîndu-se sub orice critică. Prima victorie ne-a adus-o reşiţea­­nul C. Ciucă, în partida cu excelentul Olech. Departe de a se intimida de renumele adversarului, Ciucă a domi­nat autoritar aproape tot timpul me­ciului, determinîndu-i pe toți judecă­torii să-i acorde decizia s­a­­. Reprezentantul nostru la categoria cocoș, A. Olteanu, l-a „fugărit“ tot timpul pe Rzeviewicz, care a refuzat permanent contactul cu boxerul ro­mân. E drept, în primele două re­prize, Olteanu nu au putut puncta prea mult, deoarece boxerul polonez s-a dovedit neîntrecut în deplasări de­rutante. In ultima repriză Rzeviewicz se hotărăşte în sfirşit să răspundă atacurilor adversarului, dar, de fiecare dată obstrucţionează şi primeşte un avertisment. învingător, Olteanu :­­1­ 0. Piotr Gutim­an, învingătorul lui Puiil Nicolae la „europenele“ de la Belgrad, şi-a dovedit şi de data aceasta valea­(Continuare in pag. a 7-a) Tinerii boxeri romini işi continuă victoriile R. P. ROMINA — R. P. POLONĂ 34-6­ ­Schimb de lovituri între Stoenescu (dreapta) și Papiolek Foto: tt. Ciobanu VROLETART'DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚT-VÂ ? .Organ al­­Uniunii Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă ANUL XVII—Nr. 3905 — Luni 2 octombrie 1961 1 4 pagini 25 bani laiaMiigBMsariTniainw IN ORAŞUL ROMAN ŞI RAIONUL TG. OCNA AU LUAT SFÎRŞIT ALEGERILE ORGANELOR LOCALE ALE U. C. F. S. BACĂU­­ (prin telefon de la tri­misul nostru). Importantul eveni­ment pe care îl trăieşte în aceste zile organizaţia noastră, alegerea organelor locale ale U.C.F.S. a stimu­lat din plin activitatea zecilor de mii de iubitori ai sportului din re­giunea Bacău. În cadrul adunărilor generale şi al conferinţelor pentru alegerea noilor consilii ale asocia­ţiilor sportive au luat cuvîntul nu­meroşi membri ai U.C.F.S. Subli­niind avîntul uriaş pe care îl cu­noaşte­m sub conducerea înţeleaptă a partidului — mişcarea noastră sportivă, ei au vorbit cu mîndrie despre frumoasele succese obţinute în activitatea sportivă locală. In a­­celaşi timp au fost scoase în evi­denţă importantele resurse locale exis­tente care pot contribui la realiza­rea unor noi şi valoroase succese. In regiunea Bacău au avut loc pină azi 445 adunări generale şi con­ferinţe pentru alegerea noilor con­silii ale asociaţiilor sportive. In zi­lele care urmează se vor desfăşura şi celelalte aproape 100 adunări şi conferinţe. Un succes deosebit au repurtat oraşul Roman şi raionul Tg. Ocna care pînă la 30 septembrie au încheiat lucrările alegerilor in toate asociaţiile sportive. In oraşul Roman au avut loc 2­1 de adunări ale gru­pelor sportive, 3 conferinţe şi 22 a­dunări generale de alegeri în cadrul asociaţiilor sportive. Cu acest prilej a luat fiinţă o nouă asociaţie spor­tivă şi au devenit membri U.C.F.S încă 234 tineri şi tinere. Alegerile au stimulat munca consiliilor asocia­ţiilor sportive pentru întărirea bazei materiale, astfel că au fost încasaţi 6327 lei cotizaţii U.C.F.S. Tinerii sportivi au depus 3500 ore muncă patriotică la amenajarea bazelor spor­tive. In raionul Tg. Ocna, la cele 35 adunări şi 3 conferinţe pentru alegerea noilor consilii ale asocia­ţiilor sportive au participat aproape 7000 de membri U.C.F.S. Sportivii au întîmpinat alegerile cu noi rea­lizări. Cele 2000 de ore de munca patriotică pentru amenajarea bazelor sportive au adus o economie de apro­ximativ 10 000 lei. In această ac­ţiune fruntaşe sunt asociaţiile sportive Minerul Salina Tg. Ocna, Bpresia Oneşti, Caşin Oituz­ia. In oraşul Oneşti s-au desfăşurat pînă acum 20 adunări generale. In următoarele 2—3 zile vor avea loc şi celelalte 3 adunări generale. Demne de remarcat sunt succesele obţinute, în această perioadă, de sportivii din oraşul Oneşti. In luna septembrie au devenit membri ai U C.F.S. încă 2089 oameni ai muncii, iar cotizaţiile în­casate se ridică la suma de lei 8 160. Printre raioanele fruntaşe se nu­mără şi Tg. Neamţ (32 adunări ge­nerale din 40) şi Buhuşi (30 din 36). Ca şi în celelalte regiuni ale ţării, alegerile organelor locale ale U.C.F S. se bucură de succes şi în regiunea Bacău. H. NA­UM Se apropie meciurile cu Turcia LOTURILE A ŞI D S-AU ANTRENAT IERI ÎMPREUNA Cu o săptămînă înaintea partidelor cu Turcia, loturile noastre reprezenta­tive, A şi B, au făcut un antrenament comun (ieri pe stadionul „23 August“), al cărui scop a fost omogenizarea, pre­cum şi încercarea unor formule în unele compartimente pentru a face o ultimă comparaţie intre candidaţii la posturile respective. (Ivan — Macri, Nunweiller III — Moh­oc, Dridea — Ene II, Popa — Zavoda II, Tabarcea — Petru Emil, A. Munteanu — Baksi). Şi din aceste puncte de vedere, antre­namentul a fost destul de concludent. Jucătorii au acţionat relaxat, au jucat de data aceasta, fără să se menajeze în mod disciplinat şi sportiv, evitîn­d orice situaţie care ar fi provocat acci­dentarea vreunui partener. De aici a rezultat şi un spectacol sportiv destul de plăcut, mai ales in repriza a doua, la care a contribuit desigur şi faptul că echipele s-au dovedit de forţe apro­piate. Jocul a fost curat, suficient de cursiv, cu faze de poartă uneori deo­sebit de pasionante, ca intr-un meci de (Continuare in pag. a 3-a) Deşi căzut la pămînt, totuşi portarul Mîndru reuşeşte să evite un gol aproape sigur, deviind mingea în corner. Pentru orice eventualitate însă, Soare îi luase locul în poartă. Fază din partida lotul A—Lotul II­I—0. Foto : T. Ch­ioreanu

Next