Sportul Popular, noiembrie 1962 (Anul 17, nr. 4128-4143)

1962-11-01 / nr. 4128

­n cinstea zilei de ? Noiembrie SIMPOZIONUL PRIETENIEI In sala de marmură a Casei de cultură a tineretului se adu­naseră zeci de iubitori ai sportu­lui din raionul „30 Decembrie". Erau muncitori, elevi, studenţi, care doreau să afle cit mai multe lucruri despre sportivii sovietici. Prilejul îi oferea sim­pozionul organizat de Comite­tul raional U.T.M. in colaborare cu clubul sportiv „Flacăra", cu ocazia „Lunii prieteniei ro­­mino-sovietice". La început a vorbit maestrul emerit al sportului, Ion Cernea. In cuvinte pornite din inimă, el a povestit episoade trăite alături de luptătorii sovietici. Asistenta, purtată pe aripile imaginaţiei la marile întreceri sportive de la Tokio sau Roma, îl urmărea cu atenţie şi ii puncta frazele cu aplauze. Despre minunaţii atleţi sovie­tici a vorbit antrenorul fede­ral Gheorghe Zîmbreşteanu. După o scurtă incursiune în is­toria atletismului mondial, an­trenorul federal s-a oprit asupra „meciului prieteniei" care a avut loc în 1951, pe stadionul Republicii, intre atleţii romîni şi sovietici. Cu această ocazie, tinerii participanţi la simpozion au aflat că meciul s-a desfă­şurat fără punctaj, că printre prieteniile legate atunci se nu­mără şi cea dintre Nina Dum­­badze şi Lia Manoliu. Au mai aflat că, la intîlnirea de juniori R. P.R.—U.R.S.S. care a avut loc la Ploieşti in 1955, au debutat renumiţii atleţi Tamara Press şi Igor Ter-Ovanesian. „Vedeţi dumneavoastră — spunea in în­cheiere antrenorul federal Gheorghe Zîmbreşteanu — noi am copilărit cu atleţii sovietici, suntem­ prieteni cu ei, îi res­pectăm şi îi preţuim pe aceşti minunaţi sportivi“. A urmat o reuşită demonstra­ţie de gimnastică artistică in care Elena Tutan şi Viorica Pleavă au cucerit ropote de a­­plauze. Apoi, o demonstraţie de box intre Gheorghe Badiu şi Dumitru Miron de la clubul sportiv Steaua. In încheiere, participanţii la acest simpozion al prieteniei au vizionat filmul „Meciul de atletism U.R.S.S.— S. U.A.". V. TOFAN LOTURILE NOASTRE PENTRU INTILNIREA DE GIMNASTICĂ CU JAPONIA Două zile ne mai despart de intîlnirea dintre gimnaştii ro­mîni şi cei japonezi din sala Floreasca. La această întîlnire sportivii se vor prezenta numai cu exerciţii liber alese, iar cla­samentul se va alcătui la indi­vidual compus şi pe aparate. Oaspeţii sunt aşteptaţi să so­sească in Capitală mîine seara. Iată acum şi loturile­ din care vor fi alcătuite echipele noas­tre : fete: Emilia Liţă, Elena Tutan, Mariana Ilie, Viorica Pleavă, Cristina Doboşan, Cor­nelia Savu, Niculina Gheorghe, Rozalia Baizat, Gabriela Pa­­riseanu; băieţi: Gheorghe To­­hăneanu, Anton Kadar, Petre Miclăuş, Dragoş Simionescu, Levente Gagyi, Marcel Simion, Ion Ola, Nicolae Berea. După cum se vede, la fete, cu excepţia Emiliei Liţă, ne vom prezenta cu lotul de tineret, iar la băieţi, echipa naţională va fi şi ea completată cu gimnaşti tineri. Această competiţie ofe­ră, deci, un bun prilej de veri­ficare a pregătirii, pentru spe­ranţele noastre.­­ întrecerile încep în ambele zile de la ora 18. Unul dintre gimnaştii noştri, Gheorghe Tohăneanu, în zbor deasupra calului Filmul „Turneu! U.E.F.A.“ a fost premiat In capitala R. P. Ungare a fost organizat primul festival de filme sportive realizate în ţările socia­liste. Dintre cele 48 de producţii prezentate, filme documentare, reportaje şi filme de tehnică sportivă, Juriul a ales pentru finală 11 filme. De un frumos succes s-a bucurat filmul romi­­nesc „Turneul de fotbal U.E.F.A.“ care a fost distins cu premiul trei. Premiul tatii a fost atribuit filmului polonez „Boxul“, iar premiul doi filmului „Campiona­tele mondiale de canotaj“ produs in R. D. Germană. De marţi seara, oaspeţilor Capitalei noastre li s-au adău­gat rugbiştii cehoslovaci, cunos­cuţi de altfel publicului bucu­reştean, care vor întîlni astăzi, pe stadionul „23 August“ — la ora 13.30 — lotul republican al ţării noastre. Partida are loc în cadrul pregătirilor pe care e­­chipa noastră le face în vede­rea jocului de la 11 noiembrie cu naţionala Franţei. Este vor­ba de o întîlnire amicală în care antrenorii noştri vor căuta să verifice stadiul de pregătire a jucătorilor, jocul comparti­mentelor etc. Evoluţiile anterioare ale rug­­biştilor cehoslovaci au subliniat progresul pe care această echi­pă l-a înregistrat în ultimii ani şi tocmai de aceea partida de astăzi este aşteptată cu interes deosebit. Echipa noastră va fi alcătui­tă din următorul lot : Al. Io­­nescu, Drobotă, Teofilovici, Că­­puşan, Iordăchescu, C. Preda, V. Rusu, Gh. Celea, V. Mora­­ru, R. Demian, M. Rusu, C. Enache — înaintaşi, C. Stănes­­cu, Chiriac, Mateescu — mijlo­caşi, Wusek, Rahtopol, Irimes­­cu, Ciobănel, Sava, Teodorescu — treisferturi, Penciu, Nedelcu — fundaşi. Reprezentativa oraşului Pra­ga a sosit la Bucureşti cu ur­mătorul lot de jucători : Smrz, Havel, Vojkovsky, Kodytek, Riha, Hrnicko, Krutzner, Jaku­­bicek, Vondrvs, Kratochvil — înaintaşi, Kraml. Peterek, Krjcl — mijlocaşi. Farkac. Vavra, Valasek, Stepanski, Hrvizna — treisferturi, Dosuvdil, fundaş. Din delegaţia, condusă de ing. Jan Kudrna, fac parte şi prof. Slama Zdenek şi antrenorul Old. Pazdera. Meciul va fi arbitrat de Cor­nel Munteanu. Astăzi, pe stadionul „23 August“, Rugbiştii români înfilniesc reprezentativa oraşului Praga DEM­I­AN văzut de Neagu Rădulescu Azi pe stadionul „23 August“, cu începere de la ora 15, se­lecţionata noastră de juniori va întîlni reprezentativa de juniori a R.P. Polone. Un meci atrac­tiv dacă ne gîndim la valoarea componenţilor celor două for­maţii şi la ultimele rezultate în­registrate de cele două repre­zentative. Recent echipa noastră a învins, în faţa publicului bucureştean, selecţionata R.D.G. cu scorul de 6-0, după un meci în care a fost net supe­rioară. Această partidă a făcut să acordăm un calificativ bun lotului nostru de juniori care se pregăteşte pentru viitoarea ediţie a Turneului U.E.F.A. Avînd însă în vedere valoarea modestă a adversarului, ne-am exprimat părerea că am vrea să-i vedem la „lucru“ pe junio­rii noştri în compania unei for­maţii mai puternice. Ocazia s-a ivit acum. După cum se ştie echipa de juniori a R.P. Polone are o... carte de vizită valoroa­să. Ea a învins în deplasare se­lecţionatele R. S. Cehoslovace (2—0), R.D. Germane (3—1) şi R. P. Bulgaria (3—2) şi a ob­ţinut un rezultat de egalitate (2—2) în faţa echipei maghiare. Pentru polonezi partida de azi e foarte importantă, ea con­stituind o verificare a potenţia­lului echipei înainte de meciul de baraj cu R.P. Ungară, din cadrul preliminariilor Turneu­lui U.E.F.A., ediţia 1963. Antrenorii echipei poloneze încă nu s-au hotărît asupra for­maţiei care va evolua mîine. Echipa noastră, antrenată de N. Dumitrescu şi Eugen Iordache, va avea următoarea alcătuire: Suciu — Grăjdeanu, Mareş, Kiss — Ştefănescu, Nunweiler VI — Mureşan, Dumitriu II, S. Avram, Dinu, Circiumăres­­cu. Rezerve : Duca, Pecs, Szűcs, Lungu. Arbitru: D. Hagirov (R.P.R.). Azi, pe stadionul „23 August“, D. P. Romînă-R. P. Polonă la fotbal - juniori Echipa de juniori a R. P. Polone înaintea antrenamentului făcut ieri pe stadionul Republicii din Capitală. Foto: T. Roibu PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIȚI VĂ! Organ al Uniunii de Cultură Fizică şi Sport din R.P. Română ANUL XVIII—Nr. 4128 Joi 1 noiembrie 1962 4 pagini 25 bani Spania —R. P. Romînă în „Cupa Europei“ la fotbal MADRID 31.­­ (De la tri­misul nostru special). Iată-ne în ajunul meciului cu Spania, care marchează de­butul nostru in cea de-a doua ediţie a Cupei Europei la fot­bal. Jocul este aşteptaşi cu emoţie aitit de noi cit şi de gazde, care prezintă o formaţie remaniată, cu mulţi debutanţi în echipa naţională. Interesul manifestat aici pentru această intilnire este reflectat de ru­bricile de sport ale ziarelor, care publică ample materiale cuprinzind date asupra jucăto­rilor noştri, amănunte de la antrenamentele noastre, discu­ţii cu conducătorii echipei şi cu antrenorii. Se contează pe un număr de aproximativ 80.000 de spectatori. Jocul se dispută de stadionul Bernabeu. Antrenorii celor două echipe a­u anunţat formaţiile : ROMÂNIA: Sfetcu - Geor­­gescu, Nunweiler III, Macri— E. Petru, Koszka — Ivansuc, Ozon, M. Voinea, Popescu, Ghergheli. SPANIA: Vicente (19) —­ Pachin (10), Rodri (7), Calleja —Paquito, Gloria — Collar (15), Adetlardo (3), Veloso, Guillot (2), Gento (23). In paranteză, de cite ori a fost internaţional fiecare jucă­tor. Căpitanul echipei este Gento. După cum se vede, antreno­rul Viladonga a alcătuit o for­maţie bazată pe jucători din Madrid (7). Este posibilă o modificare in atac. Prin indis­ponibilitatea arbitrului Aston, jocul va fi condus de engle­zul Howey, ajutat la tuşe de Bricell şi Fotlik. Jucătorii noştri privesc cu încredere partida de mâine (n.r. azi) şi sunt dornici să realizeze un rezultat cit mai bun. Marţi dimineaţa ei au făcut un antrenament de 45 de minute, după care au asis­tat la antrenamentul echipei Spaniei, care s-a pregătit in continuare, pe acelaşi stadion. Marţi după amiază, ei au făcut un antrenament de 90 de mi­nute. In completarea progra­mului, lotul nostru a vizitat oraşul şi Palatul Escorial din apropierea Madridului. Intîlnirea începe la ora 16:30 (om locală). PETRE GAȚU Sezonul baschetbalistic de toamnă îşi face un debut pro­miţător prin turneul internaţio­nal ce se va desfăşura timp de trei zile în sala Dinamo din Ca­pitală. Protagoniste sunt prime­le reprezentative ale ţării noa­stre şi ale R. D. Germane, se­lecţionata secundă a R.P.F. Iu­goslavia şi selecţionata de tine­ret a R.P. Romíne. Principalul obiectiv al acestor întreceri il constituie verificarea echipei noastre reprezentative in vede­rea participării la Jocurile Bal­canice, ce vor fi găzduite de Istanbul, între 14—18 noiembrie. Baschetbaliştii români vor avea ca parteneri echipe cu concep­ţii de joc diferite, cu particu­larităţi care le vor cere să a­­plice tactici variate. Jocul re­prezentativei R. D. Germane se bazează, de pildă, pe acţiunile poziţionale cu doi pivoţi, pe o strictă respectare a disciplinei de joc, în vreme ce componenţii selecţionatei secunde a R.P.F. Iugoslavia pun accentul pe vi­teză şi contraatacuri. Aşteptăm cu mult interes şi evoluţia echi­pei de tineret a ţării noastre, care a avut în turneul efectuat la Harkov şi la Tbilisi o evo­luţie promiţătoare. Iată loturile din care vor fi alcătuite forma­ţiile ţării noastre : R.P. Romî­nă I: Nedef, Niculescu, Nova­­cek, Spiridon, Albu, Demianu Giurgiu, Kiss, Gh. Valeria, Te­­dula, Visner; R.P. Romînă — tineret: Cimpeanu, Hoffman, Vasile­scu, Dragomirescu, Bir­­san, Dudescu, Popa, Savu, Cim­­poiaş, Vidiu, Diaconescu, Tudosi. Festivitatea de deschidere a turneului din sala Dinamo va avea loc vineri, de la ora 18, după care se vor disputa me­ciurile : R.P. Romînă I—R.P. Romînă — tineret; R.D. Ger­mană — R.P.F. Iugoslavia (Bi. Partidele de sîmbătă și dumi­nică încep tot de la ora 18,30, mine. In sala Dinamo, începe turneul internaţional de baschet DUMINICĂ IA BUCU­REȘTI DINAMO-SELECIIONAU OLIMPICĂ A R. P. BULGARIA Duminică, pe stadionul „23 August“, cu începere de la ora 15, se dispută un inte­resant meci între echipele Dinamo Bucureşti şi selec­ţionata olimpică a R.P Bul­garia. Din rîndul echipei bulgare fac parte jucători bine cunoscuţi ca Apostolov, Dimitrov, Kotkov, Haralam­­biev şi Vasiliev, care sunt selecţionaţi şi in lotul A al R.P. Bulgaria in vederea apropiatei întâlniri cu Por­tugalia. ALTE JOCURI Echipa maghiară Szeged, una din fruntaşele campiona­tului categoriei A din R.P.­J., va întreprinde un turneu de două jocuri în ţara noastră. La 7 noiembrie oaspeţii vor juca la Timişoara cu Ştiinţa iar la 10 noiembrie la Bucureşti cu un adversar care n-a fost încă desemnat Duminică 4 noiembrie, la Braşov, Steagul roşu întîl­­neşte echipa Sarajevo în ca­drul Turneului balcanic. Sportivii uzinei—mîndria noastră In întreprinderea noas­tră — Uzina meca­nică Muscelul — tine­retul contribuie sub­stanţial la îndeplinirea planului de produc­ţie. Aproape că nu există secţie, atelier, in care tinerii să nu se numere printre muncitorii fruntaşi. Acest lucru, fireşte, ne produce o mare bucurie nouă, muncitorilor mai virstnici. Dar, ne bucură nu numai munca entuziastă a tinerilor in producţie, ci şi succesele obţinute de ei pe tim­m sportiv. In rîndul muncitorilor sint mulţi spor­tivi. Rezultatele obţinute pe terenul de sport d­e tinerii noştri arată d­­eci există un colectiv harnic şi priceput. Intr-adevăr, consiliul asociaţiei sportive Muscelul (pre­şedinte Gheorghe Popescu, secretar Nico­lae Stoica) a reuşit, intr-o bună măsură, să activizeze cele 11 secţii de ramură de sport, să asigure fiecăreia un program de activitate continuu fîi ceea ce socotim foar­te importanţi să te numere printre pri­mele consilii de asociaţie din regiune care au introdus gimnastica in producţie, practi­cată in prezent de peste 1500 de munci­tori. Secţiile de box, atletism, ciclism, turism şi schi­sm­i — fiin îndoială — cele mai puternice, şi nu întâmplător sportivii aces­tor secţii au cele mai bune categorii de clasificare. Ca fotbalul insă, treburile nu merg aşa cum ar dori muncitorii noştri. In această privinţă consider că consiliul asociaţiei Muscelul poartă o vină serioasă deoarece, in dorinţa ca fotbalul,­ „să mear­gă bine" a acordat echipei noastre o atenţie exagerată, deşi rezultatele obţinute nu ne-au mulţumit. (Continuare în pag.­­ 2 *1 ION CICU secretarul comitetului de partid de la Uzina Mecanică Muscelul

Next