Sportul Popular, februarie 1962 (Anul 17, nr. 3971-3986)

1962-02-01 / nr. 3971

Actualităţi din schi LA COTA 1400 FUNCTIONEEZA UN SCHILIFT Spre bucuria iubitorilor de schi, la Sinaia, pe Valea Popicăriei de la Cota 1.400, a fost dat in folosinţă un Schi­lift. Amenajat de asociaţia sportivă Carpaţi Sinaia cu sprijinul conducerii Uzinelor „I. C Frimu“ şi al sindicatu­lui, schi-liftul este de cîteva zile la dispoziţia schiorilor fruntaşi şi a tu­riştilor doritori să schieze. PE PIRTII • Schiorii de la C.S.O. Reşiţa, O­­limpia şi Şcoala sportivă de elevi din Reşiţa s-au întrecut intr-un reuşit concurs organizat pe pirtiile masivu­lui Semenic. Concursul a întrunit un mare număr de participanţi. Rezultate: SLALOM URIAŞ, seniori: 1. Fr. Bă­nuţ (C.S.O.), 2. Şt. Fortini (C.S.O.), 3. A. Lamas (Olimpia) ; juniori: 1-2 . I. Pasăre şi I. Matuşka (ambii de la C.S.O.), 3. I. Munteanu (C.S.O.) ; ju­nioare : 1. Rozalia Letalik (S.S.E.), 2. Rodica Ardeleanu (S.S.E.) ; SLALOM SPECIAL, seniori: 1. A. Lamas, 2. St. Fortini, 3. H. Krohta (C.S.O.); juniori: 1. A. Alexa (C.S.O.), 2. I. Munteanu, 3. P. Pîrvulescu (S.S.E.) ; junioare : 1. Rozalia Letalik, 2. Rodica Ardeleanu. P. BOCȘANU-coresp. • Sîmbătă și duminică, comisia de schi a oraşului Braşov va organiza un nou concurs la care vor participa schiorii fruntaşi ai cluburilor şi aso­ciaţiilor din localitate • Activitatea competiţională cu ca­racter republican va fi reluată la 10 februarie, prin importantele concursuri „Cupa Dinamo" (care se va desfăşura în Foi­ana Braşov, organizată de clu­bul Dinamo) şi „Cupa Mogoşa“ (ce va fi organizată de comisia de specialitate a regiunii Maramureş). A­S Caraimanul Buşteni a organizat un frumos concurs de schi pe pîrna de pe Valea Albă. Primul loc la seniori a fost cucerit de Mircea Enache, pe care ti vedefi In fotografie atacînd impetuos o poartă. Comisia de organizare a celei de a XV-a ediţii a Turneului Internaţio­nal de Juniori U.E.F.A. a stabilit oraşele-serii de grupă pentru între­cerea fotbalistică ce se va desfăşura in aprilie în ţara noastră. Reparti­zarea celor cinci grupe a fost făcută astfel : La BUCUREŞTI , grupa A .R.F.G., Portugalia, Belgia, R.P. Română). La PLOIEŞTI: grupa B (R.P.­­Bulgaria, Olanda, Iugoslavia, Anglia). La CONSTANŢA: grupa C (Turcia, R.P. Ungară, Franţa, Spania). La BRAŞOV: grupa D (Italia, R.P. Polonă, Malta, Austria). La CLUJ: grupa E (R.D. Ger­mană, Grecia, R.S. Cehoslovacă, U.R.S.S.). După cum am anunţat, jocurile din cadrul fiecărei grupe se vor disputa simultan, la datele de 20, 22 şi 24 aprilie. In ceea ce priveşte semifinalele s-a stabilit ca acestea să aibă loc la 27 aprilie (finala la 29 aprilie) pentru ca în ziua de 25 aprilie să se poată disputa o Intîlnire preli­minară. Fiind cinci echipe cîştigă­­toare de grupe, două din ele — sta­bilite prin tragere la sorţi — vor tre­bui să susţină un joc de calificare, iar echipa învingătoare va intra In semifinalele propriu-zise. Turneul internaţional de juniori U. E. F. A. Au fost stabilite locurile de desfășurare a celor cinci grupe PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA ! Organ al Uniunii de Cultură Fizica și Sport din R. P. Romînă ANUL XVIII — Nr. 3971 4 pagini 25 bani Joi 1 februarie 1962 SELECŢIONATELE CAPITALEI S-AU CLASAT PE PRIMELE DOUĂ LOCI ALE „CUPEI ORAŞULUI BUCUREŞTI“ LA HANDBAL FEMININ Dorind să nu rămînă în urma băie­ţilor, jucătoarele din prima noastră garnitură au cucerit cu brio, pentru a treia oară consecutiv, „Cupa oraşului Bucureşti“. Victoria finală a echipei bucureştene era, fireşte, scontată. Ceea ce a impresionat insă a fost Uşurin­ţa cu care handbalistele românce CLASAMENT FINAL: 7. Bucureşti 1 6 p., 2. Bucureşti (junioare) 4 p., 3. Slavonia 2 p., 4. Ber­lin 0 v s-au impus în faţa formaţiilor oaspe. In ultima partidă disputată în ca­drul acestui turneu, selecţionata Bucu­­reştiului a întîlnit echipa Berlinului. Sportivele berlineze au început jocul , intr-un ritm foarte rapid şi in min. 1 conduceau cu 1-0. Dar, replica hand­balistelor românce a fost promptă şi hotărită. Atacurile echipei bucureştene sunt bine dirijate, mingea circulă cu rapiditate şi Neako (min. 1), Botan (min. 2) şutează in bară, pentru ca in min. 4 Maria Constantinescu să ega­leze. De aici înainte, jocul nu a mai avut istoric. Jucătoarele din echipa Bucureştiului fac dovada adevăratei lor valori, actionînd variat în atac, folosind în momentele cele mai potri­vite contraatacurile declanşate fulge­rător, apărindu-se bine. Rezultatul: în min. 13, scorul este de 4-1 pentru gazde. Golurile - unul mai frumos decit celălalt - au continuat să „curgă“ în plasa porţii lui Gröpler, pentru ca in final selecţionata noastră să realizeze o victorie la o diferenţă de scor grăitoare. Dacă în ceea ce priveşte victoria primei echipe a oraşului Bucureşti lu­crurile erau oarecum clare incă din CALIN ANTONESCU ADRIAN VASILIU (Continuare in pag. a 2-a) Fază din meciul susţinut de echipa noastră de Juni­oare cu selecţionata slavoniei (jucătoarele noastre in tricouri de coloare Închisă.). Peste cîteva zile, atenţia iubitorilor de sport din Capitală va fi atrasă de o nouă şi interesantă competiţie inter­naţională . „Cupa oraşului Bucureşti“ la hochei pe gheaţă Anul acesta — întrecerea se află la cea de a V-a edi­ţie a sa — şi-au anunţat participarea două puternice formaţii de peste ho­tare TOIOPEDO GORKI şi EINHEIT BERLIN. Pentru astăzi însă vom oferi citito­rilor noştri o scurta retrospectivă, încer­­cînd să le reamintim cele mai impor­tante momente din cele patru ediţii an­terioare. Pentru prima oară întrecerea a fost organizată în anul 1958, cînd pati­noarul artificial abia fusese dat în fo­losinţă. Participarea echipelor Spartak Plsen şi Dynamo ITeissuaser (de fapt selecţionata R­D. Germane) a făcut să crească interesul spectatorilor pentru această competiţie. Victoria a revenit echipei cehoslovace, urmată in ordine de Dynamo Weisswaser, Bucureşti­­ şi Bucureşti tineret. Deşi s-a clasat pe ul­timul loc formaţia de tineret a jucat bine, evidenţiîndu-se în special Varga şi Biro. Un an mai tîrziu, „Cupa ora­şului Bucureşti“ realizează un re­cord de participare: 6 formaţii îşi dis­pută întrietatea. Dintre ele se detaşează în mod evident echipa Slovan Bratisla­va, care a întrecut într-un frumos meci final prima noastră selecţionată. Din ce în ce mai buni, hocheiştii din echipa de tineret reuşesc să se claseze pe locul al IV-lea, înaintea echipelor Budapesta şi Janov (R. P. Polonă). Dar iată cla­samentul final: 1. Slovan Bratislava, 2. Bucureşti, 3 Berlin, 4. Bucureşti­­tineret, 5 Budapesta, 6. Janow. In anul 1960 spectatorii bucureşteni, din ce în ce mai pasionaţi amatori de hochei pe gheaţă, au prilejul să asiste la o adevărată demonstraţie făcuta de valoroasa echipă sovietică Torpedo Gorki. Hocheiştii sovietici au arătat atunci o deosebită tehnică în minuirea cresei şi o extraordinară viteză de de­plasare pe gheaţă. Ei au cîştigat detaşat turneul, invingînd categoric selecţionata noastră. Suporterilor hocheiştilor romîni le-a rămas însă o satisfacţie : reprezen­tanţii Bucureştiului au învins echipa cehoslovacă VZKG Ostrava ocupînd to­tuşi locul al II-lea. Cea de a IV-a ediţie a acestei com­petiţii, disputată anul trecut, a pasio­nat pînă în ultimul minut de joc al partidei finale în care se întîlneau București­­ și echipa sovietică L.l.­J.T. Leningrad. încheiat cu un rezultat de egalitate meciul a fost hotărîtor în lupta pentru cucerirea trofeului, victoria re­venind la golaveraj echipei LM.l.J.T. Leningrad. In urma acestor două echipe, care au dominat categoric turneul, s-au clasat Vorwärts Berlin, Budapesta şi Bucureşti-tineret. Şi acum... ediţia a V-a. Va reuşi oare prima noastră selecţionată ceea ce n-a realizat pînă acim, adică să cucerească „Cupa oraşului Bucureşti“ ? Răspunsul îl vom afla săptămîna viitoare... înaintea unei competiţii tradiţionale DE-A LUNGUL CELOR 4 EDIŢH ALE „CUPEI ORAŞULUI BUCUREŞTI“ LA HOCHEI PE GHEAŢĂ lată o fază spectaculoasă la poarta echipei LI I J T. Leningrad in meciul &L ! * ftrima formaţie a oraşului Bucureşti in „Cupa campionilor europeni" la baschet MECIUL RAPID BUCUREŞTI— CHEMIE HALLE SE JOACĂ ASTĂZI Datorită întârzierii cu care echipa germană a sosit in Capitală, me­ciul dintre Rapid Bucureşti şi Chemie Halle pentru „Cupa cam­pionilor europeni" la baschet fe­minin se va disputa astăzi, tot în sala Giuleşti. Iată programul com­plet al jocurilor: Azi — de la ora 17,30: Rapid Bucureşti — Chemie Halle (ju­nioare) şi Rapid Bucureşti — Chemie Halle (meciul pentru „C.C.E."); Milne — de la ora 17,30: I.T.B. — Chemie Halle (ju­nioare) şi Progresul Bucureşti — Chemie Halle. V Y Y £ V , *T ■’ '¦ ו y •• ' ' Consiliul asociaţiei sportive Recol­ta Maldăreni, din raionul Roşiori, a ţinut recent o şedinţă in care s-a analizat situaţia secţiilor de oină, vo­lei şi tir. S-au luat în discuţie pre­gătirile ce trebuie făcute pentru reluarea sezonului sportiv în aer liber. In momentul de faţă sportivii acestei asociaţii practică intens sporturile de iarnă: săniuşul, patinajul şi schiul. (Alex. C. Popescu-coresp ). ★ Văzind interesul de care se bucură gimnastica in producţie în cadrul ÎCECHIM-Bucureşti, consiliul asocia­ţiei (preşedinte ing. Nicolae Dinu, se­cretar Simion Hortn), in strinsă cola­borare cu organizaţia U.T.M. şi comi­tetul sindical, a hotărît extinderea ei. In secţiile mase plastice şi sticlărie, de citeva zile încă 100 de salariaţi practică gimnastica în producţie. La ora actuală, in cadrul instituţiei, peste 600 de salariaţi execută cu regularitate aceste exerciţii dătătoare de sănătate şi vigoare. Secţia de turism a asociaţiei spor­tive Griviţa Roşie, in colaborare cu­ comisia raională de turism Griviţa Roşie, a organizat la sfirşitul săptă­­m­înii trecute o frumoasă excursie la Sinaia încheiată cu un reuşit carnaval al turiştilor. Această acţiune, care s-a bucurat de un real succes, a con­stituit pentru cei aproape 100 de muncitori ai uzinei un minunat pri­lej de recreare. Printre cei ce au luat parte la această excursie amintim pe tîmplarul Dumitru Albiei, planifica­torul Grigore Dudu, ajustorul Nicolae Bălan, tipograful Nicolae Ghercu, in­ginerul Victor Berea etc. Asociaţia sportivă Pacea din comuna Titeşti, raio­nul Piteşti, a luat o fru­moasă iniţiativă. Pentru a stimula activitatea spor­­tivă in timpul iernii, a organizat o „joie spor­tivă“ la care a invitat şi sportivi din alte aso­ciaţii. Printre oaspeţi a­­mintim următoarele aso­ciaţii : Spicul Racoviţă, Pomicultorul G­AS, Clu­­cereasa şi Voinţa Miceşti. Peste 300 de sportivi s-au întrecut la gimnastică, săniuţe, şah, tenis de masă, trinită, haltere şi popice.. Această frumoasă acţiune a primit ajutorul necesar din partea com­i-,­tetului de partid al co­munei (secretar Ion Ni­­ţu), fapt­ care a dus la buna organizare şi des­făşurare a competiţiei. (N. Voiculescu-activist U.G.F.S.). La 8 februarie, in sala Floreasca lin interesant concurs demonstrativ cu participarea gimnastelor d­e loturile R.P. R. si ale Italiei După o perioadă de repaus competi­­ţional gimnastele noastre fruntaşe vor apare iarăşi în faţa publicului bucu­­reştean cu ocazia unui mare concurs demonstrativ, alături de cele mai va­loroase gimnaste italiene. Acest con­curs demonstrativ, care va avea loc in ziua de joi 8 februarie în sala Fio­­reasca, va stimi desigur un interes deosebit în rindurile amatorilor de gimnastică. Este și firesc, dacă ne gîndim că, cu această ocazie, gimnas­tele noastre vor da primul examen pu­blic la noile exerciţii liber alese, axate pe noi compoziţii muzicale, cu care se vor prezenta la campionatele mon­diale programate pentru luna iulie. Din lotul nostru fac parte, printre altele, Sonia Iovan, Emilia Lipa şi Uta Poreceanu, din prima reprezenta­tivă, precum şi tinerele talente Ma­riana Ilie, Suzana Bodor, Constanta Marinescu, Ana Mărgineanu etc. Lo­tul echipei italiene cuprinde pe lingă gimnastele consacrate ca Ana Maria Fagherazzi, Elena Vilma Lagorară şi Vanda Soprani, şi o serie de tinere sportive — Adriana Biagiotti, Mari­­nella Caironi, Franca Marella, Gra­­ziella Minuzzoli și Nadia Rizzo — foar­te talentate.

Next