Sportul Popular, septembrie 1962 (Anul 17, nr. 4093-4109)

1962-09-01 / nr. 4093

Campionatul european feroviar de baschet masculin la Bucureşti ! Intre 13 şi 16 septembrie va avea loc la Bucureşti, în organizarea clubului Rapid Bucureşti, campionatul european feroviar de baschet masculin. La acest turneu, aflat la cea de a VI-a ed­iț­ie, şi-au anunțat participarea pînă în prezent re­prezentative din U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.S. Ce­hoslovacă, R.P. Bulgaria, Franța, Belgia, Elveţia şi bineînţeles din R.P. Romina. „Cupa Ţărilor Latine" la tir Intre 7 şi 9 septembrie ac., la Lisabona, se desfăşoară în­trecerile din cadrul celei de a VI-a ediţii a importantului concurs internaţional de tir „Cupa Ţărilor Latine“. Spor­tivii romîni au participat pînă acum la trei ediţii cucerind de fiecare dată trofeul pus în joc. Şi pentru această confrun­tare trăgătorii noştri s-au pre­gătit cu seriozitate, mai ales că întrecerile de la Lisabona constituie o ultimă verificare în vederea campionatelor mon­diale de la Cairo. Concurs de viteză pe circuit la Oneşti In centrul muncitoresc O­­neşti va avea loc mîine dimi­neaţă un interesant concurs motociclist de viteză pe cir­cuit. La întreceri şi-au anun­ţat participarea numeroşi spor­tivi de valoare din Cîmpina, Ploieşti, Galaţi, Focşani, Ba­cău etc. Vor avea loc dispute la clasele rezervate alergători­lor începători, precum şi la cele pentru motoci­cli­şt­ii avan­saţi. Organizatorii au asigurat participanţilor condiţii optime pentru desfăşurarea întreceri­lor. In prag de examen la I. C. F. ~\­­ e aflăm în plină vacanţă. Şi totuşi, amnfi- I \l teatrele şi sălile de studiu ale institutelor de invăţămînt superior cunosc în aceste zile o forfotă neobişnuită. Tineri, care în urmă cu citeva luni susţineau examenul de maturitate, n-au dat uitării cartea. Toarte mulţi dintre ei au venit la cursurile de pregătire pentru concursul de ad­mitere. In mijlocul unora dintre aceştia ne-am aflat în urmă cu cîteva zile. Am mers acolo unde vot candida acei care se simt atraşi către stadioane, către sălile de sport, către învăţămintul de edu­caţie fizică. Am poposit, aşadar, în incinta Insti­­t­ut­ului de Cultură Fizică. Institutul, de unde an de an au plecat atîtea promoţii către şcoli, către cluburi şi asociaţii sportive, i-a primit sărbătoreşte pe tinerii candi­daţi. La primele ore ale cursului de pregătire au fost 200 de băieţi şi fete. Astăzi — şi notaţi, înscrierile se fac pînă în ajunul concu­rsu­­lui de admitere — am intîlnit în sălile de gim­nastică, pe pista de atletism, in biblioteci, aproa­pe 500 de tineri. Mai sint 7 zile pînă la concurs şi febra apro­piatului start se simte din plin. Fiecare candidat Candidaţii... este dornic să-şi pună în valoare cunoştinţele, să se numere printre viitorii studenţi ai Institutului. In aceste condiţii, ne-a fost destul de greu să le răpim prea mult timp. Fiecare miruit era deosebit de preţios. Am avut, la drept vorbind, o mică şansă: vizita medicală. Un fel de... portiţă pentru noi, dar care pentru candidaţi a coincis cu primele emo­ţii. Fiindcă acest prim examen are, cum este şi firesc, un caracter eliminatoriu, eiste vorba doar de sport, ceea ce înseamnă trupuri sănătoase, vi­guroase, elemente bine dotate, armonios dezvol­tate. Pentru Dumitru Zardova, Vasile Mureşan, Alexandru Bojan, Marin Deheleanu, Gheorghe Si­­lagh­i acest prim examen a fost un fel de „floare la ureche“ Motivul? Fac sport de ani de zile şi au chiar „cărţi de vizită“ cu un început promiţător. Alexandru Bojan, din Cluj, are categoria I de clasificare la baschet, Magdalena Chirca, din Co- CONSTANTIN ALEXE TIBERIU STAMA (Continuare în pag. a 2-a) MARŢI, LA FLOREASCA Bucureşti-Kiev la baschet feminin Primul joc internaţional de baschet pe care îl va găzdui Capitala în această lună se dispută marţi seara, în sala Floreasca avînd ca protagoniste formaţiile feminine ale ora­şelor Bucureşti şi Kiev. La această partidă echipa oaspe va folosi lotul selecţionatei R.S.S. Ucrainene, care evoluează in prezent la turneul internaţional de la Constanţa. Astfel că, amatorii de baschet din Capitală vor putea urmări un meci interesant, iar antrenorii lotului nostru vor putea face o nouă verificare a jucătoarelor fruntașe în vederea campionatului european de la Mulhouse. Partida va începe la ora 19. A­stăzi şi mîine parcul spor­tiv Dinamo din Capitală va găzdui o competiţie de amploare. FINALELE ÎN­TRECERILOR REGIUNII BU­CUREŞTI ALE SPARTACHIA­­DEI DE VARA A TINERE­TULUI. 600 de tineri şi ti­nere — cei mai buni din pes­te 200.000 de concurenţi şi concurente — îşi vor disputa cu ardoare titlurile de învin­gători în această frumoasă competiţie de mase. Ii vom revedea în întreceri pe tinerii colectivişti care şi-au cucerit dreptul de a concura la fina­lele de pe stadionul Dinamo în aprigele dispute care au a­­vut loc în asociaţiile sportive de pe meleagurile regiunii Bucureşti, în concursurile co­munale şi, apoi, în cele raio­nale , îi vom admira pe cei ce şi-au dovedit îndemînarea pe pistele de atletism în lupta cu secundele şi centimetrii, pe terenurile de oină, handbal, volei, vom descoperi — ală­turi de antrenori şi tehnicieni — pe viitorii campioni şi re­cordmani ai ţării... Ediţia pe acest an a Spar­­tachiadei de vară a tineretu­lui a cunoscut — ca şi edi­ţiile precedente de altfel — un deosebit succes în asocia­ţiile sportive din regiunea Bucureşti. La startul întrece­rilor organizate la diferite ra­muri sportive s-au prezentat 203.000 de tineri şi tinere. Pe cele peste 1.000 de baze spor­tive simple s-au desfăşurat en­tuziaste întreceri la care au luat parte sportivi din toate cele 918 asociaţii sportive din regiunea Bucureşti. In cadrul acestor întreceri şi, apoi, în fazele superioare au fost cali­ficaţi pentru finale 612 tineri şi tinere. Dintre aceştia sunt 300 de atleţi (la etapa de mase au luat startul în pro­bele atletice 63.910 tineri şi tinere), 8 echipe de handbal (băieţi şi fete), 8 echipe de volei, 4 echipe de oină (între­cerile de oină au angrenat peste 8.000 de ţărani), 60 de ciclişti şi 24 de concurenţi pentru finalele de tinală, întrecerile din cadrul Spar­­tachiadei de vară a tineretu­lui au scos în evidenţă o se­rie de sportivi talentaţi. Cu prilejul acestor competiţii şi a altor întreceri de mase au fost descoperiţi sportivi de valoa­re «an sini Alexandru Spi­ridon (1,99 m la înălţime in cadrul triunghiularului de a­­tletism care a avut loc re­cent în R. S. Cehoslovacă, performanţă cu care a ocupat locul I), Vasie Burlacu — re­cordman naţional la ciclism ş.a. întrecerile sportive de mase au stimulat tineretul să­tesc pentru amenajarea de noi baze sportive simple. Ast­fel, in comunele Sălcioara, Gurbaneşti, Brinceni, Caza­­neşti, Brezoaiele etc. au fost amenajate prin muncă volun­tară numeroase terenuri sim­ple de sport. A crescut con­siderabil numărul membrilor (Continuare in pag. a 2-a) Sîmbăt­ă şi duminică pe stadionul Dinamo Spartachiada de vară a tineretului: finalele întrecerilor regiunii Bucureşti • Peste 600 de concurenţi şi concurente îşi vor disputa întîietatea la atletism, cină, handbal, voie­, ciclism şi frîntă • O excursie cicloturistică cu peste 590 de participanţi • întrecerile de sîmbătă vor fi transmise la televiziune Ciclismul este unul dintre sporturile pe care tinerii ţărani le-au îndrăgit în ultimul timp. C­a şi in această fotografie, zeci şi zeci de concurenţi s-au prezentat la startul probelor cicliste din cadrul Spartachiadei de vară a tineretului din regiunea București. Cei mai buni dintre ei se vor întrece în cadrul finalelor programate pe stadionul Dinamo Copiii au poposit intr-o poiană. Șaht­urile au fost întinse la­­­u feliț­ă și dea­supra tablelor s-au aplecat capete gîn­ditoare. Fiecare caută să găsească drumul drept in labirintul de pe tablă. Liniște... Mai tîrziu piesele vor rămîne uitate. In schimb se va învolbura apa lacului din apropiere, nu vor cunoaşte odihnă mingile, va răsuna jrijiştea de larma întrecerii. Foto: Stan Pe­tre Ultimele zile ale vacanţei. Dănuţ şi Ionel, Radu şi Mioara, ca şi alţi copii, spun tot mai des: — A fost frumos, foarte frumos, dar nu s-a făcut dor de şcoală... PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ! Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Romina ANUL XVIII — Nr. 4093 ★ Simbătă 1 septembrie 1962 ★ 8 pagini 25 bani I—B3*P—————bnp—■ LouoooocxxxxxjocyxxxKxjcxxxxioonoooocxxxxx.. CITIŢI IN PAG. A III-a SPORT INSEAMIVA... • FORŢA ŞI VOINŢA • VIGOARE ŞI TINE­REŢE • EDUCAŢIE • RANDAMENT AURIT • GRATIE • SĂNĂTATE ASTAZI CATEGORIA B SERIA A II-a : Metalul­­ Bucureşti — C.S.M. Reşiţa, teren Gloria, ora 17: HÂINE CATEGORIA A Bucureşti, stadionul „23 Au­gust", ora 15.15 : Rapid—Di­namo Bucureşti (arbitru N. Mihăilescu), ora 17 : Viitorul— Progresul (arbitru M. Popa). Dimineaţa, pe stadionul din Giuleşti, jocuri de tineret : Rapid — Dinamo Bucureşti la ora 8.30 şi Viitorul—Progresul la ora 10.15. Bacău : Dinamo — St. roşu, arh. Em. Martin — Bucureşti. Iaşi : C.S.M.S.—Crişana, arb. N. Cursaru — Ploieşti. Araţi : U.T.A. — Minerul, arb. A. Pop — Oradea. Cluj : Ştiinţa — Petrolul, arb. V. Dumitrescu — Bucu­reşti. Timişoara . Ştiinţa — Farul, arb. St. Mataizei — Craiova. CATEGORIA B SERIA I : Flacăra Mo­reni— Metalul Tîrgovişte, Poiana Cimpina — Carpaţi Sinaia. I.M.U.M. Medgidia — C.F.R. I Paşcani, Foresta Fălticeni —­­ Ceahlăul P. Neamţ, Prahova­­ Ploieşti — Rapid Focşani, FI. 1 roşie Tecuci — Ştiinţa Galaţi.­­ Meciul C.S.O. Galaţi — C.S.O. I Brăila se dispută la 6 sep- I tembrie. ! SERIA A II-A : Tractorul I Braşov — Chimia Făgăraş I Unirea P.m. Vilcea — C.S.O. I Craiova. C.S.M. Sibiu—Dinamo I Piteşti, Progresul Alexandria—­­ Ştiinţa Bucureşti. C.S.M. Me-­­ diaş — Dinamo Obor. SERIA A III-a : Crişul Ora­­­­dea—C.S.O. Baia Mare. Avie­­,­şui Turda — Jiul Petrila, Va- I genul Arad — Recolta Carei. I Unirea Dej — C.S.O. Timişoa­ra. A.S. Cugir—C.F.R. I.R.T.A. I Arad. Mureşul Tg. Mureş — Ind. Sirmei C. Turzii. A.S.M.D. S. Mare — C.S.M. Cluj.

Next