Sportul Popular, mai 1962 (Anul 17, nr. 4023-4040)

1962-05-01 / nr. 4023

A­colo unde se făuresc recoltele bogate...­ ­ De aici, de pe coama dealului, cu­prind cu privirea şi albia şerpuind a­­ Siretului şi pe aceea, ceva mai zveltă, a Bistriţei. Pe pămintul dintre apele acestor riuri, situat nu departe de Bacău, şi-au aşezat vetrele cele patru sate care formează comuna Săuceşti. Este vremea amiezii. Oamenii se află pe cimp. Se plămădeşte acum re­colta bogată a anului. împreună cu o „călăuză“ îl caut de cîteva ceasuri pe brigadierul Vasile Moldoveanu. Peste tot acelaşi răspuns „Acum a fost aici. Ne-a dat cîteva îndrumări şi a pornit spre alte sectoare“. Omul care mă conduce mi-l arată — in sfirşit — pe cel căutat. — Aista-i brigadierul nostru fruntaş. Apoi, duce miinile pilnie la gură şi strigă : — Tovarăşe Moldoveanu! A venit cineva de la Bucureşti şi vrea să te cunoască... Ne apropiem. In faţa mea se află un tînăr, inuit, vinjos, cu părul scurt. Ne stringem miinile. Mi-e greu să încep discuția. Totuşi încerc : — Cum­ merg treburile, tovarăşe Moldoveanu ? — Bine. Ne-au cam intirziat ploile, dar acum dăm bătălie mare. Avem sprijin de nădejde in­fractorişti, la priviţi-i cum brăzdează pămintul! Pe tarlale, tractoarele nu-şi opresc .O clipă... răsuflarea. Este un du-te­­vi­no neîntrerupt... Brigadierul Va­sile Moldoveanu continuă să vorbeas­că cu însufleţire. — Anul acesta am insăminţait peste 72.000 de hectare. Am pus griu şi po­rumb, floarea soarelui şi cartofi, sfe­clă de zahăr, ovăz şi orz... Vom scoate la acest an, in care au dispărut pen­tru totdeauna in ţara noastră hatu­’trile, mai mult decit oricind. Este an­­­gajamentul oamenilor noştri! Mă atrage fermitatea omului din faţa mea. Ascult cu plăcere vorba brigadierului Vasile Moldoveanu de la G.A.C. „Zorile socialismului“, îi ur­măresc cu interes gesturile largi... — 1962 — continuă el — este un ju­biliar pentru gospodăria noastră, îm­plinim 10 primăveri de muncă laolal­tă şi 10 ani de cind stîlpii de electri­citate mărginesc uliţele satului. Se cuvine deci să cinstim aceasta cu noi succese. Cu vreme in urmă ne luam la Iiintă cu nevoile. De cind parti­dul ne-a luminat calea, arătindu-ne drumul spre belşug, luptăm cu toţii pentru produse cit mai multe, pentru sporirea avuţiei colective. Viaţa noas­tră este din ce în ce mai bună. Nu mai lucrăm pămintul aşa cum au­zeam de la bătrini. Avem acum me­tode ştiinţifice pe care inginerul nos­tru agronom ni le împărtăşeşte zi de zi. In locul plugului tras de boi lu­crăm cu tractoare puternice fabricate la Braşov... Brigadierul îmi ţine o adevărată prelegere. Cuvintele lui constituie un certificat autentic al trecerii ţăranului de la obscurantism la o adevărată ştiinţă a holdelor. — Acu aş vrea să vă mai spun ceva. Nu fiindcă mata eşti de la „Sportul popular“ ci fiindcă ăsta-i a­­devărul. In lupta pe care o dăm în permanenţă pentru sporirea produc­ţiei trebuie să avem trupul călit. Spor­tul ne ajută la aceasta. El ne este un prieten bun care ne căleşte şi ne dă posibilitatea să petrecem clipe fru­moase. Astă iarnă ne-am întrecut in multe competiţii. Au participat mulţi fiindcă sportul se bucură la noi de căutare. Dovadă: avem aproape 400 membri UCFS care fac sport in aso­ciaţia noastră „Siretul". Ne înzecim forţele pe terenul de sport şi muncim mai bine. Dacă acum in toiul munci­lor agricole de primăvară trupul nu se mai lasă istovit, apoi treaba asta se datoreşte şi sportului. Mai încolo, cind sarcinile vor fi duse la îndepli­nire — in timpul liber — ne vom în­­tilni din nou pe terenul de sport. Şi vom fi bine antrenaţi. Fiindcă la munca ajută sportului! Şi brigadierul — bine iniţiat şi nu ale sportului — imi vorbeşte despre înflăcărarea cu care sătenii îşi dis­pută intțietatea la gimnastică, atletism, fotbal, săniuş, şah, oină... îmi vor­beşte apoi şi despre fruntaşii in sport, care se dovedesc acum fruntaşi ai muncilor agricole de primăvară (am reţinut numele colectiviştilor Constan­tin Biban şi Constantin Teacă), des­pre întrecerea sportivă pe care o tranşează de ani de zile reprezentati­va comunei Săuceşti cu reprezentati­vele sportive din comunele vecine. Au trecut doar cîteva minute de cind stau de vorbă cu brigadierul fruntaş Vasile Moldoveanu. Am aflat totuşi in răstimpul acesta o sumede­nie de lucruri interesante. Aş fi vrut să-l mai ascult, dar din depărtare ci­neva îi strigă cu insistență. — Trebuie să plec. Mă caută tova­răşii mei din brigadă. Acum fiecare minut preţuieşte cu­ o oră. Veniţi la noi spre vară şi — atunci vom discuta mai mult, chiar pe terenul de sport... A plecat. II urmăresc până dispare dincolo de coama dealului. Aş fi vrut să-i fac un portret. Şi l-a făcut singur! Poate şi l-a creionat chiar mai bine decit aş fi reuşit eu... N. HRISTACHE oooooooooocxxxx «OCXXXXXXXJOOOOr, Finalele pe localităţi ale crosu- 8 lui „SA INTIMPINĂM 1 MAI“ 8 s-au desfăşurat cu succes in­­ întreaga ţară, stringînd la start s mii şi mii de tineri sportivi, 8 dornici să cucerească titlurile de 8 campioni pe anul in curs. Nume­a roasele corespondenţe pe care le 8 primim zi de zi la redacţie, ni le- 8­gătură cu sărbătorescul cros de 8 mase, ne descriu entuziasmul fi­§ neresc cu care atleţii începători 8 şi-au apărat şansele in întreceri, 8 sau organizările frumoase, demne de­­ o competiţie festivă... Iată care 8 sunt noii campioni ai crosului „Să o intimpinăm 1 Mai d in localităţile...8 FOCŞANI Peste 200 de participanţi, reprezen­­tind asociaţiile sportive din oraşul nostru, au participat la întreceri viu disputate pentru desemnarea celor mai buni crosişti ai primăverii. Intere­sul manifestat in jurul concursului a fost deosebit de mare şi el este ilustrat şi de fap­tul că in afara probelor „clasice“ de juniori şi sen­­­ori, pe programul competiţiei finale au mai figurat şi curse pentru copii Cei mai buni fi­­­nalişti s-au dovedit următorii: Se­niori : 1. Sandu Moraru, 2. Ion A Arge­­şeanu, 3 Nicolae Mazilu (toţi de la Metalochimie). Juniori: 1. Mircea Ră­­duceanu, 2. Nicolae Bogutchi, 3. A­lexandru Măxinoiu (toţi de la Lumina). Junioare: 1. Laura Nedelcu (Unirea), 2. Constanţa Borş (Lumina), 3. Irina Ştefănescu (Strungul). Copii: fete — 1. Elena Ştefan (Sc. elementară „Al. I. Cuza"), 2. Mihaela Vişan (Şc. el. nr. 4), 3. Maria Munteanu (Şc. el. „Al. I. Cuza“) ; băieţi — 1. A. Ibrăi­­leanu, 2. I. Seredenciuc (ambii de la Şc. el. nr. 4), 3. V. Teodorescu (Şc. ed. „Al. I. Cuza“). OVIDIU GAVRILA-coresp. TIMIŞOARA Pe frumoasele alei ale Parcului Pio­nierilor din oraşul de pe Bega a fost din nou, acum citeva zile, o deose­bită animaţie. Aproape 300 de tineri şi tinere reprezentînd asociaţiile spor­tive din localitate s-au întrecut cu mult elan pentru desemnarea campio­nilor pe oraş ai croiului „Să întîm­­pinăm 1 Mai“. Iată care a fost ordi­nea sosirilor : Junioare : 1. Areta Pas­­cu, 2. Doina Vlaicovici, 3. Ileana Ne­gru (toate C.S.O.) . Juniori: 1. Dan Săvescu, 2. N. Ungureanu (ambii Șc. prof. Electromotor), 3. D. Ghighici (Șc. Meserii). Senioare: 1. Georgeta Ciortela (I. P. 3), 2. Ana Filimon (I. P. 3), 3. Florica Moş (I.P.T.) . Se­niori : FI. Luca (Ştiinţa), 2. I. Albu (I.P.T.), 3. V. Badea (I.P.T.). EMIL GROZESCU coresp. TG. MUREŞ Finalele pe oraş ale popularei com­petiţii de mase crosul „Să întimpi­­năm 1 Mai“ au strins la startul de pe hipodromul din localitate aproape 100 de concurenţi. Numărul finaliştilor putea fi sporit dacă toate asociaţiile mari din Tg. Mureş şi-ar fi trimis reprezentanţii la întreceri. Iată care sunt primii clasaţi : Junioare : 1. Ag­­neta Bölöni, 2. Gisela Bereş, 3. Iba­­lia Maioran (toate de la Voinţa). Se­nioare : 1. Gisela Csökör, 2. Sofia Capdebo, 3. Éva Balasz (toate de la Sanitarul). Juniori: 1. S. Papp (C.S.O. Mureşul), 2. L. Graf (Voinţa), 3. S. Ballo (Voinţa). Seniori: 1. A. Maior, 2. C. Habet, 3. I. Pricop (toţi A. S. Armata). IOAN PAUŞ-coresp. reg. GALAŢI Etapa orăşeneas­că a crosului „Să intimpinăm 1 Mai“ a cunoscut un fru­mos succes, aproa­pe 350 de finalişti disputîndu-şi şan­sele cu ardoare in cele şase probe înscrise pe pro­gramul concursului. Iată ce „spun“ foile de concurs : Junioare cat. a II-a : 1. Valeria Oprea, 2. Sonia Pană (am­bele Şcoala sportivă de elevi), 3. Ana Balanciuc (Şc. el. nr. 25). Junioare cat. 1: 1. Sevastiţa Mistreanu, 2. Zoia Munteanu (ambele Ştiinţa), 3. Jenica Mavrov (Avintul). Senioare: 1. Cos­­tina Himeş, 2. Valeria Brînzei (am­bele Ştiinţa), 3. Eliza Niculiţă (Me­seriaşul). Juniori cat. a II-a : 1. P. Ca­­ravaev (Comb. şcolar), 2. L. Szecke, 3. Gh. Vasile (ambii Şc. sp. elevi). Ju­niori cat. 1: 1. I. Creangă, 2. N. Gher­ghina (ambii Ştiinţa), 3. S. Ciurea (Me­seriaşul). Seniori : 1. A. Şelaru (Ştiin­ţa), 2. A. Antonescu (Voinţa), 3. I. Buhăescu (Ştiinţa). A. SCULNE­HA,­ coresp. Crosul „Să întâmpinăm 1 Mai“ MULTII ȘI-AU DISPUTAT CU ÎNSUFLEŢIRE TITLURILE DE CAMPIONI CITIND SCRISORILE CORESPONDENŢILOR... într-o sută de sate „După 15 zile de studiu în colectiv, ne scrie Marin Lungu din comuna Le­­leasca, raionul Vedea, o sută de tineri şi tinere din satele regiunii Argeş şi-au strins cu căldură miinile şi au pornit din nou spre casele lor. Cu mimai două săptămîni în urmă ei erau doar sim­patizanţi ai sportului, iar acum, iată-i instructori sportivi. La cursul iniţiat de consiliul regio­nal UCFS Argeş, cei o sută de săteni au învăţat tot ceea ce trebuie să cu­noască un bun organizator al activită­ţii sportive. In fiecare dimineaţă, proas­peţii instructori au învăţat de la cei p­ai buni profesori şi antrenori diverse pro­bleme legate de practicarea unor disci­pline sportive, iar după-amiază ei ară­tau practic, pe stadion, cum şi-au în­suşit lecţia predată. Ioana Paladoiu, Anica Manea, Ion Duminecă şi Ilari­on Ior­dacice s-au dovedit cel mai silitoriu. Intr-o sută de sate ale regiunii au pornit o sută de inimoşi instructori spor­tivi. Ei vor organiza mai bine activi­tatea sportivă, vor descoperi elemente ta­lentate, care să reprezinte cu cinste culorile asociaţiei lor în competiţiile cu caracter raional şi regional. Scrisoarea unui viitor performer Se numeşte Dan Berceanu şi este elev în clasa a VI-a la şcoala elementară nr. 186 din Chitila. Este pionier şi vrea să ne împărtăşească emoţiile trăite cu puţin timp în urmă. „Poate nu mă credeţi, dar de la vîrsta de 6 ani mă număr printre susţinătorii sportivilor feroviari. L-am convins pe tata să mă ducă la aproape toate între­cerile la care iau parte sportivii clu­bului Rapid“. In special a rămas prieten credincios echipei de fotbal. Şi abia a aşteptat să joace şi el fotbal, să devină un membru activ al clubului. Intr-una din zilele trecute, şi-a luat „inima în dinţi“, a discutat şi cu alţi prieteni şi împreună s-au prezentat la clubul Rapid. „Ce credeţi ? Fără prea multă dis­cuţie am fost invitaţi la vestiar. Am trăit emoţii puternice în clipa când am intrat în camera de primire a echipa­mentului. Mă gîndeam că la fel ca şi mine mulţi jucători cu renume au pri­mit din acelaşi joc primul echipament sportiv. Apoi, stadionul... Cită diferenţă e să joci pe gazon şi nu pe un teren oarecare, sau pe stradă. Acum, cînd mi s-a realizat marea dorinţă, aş vrea să vă rog şi pe dv. ceva. Am­ uitat să vă spun că vă scriu şi în numele colegilor mei, care la fel ca şi mine vor să mulţumească prin ziar conducerii clu­bului, s-o asigure că ne vom strădui să fim­ la înălţimea cerinţelor, că vom învăţa să obţinem numai note de 9 şi 10. Vă rog, dacă se poate, publicaţi-ne angajamentele. Am să vă mai scriu cum decurg antrenamentele noastre“. Rugbiştii din comuna Ion Roată Rughiul se practică acum şi la sate! Fotograful amator Ştefan Ionescu din Ploieşti ne-a trimis imaginea alăturată în care pot fi văzuţi, întrecîndu-se pe terenul rafinăriei „9 Mai“, tinerii colec­tivişti din comuna Ion Roată şi petro­liştii ploieşteni. A fost o întrecere ini­moasă, pe care au cîştigat-o gazdele, datorită experienţei lor mai bogate. Dar învinşii nu păreau descu­rajaţi. Tinerii sportivi din comuna Ion Roată, regiu­nea Bucureşti, ştiau că sunt abia la în­ceput de drum, că trebuie să înveţe din experienţa celor mai buni. De aceea, la despărţire, jucătorii echipei de rugbi Unirea — Ion Roată au strins priete­neşte mîna adversarilor spiniîndu-se: „Cu bine, pe cuibul... !“ La 17 ani... Margareta Filip, care la începutul a­­cestui an a împlinit 17 ani d e o fată obişnuită din zilele noastre. Venită din satul Acriş, raionul Tg. Secuesc, la şcoa­la profesională a fabricii „Partizanul Roşu“ din Braşov, ea a devenit astăzi o lucrătoare destoinică, apreciată la locul ei de muncă. Corespondentul nos­tru regional, Carol Gruia, ne scrie că ea a fost atrasă, încă din şcoală, de acti­vitatea sportivă. îi plăceau foarte mult orele de educaţie fizică conduse de pro­fesoara Aurelia Iorgovici. îi plăcea nes­pus să alerge pe pista brăzdată de dungi albe. Intr-o bună zi, printre eleve s-a zvonit că vor participa la un con­curs de tir. Margareta Filip a fost tristă: nu se număra printre elevele selecţionate pentru acest concurs. To­tuşi, s-a dus la poligon. Din spatele standurilor de tragere urmărea cu în­cordare pe colegele sale, care se stră­duiau să prindă ţinta în cătarea şi înălţătorul puştii. Ar vrea şi ea să încerce să caute ţinta, dar... Citindu-i în ochi dorinţa, maestrul sportului Marin Cristea o cheamă la locul de tragere. După ce a tras, maestrul i-a spus să mai vină pe la poligon. De atunci, din toamna anului 1959, Marin Cristea a devenit antrenorul ei. Conştiincioasă, progresa din zi în zi. Astăzi, munci­toarea Margareta Filip şi-a ajuns profe­sorul de tir, în sala de festivităţi a fabricii „Partizanul Roşu“, Margareta Filip a primit înaltul titlu de MAESTRA A SPORTULUI, acordat de Consiliul General al UCFS. Un student ca mulţi alţii Studentul Trai­an Nicolau se numără printre zecile de mii de tineri din ţara noastră care învaţă, fac sport, se bucură de viaţa noastră nouă. Plin de bucurie, studentul Traian Nicolau a compus o poezie închinată zilei de 1 Mai. Iată cîteva strofe : în mai cînd orice floare, orice pom îşi bea nectarul viselor din soare Se schim­bă-n floare inima de om Şi toată viaţa lui se schimbă-n floare. Cuvine-se-n a lumii primăvară Să cint şi eu cu glasul tinereţii Pe cei ce pentru viaţă se luptară Şi pentru toate cînteceie vieţii. Să chit aceste steaguri purpurii Ce crezul ni-l înalţă-n zări albastre Din vraful de scrisori, am redat nu­mai cîteva, alese la în­timpl­a­re... Fiecare scrisoare exprimă clipe de bucurie, en­tuziasm şi însufleţire, în preajma marii sărbători a oamenilor muncii de pre­tutindeni — 1 Mai. TR. IOANIŢESCU Fază diu meciul de rugbi dintre Petrolul Ploieşti și echipa sătească Unirea Ion Roată. Minunată primăvară (Urmare din pag. 1) la dispoziţie cantităţi mereu sporite de mărfuri, de o calitate superioară, cultura a devenit un bun al celor mai largi mase populare, iar grija pentru sănătatea şi odihna celor ce muncesc constituie o politică de stat, înfăptui­rile obţinute pînă acum — sub condu­cerea partidului — sînt rodul muncii devotate, pline de abnegaţie, a mun­citorilor, ţăranilor şi intelectualilor, a înaltei lor conştiinţe patriotice. Ele ilustrează justeţea politicii ştiinţifice, marxist-leniniste, a partidului nostru, creşterea neîncetată a rolului său conducător in toate domeniile vieţii sociale. In rindul marilor realizări ale orîn­­duirii noastre democrat-populare se numără şi mişcarea sportivă de mase. O activitate vie, interesantă, pulsează pe marile stadioane, pe miile de baze sportive care impinzesc întreaga ţară. Se organizează numeroase competiţii. Oamenii muncii au la dispoziţie toate condiţiile ca prin practicarea exerci­­ţiilor fizice, a sportului şi turismului să-şi întărească sănătatea, să capete forţe proaspete. Mase tot mai mari de tineri şi tinere sunt cuprinse in activi­tatea sportivă. Organele şi organiza­ţiile noastre nu precupeţesc nici un e­­fort pentru a realiza importantele sar­cini trasate de partid mişcării de cul­tură fizică, pentru a face ca întregul tineret al patriei să practice exerci­ţiile fizice şi sportul. V-au lipsit in intimpinarea acestui I Mai nici marile succese ale sportivilor noştri. Voleibaliştii de la Rapid s-au calificat din nou în finala Cupei Cam­pionilor Europeni. Călăreţii—p­lecaţi de­parte—întreprind un triumfal turneu in Franţa şi Italia. Noi recorduri ale lumii a stabilit halterofilul junior Ba­laş Fiţi. Racheta lui Ion Ţiriac aduce pe prim plan european tenisul romi­­nesc. Au fost şi multe altele. Ele au culminat, chiar in ajunul lui 1 Mai, cu o splendidă victorie a tinerilor noştri fotbalişti, învingători ai celei de a XV-a ediţii jubiliare U.E.F.A. Minunată primăvară... Pentru zi­lele măreţe, pentru viaţa nouă pe care o trăim, mulţumim din inimă par­tidului nostru iubit. Numărul următor al ziarului nostru va apare joi, 3 mai, la ora obișnuită.

Next