Sportul Popular, aprilie 1962 (Anul 17, nr. 4005-4022)

1962-04-02 / nr. 4005

Niciodată nu au dorit atît de mult luptătorii suedezi o victorie în faţa celor romîni, ca sîmbătă seară, în cea de a cincea intilnire directă din­tre cele două reprezentative naţionale. Sportivii oaspeţi s-au prezentat peste aşteptări, dominînd întrecerea din punct de vedere al pregătirii fizice şi al forţei, dar totuşi nu au reuşit să obţină mult sperata revanşă deoarece luptătorii noştri, care au depus efor­turi deosebite, au reuşit totuşi să în­vingă la limită . 4—3. A fost o intilnire, aşa cum a subli­niat şi arbitrul francez Rene Aurine, pe care merită să o vezi cel puţin de... două ori ! Spunem aceasta deşi com­petiţia nu ne-a satisfăcut din punct de vedere tehnic deoarece ambele forma­ţii şi-au canalizat toate forţele spre obţinerea unei victorii chiar la fitrună şi nu s-au aventurat în procedee teh­nice, care le-ar fi fost eventual defa­vorabile. Atît antrenorul Ion Corties­­cu­ cit şi Rudolf Svedberg au temperat uneori pe sportivii lor care s-au do­vedit prea „înfierbîntaţi“ în încercarea diferitelor procedee. Iată cum a decurs întîlnirea : o pri­mă victorie la tuş ne este adusă de campionul olimpic Dumitru Pirvules­cu in faţa lui Stig Karlsson. Luptăto­rul român, întrebuinţînd un procedeu înşelător, aplică fulgerător pe partea cealaltă un „tur de cap“ şi obţine victoria în min. 3. Medaliatul olimpic Edvin Vesterli a fost surprins de re­plica pe care a primit-o din partea ca­mpionuului balcanic Marin Cristea la categoria imediat superioară. Ambii luptători au cite două încercări reu­şite şi întîlnirea se termină cu un rezultat de egalitate. Dacă luptătorul român nu era atît de reţinut, mai ales în repriza întîi, putea obţine o fru­moasă victorie. Vicecampionul olim­pic şi mondial Ion Cernea a fost de nerecunoscut. El nu a ştiut să se des­curce în faţa unui luptător mai bine dotat din punct de vedere fizic şi care schimba continuu garda de pe un pi­cior pe altul. Credeam că în cea de a doua repriză Ion Cernea va fi bine îndrumat de pe margine şi va reuşi ,,trecerile la spate“, pe care le-a în­cercat de atîtea ori in prima parte a întîlnirii şi care nu i-au izbutit. Nu s-a întîmplat înnsă acest lucru şi dacă Cernea nu a obţinut decit un meci de egalitate în faţa lui Jan Wassiber a­­ceasta se datoreşte orientării sale tac­tice greşite. Campionul mondial Valeriu Bula­rca a obţinut o victorie la puncte în faţa lui Allan Sundström. Luptătorul sue­dez a ştiut să se apere excelent îm­potriva „supleurilor" pe care a încer­cat de nenumărate ori să le facă Va­leriu Bularca. În repriza secundă Va­leriu Bu­larca ne-a dovedit că nu este încă pus la punct cu pregătirea fizică, adoptînd de multe ori o poziţie de aş­teptare. La 78 kg, Ion Ţăranu a avut o sarcină deosebit de dificilă. Bertyl Nyström La dominat în mod perma­nent în ceea ce priveşte forţa. In pri­ma repriză, suedezul a avut un uşor avantaj neconcretizat însă nu vreo ac­ţiune tehnică. După pauză Ion Ţăra­­nu dezlănţuie cîteva atacuri dar toate se termină în afara spaţiului de luptă. El a dorit foarte mult să realizeze un meci egal in faţa puternicului suedez şi a reuşit acest lucru. La categoria mijlocie, chiar din pri­mele secunde, Gheorghe Popovici ne promite o intilnire palpitantă in faţa lui Stig Persson. Luptătorul român e- TIBERIU BAN (Continuare în pag. a 4-a) in prima intilnire internaţională de lupte a anului R. P. ROMINĂ—SUEDIA 4-3 Sintem­ în minutul 3 al întilnirii dintre reprezentativele R.P.R. şi Suediei. D. Pirvulescu reuşeşte un fulgerător „tur de cap“ in fata lui Stig Karlsson. foto : P. Stomosan PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN­IȚI-VA! -----------——----------------------------------------------------------------------- -Organ al Uniunii de Cultură Fizica și Sport din R. P. Romina ANUL XVIII —Nr. 4005 Luni 2 aprilie 1962 O 4 pagini 25 bani Să începem din timp amenajarea bazelor sportive simple A început „LUNA CONSTRUC­ŢIILOR DE BAZE SPORTIVE SIMPLE“. In întreaga ţară, clu­burile şi asociaţiile sportive, sub îndrumarea organizaţiilor de partid şi cu sprijinul sfaturilor popu­lare, al sindicatelor şi al organi­zaţiilor U.T.M. au şi trecut la or­ganizarea unor importante acţiuni patriotice de transformare a locu­rilor virane, a spaţiilor dintre ma­rile clădiri şi a terenurilor libere din apropierea fabricilor, institu­ţiilor sau şcolilor in frumoase baze sportive. Organele şi organizaţiile sporti­ve au datoria, in scurtă perioadă, să mobilizeze tineretul sportiv de la oraşe şi sate la amenajarea a cu­ mai multe baze sportive sim­ple, folosindu-se din plin posibi­lităţile tehnice şi materiale pe plan local. O atenţie deosebită va tre­bui acordată acţiunii de reamena­­jare sau de înfrumuseţare a baze­lor sportive existente, in aşa fel incit in cel mai scurt timp tinere­tul patriei noastre, oamenii muncii de la oraşe şi sate, să aibă la dis­poziţie noi baze sportive, pentru a desfăşura o rodnică şi recreativă activitate sportivă, pentru a-şi petrece timpul liber in atmosfera plăcută a stadioanelor. Să nu uităm că, nu peste multă vreme, se vor organiza numeroase întreceri sportive de mase, la star­tul cărora se vor prezenta sute şi sute de mii de concurenţi. Pentru a se asigura succesul acestor com­petiţii este necesar“ să amenajăm din timp bazele sportive. lată de ce o parte dintre cluburile şi aso­ciaţiile sportive, care nu au între­prins încă nimic în această direc­ţie trebuie să urmeze exemplul nu­meroaselor organizaţii sportive care au şi pornit cu răspundere acţiu­nea de amenajare a bazelor spor­tive simple lucrind intr-o atmos­feră de entuziasm tineresc. Sportivi, fiţi in primele rinduri in munca pentru construirea de baze sportive­­simple ! Echipa feminină de floretă a R. P. R. a ocupat locul II la concursul de la Budapesta BUDAPESTA (prin telefon).­­ La concursul triunghiular de scrimă de la Budapesta care a avut loc sîmbătă și duminică cu participarea echipelor reprezentative ale R.P. Ungare, I­.P. Ro­míno și Italiei echipa noastră feminină de floretă a ocupat lotul II. In meciul cu reprezentativa Italiei, trăgătoarele noastre au avut o compor­tare foarte bună, întrecâd-o cu scorul de 11-5. De menţionat că la acest concurs nu a participat una din componentele de bază ale echipei noastre, Maria Vicol, accidentată. De-a lungul celor patru asalturi, Olga Szabó s-a comportat foarte bine, ter­minînd neînvinsă, deși a avut adversare renumite Ca Colombetti și Ragno. Rezultate : R.P.R.— Italia 11—5, Szabó 4 v., Ene 3 v., I.azăr 2 v., Sa­­chelarie 2 v.; Ragno 1 v.; Sanguinelti 2. v.; .Colombetti 0 v.; Tarzoni 2 v. R.P.R.—R.P.U. 6—10. Szabó 3 v., Lazăr 1 v., Éne 1 v., Sachelarie 1 v.; Szalontai 3 v., Dömelki 2 v., Gulaşi 2 v., Iuhasz 3 Y. R.P.U.—Italia 10-6. Marosi 2 v., Gulaşi 3 v., Dömelki 2 v.. Juhasz 3 v., Ragno 2 v., Sanguinelti 2 v., Coloin­­bctti 2 v., Tarzoni 0 v. Clasament general pe echipe : 1. R.P.U.; 2 R.P.R.; 3. Italia O etapă agitată, ieri, în categoria A, în care liderul, Steagul roşu, a fost în­vins net la Piteşti (dar o dată cu el şi cele două echipe aflate în urmărirea sa : Dinamo Bucureşti şi Petrolul), Şti­inţa Timişoara şi Metalul au cucerit cîte un punct preţios în deplasare, iar Minerul Lupeni, Ştiinţa Cluj, Rapid şi Progresul au cîştigat la limită. Perfor­mera etapei : Dinamo Piteşti. Cel mai frumos joc al zilei : Progresul—Steaua. Rezultatele, bineînţeles, au produs schimbări în clasament, dar nu deci­sive. Important este de reţinut că în frunte s-a făcut o regrupare. Progresul a trecut pe locul 3, iar Rapid a egalat la puncte pe Petrolul. O regrupare s-a înregistrat şi în zona retrogradării, unde cinci echipe se află pe un interval de 1 punct. Aici oricînd se poate produce, de acum înainte, o răsturnare de po­ziţii. Minerul şi Dinamo Piteşti au cîştigat cîte două locuri în clasament, Progre­sul unul. In schimb, Jiul a coborît cu două locuri, iar Petrolul, Steaua şi U.T.A. cu cîte unul. De remarcat că diferenţa dintre lider şi codaş s-a micşorat de la 11 la 10 puncte. In această etapă, eficacitatea înaintă­rilor a fost mai mică în comparaţie cu primele două : 20 goluri, faţă de 25 la 25 martie şi 24 la 18 martie, dar mai mare decât în etapa corespunză­toare din toamnă (17 goluri). Şi acum, să aşteptăm etapa urmă­toare, a XVII-a, care programează jocu­rile : Progresul—Dinamo Bacău, Ştiinţa Timişoara—Minerul, Dinamo Bucureşti— U.T.A., Jiul—Steaua, Metalul—Dinamo Piteşti, Petrolul—Ştiinţa Cluj şi St. roşu —Rapid. ETAPA DE IERI Categoria A la fotbal PRIMELE TREI CLASATE ÎNVINSE IN ETAPA DE IERI Dinamo Piteşti — performera etapei Rapid—Dinamo Bucureşti 1—0 (1—0) Progresul—Steaua 4—3 (2—2) U.T.A.—Ştiinţa Timişoara 1—1 (0—0) Minerul—Petrolul 1—0 (1—0) Dinamo Bacău—Metalul 2—2 (2—0) Ştiinţa Cluj—Jiul 1—0 (0—0) Dinamo Piteşti—St. roşu 3—1 (1—0) CLASAMENT 1. Steagul roşu (1) 16 10 2 4 36:22 22 2. Dinamo Buc. (2) 16 9 3 4 33:20 21 3. Progresul (4) 16 9 1 6 32:19 19 4. Petrolul (3) 16 8 2 6 32:23 18 5. Rapid (5) 16 7 4 5 20:18 18 6. Ştiinţa Cluj (6) 16 7 3 6 30:26 17 7. Ştiinţa Timiş (7) 16 7 2 7 18:21 16 8. Dinamo Bacău (8) 16 6 3 7 19:22 15 9. Minerul (11) 16 7 1 8 16:32 15 10. Steaua (9) 16 5 3 8 32:32 13 11. Dinamo Piteşti (13) 16 5 3 8 22:26 13 12. Jiul (10) 16 5 3 8 19:32 13 13. U.T.A. (12) 16 5 2 9 23:26 12 14. Metalul (14) 16 4 4 8 25:38­­ Min. 8 al meciului Progresul—Steaua: Baboie a ajuns mai repede la minge decit Voinescu prin plonjon și înscrie primul din seria celor 7 goluri. foto: T. Chioreanu pentru convocarea Marii Adunări Naționale Cu prilejul încheierii colectivizării agriculturii în Republica Populară Romînă , în temeiul art. 37, pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat decretează : Se convoacă Marea Adunare Națională, în sesiune extra­ordinară, în ziua de 27 aprilie 1962, orele 10 dimineața. București, 31 martie 1962 Preşedintele Consiliului de Stat, GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ DECRET CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE ROMÍNE ATI­­NA I (­prin telefon de la cores­pondentul nostru). Cîteva mii de ate­nieni s-au înşiruit de-a lungul traseu­lui celui de al Vll-lea Cros balcanic, aplaudind cu căldură evoluţia celor mai valoroşi alergători de fond din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Romînia şi Turcia, întrecerile desfăşurate la un înalt nivel — cel mai ridicat din istoria a­­cestei competiţii — au fost dominate de concurenţii români, cărora numai puţin le-a lipsit pentru a fi obţinut vic­toria în toate cele patru clasamente, ş­i aşa performanţa lor, două titluri de campioni balcanici, este vrednică de toată lauda şi justifică intrutotul plauzele ce le-au fost adresate. Cursa fetelor a măsurat 2 000 m. De la plecare Florica Grecescu s-a insta­lat în fruntea plutonului de alergătoare, anunţînc-se ca principala favorită a întrecerilor. După cîteva sute de me­tri ea se distanţează serios (la 1 000 m a trecut în 3: 10,0) şi toată lumea ELIE SPORimS (Continuare in pag. a 4-a) Un frumos succes Constantin Grecescu şi echipa feminină a R.P.R., campioni balcanici la cros CONSTANTIN GRECESCU Un meci frumos! Progresul a invins cu 4-3 (2-2) echipa Steaua printr-un joc simplu și eficace „Deschiderea“ cuplajului de ieri de pe Stadionul „23 August“ a fost, de fapt, ,,vedeta“ programului. întîlnirea Progresul-Steaua a întrunit toate a­­tributele pentru a cuceri publicul spectator. Ambele echipe — dar nu ai cu seam­ă Progresul — nu şi-au precu­peţit eforturile pentru a face asistenţa să trăiască intens acest meci. Şi au reuşit. A fost un joc viu, dinamic, sportiv, adesea de o tehnicitate ridi­cată, cu faze rapide, palpitante cinci la o poartă cinci la alta, cu o evoluţie de-a dreptul pasionantă a scorului, cu multe goluri — şi toate acestea intr-un cadru cu adevărat primăvăratic, îm­bietor şi pentru jucători şi pentru cei peste 70.000 de spectatori din tribune. La capătul celor 90 de minute de joc, Progresul a ieşit învingător gra­ţie unei pregătiri mai bune decit a J. BERAR­IU­S GATU (Continuare in pag. a 3-a)

Next