Sportul Popular, ianuarie 1963 (Anul 18, nr. 4163-4179)

1963-01-03 / nr. 4163

Cu­vințarea tovarăşului Gheorghe Gheorghiu - Dej rostită la posturile de radio şi televiziune cu prilejul Anului Nou Dragi tovarăşi şi prieteni. Cetăţeni ai Republicii Populare Române, Intimpinăm intr-o atmosferă sărbătorească, cu voie bună şi încre­dere in viitor, anul 1963, an nou de muncă creatoare pentru înflorirea patriei, pentru prosperitatea tuturor făuritorilor de bunuri materiale şi spirituale — oamenii muncii, care îmbogăţesc şi înfrumuseţează an de an Republica noastră. A 15-a aniversare a proclamării Republicii Populare Române a pri­lejuit un însufleţitor bilanţ al realizărilor obţinute de poporul român. In aceste realizări este întruchipată munca fiecăruia dintre noi, munci­tori, ţărani, intelectuali, activişti de partid şi de stat. Pe întreg întin­sul ţării, în uzine, pe şantiere, în gospodării colective şi de stat, în instituţii de ştiinţă, învăţămînt şi cultură domneşte o atmosferă de muncă plină de avînt, fiecare îşi aduce contribuţia la opera comună de făurire a vieţii noi, socialiste. Anul de care ne despărţim a dat rod bogat în înfăptuirea măre­ţelor obiective stabilite de partidul nostru în domeniul sporirii produc­ţiei industriale, al dezvoltării şi întăririi agriculturii socialiste, in transporturi şi construcţii, in ridicarea continuă a nivelului de trai material şi cultural al poporului. Prevederile planului de stat pe 1962 au fost îndeplinite şi depăşite, creîndu-se astfel o bază trainică pentru noi victorii ale construcţiei socialiste în anul care vine. Imaginea ţării noastre este o mărturie strălucită a justeţei politicii partidului, călăuză încercată şi clarvăzătoare a poporului. Anul care s-a scurs a fost încă un an de luptă pentru apărarea păcii — bunul cel mai scump tuturor oamenilor de pe pămînt, un an al întăririi forţelor socialismului, păcii şi progresului, a forţelor care luptă pentru coexistenţa paşnică între toate statele, pentru libertatea şi independenţa popoarelor, întregul mers al istoriei ne arată că, în ciuda tuturor piedicilor, aceste forţe cresc mereu, că lor le aparţine viitorul. Intimpinind Anul Nou în mijlocul familiilor, prietenilor şi tova­răşilor de muncă, ne exprimăm cu toţii dorinţa caldă ca în anul care vine pacea intre popoare să fie consolidată, omenirea să-şi poată con­sacra toate forţele muncii paşnice, creatoare, pentru făurirea unei vieţi de belşug şi bunăstare. Dragi tovarăşi, Cu prilejul Anului Nou, Comitetul Central al Partidului Munci­toresc Român, Consiliul de Stat şi guvernul Republicii Populare Romine adresează întregului nostru popor calde felicitări. Urăm muncitorilor şi muncitoarelor din industria noastră socialistă să lucreze cu spor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, să dea ţării produse tot mai multe şi mai bune , ţărănimii colectiviste, lucrătorilor din gospodăriile de stat şi staţiunile de maşini şi tractoare — să asig­ure prin munca lor harnică o recoltă îmbelşugată, tinerilor şi tinerelor din uzine şi de pe ogoare — să-şi consacre tot entuziasmul şi elanul lor pentru a aduce din plin contribuţia la avîntul economiei socialiste, tineretului studios — să muncească cu sîrguinţă pentru a-şi însuşi tezaurul de cunoştinţe pe care i le pune la îndemînă şcoala pentru a fi cit mai de folos patriei. Vă dorim tuturor succese în munca voastră plină de abnegaţie, sănătate şi fericire dumneavoastră şi celor ce vă sunt dragi! Să ridicăm paharul pentru poporul nostru muncitor, pentru patria noastră dragă, pentru viitorul ei luminos, pentru pace, prietenie şi colaborare între toate popoarele! Vă urăm La mulţi ani, iubiţi tovarăşi şi prieteni! Tinerii fotbalişti români şi-au luat revanşa: 4-2 (3-2) cu echipa Etiopiei ADDIS-ABEBA. — In ultimul meci al turneului din Etiopia, disputat du­minică, reprezentativa de tineret a R.P. Romíno şi-a luat o binemeritată revanşă asupra echipei Etiopiei cu scorul de 4—2 (3—2). Fotbaliştii români au fur­nizat un joc bun, spectaculos, care a lăsat o excelenta impresie celor 20.000 de spectatori prezenţi la meci. Intîlnirea a început în nota de do­minare a selecţionatei române, care în m­m. 20 a şi condus cu 2-0, prin go­lurile marcate de Pornea şi Baksi. Apoi, gazdele iniţiază o serie de acţiuni şi reuşesc să reducă handicapul prin Lu­ciano Vassallo şi după aceea să egaleze prin Italo Vassallo. Sfîrşitul primei re­prize aparţine fotbaliştilor romîni, care preiau conducerea, cu 3—2 (autorul golului: Voinca). In repriza a doua, echipa RTL Ro­míno stăpîneşte mijlocul terenului, de unde iniţiază numeroase acţiuni, în timp ce jucătorii etiopieni răspund cu contra­­atacuri, mai ales prin Festaye şi Tadese. Apărarea noastră imediată, plus mijlo­caşii Crişan şi NuntpeiVer IV, se com­portă foarte bine şi resping totul. Iar linia de atac construieşte acţiuni în­cheiate cu şuturi — mai ales prin Raksi, Voinea şi Pavlovici — care pro­duc panică la poarta gazdelor. Combi­naţiile jucătorilor români stârnesc aplau­zele spectatorilor. iPortarul etiopian Dembu apără goluri aproape făcute, iar în min. 79 îl salvează una din bare, de care s-a lovit mingea șutată de Nunweiller IV. Cu cinci minute înainte de sfârșit însă, apărarea echipei gazde cedează. Raksi a stabilit scorul final de 4—2. Reprezentativa de tineret a R.P. Ro­míne a aliniat formaţia : Suciu — Pal (Ilălmăgeanu), Pete­scu, Răcelescu — Crișan, Nunweiller IV — Igna (Pavlo­vici), Popescu (Dumitriu II), Voinea, Raksi, Halda. Din Etiopia, tinerii fotbaliști români au plecat în Sudan, pentru un turneu de trei jocuri. Primul a avut loc la Kartum in nocturnă, la 2 ianuarie. Campionatul mondial studenţesc de handbal Selecţionata R. P. Romine a debutat victorioasă In Suedia au început să se desfă­şoare în prima zi a anului partidele din cadrul campionatului mondial studenţesc de handbal în 7. La aceas­tă mare întrecere internaţională par­ticipă reprezentative studenţeşti din şapte ţări, care au fost împărţite in două serii. In prima serie joacă echi­pele Danemarcei, Spaniei, Suediei şi (Continuare in pag. a 4-a) PROLETARI DLV TOATE ȚĂRILE. WITI-VJI Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romina ANUL XIX—Nr. 4163 © Joi 3 ianuarie 1963 $ 4 pagini 25 bani Cronica de revelion In seara zilei de luni, 31 decembrie, a avut loc în sala Floreasca întâlnirea de... Ce ţi-e şi ct­ puterea obişnuinţei ?! Cum am ajuns la sala Floreasca, locul atîtor inttlniri sportive interne şi inter­­naţionale, cum am dat cu ochii de spor­­tivi, eram gata — cu creioane şi cu carnetele în mîini — să scriem obiş­nuita cronică. Numai că de data asta, în sala cu pricina, pe podium erau in­stalate nu stîlpii cu plasa de volei, nici panourile de baschet, nici ringul de box. Porţile de handbal, mult folo­site în ultima vreme nu erau la locul lor, ci odihneau undeva, în magazii, alături de planşele de scrimă. In sala minunat pavoazată cu brad şi serpentine erau aşezate mese, ce-i drept, dar nu de tenis, ci mese... adevărate, cu scaune. Iar sportivii, şi mai ales sportivele, im­­brăcaseră — în locul costumelor folosite îndeobşte pentru întrecere — altele , negru cu cravată argintie şi rochii de lame, ori paiete. Vezi bine, se întîlni­­seră să sărbătorească împreună, pen­­­­tru prima dată. Revelionul, la... REVE­LIONUL SPORTIVILOR FRUNTAŞI DIN CAPITALA. Rînd pe raid, in sala luminată feeric, sosesc atleţi, şahişti, handbalişti şi rugbişti, voleibalişti şi... fotbalişti. Dar care dintre sporturi nu au fost repre­zentate în noaptea de Anul Nou în sala Floreasca... Pină şi IEBS-ul şi-a schim­bat pentru o zi ,profilul“ , grija de că­­păţenie a fost ca toţi cei prezenţi să petreacă din plin. Şi-n plus a... uitat să încaseze „cota de teren“. La rîndul lor, sportivi şi antrenori, metodişti şi specialişti au fost unanimi de acord ca în noaptea Revelionului să poată face o excepţie de la regulile... vieţii spor­tive. Timpul trece pe nesimţite. Pe scenă, un grup de tineri şi tinere prezintă un montaj literar-muzical închinat aniver­sării Republicii, vieţii noastre noi. Intre gimnastele care execută un ansam­blu de exerciţii recunoaştem studente fruntaşe de la ICF, a căror graţie şi măiestrie am aplaudat-o adesea în di­ferite competiţii. Apoi, artişti de la Teatrul de estradă vin să-şi aducă con­tribuţia lor la reuşita acestei seri a mi­­nunate. Este ora 23:53, cînd difuzoarele trans­mit cuvîntarea rostită de tovarăşul Gheorghe Gheorgh­iu-Dej la posturile de radio şi televiziune, cu prilejul Anului Nou, întreaga asistenţă ascultă cu deo­sebită atenţie şi emoţie. Ia terminarea cuvîntării se aplaudă furtunos. Se ridică paharu­l pentru scumpul nostru partid, conducătorul încercat al poporului nostru pe drumul desăvirşirii construcţiei socialismului, căruia îi da­torăm viaţa liberă şi fericită pe care o trăim, pentru patria dragă — Repu­blica Populară Romînă, pentru a cărei glorie sportivă luptă cu tot elanul lor tineresc sportivii şi sportivele — pentru sănătate, spor la muncă şi în marile întreceri de pe stadioane. Tovarăşul Aurel Duma, preşedintele Uniunii de Cultură Fizică şi Sport fe­licită pe sportivi, antrenori şi activiştii sportivi, urîndu-le noi şi mari succese pentru ca gloria sportivă a patriei să fie ridicată cît mai sus, pentru ca anul 193 să fie un an plin de realizări pe linia sarcinilor mari şi de răspundere trasate de partid şi guvern mişcării noastre sportive. Veselia, voia bună domnesc din plin. Intre o „permită“, care nu se mai termină şi un dans plin de antren, reu­şim cu greu să luăm tradiţionalul in­terviu unor sportivi prezenţi : Ion Cernea: „Aş vrea să fiu tot­deauna atît de vesel în sala Floreasca, M. COSTEA C. COMARNISCHI (Continuare in pap. a 2-a) In sala Floreasca sportivii noştri fruntaşi (Ion Voinescu, Lia Manoliu, Irina Hector, Zoltán Czaka, Cristea Dinu, Aurel Şelaru), ciocnesc un pahar de vin pentru succesele obţinute in anii Republicii, pentru viitoarele izbinzi. Foto : A. Gheorghe. In noaptea de r­­elief la Palatul Republicii. A sosit noul an! Foto : Gh. Amuza Cu telefericul în Bucegi Străbătind frumoasa Vale a Prahovei şi aruncîndu-ţi privirea spre culmile Bucegilor poţi ob­serva un amănunt nou: deasupra Cotei 1400 şi pe Valea lui Carp au răsărit nişte piloni semeţi. Des­pre ce este vorba ? Despre tele­fericul care a început să trans­porte mii de turişti şi de schiori pe unul din cele mai dificile tra­see : drumul dintre Hotelul Al­pin de la Cota 1400 şi Virful cu Dor. Un urcuş obositor, de mai bine de două ore este parcurs in 20 de minute, fără pic de efort. Cei 570 m diferenţă de nivel (1430 m staţia de jos a telefericului, 2 000 m sta­ţia de sus) nu mai constituie o greutate pentru iubitorii de mun­te, dornici să ajungă cit mai re­pede la Babele, Omu, Peştera, Bolboci sau Padina. Plimbarea cu telefericul e mai degrabă un punct de atracţie, deoarece plecind de pe platoul de deasupra Cotei 1400, trecind peste Valea cu Brazi, Pia­tra Turcului şi faţa Văii lui Carp, turistul sau schiorul are prilejul să admire pitorescul acestei părţi a Bucegilor şi să se... odihnească pentru viitoarele drumuri. Construcţia telefericului a în­ceput la 15 iunie 1962, iar ultimeie lucrări, inclusiv finisarea şi ro­dajul, au fost efectuate săptămina trecută. Un timp de construcţie cu adevărat record, pentru care constructorii merită călduroase fe­licitări. Iată acum citeva date des­pre el: lungimea cablului: 2013 m; numărul scaunelor (de cite un loc): 140; numărul pilonilor: 34; diferenţa de nivel: 570 m; înăl­ţimea maximă dintre scaun şi sol: 7,50 m. (Continuare în pag. a 2-a)

Next