Sportul Popular, mai 1962 (Anul 17, nr. 4023-4040)

1962-05-01 / nr. 4023

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! Organ al Uniunii de Cultura Fizica şi Sport din R. P. Romina ANUL XVIII — Nr. 4023 Marţi 1 mai 1962 3 pagini 25 bani Au luat sfârşit lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naţionale Luni au continuat în Pavilionul Expoziţiei Economiei Naţionale a R. P. Român, lucrările sesiunii ex­traordinare a Marii Adunări Naţio­nale. Sosirea conducătorilor partidului şi statului a fost primită cu puternice aplauze, în continuarea discuţiei generale au luat cuvîntul : Alexandru Mo­ghioroş, membru al Biroului Po­litic al C. C. al P. M. R., vice­preşedinte al Consiliului de Miniştri, deputatul Ştefan Matei, prim-secre­tar al Comitetului regional Argeş al P.M.R., Miron Belea, invitat din re­giunea Hunedoara, general de ar­mată Leontin Sălăjan, membru su­pleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., ministrul Forţelor Armate, Maria Nistor, preşedinta G.A.C. din comuna Plopeni, regiunea Dobrogea, Corneliu Mănescu, ministrul Afaceri­lor Externe, deputatul acad. Zaha­­ria Stancu, deputatul Ştefan Tripşa, maistru oţelar din­ Hunedoara, Erou al Muncii Socialiste, Dumitru Coliu, membru supleant al Biroului Poli­tic al C.C. al P.M.R In încheierea discuţiei generale a luat cuvîntul tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cuvîntarea a fost subliniată cu puternice şi îndelungi aplauze şi ovaţii. Biroul Marii Adunări Naţionale a supus apoi deputaţilor un proiect de hotărire pentru aprobarea Raportului cu privire la încheierea colectivizării şi reorganizarea conducerii agricul­turii. La propunerea tovarăşului Gheor­ghe Gheorghiu-Dej, la votare au par­ticipat toţi cei 11.000 de invitaţi la sesiune. Intr-o atmosferă de puternică însu­fleţire, participanţii la sesiune - de­putaţi şi invitaţi - au votat în una­nimitate hotărirea de aprobare a Raportului cu privire la încheierea colectivizării şi reorganizarea condu­cerii agriculturii prezentat de tovară­şul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Deputatul Mihai Dalea, preşedintele Comisiei pentru agricultură şi­ silvi­cultură a Marii Adunări Naţionale, a prezentat apoi raportul comun al co­misiilor pentru agricultură şi silvi­cultură, juridice şi administrative asupra proiectului de lege cu privire la înfiinţarea Consiliului Superior al Agriculturii şi a consiliilor agricole regionale şi raionale. Trecîndu-se la votul secret cu bile, Marea Adunare Naţională a votat legea în unanimitate. Tovarăşul Ştefan Voitec, preşedin­tele Marii Adunări Naţionale, a rostit apoi cuvintul de încheiere a lucrărilor sesiunii. In aclamaţiile puternice şi înde­lungi ale celor peste 11.000 de parti­cipanţi, lucrările sesiunii au luat sfirşit. (Agerpre HOTARÂRE Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale consa­crată încheierii colectivizării agriculturii aprobă raportul pre­zentat de Preşedintele Consiliului de Stat, tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej,­­ în care se face un bilanţ cuprinzător al stră­lucitelor victorii obţinute pe drumul construcţiei socialiste şi se trasează sarcinile ce stau în faţa întregului popor pentru con­tinua dezvoltare a agriculturii socialiste. Marea Adunare Naţională consideră acest raport un în­dreptar pentru întreaga activitate viitoare a organelor centrale şi locale de stat, a organelor agricole și a tuturor oamenilor muncii din agricultură. Mieimiata primăverea! T­răim astăzi o zi de 1 Mai cum n-a fost alta să-i semene. A sosit cu haina de flori şi ver­deaţă şi cu bucuria unei victorii pe care poporul nostru a purtat-o în vi­sele şi dorinţele sale cele mai frumoa­se. Iată, a luptat şi a izbâ­ndit ! Mai stăruie in minte cuvintele aţii de înălţătoare rostite de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej de la tribuna Marii Adunări Naţionale: „IN REPU­BLICA POPULARA ROMINA SOCIA­­LISMU­L A ÎNVINS DEFINITIV LA ORAŞE ŞI SATE“. Prea mică parcă i inima să cuprindă atita bucurie... In săptămîniie premergătoare lui 1 Mai, cind pămintul aburea dezbrăcîn­­du-şi hainele iernii, cind năvălea seva în plante şi se deschideau mugurii,­ se inch­eia cu succes opera de colectivi­zare a agriculturii. Brazdele acestei primăveri minunate au şters ultimele haturi de pe întreg pămintul patriei. Oamenii muncii de pe ogoare S-au prins in marea horă a agriculturii socialiste, a belşugului şi a bunei­­stări. Apoi, cind ţara se împodobea ca să întim­pine cu flori şi drapele sărbătoa­rea celor ce muncesc din lumea întrea­gă, la Bucureşti, intr-o sală ca din poveşti, intr-un palat din metal şi sti­clă, s-a adunat intr-o sesiune extra­ordinara Marele Stat al poporului, con­sfinţind epoca la biruinţă obţinută sub conducerea partidului. 11.000 de oa­meni ai muncii de la sate, 11.000 de meşteri ai recoltelor bogate au venit în Capitală ca laolaltă cu deputaţii — aleşii poporului — să dea impuls nou agriculturii noastre socialiste, să înveţe să ia pămintului roade tot mai multe şi tot mai bogate, spre binele întregului popor. Cei rămaşi acasă, pe ogoare, desfă­şurau cu şi mai mult spor în aceste zile marea bătălie a insăminţărilor, însufle­ţiţi de sesiunea istorică a Marii Adu­nări Naţionale, cu gîndul la tovarăşii lor din uzine şi fabrici, din mine, de la furnale, de pe pădurile de schele care îmbracă siluetele zvelte ale noilor clă­diri şi construcţii, nenumărate în în­treaga ţară. Sărbătoarea muncii a fost întimpi­­nată cu un nou avint in muncă, sub semnul marilor victorii obţinute în lupta pentru transpunerea in viaţă a sarcinilor măreţe trasate de Congre­sul al lll-lea al Partidului, întregul nostru popor urmează cu nestrămuta­tă încredere politica partidului. Ţelul suprem al partidului nostru este asi­gurarea bunăstării celor ce muncesc. Roadele grijii sale părinteşti le culeg oamenii muncii. Se îmbunătăţesc an de an condiţiile de viaţă, populaţia are (Continuare in pag. a 2-a) In Republica Populară Romina socialismul a învins definitiv la oraşe si sate td­o (Din raportul prezentat de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu- Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naţionale)­ SU.AVA fJETI ! MAI Se-ntrece primăvara cu noi în frumuseţe. Ea suie crengi cu muguri, noi ramuri de neon, Ea toporuşi, noi — schele sclipind de tinereţe, Ea codri, noi — oraşe de-oţel şi de beton ! In seva din străfunduri ea urcă bucuria Împrospătînd al ierbii catifelat chilim. Şi-n noi starlidul creşte nemuritor tăria încrederii in era pe care-o construim / Din sud ea ne aduce, in stoluri, cinlătoare Noi ridicăm antene pe blocurile noi ; Împarte din înalt­uri comorile solare. Noi revar­sâni in şarje incandescent şuvoi ! Citul purpurii tricouri ca nişte maci, puzderii, In rinduri se revarsă şi drumuri largi deschid, Privesc la fluviul roşu şi vast al primăverii A tinereţii forţă, condusă de partid ! NICOLAE TĂUTU Ea ciocîrlii înaltă cu aripe deschise, Tăindu-le vi zarea de armonii contur, Trezeşte-n noi partidul cutezătoare vise Pe căile astrale, spre marea de azur ! Se-ntrece primăvara cu noi pe stadioane, Ea urcă pomi in floare ca-nvăpăiat drapel, Noi ridicăm spre viaţă sportivii in coloane, Imensă tinereţe cu muşchii de oț­el ! Împarte primăvara buchete aurite Şi soarelui parfumul i-l dă cu-al florii suc, Ad­alți din uzine, din hiddele-nfrăţite Azi lauri ai izbînzii partidului i-aduc ! ­in succes de prestigiu al fotbalului nostru Mişcarea noastră sportivă a obţi­nut un nou şi strălucit succes de ră­sunet internaţional : reprezentativa de juniori a Republicii Populare Ro­mâne a cucerit cea de XV-a ediţie a Turneului Internaţional U.E.F.A., prilejuind clipe de neuitat zecilor de mii de spectatori prezenţi duminică pe stadionul „23 August“, precum şi sutelor de mii care au urmărit finala la radio şi televiziune. Tinerii repre­zentanţi ai culorilor româneşti în Turneul U.E.F.A. ne-au adus, o dată cu victoria lor de necontestat, şi spe­ranţa că, in sfirşit, şi fotbalul — a­­ceastă disciplină sportivă mult în­drăgită de masele de oameni ai mun­cii — va merge pe drumul celorlalte ramuri sportive care au contribuit şi contribuie la creşterea prestigiului sportiv al ţării noastre. Satisfacţia iubitorilor de sport a fost cu atît mai mare, cu cit ediţia de anul acesta a Turneului U.E.F.A. a fost cea mai dificilă din istoria aces­tei importante competiţii internaţio­nale. Ea a însemnat, în acelaşi timp,­­ după cum au ţinut să sublinieze marea majoritate a participanţilor — un mare succes pentru mişcarea noas­tă sportivă şi din punct de vedere organizatoric. „Sunt profund impresio­nat de organizarea acestui Turneu şi in mod special de numărul mare de spectatori care a asistat la aceste neciuri de juniori. Mulţi şi pricepuţi !« P GATU GH. NICOLAESCU (Continuare in pag. a 3-a) Emoţionant şi plăcut moment pentru jucători şi spectatori ! Turul de onoare al juniorilor, in­ovaţiile entuziaste ale zecilor de mii de spectatori. Foto­­ y: Bagcag

Next