Sportul Popular, decembrie 1962 (Anul 17, nr. 4145-4162)

1962-12-01 / nr. 4145

A­ stăzi începe în întreaga ţară desfăşura­rea marii şi frumoasei competiţii de mase: SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI ! Devenită tradiţională pentru mişcarea sportivă din ţara noastră, Sparta­­chiada cunoaşte de la o ediţie la alta un succes tot mai mare. Pe întreg întinsul ţării, în cele aproape 11.000 de asociaţii sportive tineretul se va avînta începînd de astăzi în pasionante întreceri pentru a desemna pe cel mai bun dintre miile de iubitori ai sportului. Anul acesta Spartachiada de iarnă a tine­retului programează un număr sporit de ra­muri sportive. In afara gimnasticii, patina­jului, şahului, întrecerilor de schi şi săniuţe, tenisului de masă, trîntei şi halterelor, parti­cipanţii la Spartachiadă vor putea să-şi dis­pute intiietatea şi în concursuri de orientare turistică, cros şi tir. S-a mărit deci varietatea competiţiilor şi prin aceasta Spartachiada de iarnă a tineretului a devenit mai atractivă. Pentru a cuprinde în întrecerile acestei mari competiţii de iarnă cît mai mulţi participanţi consiliile asociaţiilor sportive de la oraşe şi sate au datoria să popularizeze temeinic con­cursurile, să asigure cele mai bune condiţiuni de desfăşurare, să procure material şi echi­pament sportiv, să se îngrijească de instruc­tori şi arbitri care să contribuie la buna orga­nizare a competiţiilor. De asemenea, este ne­cesar să se ofere tinerilor posibilitatea să facă — sub supravegherea antrenorilor şi instruc­torilor — antrenamente pregătitoare. In acest fel consiliile asociaţiilor sportive vor asigura un nivel ridicat de desfăşurare întrecerilor din cadrul Spartachiadei de iarnă a tinere­tului. In colaborare cu celelalte organizaţii obşteşti Astăzi, în întreaga ţara Start în întrecerile Spartachiadei de iarna a tineretului! (Continuare în pag. a 2-a)! Trinta, varianta populară a luptelor clasice, se bucură de popularitate in rindurile tinere­tului util la sate cit şi la oraşe. Actuala ediţie a Sparta­chiadei de Irania a tinere­tului, care începe azi, cuprinde printre sporturile prevăzute în regulamentul de desfăşu­rare şi întreceri de truntă. In fotografie: o fază de la o întrecere de truntă. Foto: T. Roibu § Handbaliştii români I I au făcut o veritabilă­­ demonstraţie la Helsinki: 1R. P. ROMINA-1 IfinlandaI 1 32-16 (17-7) [ (Cififi amănunte în pag. a 8-a) liiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiuuiiiiiiiînnuiuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiil TATA 29 (prin tele­fon).­­ Joi după amiază, RAPID BUCUREȘTI și SPARTACUS BUDA­PESTA s-au întîlnit în cadrul primului tur al „Cupei campionilor eu­ropeni“. La capătul unui joc, în care s-a luptat cu multă dirzenie pen­tru victorie, handbalis­tele române au învins cu scorul de 4-2 (3-2). Ju­cătoarele noastre au fo­losit adesea arma lor de bază, contraatacul, iar în apărare au jucat calm, atent, nepermiţînd ad­versarelor să se mişte în voie în faţa semicercu­lui. Diferenţa de scor putea fi mai mare, dacă spre sfîrşit bucureşten­­cele nu ar fi pierdut cîteva ocazii clare de a marca. In primele minute Ra­pidul atacă dezlănţuit. Pasele iuţi cu angajă­rile surprinzătoare ale pivoţilor produc adesea panică în rîndul apără­rii handbalistelor buda­­pestane. In min. 4, Elena Hedeşiu face o splendidă intercepţie, porneşte ca un bolid pe contraatac, dar fiind a­­junsă din urmă este faul­tată la semicerc. Arbi­trul acordă lovitură de la 7 metri pe care Con­stanţa Dumitrescu o transformă cu precizie: 1-0. Nu trec decât două minute şi scorul este din nou modificat. Hilde Roth se strecoară cu abi­litate printre apărătoarele adverse, pătrunde pe ex­tremă şi şutul ei puter­nic se opreşte direct în plasă : 2-0 pentru Rapid. încurajate de acest succes, rapidistele se menţin în atac şi iată că numai după 11 mi­nute de joc, tabela de marcaj indica deja sco­rul de 3-0 in favoarea lor . Maria Constanti­nescu plecată in stil per­sonal pe contraatac în­scrie spectaculos. In a­­cest moment, in echipa C . I (Continuare in pag. a 4-a) ieri, la Tata, în „C.CI.” la handbal in 7 Rapid București a învins în primul joc pe Spartacus Budapesta cu 4-2 (3-2) Astă-seară, în sala Floreasca Bucureşti — Berlin, la box Sala Floreasca găzduieşte astă-seară, de la ora 20, în­­tîlnirea internaţională de box dintre selecţionatele oraşelor Bucureşti şi Berlin. După cum se ştie, o parte dintre boxerii oaspeţi au evoluat recent în R. P. Ungară realizînd un rezultat de egalitate (4—4) cu pugiliștii maghiari. Echipa Berlinului a sosit joi în Capitală decisă — după cum ne-a declarat antrenorul Schmidt — să se comporte cit mai bine. Se știe că la înce­putul acestui an, întilnirea de la Berlin dintre reprezentative­le R. D. Germane și R. P. Române a fost cîștigată de bo­xerii germani cu scorul de 12—8. Avem de luat deci o­re­(Continuare în pag. a 6-a) SCHNEIDER (R.D.G.) 1. MONEA (R.P. R) Văzuți de Neagu Ridulescu PRO J.FT­ORT DI TO­ATE TARILE. UNITIVA! Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P. Română ANUL XVIII-Nr. 4145 Simbătă 1 decembrie 1962 8 pagini 25 bani Corespondenţii ne scriu despre: Pregătirile schiorilor pentru apropiatul sezon , aşteptarea sezonului 1963, schiorii se an­trenează cu multă grijă, pentru ca între­cerile să-i găsească cît mai bine pregătiţi. In acelaşi timp comisiile regionale, raionale şi orăşeneşti, secţiile de schi ale cluburilor şi aso­ciaţiilor sportive au luat din vreme măsuri pen­tru ca activitatea competiţională şi de mase să se desfăşoare în condiţii cît mai bune. Despre aceste pregătiri ne-au scris corespondenţii noştri din centrele cu o puternică activitate la schi. Br­AŞOV Schiorii clubului Di­namo se vor prezenta in sezonul 1963 cu un lot numeros şi valoros, din care nu vor lipsi fon­­diştii Dinu Petre, Gh.­ Bădescu, I. Răşină, I. Olteanu, Iuliana B­ogezi, Iuliana Matei, alpinii Ilona Micloş, Kurt Gohn, Beniamin Haidu, săritorii Florea Voinea, Eugen Kiss ş.a. Seriozitate in pregătire manifestă şi schiorii clu­bului Olimpia. Antreno­rul Ion Sumedrea lu­crează intens cu cei 17 fondişti care au parcurs mii de kilometri pe alei­le de sub Timpa. Cei mai perseverenţi se do­vedesc a fi Doina Boboc, Dorina Nila, Rodica Sto­­ian, Ana Barabaş, Moise Stoian, Mircea Cimpoia, Virgil Benga ş. a. Cu multă atenţie se antre­nează şi Gh. Cristolo­­veanu, D. Rusu, I. A­­postol şi Helga Czopek­, care vor reprezenta clu­bul Olimpia la probe alpine, precum şi sărito­rii I. Colcer şi I. Voina. La Clubul sportiv şco­lar Luceafărul, antreno­rul Dragoş Burghelea are în pregătire 25 de elevi şi eleve. Tinerele campioane de junioare Constanţa Măzgăreanu, Liana Blebea, alături de Dorin Munteanu, Teofil Blaj, Visarion Moldo­­veanu ş. a. sunt prezenţi cu regularitate la pro­gramul de antrenament ce se efectuează sub Timpa. Tot aci pot fi găsiţi şi schiorii de la Ştiinţa, care in acest se­zon sânt decişi să aibă o comportare frumoasă. Prof. C. Diaconescu se ocupă cu multă perseve­renţă de pregătirea lotu­lui din care fac parte şi trei valoroşi juniori: Géza To­möri, Nicolae Stinghe şi Mihai Ciora. Cuvinte bune se pot spune şi despre schiorii de la Casa Ofiţerilor Braşov, Voinţa Braşov şi de la Steagul roşu, care pot fi văzuţi zi de zi antrenîndu-se cu de­plină conştiinciozitate. CAROL GRUIA (Continuare in pag. a 2-a) Ultiul mare concurs al anului la ginastici: finala campionatului republican Finala campionatului republican de gimnastică pe echipe şi cea a cam­pionatului individual al maeştrilor suscită un In­teres deosebit. Din echi­pele ce se vor întrece nu vor lipsi cunoscuţii sportivi : Sonia lovan, Emilia Lică, Mariana Hie, Cristina Doboşan, Elena Tutan, Frederic Orendi, Gheorghe To­­hăneanu, Gheorghe Stan­ciu şi alţii. Sperăm că printre participanţi vom „descoperi“ noi elemente tinere talentate, întrecerile finale ale campionatului, care se vor desfăşura azi şi mîine în sala Floreasca, constituie un examen se­rios nu numai pentru sportivi şi antrenori, ci şi pentru conducerea sec­ţiilor de gimnastică din asociaţii şi cluburi, pen­tru comisiile locale. Urăm succes tuturor participanţilor la finala campionatului republican! Campionul de anul trecut, Frederic Orendi, un zbor deasupra calului Fotd­ I. Mihăică Miercuri la Varşovia: C. S. M. Cluj-Sparta In „Cupa Campionilor Europeni“ la tenis de masă Duminică urmează să facă deplasarea în R. P. Polonă echipa noastră de tenis de masă, campioană republicană, CSM Cluj, care va susţine miercuri la Varşovia întilnirea cu formaţia Sparta. Această partidă contează în cadrul sferturilor de finală ale C.C.E., învingătoarea ur­mi­nd să joace în semifi­nala competiţiei cu cişti­­gătoarea meciului Partizan Belgrad — Lokomotiv Leip­zig. Echipa română va fi alcătuită din jucătorii Radu Negulescu, Dorin Giurgiu­­că şi Gheorghe Cobirzani F­OTBALISTIC Cuplajul din Bucureşti are loc pe Stadionul Republicii Sîmbătă 1 decembrie Stadionul Steaua, ora 14: Steaua — Pro­gresul (camp, de tineret) Duminică 2 decembrie Stadionul Republicii, ora 12,15: Steaua — Progresul (eat. A), şi ora 14: Dinamo Bucu­reşti — Viitorul (cat. A). Stadionul Dinamo, ora 9,30: Dinamo —­ Viitorul (camp. de tineret) . Teren Olimpia (CAM), ora 9: S.S.E. nr. 1 —* Viitorul (camp. rep. juniori) Teren Știinta-Tei, ora 10: Știinţa — C.S.S. (camp. rep. juniori)

Next