Sportul Popular, noiembrie 1961 (Anul 16, nr. 3921-3937)

1961-11-02 / nr. 3921

într-o atmosferă­­de puternic entuziasm Congresul al XXII-lea al F.C.U.S. şi-a încheiat lucrările MOSCOVA 31 (Agerpres). — TASS transmite: In şedinţa din dimineaţa zilei de 31 octombrie, Congresul al XXII-lea al KG.U.S. a ascultat comunicarea lui P. N. DEMICEV, preşedintele Comi- Isiei pentru numărătoarea voturilor, cu privire la rezultatele alegerilor in organele centrale ale partidului. Delegaţii la Congres au întîmpinat prin răplauze furtunoase, prelungite, informarea despre alegerea unanimă a membrilor Comitetului Central al P.C.U.S., a membrilor supleanţi ai C.C., laa f mem­bril ar Comisiei Centrale de Revizie. Tovarăşul N. S. HRUŞCIOV a subliniat că votul unanim în alegerea organelor centrale ale partidului dovedeşte încă o dată unitatea şi coeziunea­­de monolit a partidului. In numele tovarăşilor aleşi, el mulţumeşte delega­ţilor la Congres pentru înalta lor încredere. Marţi după-amiază, sub preşedinţia lui N. S. Hruşciov a avut loc şedinţa 3­, închidere a Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. Din partea Comisiei pentru elaborarea rezoluţiei cu privire la raportul de activitate al Comitetu­­lui Central a luat cuvîntul delegatul LEONID ILICEV, care a supus Con­gresului spre dezbatere şi aprobare proiectul de rezoluţie. Rezoluţia cu privire la raportul de activitate al Comitetului Central a fost adoptată în unanimitate. Rezoluţia aprobă în întregime linia politică şi activitatea practică a C.C. al P.C.U.S. în domeniul politicii interne şi externe. Delegatul BORIS PONOMARIOV a supus apoi spre examinare Congre­sului proiectul de rezoluţie cu privire la Programul P.C.U.S. El a amintit că, la 30 iulie proiectul de Program al P.C.U.S. a fost publicat in presă pentru a­ fi dezbătut de întregul popor. Poporul sovietic, a subliniat Boris Ponoma­­riov, a aprobat în unanimitate noul Program al P.C.U.S., ca program marxist-feninist de luptă pentru crearea primei societăţi comuniste din lume. Comisia a examinat toate propunerile și completările la proiectul de Program și supune spre aprobare Congresului proiectul de rezoluţie cu privire la Programul P.C.U.S. (Continuare In pag. a 4-a) ’VTVVTVTTTTTTTTTT'rTTTTTTTVTVTTTTTV’nrTTVTTTTTVTWTVIVTTTTTVTWfVTTTTTVTTrTVT Handbalistele de la Rapid Bucureşti se pregătesc cu atenţie pentru meciurile din „C. C. E.“ in această lună, cele mai bune echipe feminine de handbal vn 7 ale continentului îşi vor începe tradiţio­­ala întrecere din cadrul celei de a I-a ediţii a „Cupei Campionilor Eu­­openi“. Dar in timp ce deţinătoarea soţiosului trofeu, Ştiinţa Bucureşti, nu este programată în primul tur, Rapid Bucureşti — cea de a doua reprezentantă a ţării noastre în com­petiţie — va trebui să-şi măsoare for­ţele cu campioana R. D. Germane, Lokomotiv Rangsdorf. Aceasta ne-a determinat să ne îndreptăm mai in­­tîi spre locul de pregătire al clubu­lui ceferist... Jucătoarele feroviare sunt optimiste. Motivul este lesne de înţeles : rapi­­distele au terminat prima parte a campionatului cu trei puncte avans, ceea ce le îndreptăţeşte să aspire — poate mai mult decit anul trecut în aceeaşi perioadă , la titlul de cam­pioane. Cu acest puternic sprijin moral ele se prezintă la startul apro­piatei competiţii continentale. Aceasta însă nu le poate fi suficient. De a­­ceea, conştiincioasele­­ handbaliste, feroviare, împreună cu antrenorul lor, prof. G. Zugrăvescu, nu şi-au permis momente de relaxare după încheierea turului campionatului. Antrenamen­tele lor continuă — deocamdată încă un aer liber — cu efort din ce în ce mai intens. Atenţia cea mai mare se îndreaptă spre accelerarea ritmu­lui de finalizare a acţiunilor de atac şi spre perfecta omogenizare a for­maţiei. „Sorţii nu au fost prea darnici cu noi — ne declara prof. G. Zugrăvescu, şi poate tocmai acest fapt le-a am­biţionat pe jucătoare cel mai mult. Să intilneşti pe lină campioana R. D. Germane şi apoi — in caz de victorie — pe Ştiinţa Bucureşti nu-ţi vine prea uşor. Ambele sunt doar echipe cu o experienţă a jocurilor internaţio­nale mai mare decit a noastră şi se bucură de un frumos prestigiu in handbalul european. Dar miile de suporteri, care ne urmăresc activi­tatea cu interes, aşteaptă de la noi rezultate valoroase. Şi pentru aceasta trebuie să ne pregătim cu cea mai mare atenţie, lucru pe care şi încer­căm de altfel să-l facem... Prima po­sibilitate de a constata acest lucru o veţi avea cu prilejul jocurilor pe care echipa noastră le va susţine peste cîteva zile la Bucureşti cu Spartacus Budapesta, campioana R■ P■ Ungare". ILEANA ANTAL (V.T.A.) a doborit recordul ţării, dar ELENA PRBEAHU (Frigul Bucureşti) a ciştigat concursul de popice Cu cîteva zile înaintea întrecerilor iam citit lista jucătoarelor invitate la concursul republican dotat cu trofeul „ţCupa 7 Noiembrie“. Multe, neaştep­tat de multe elemente tinere, unele necunoscute, care nu păreau să joace un rol fruntaş intr-o competiţie cu caracter republican (care consti­tuia şi o primă verificare în­­vederea dublei intîlniri cu sportivele din R.P.F. Iugoslavia). Dar, sportivele a­­cestea, pe care le-am urmărit marţi şi miercuri pe arena Cimentul din Capitală, ne-au demonstrat că, într-un timp scurt, se poate progresa mult dacă dai dovadă de conştiinciozitate în procesul de pregătire. Astfel, tânăra muncitoare din Arad, Ileana Antal, care nu de mult păşea timid printre jucătoarele experimentate, convocate la un concurs de verificare, a reuşit marţi după-amiază să corecteze re- TR. IOANIŢESCU (Continuare în pag. a 2-a) «XXXXKXXXXXIOCXDOOCiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^ lDuminică, o nouă intîlnire I­I internaţională da rugbi § Duminică, pe stadionul Republi- § 8 cii, va avea loc, de la ora li, în­ a­n­tilnirea amicală de rugbi dintre 8 § lotul republican şi reprezentativa § IR. D Germane a Cooooqocxxxooo.jc>xx>cxxx>ooooqcooooooc>ooooooooooo2 PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VÂ ? Organ al Uniunii de Cultura Fizică şi Sport din R. P. Romina ANUL xvn—Nr. 3921 9 Joi 2 noiembrie 1961 & 4 pagini 25 bani ŞTAFETA PRIETENIEI a SIBIU I (prin telefon). Ieri după­­amiază, in faţa clădirii Comitetelor raional şi orăşenesc P.M.R. a avut loc solemnitatea de primire a Ştafetei prieteniei româno-sovietice şi a mesa­jelor de salut ale oamenilor muncii din regiunile Banat şi Hunedoara. Ştafeta a fost primită de tovarăşul Ion Petculescu, preşedintele consiliu­lui raional U.C.F.S. Sibiu, care a urat bun sosit pe teritoriul regiunii Bra­şov purtătorilor Ştafetei. în cadrul solemnităţii, tovarăşul Ion Prodan, ac­tivist al consiliului regional U.C.F.S. Hunedoara, a dat citire mesajelor oa­menilor muncii din regiunea respec­tivă. In acelaşi timp, in localitate au sosit şi ştafetele din centrele de co­mună Avrig, Tîlmaciu, Cisnădie, Să­­lişte, Răşinari, Ocna Sibiului şi Sli­­minic. ILIE IONESCU, coresponden­: BRAŞOV. 1 (prin telefon). Azi după­­amiază a sosit în localitate Ştafele prieteniei de pe cele 4 trasee ale regiunii Braşov. Purtătorii ştafete­lor au fost primiţi de numeroşi oa­meni ai muncii din localitate. Joi Ştafeta prieteniei din reg. Braşov împreună cu cele din regiunile Ba­nat şi Hunedoara vor pleca spre Ploieşti. C. GRUIA-coresp. reg. COMPETIŢII SPORTIVE ÎN CINSTEA LUI „7 NOIEMBRIE“ NUMEROASE COMPETIŢII SPORTIVE ORGANIZATE IN RAIONUL GIURGIU Anul acesta tradiţionalul cras „Să întîmpinăm 7 Noiembrie“ a reunit la start peste 5.000 de tineri şi tinere din cele 74 asociaţii sportive existente în oraş şi raion. O participare frumoasă au avut asociaţiile sportive Victoria, Voinţa, Petrolul, Cetatea, Şcoala me­die Giurgiu cit şi cele din comunele Călugăreni, Comana, Arsache ş.a. ÎNTRECERI DE POPICE LA REŞIŢA Din iniţiativa consiliului orăşenesc U.C.F.S. Reşiţa, în localitate au avut loc o serie de frumoase întreceri spor­tive închinate celei de a 44-a aniver­sări a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie. Astfel, pe arena de popice a Casei de Cultură şi-au măsurat forţele spor­tivi de la Olimpia, C.S.M., Chimica şi Muncitorul. Cîştigători : Petru Pre­da şi Viorica Groza, ambii de la C.S.M. IANCU PLAVITU şi PAVEL BOCŞANU, corespondenţi La un nou atac al dinamoviştilor Jenei reuşeşte în ultimă instanţă să-l depose­deze de balon pe Eftimie Foto : Teodor Roibu Zilele acestea alte raioane ale Ca­pitalei şi-au desemnat reprezentanţii pentru finalele de duminică ale cro­sului „Să întîm­pinăm 7 Noiembrie*. Iată pe cele mai bune crosiste ale raionului Tudor Vladimirescu în în­trecerea desfăşurată pe stadionul Vo­­­­inia. Foto: T. Chioreanu­­ —­­­ La stasi«: 564 participanţi CLUJ (prin telefon). Terenul Insti­tutului Agronomic „Dr. Petru Groza" din localitate a găzduit întrecerile etapei orăşeneşti din cadrul crosului „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 564 de tinere şi tineri şi-au disputat întîieta­­tea, cu tot entuziasmul, contribuind astfel la succesul acestei sărbătoreşti competiţii de mase din țara noastră. Iată cîştigătorii probelor: junioare: Rodica Hodoreanu (C.S.M. Cluj); echipe: C.S.M. Cluj; juniori: St. Mezei (C.S.M. Cluj); echipe: C.S.M. Cluj; senioare: Eugenia Moldovan (Şcoala sportivă de elevi); echipe: Institutul Pedagogic de trei ani ; seniori : Mi­­hai Budercă (C.S.A. Cluj); echipe: C.S.A. Cluj. PALADE URSU — coresp. NU VICTORIE CU ORICE PREŢ! Dinamo şi C.C.A. au terminat la egalitate, 1 — 1 (1—0), după un meci sub orice critică începutul meciului Dinamo — C.C.A. — dar numai începutul I — a fost parcă o copie după primele minute de joc ale întîlnirii din toamna trecută dintre aceste două echipe. Ca și a­­tuni, am asistat la un început de meci deosebit de spectaculos, iar fap­tul că de data aceasta deschiderea scorului s-a produs în minutul 1, după primele schimburi de mingi, a lăsat să se întrevadă perspectiva unei par­tide şi mai interesante, a unui ade­vărat „derbi", demn de valoarea şi reputaţia celor două echipe care se întreceau. In special Dinamo, desfăşu­rând un joc in viteză, cu pase directe şi în adîncime, a imprimat partidei un ritm viu şi un nivel tehnic satisfă­cător. In urma unei asemenea acţiuni, dinamoviştii au şi marcat. Pîrcălab, la capătul unei curse, i-a pasat min­gea lui Ene, deplasat pe partea dreap­tă la marginea careului Ene a cen­trat, dar Eftimie a luftat la cîţiva metri de poartă şi se părea ca faza de gol a trecut. Dar David, venit în viteză, a tras cu sete dintr-un unghi dificil şi mingea a zburat pe lingă Voinescu in plasă . 1-0. Surprinsă, echipa C.C.A. se regă­seşte greu şi acţiunile sale nu reu­şesc să străpungă apărarea adversă, care, nu-i mai puţin adevărat, joacă mai calm şi mai organizat. Astfel că iniţiativa jocului rămîne, în general, de partea dinamoviştilor, ai căror îna­intaşi se demarcă uşor şi repede, com­bină mai bine, păstrează mai mult mingea şi dezorganizează apărarea echipei C.C.A. In minutul 20 ei sunt pe punctul de a-şi mări avantajul, dar Ene, singur în careu, jenat puţin de Crişan, trage alături, rotind un gol ca şi tăcut! In acelaşi minut, acelaşi tablou, de data aceasta la poarta lui Datcu. Raksi, în plină cursă, îl dri­blează pe Nunweiller 111 şi pătrunde spre poartă. Gol ? Nu ! Mingea a trecut peste bară ! Şi cu aceasta credem că am epuizat aspectele pozitive din acest meci in care — citiţi bine ! — evoluau de o parte şi de alta nu mai puţin JACK BERARIU PETRE GAŢU (Continuare în pag. a 3-a)

Next