Sportul Popular, ianuarie 1963 (Anul 18, nr. 4163-4179)

1963-01-03 / nr. 4163

Prima scrisoare a anului 1963... ...Cu emoţie încerc să vă trimit cîteva rînduri care constituie pen­tru mine prima încercare de acest fel... Mă numesc Ursu Gabriela şi sînt elevă în clasa a Vil-a A a şcolii de 8 ani Nr. 3 din Bacău, învăţ intr-o şcoală nouă şi mă simt mîndră, în locul celor două şcoli mici şi neîncăpătoare, din anii trecuţi, acum s-au deschis por­ţile unei şcoli noi, cea mai fru­moasă din oraş. O şcoală pe care ne-a dăruit-o partidul nostru drag, şcoala în care zi de zi ne vom strădui să răspundem grijii pă­rinteşti ce ne-a fost acordată, obţi­­nînd note cit mai mari la învă­ţătură. Afară de învăţătură avem con­diţii bune şi pentru desfăşurarea unei bogate activităţi sportive : o curte spaţioasă, terenuri, material sportiv suficient. Cu puţin timp în urmă, în şcoala noastră au început întrecerile de şah, pe clase,­in cadrul Spartachiadei de iarnă. Acest sport al minţii se bucură de multă simpatie în şcoala noas­tră. Aşa se şi explică numărul mare de concurenţi — 156. Poate şi din rindurile noastre se vor ridica noi talente şi nu numai la şah. Marea noastră sportivă, g.­ Iolanda Balaş, nu şi-a început oare activitatea sportivă pe cind era pionieră ? Paralel cu şahul, în şcoala noas­tră se poate practica handbalul, voleiul, atletismul şi bineînţeles fotbalul, ramură sportivă preferată de băieţi. Iată cîteva aspecte din viaţa noastră şcolărească. Prin mine toţi elevii şcolii urează ziarului „Sportul popular“ un călduros „La mulţi ani“, iar sportivilor noş­tri fruntaşi noi succese in anul 1963. Salut voios de pionier! URSU GABRIELA Cu trei zile înaintea inaugurării sezonului U Schi-lift în Kantzer • Sulinarul a fost lărgit • Trei noi tram­buline la Gheorghieni • Concursul de deschidere de la 6 ianuarie Iată-ne cu trei zile înaintea inaugu­rării oficiale a sezonului de schi pe anul 1963. Un eveniment important pentru concurenţi, pentru antrenori şi, bineînţeles, pentru turiştii care vor avea prilejul să admire evoluţia frun­taşilor acestui frumos sport. Cum au întîmpinat schiorii noul sezon ? Să amintim, în primul rînd, de pregătirile de zi cu zi efectuate incă din timpul verii, intensificate în lunile de toamnă şi verificate cu pri­lejul concursurilor de control pe uscat, desfăşurate la Predeal. Apoi a venit zăpada. încă din primele zile schiorii, împreună cu arbitrii şi membrii comi­siilor de specialitate, au trecut la mă­surarea şi amenajarea pîrtiilor, astfel că antrenamentele pe zăpadă au putut fi începute din vreme. Mai mult chiar în centre ca Poiana Braşov, Gheorghi­eni, Baia Mare, Sinaia ş.a. au şi fost organizate o serie de concursuri al căror scop, antrenament şi verificare, a fost pe deplin atins. In unele oraşe, cluburile, asociaţiile şi comisiile de schi au avut şi alte preocupări lăudabile. Iată, de pildă, clubul Steagul roşu din Braşov. Cu ajutorul conducerii uzinei a fost con­struit un schi-lift în lungime de 300 de metri, care va fi instalat pe pîrtia de slalom din Kantzer. Un dar deo­sebit de preţios pentru schiori, care vor putea efectua antrenamentele de slalom în condiţii mult mai bune decit pînă acum. Tot în Postăvar a fost realizată co­rectarea Sulinarului, cea mai impor­tantă pîrtie de slalom uriaş (bărbaţi) şi coborîre (femei) din ţara noastră. In porţiunile cunoscute sub numele Poiana Doamnei, Catepu şi Expres, pîrtia a fost lărgită conform cerin­ţelor regulamentului F.I.S. O altă îmbunătăţire a fost adusă trambulinei mari, căreia i s-a făcut retuşarea pa­rabolei, astfel că săritorii vor putea ateriza in condiţii mai bune. La Miercurea Ciuc, prin grija orga­nelor şi organizaţiilor sportive locale, a fost amenajată o trambulină cu putere de aruncare de 45 m şi alte două trambuline mai mici, care vor fi folosite de micuţii schiori ai cen­trelor de iniţiere şi instruire. Actualmente, obiectivul principal al schiorilor este prezentarea în cit mai bune condiţii la concursul de inaugu­rare a sezonului (6 ianuarie). La Pre­deal îşi vor disputa întiietatea cei mai buni concurenţi în proba de slalom special iar la Buşteni vor evolua fon­­diştii fruntaşi pe distanţele de 5 km fete şi 10 km băieţi. Desigur, parti­ciparea la concursul de deschidere nu constituie decit un mijloc de verifi­care, la început de sezon, deoarece în săptămînile următoare schiorilor fruntaşi le este rezervat un bogat program competiţional intern şi inter­naţional. Iria Mieloş, multipla noastră cam­pioană, va fi una din protagonistele concursului de deschidere a sezonu­lui. Foto: D. Stănculescu Cu telefericul in Bucegi ! (Urmare cBn pag. 1) Telefericul dintre Cota 1400 şi Virful cu Dor funcţionează de cit­­­teva zile, spre bucuria miilor de­­ oameni ai muncii veniţi să-şi pe­treacă Revelionul in Bucegi. Sur­priza a fost tare plăcută. Afluenţa celor care au urcat cu telefericul, , pentru a cobori vertiginos pe schi ,­uri, este o dovadă a interesului cu I care a fost intimpinată această­­ importantă realizare pentru sportul I din tara noastră. (D. St.) ....................................................... 1X2X1X21 Programul concursului Pronosport nr. 1 din 6 ianuarie 1963 cuprinde par­tide extrem de interesante din campio­natul italian de fotbal. Să facem o scurtă trecere în revistă a meciurilor care alcătuiesc acest prim concurs al anului : 1. Atalanta—Roma. O confruntare în­tre două formaţii care vor utiliza arme diametral opuse : Atalanta — forţa de joc, omogenitatea, Roma — subtilităţile tehnice şi tactice individuale. 2. Genoa—Spat. „Acasă” La ea, Genoa se bucură de încurajările publicului care o ajută să treacă de meciurile grele. Acesta este într-adevăr un meci greu pentru Genoa, astfel că n-ar fi exclus să piardă un punct. 3. Juventus—Venezia. Juventus are prima șansă. 4. Lanerossi—Florentina. Unul dintre cele mai echilibrate, meciuri ale etapei. 5. Mantova—Bologna. După eşecul în fața lui Inter, Bologna încearcă să re­facă terenul pierdut. Dacă nu va cîşti­­ga acest meci (ceea ce este greu de sperat) formaţia bologneză îşi va mic­şora şi mai mult şansele de pretendenţă la Şofie. 6. Milan—Catania. Avînd avantajul terenului, nu credem că Milan poate pierde. 7. Napoli—Torino. Un rezultat de ega­litate n-ar fi exclus. Totuşi, prima şan­să o are Napoli. 8. Palermo—Sampdoria. Jucînd cu penultima clasată, Palermo va căuta să cedeze „lanterna”. 9. Lazio—Padova. Se întîlnesc echipe de forţe sensibil egale, dar prima şan­să o are gazda. 10. Cantazaro—Messina. Messina condu­ce în clasament iar Cantazaro poate in­tra în „zonă”. Ne aşteptăm la un re­zultat egal, , sau la victoria echipei oaspe. 11. Lecco—Verona. Victoria poate re­veni oricăreia dintre cele două echipe. 6­A4S PRONOEXPRES 12. Lucchese—Udinese. Udinese, pre­sată de situaţia grea din clasament, va lupta pentru un rezultat de egalitate. Modena—Internazionale. O partidă dintre cele mai echilibrate, datorită fap­tului că Modena are avantajul terenu­lui. LOTO CENTRAL La tragerea Revelionului din seara zilei de 31 decembrie 1962, au ieșit din urnă următoarele numere : Pentru premiile obișnuite în bani : 88 38 73 24 52 43 80 82 26 29 Premiul special A : 80 38 82 Premiul special B : 73 88 43 Premiul special C : 52 29 26 Pentru premiile suplimentare în obiecte: Extragerea I : 80 14 38 Extragerea a II-a : 51 62 39 Extragerea a IlI-a : 69 54 40 70 Extragerea a IV-a : 78 52 73 90 Extragerea a V-a : 52 11 6 66 Extragerea a Vl-a : 43 73 31 17 45 Extragerea a VI-a : 19 22 28 77 7 Extragerea a VlII-a : 19 22 33 45 68 Extragerea a IX-a : 66 88 2 68 26 Extragerea a X-a : 61 74 19 72 49 Fond de premii : 3.083.864 lei. PREMIILE CONCURSULUI PRONO­­EXPRES Nr. 52 din 26 decembrie 1962 Categoria a II-a 6 variante a 8.682 lei Categoria a IlI-a 37 variante a 1.516 lei Categoria a IV-a 213 variante a 338 lei Categoria a V-a 893 variante a 80 lei Categoria a VI-a 3.693 variante a 40 lei PRONOEXPRES La tragerea concursului Pronoexpres din 2 ianuarie 1963 au fost extrase din urnă următoarele numere : 16 29 41 22 7 38 Numere de rezervă : 30 40 Fond de premii : 235.775 Tragerea următoare va avea loc miercuri 9 ianuarie 1963 în București str. Doamnei nr. 2 ora 19. CARNAVALUL TINEREŢII Alămurile strălucitoare ale trompe­ţilor anunţă deschiderea tradiţionalu­lui carnaval al tineretului din Capi­tală. Vestea este primită cu o explo­zie de veselie şi entuziasm. Splendi­dele saloane ale Palatului Republicii au îmbrăcat în această seară, haina de carnaval, ghirlande şi pepite stră­lucitoare, brazi împodobiţi cu globuri multicolore, desene groteşti... Costu­mele de carnaval completează deco­rul: Juliete, husari, toreadori, arle­­chini... Făt Frumos se plimbă la braţ cu Ileana Cosînzeana... Cavalerul D’ Artagnan e într-o discuţie aprinsă cu un cosmonaut. Pristanda — eroul lui Caragiale — îi cere permisiunea lui... Pierrot să facă un vals cu Co­­lumbina... Orchestre şi artişti de frunte oferă celor peste 3000 de tineri şi ti­nere — fruntaşi la muncă şi la învă­ţătură din Capitală — buchete de me­lodii şi momente vesele care stîrnesc cascade de veselie. Ultimele minute ale anului... Pentru cîteva momente dansul încetează. Cele 12 bătăi care vestesc încheierea unui an plin de succese şi venirea noului an, sînt acoperite de urale şi ovaţii. Se ciocnesc paharele cu vin, se toas­tează : BUN VENIT, 1963 ! LA MUL­ŢI ANI !... Petrecerea e în toi. Tinerii coboară în curtea Palatului. Sub buchetul multicolor al artificiilor se încing hore, sîrbe şi bineînţeles, îndrăgita periniţă. Dintr-un automobil-rache­­tă coboară Moş Gerilă împreună cu micuţul 1963. Surpriza e plăcută. Oas­peţii iubiţi sunt purtaţi pe braţe pînă în Palat. Minutele trec cu repeziciune... Se dansează, se fac concursuri ad-hoc: pentru titlul de „Cel mai bun solist vocal“, pentru „Cea mai bună pereche de dansatori“ ş.a. In săli special ame­najate au loc adevărate întreceri spor­tive, se aruncă la ţintă cu săgeţi mici de tablă şi cercuri... In fruntea „clasa­mentelor“ se află bineînţeles, sportivii. Ii recunoaştem după siguranţa spe­cifică pe care o au în întrecere şi după... portretele lor care sunt expuse la Palat în „galeria“ fruntaşilor în muncă şi învăţătură : strungarul Ni­­colae Turnăreanu şi cazangiul Nico­­lae Zamfir de la „Griviţa Roşie“, Constantin Ştefănescu — muncitor la Fabrica de ţevi sudate, Florica Zam­fir — ţesătoare la uzinele textile „7 Noiembrie“ ş.a. La mese şi în sălile de dans întîl­­nim studenţi din ţările Asiei şi Afri­­cei, îmbrăcaţi în frumoasele lor cos­tume naţionale. Braţ la braţ, tineri şi tinere din toate colţurile lumii, trec în aplauzele invitaţilor prin sălile Palatului, simbolizînd dorinţa comună a popoarelor de pe toate meridianele: „Pace şi Prietenie“. Pînă la revărsatul zorilor, Palatul Republicii a fremătat de tinereţe, cint şi voie bună. S-au închinat pahare pen­­tru viaţa fericită pe care o trăim, pen­tru partid şi guvern, pentru frumoa­sele realizări obţinute în anul care a trecut, pentru viitoarele succese în muncă, învăţătură şi sport pe anul 1963, pentru îndeplinirea tuturor nă­zuinţelor. V. TOFAN Un premiu consistent : de data aceasta handbalistul Petre Ivănescu ciștigă... un iepure. Tombola organizată la revelionul sportivilor a oferit multe sur­prize plăcute. Foto: Gh. Amuza CRONICĂ DE REVELION (Urmare din pag. 1) aşa cum sunt acum. Asta înseamnă că 1963 să fie mai bogat în succese“ Viorel Moroni: „Sper că anul 1963 nu va fi mai prejos decit predecesorul său. Mă gîndesc la tradiţionala întîlnire cu Franţa şi la „Cupa Păcii“, în care aş dori să reedităm victoriile“. Maria Alexandru şi Geta Pitică : „Me­reu­ împreună, la titlul suprem“. Dinu Cristea : „In ceea ce mă priveşte, planuri de viitor... pentru alţii. Pregă­tesc un tinăr pe 3.000 şi 10.000 m oare, sper să-mi calce pe urme“. Ion V­oi­nes­cu : „Deşi poate linii vor zîmbi, in 1963 vreau să realizez cea mai mare formă. Aşadar, nu greşiţi dacă-mi uraţi „La mulţi ani“. Lia Maholiu: „Planuri ? Norma pen­tru Tokio, iar acolo, cel puţin perfor­man­ţa de la Roma“. Irina Hector: „Aş vrea ca, alături de tovarăşele mele, să cucerim „Cupa campionilor europeni“. Victor Ciocîltea : „1963 ? Trei dorinţe: titlul de mare maestru, echipa R.P.R să se califice pentru prima oară în fi­nala Cupei Europei şi un jucător ro­mân şi turneul zonal“. Le urăm, tuturor celor care şi-au ex­primat dorinţele, ca şi tuturor celorlalţi sportivi din întreaga ţară, cu­ mai multe succese de prestigiu. Se face ziuă. Plini de voie bună, toţi se-ndreaptă spre case, hotâriţi să se reîntrlnească la sala Floreasca, pe te­renuri şi stadioane, pentru a-şi îndeplini dorinţele exprimate sau gîndite şi ne­exprimate cu ocazia Anului Nou. A In noaptea Anului Nou la Grivița Roşie A intrat in tradiţie ca muncitorii de la Grivița Roşie să-şi petreacă Îm­preună noaptea Anului Nou, să-şi rea­mintească succesele obţinute în produc­ţie în anul care a trecut, să se gin­­dească cu emoţie la realizările viitoare. In sala special amenajată pentru săr­bătorirea Anului Nou se află aproape 1000 de familii. Peste tot mese fru­mos împodobite, chipuri senine, vesele. Sportivii nu lipsesc de la acest eveniment. La o masă recunoaștem pe tînărul elec­trician Dumitru Hurdubaia. De numele lui este legată o bogată activitate tu­ristică pe care muncitorii de la Gri­viţa Roşie, la îndemnul acestui neobosit animator, au ajuns să o practice nu nu­mai cu interes dar şi cu pasiune. La şi câtă masă, antrenorul de box Constantin Cionoiu şi unul dintre elevii săi, talen­tatul Ion Ilarbu, sunt angajaţi într-o discuţie pasionantă. — Planuri pentru 1903 ?... îl între­băm noi. — Deocamdată o scurtă trecere îm revistă a flotelor obţinute de elevul meu la şcoala profesională a uzinelor, ne lă­mureşte antrenorul Cionoiu. Ion Barbu este elev In anul II, hotărî­tor pentru cine vrea să înveţe o meserie. * Miezul nopţii... Primele clipe ale nou­lui an găsesc pe fiecare cu paharul plin. Se ciocneşte pentru noi victorii îm muncă, pentru înflorirea Republicii noas­tre, care a intrat în al 16-lea an de existenţă, pentru partidul nostru iubit, pentru cea mai scumpă năzuinţă a popoarelor — pacea. Cineva dă tonul şi apoi — ca un cor uriaş — sala prin­de să cînte „la m­ulţi ani trăiască­­“ Atmosfera este deosebit de caldă, însu­fleţită, antrenantă. Se dansează, se spun glume. Toată lumea este veselă. Intr-un colţ al sălii un alt sportiv de la Grivi­ţa Roşie, cunoscutul rugbist ing. C. Stănescu aplaudă călduros apariţia unui grup de artişti amatori care prezintă tradiţionalul pluguşor. Cu aceleaşi vii a­­plauze sînt întîmpinaţi şi membrii or­chestrei de muzică populară Barbu Lău­­taru. In jurul bradului luminat feeric, horele, sîrbele, bătutele nu nuci con­tenesc decit cu zorile lui 1 ianuarie... — Ei bravo ! Ai și început să te antrenezi... — Cred și eu, numai așa pot să realizez succesele pe care mi le-am programa'' 1! Desen de S. Novac

Next