Sportul Popular, noiembrie 1961 (Anul 16, nr. 3921-3937)

1961-11-02 / nr. 3921

In sală continuau să sosească grupuri de delegaţi la conferinţa de alegeri a organelor locale ale U.C.F.S. Zalău. Erau mineri din Su­rduc, colec­tivişti din Romînaşi, Someş-Odor­­hei, ceferişti de la depoul din Jibou, oameni ai muncii din întreprin­derile şi instituţiile din Zalău, spor­tivi fruntaşi ş.a. Cînd a început conferinţa sala de festivităţi, pavoazată sărbătoreşte cu lozinci mobilizatoare şi flori, era plină. După ce au ascultat cu atenţie darea de seamă, care a reuşit să re­liefeze aspectele cele mai importante ale activităţii sportive din raionul Za­lău, delegaţii, reprezentînd peste 11.000 membri U.C.F.S., au analizat cu spirit de răspundere problemele privind continua dezvoltare a activi­tăţii sportive din acest raion. Darea de seamă şi discuţiile au scos în evi­denţă progresul obţinut­­ sub în­drumarea comitetului raional de par­tid şi cu sprijinul comitetului raio­nal U.T.M. şi al consiliului sindical local , în acţiunea de mobilizare a maselor în practicarea sportului. I.­ Concursul cultural-sportiv al ti­neretului au fost angrenaţi peste 12.000 de tineri şi tinere. S-au evi­denţiat asociaţiile sportive din G.A.G. ,,Ogorul“-Romînaşi, „Vulturul-Stirdiu ş.a. De un deosebit succes s-a bu­curat Spartachiada de iarnă a tinere­tului, care a cuprins un număr de 11.305 participanţi, dintre care 2.365 fete O altă competiţie cu caracter de mase, care s-a bucurat de o lar­gă participare a fost „Cupa Agricul­turii" : 2.400 sportivi. „Duminicile spor­tive“ au constituit o formă atractivă de mobilizare a maselor de tineret dar delegaţii la conferinţă au criticat consiliul raional U.C.F.S. Zalău şi consiliile asociaţiilor sportive pentru slaba participare a elementului femi­nin în activitatea sportivă de mase. Ei au arătat că majoritatea lipsurilor din activitatea sportivă din raionul Zalău se datoresc stilului de muncă necorespunzător al unor membri ai consiliului raional U.C.F.S., care nu au desfășurat o activitate planificată şi colectivă. Membrii consiliului U.C.F.S. au manifestat de multe ori în munca lor formalism, superficialitate şi lipsă de răspundere. Biroul consiliului ra­ional U.C.F.S. nu a fost atras în întregime pentru rezolvarea principa­lelor probleme ale activităţii sportive din raionul Zalău. Adesea s-a muncit sectar, pe campanii, majoritatea o­­biectivelo­r fiind rezolvate de un nu­măr restrîns de oameni. Conferinţa a arătat că numărul de membri U.C.F.S. din raionul Zalău este încă redus faţă de posibilităţi. Consiliul raional U.C.F.S. şi unele consilii ale asociaţiilor sportive a­u neglijat problema dezvoltării unor ra­muri sportive ca handbalul, atletismul, gimnastica, tenisul etc. Din această cauză la multe discipline sportive nu s-au organizat campionate, trimiţîn­du-se la etapele regionale echipe şi sportivi fără ca aceştia să fi partici­pat la fazele raionale. Această lipsă se datoreşte faptului că consiliul ra­ional U.C.F.S. a desfăşurat o activi­tate slabă de îndrumare şi coordonare a muncii comisiilor pe ramuri de sport. In atenţia conferinţei un loc prin­cipal l-a ocupat problema educării sportivilor. Tovarăşul Grigore Pop, şeful Depoului C.F.R. Jibou, arăta că tinerii din această asociaţie spor­tivă se numără printre cei mai har­nici muncitori, îşi îndeplinesc cu cinste sarcinile de producţie, depă­­şindu-şi cu regularitate angajamentele. l­a fel ca ei numeroşi sportivi din G.A.C. şi G A.S., din întreprinderile şi instituţiile oraşului Zalău se bucură de preţuire în producţie, dovedesc co­rectitudine în viaţa familială ca şi pe terenul de sport. Tot el a arătat însă­­ şi prin aceasta critica şi consiliul raional U.C.F.S. , că mai sunt spor­tivi (îndeosebi fotbalişti) certaţi cu disciplina, sportivi care nu dau res­pectul cuvenit publicului spectator. Prezenţa activiştilor consiliului re­gional U.C.F.S. ca şi a celor din con­siliul raional, în asociaţii sportive, mai ales la sate, a lăsat uneori de dorit. „Sprijinul — spunea tov. Emil Lazăr, din G.A.C. Crasna — pe care ni-l dau activiştii consiliului ra­ional U.C.F.S. este folositor, dar din păcate acest sprijin îl primim cam rar. Trebuie să simţim în permanenţă acest ajutor, fiindcă numai astfel apor­tul nostru, al tuturor, în dezvoltarea sportului de mase va fi concret şi eficace“. Numărul mare de delegaţi şi invi­taţi care au luat cuvîntul, problemele variate şi multiple care s-au dezbătut au făcut ca conferinţa pentru alegerea organelor locale ale U.C.F.S. de la Zalău să se bucure de un frumos suc­ces. „Va trebui în viitorul cel mai apropiat — arăta în cuvîntul său to­varăşul Ilie Gorgan, secretar al comitetului raional U.T.M.-Zalău — să lichidăm cu aceste lipsuri şi ţi­­nînd cont de toate propunerile făcute la conferinţă, înlăturind rutina, noul consiliu ales să facă din raionul Za­lău un raion fruntaş pe regiunea Cluj în privinţa sportului. Comitetul raional U.T.M. Zalău va da tot spri­jinul pentru acest lucru. Atit in ceea ce priveşte antrenarea tinerilor în competiţiile sportive de mase cit şi in educarea lor“. Tovarăşul Ioan Lucaci, secretar al comitetului raional P.M.R. Zalău şi-a exprimat convingerea că noul consiliu ales va munci cu şi mai mult a vini pentru transpunerea în viaţă a sarci­nilor trasate de partid şi guvern miş­cării noastre sportive. „Avem o fru­moasă tradiţie sportivă în Zalău — a spus vorbitorul — tineri talentaţi, dor­nici să facă sport, activişti, antrenori, profesori de educaţie fizică. Un larg activ obştesc format din oameni com­petenţi, îndrăgostiţi de sport. Dacă vom reuşi să-i activizăm, să-i atragem in rezolvarea sarcinilor nu vom mai sta slab cu cotizaţiile sportive, cu în­deplinirea calendarului sportiv, iar nu­mărul celor care practică sportul va creşte încontinuu. Atunci vom fi din n­ou fruntaşi in activitatea sportivă“. După dezbaterile pe marginea dării de seamă conferinţa a ales noul con­siliu U.C F.S., al raionului Zalău şî comisia de revizie, birourile secţiilor pe ram­urî de sport şî delegaţii la conferinţa regională. VASILE TOFAN în discuţia conferinţelor raionale U. C. F. S. Toată atenţia dezvoltării sportului de mase ★ d­V ACTUALITATE • ÎNCEPE FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN MASCU­LIN • CUPA „STEFAN SZABÓ" • CONCURS PE ECHIPE LA CONSTANTA • Sîmbătă începe in Capitală tur­neul finall al campionatului republi­can masculin de şah, ediţia 1961. Se întrec 20 de competitori: FI. Gheor­­ghiu (campionul ediţiei trecute), V. Ciociltea, Th. Ghiţescu, D. Drimer, V Urseanu, M. Rădulescu, Em. Rei­cher, I. Szabó, A. Gi­nsberger, O. Puşcaşu, C. Radovici, M. Pavlov, C. Partoş, C. Botez, B. Soos, C. Bozdo­­ghină, V. Georgescu, V. Weisman, I. Fischer şi Gh. Mititelu. Jocurile vor avea loc in sala de festivităţi a Consiliului local al Sindicatelor din bd 6 Martie 25. Prima rundă este programată pentru după-amiaza zilei de 4 noiembrie. In dimineaţa aceleiaşi oiie (ora 10), la clubul Progresul din str. Lipscani 14 are loc şedinţa teh­nică şi tragerea la sorţi a locurilor pe tabelul concursului. • Cea de a VII-a ediţie a tradi­ţionalei competiţii şahiste Cupa „Şte­fan Szabó", dedicată memoriei regre­tatului maestru emerit al sportului, a reunit la Tg. Mureş echipe din 4 regiuni. Formaţiile­­au fost alcătuite din cite 15 jucători (10 băieţi, 2 ju­niori, 3 fete). A cîştigat selecţionata Regiunii Mureş-Autonomă Maghiară, care a totalizat 28 puncte (11 '/,—3‘/2 cu Maramureş, 8'/?—(6'/, cu Crişana, 8—7 cu Cluj). Urmează : reg. Crî­­şana 23 '/2 p. (71/,—71/? cu Cluj, 9‘/2—5‘/1 cu Maramureş), reg. Chiţ 23 p. (8­2—6'/2 cu Maramureş), reg Maramureş 15'/2 p. (I. Păus —­toresp.). • O interesantă competiţie pe echi­pe, organizată la Constanţa de U. C. F. S. Dobrogea şi dotată cu „Cupa 7 Noiembrie", a revenit echi­pei regiunii Ploieşti cu 28'/2 p. (din 40). Pe locul doi, prima echipă a re­giunii Dobrogea cu 21/2 p. urmată de reg. Bacău 21 p., reg. Pitești 15 p., reg. Dobrogea II 14 p. ZOLTÁN VAMOS—nou record republican pe 2.000 m In cadrul unui concurs atletic des­făşurat pe stadionul Republicii din Ca­pitală campionii noştri balcanici Zoltán Vámos şi Andrei Barabaş au partici­pat la o cursă de 2.000 m, încercînd să doboare recordul republican al pro­bei. Recordul ţării (5:20,6) aparţinea din anul 1959 lui Dumitru Bîrdău, înaintea cursei antrenorul L. Hires ţinînd seamă de forma actuală a atle­ţilor noştri, a alcătuit un grafic de cursă pentru un rezultat de 5:16,0. Dar mai bine, iată acest grafic şi re­zultatele înregistrate pe fiecare tur de Zoltán Vamos. După cum se vede Zoltán Vamos a doborît recordul, corectîndu-l cu aproa­pe 5 secunde. Succesul său s-a dato­rat, în special, timpului realizat pe ultimul tur. In felul acesta Zoltán Va­mos deţine de acum recordurile repu­blicane în probele de : 800 m—1:48,2 (1959), 1.000 m—2:23,0 (1939); 1.500 m—3:40,5 (1960); 2.000 m—5:15,4 (1961) şi 3.000 m—8:09,8 (1961). Un rezultat foarte bun a realizat şi Andrei Barabaş care a parcurs cei 2.000 m în 5:15,9. Performanţele realizate de aceşti doi­ valoroşi alergători probează calităţile lor, seriozitatea şi conştiinciozitatea cu care se pregătesc. Ele pot fi conside­rate ca un „aconto“ pentru viitorul se­zon atletic internaţional, al celei de a VII-a ediţii a campionatelor europene. ^ (R. Vilara). Propus Realizat 400 m 63,0 64,0 800 m 2:06,0 2:08,0 1200 m 3:10,0 3:13,0 1600 m 3:13,0 4:16,0 2000 m 5:16,0 5:15,4 Ileana Antal (U.T.A.) a doborît recordul ţării (Urmare din pag. 1) cordul ţării, stabilit anul trecut de Tinea Balaban (Rapid Bucureşti) cu 445 p.d. Posesoare a unei bune pre­cizii căpătate in urma multor mii de bile lansate, Ileana Antal a realizat 452 p.d., performanţă care depăşeşte şi recordul mondial deţinut de spor­tiva maghiară Ballaga cu 11 p. Noua recordmană a ţării noastre a înregis­trat în cele patru manşe, 148, 149 p.d. la „plin“ şi 75, 80 p.d. la „izolare“. Comportarea jucătoarei Ileana Antal denotă că a respectat programul de antrenament, indicat de F.R.P. in ve­derea confruntării cu sportivele din R.P.F. Iugoslavia. Spuneam mai sus că majoritatea tinerelor elemente invitate la acest concurs de selecţie ne-au întrecut aşteptările, oferindu-ne o surpriză plăcută. Dar mai bine să lăsăm să vorbească cifrele despre felul cum s-au comportat ele în cele două zile de întreceri. Ileana Antal (U.T.A.) 452—411 Elena Predeanu (Frigul Buc.) 433— 435, I­hol­ia Surani (Mureşul Tg. Mu­reş) 435—344, FI. Neguţoiu (Gloria Buc.) 418—416, Cornelia Moldoveanu (Rapid Buc.) 405—415, Ileana Giartaş (Voinţa Cluj) 400—397, Fr. Biru (Voinţa Constanţa) 399—391, Mar­gareta Szemani (Voinţa Tg. Mureş) 399—404, Tinea Balaban (Rapid Buc.) 396—429, Ioana Gothardt (I.T.B.) 393—432, Ecaterina Antonovici (Voin­ţa Constanţa) 392—392, Elena Lu­­pescu (Rapid Buc.) 391—429, Can­dida Nicolae (Laminorul Buc.) 390— 380, Maria Stanca (C.S.M. Reşiţa) 381—429, Crista Rezac (I.T.B.) 380— 412, Elena Trandafir (Laminorul Buc.) 378—370, Vavila Dăneasa (Rafinăria Cîmpina) 377—401, Georgeta Sebe (Frigul Buc.) 378—380, Francisca Farago (U.T.A.) 349—389. După cum se vede cea mai constantă jucătoare s-a dovedit a fi Elena Predeanu care, de altfel, a şi ocupat primul loc în clasamentul final cu o medie de 434 p. d., urmată, în ordine, de Ileana Antal 431, FI. Neguţoiu 417, Ioana Gothardt 412, Tinea Balaban 412, Cornelia Moldoveanu 410 şi El. Lu­­pescu 410. Azi şi mîine, începînd de la ora 8, au loc pe arena Cimentul întrecerile masculine ale concursului dotat cu „Cupa 7 Noiembrie“. Ileana Antal (U.T.A.), noua recordmană a tării, in momentul lansării bilei Foto : I . Chioreanu „Cupa oraşului Bucureşti“ Vîntu­ — motorul veliştilor — care s-a lăsat mult aşteptat, a venit în sfirşit. Duminică, spectatorii au fost plăcut impresionaţi de multicolorele ambar­caţiuni conduse cu abilitate de veliştii fruntaşi din Capitală care se întreceau în tradiţionala „Cupă a oraşului Bucu­reşti". După consumarea celor două regate la clasa fini, primele locuri au fost împărţite — la egalitate de puncte — între sportivii R. Mînăsti­­reanu (Ştiinţa) şi P. Purcea (Metalul). Locurile 3—6 au fost ocupate de M. Iordache (Metalul), A. Vasiliu, I. Georgescu şi N. Iliescu — toţi de la Ştiinţa. Întrecerea seniorilor la snaip a fost cîştigată de echipajul metalur­gist D. Popovici — L. Pătruşescu, fiind urmaţi de M. Anastasescu — I. Lazaride (Ştiinţa) şi D. Ciocoiu — Avram Maria (Metalul). In proba re-,­zervată juniorilor, din nou primele trei locuri au fost ocupate de echipa­jele clubului Ştiinţa Bucureşti: 1. M. Gresianu — E. Gresianu, 2. D. Pod­ea­­nu — I Hasnaş, 3. A. Andrei — N. Panaitescu. Duminică, prima etapă a campionatului pe 1961/1962 La sfîrşitul acestei săptămîni , este programată prima etapă a campiona­telor republicane de volei, ediţia 1961/1962. După cum se ştie, de data aceasta, campionatele se dispută după o formulă nouă: echipele sunt împăr­ţite în două serii a cite opt formaţii. Primele patru clasate din fiecare se­rie vor­­­ua parte în 1962, după ter­minarea turului şi a returului, la tur­neele finale ale celor două campionate. Celelalte patru, clasate pe locurile 5—8 în seriile respective, vor participa şi ele la un alt turneu pentru defini­tivarea clasamentului, urmînd ca ulti­mele două să retrogradeze. Reamintim componenţa seriilor: în campionatul masculin, prima serie este alcătuită din formaţiile C.C.A., Dinamo Oraşul Dr. Petru Groza, Pe­trolul Ploieşti, Ştiinţa Cluj, Ştiinţa Galaţi, Rapid Bucureşti, C.S.M.S. Iaşi şi Ştiinţa Petroşani. Seria a II-a : Progresul Bucureşti, Ştiinţa Timi­şoara, Tractorul Braşov, C.S.C. Craio­va, Farul Constanţa, C.S.M. Cluj, Flacăra roşie Bucureşti şi Dinamo Bucureşti. La campionatul feminin vor lua parte echipele s­­eria I: Metalul Bucureşti, Voinţa Miercurea Ciuc, Ştiinţa­ Cluj, C.S.M.S. Iaşi, C.S.M. Cluj, I.F.A. Bucureşti, Dinamo Bucu­reşti, Olimpia Braşov, seria a II-a : Rapid Bucureşti, Farul Constanţa, C.F.R. Timişoara, C.S.M. Sibiu, Pro­gresul Bucureşti, Sănătatea Bucureşti, Combinatul Poligrafic Bucureşti, C.S.C. Craiova. Prima etapă programează următoa­rele partide: campionatul masculin, seria 1: C.C.A. — Ştiinţa Galaţi,­­ Dinamo Oraşul Dr. Petru Groza — Rapid Bucureşti, Petrolul Ploieşti — C.S.M.S. Iaşi, Ştiinţa Cluj — Ştiinţa Petroşani; seria a 11-a : Progresul Bucureşti — Farul Constanţa, Ştiinţa Timişoara — C.S.M Cluj, Tractorul Braşov — Flacăra roşie Bucureşti, C.S.O. Graiova — Dinamo Bucureşti, Campionatul feminin, seria 11 Meta­lul Bucureşti — C.S­­. Cluj, Voinţa Miercurea Ciuc — I.F.A. Bucureşti, Ştiinţa Cluj —­ Dinamo Bucureşti, C.S.M.S. Iaşi — Olimpia Braşov, se­ria a 11-a : Rapid Bucureşti — Pro-­­­gresul Bucureşti, Farul Constanţa —­­ Sănătatea Bucureşti, C.F.R. Timişoara — C.P. Bucureşti, C.S.M. Sibiu — I C.S.O. Craiova. I A apărut: revista ilustrată SPORT nr. 20 . începînd cu acest număr revista 8 „SPORT“ prezintă echipele finaliste 6 la Campionatul Mondial de fotbal. 8 în numărul apărut astăzi este pre- 8 zentată echipa țării organizatoare : 8 CHILE. 6 în cuprinsul revistei mai puteţi citi,­­ printre altele, următoarele repor­­­­ta­je :­­ FOTBAL - Ştiinţa Cluj poate mai­­ mult... RUGBI — înaintea meciului de­­ rugby Franţa - România - o intere­santă anchetă iniţiată de revista noas­tră la care răspund personalităţi de vază care iubesc sportul cu balonul oval. 8 — Selecţionerii francezi ezită... , articol semnat de ROBERT BARRAN, redactor şef al revistei „Miroir sprint“. Q HANDBAL - Irina Hector nu mai $ plinge... Procuraţi-vă chiar azi acest intere­sant număr al revistei SPORT. X>XXXKXXXOCK3(X>CXXX)(X>OOCOCOOOC)CXXXXOOOOOOOOOOfi

Next