Sportul Popular, februarie 1963 (Anul 18, nr. 4180-4195)

1963-02-02 / nr. 4180

C. S. M. CLUJ ŞI VOINŢA BUCUREŞTI ŞI-AU PĂSTRAT TITLURILE DE CAMPIOANE LA TENIS DE MASĂ întrecerile turneelor fina­­le ale campionatului re­publican pe ech­ipe au fost urmărite cu un deosebit interes de spectatorii pre­zenţi pînă la miezul nopţii în sala Dinamo. Victoriile au revenit formaţiilor CSM Clirij (Radu Negulestcu, Gheorghe Cobtizan, Adal­bert Rethi — antrenor emerit F. Panetli), la bă­ieţi şi Voinţei Bucureşti (Bila Constantinescu, Mar­ta Tompa — antrenor I. Pop), la fete. Cele două echipe îşi păstrează în felul acesta titlurile de campioane ale ţării. Intîlnirile masculine s-au caracterizat printr-o cate­gorică superioritate mani­festată de reprezentanţii CSM Cluj care, de altfel, au ocupat primele două locuri şi turneiul celor cinci formaţii de bărbaţi. In special, partidele dintre jucătorii echipelor clujene au avut o notă de mare spectaculozitate, cu o bo­găţie de procedee tehnice întrebuinţate, dintre care cele ofensive au fost a­­preciate cel mai mult. Toţi cei şase sportivi : Ne­­g­ulescu, Cobîrzan, Rethi din prima echipă şi Giur­giucă (nu a pierdut nici un meci), Sent­ivani şi Ilidveghi din cea secundă, au demonstrat o bună valoa­re tehnică, s-au arătat a fi posesorii unei game va­riate de lovituri, inclusiv topspinul şi mijloacele de neutralizare a acestui pro­­cedeu. Păcat că jucătorii clujeni nu­ au fost în con­tinuare aproape de loc so­lidităţi, deoarece întîlni­rile cu Voinţa Bucureşti, Voinţa Arad­­şi Unirea Bucureşti nu au constituit decît o formalitate pentru câştigători, în superioritate evidentă, după cum o in­dică şi scorurile înregis­trate. Dintre componenţii celor­lalte echipe, cu toată bună­voinţa ne este greu să menţionăm pe vreunul. Iată rezultatele tehnice: CSM I Cluj — CSM II Cluj 5—4, Cobîrzan — Giurgiucă 0—2, Negulescu — Hid­veghi 2—0, Rethi — Sentivani 2—0, Negu­lescu — Giurgiucă 0—2, Cobîrzan — Sentivani 2—0, Rethi — Ilidveghi 2—1, Negulescu — Sen­tivani 1 — 2, Rethi—Giur­giucă 0—2, Cobîrzan — Hidveghii 2—0 , Voinţa Bucureşti (Bottner 2 v., Ionescu Soare 2 v., Ange­­lescu 1 v.) — Voinţa Arad (Covaci 3 v., Demian, Simandean) 5—3, CSM I Cluj (Negulescu 2 v., Co­(Continuare in pag. a 8-a) RADU NEGULESCU in C.C.E. la volei masculin RAPID­­GALATASARAY 3-0 ISTANBUL (Agerpres). La Istanbul, in cadrul „Cupei campionilor eu­ropeni“ la volei masculin, Rapid București a învins cu 3—0 (15—9, 16—14, 15—13) echipa Galatasa­­ray, campioana Turciei. Returul se va disputa la 10 februarie la Bucu­rești. In luna februarie, acti­vitatea schiorilor va fi deosebit de bogată. Săp­­tămînă de săptămînă ei se vor întrece în concursuri cu caracter republican, în cadrul campionatelor repu­blicane şi ne vor repre­zenta ţara la a V-a ediţie a Concursului internaţio­nal. Prima competiţie din această lună se va des­făşura azi şi mîine la Poiana Braşov în organiza­rea comisiei de schi a re­giunii Braşov. Este vorba de tr­adiţionalul concurs „Cupa Poiana“, la care vor­­lua stairtu­l stell­­­ori fruntaşi din Sinaia, Buş­teni, Sibiu, Gheorghieni, Bilan­du, Predeal, Hune­doara, Suceava, Odorhei şi, bineî­nţeles, din Braşov. Cu acest prilej se va dis­puta şi prima coborîre din acest an pe pîrtia Lupului, fapt care constituie, fără îndoială, un punct de a­­tracţie pentru public. Iată de altfel probele „Cupei Poiana“ : slalom uriaş şi cobor­îr­e (seniori, senioa­re, juniori şi junioare), fond 15 km seniori, 10 km juniori, 5 km senioare şi 3 km junioare, ştafe­tele 3x10 km seniori, 3x5 km juniori şi 3x5 km fete (2 junioare şi 1 senioară). Clasamentul pe echipe va fi alcătuit prin totalizare punctelor obţinute la fie­care probă, trofeul fiind cucerit de echipa care va acumula cel mai mic nu­măr de puncte. Peste o săptămînă, adică în zilele de 9 şi 10 fe­bruarie, pîrtiile din Bu­­cegi vor găzdui „Cupa ora­şului Sinaia“ la probe al­pine, iar cele din Predeal (Continuare in pag. a 6-a) Azi şi mâine, Schiorii se intrec pentru „Cupa Poiana“ A V-a ediţie a „Concursului internaţional al R. P. Romine“ se dispută la 23-24 februarie nun.ET MU DIN TOATE ȚĂRILE, UNITIVAt Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din R. R. Romina Anul XIX—Nr. 4180 b­ Simbătă 2 februarie 1963 # 8 pagini 25 bani URMĂRIND ANTRENAMENTELE ECHIPELOR BUCUREŞTENE DE FOTBAL STEAUA ŞI DINAMO • MULTĂ CONŞTIINCIOZITATE DIN PARTEA FOTBALIŞTILOR MILITARI • INDIVIDUALIZAREA ANTRENAMENTELOR LA DINAMO Sfîrşit de ianuarie. Nin­ge, ninge mereu. Cît a tre­cut de la ultimele jocuri ? Nelipsiţii stadioanelor, oa­meni care nu se simt în largul lor fără fotbal au şi început să dea semne de nerăbdare. Mai ales că şi obişnuitele lor vizite prin „Giuleşti“, ‘«Ştefan cel Mare“ sau „Ghencea“ s-au dovedit inutile. Nici urmă de fotbalişti de la Rapid, Dinamo sau Steaua... Iată de ce am consi­derat necesar să ne depla­săm la Poiana Braşov, fru­moasa noastră staţiune de iarnă, unde ştiam că-i vom găsi pentru cîteva zile pe fotbaliştii de la Steaua şi Dinamo şi să aflăm amănunte. ★ Pe jucătorii echipei Steaua i-am întîlnit încă din primele ceasuri ale so­sirii noastre în frumoasa staţiune de iarnă. Urcau uşor, în grup, pe drumul care duce la hotelul spor­tivilor. Puţin după ora 20, doar antrenorii mai puteau fi deranjaţi cu obişnuitele întrebări­­profesionale : Cum vă simţiţi aici ? în ce stadiu aţi ajuns cu pregătirea echipei ? etc., etc. Şi încetul cu încetul carnetul se umple cu da­tele furnizate de antreno­rii Şt. O­ni­sie şi prof. Şt. Impu. Aflăm întîi lotul care este — momentan — alcătuit din 16 jucători : Voinescu, Eremia, Zavoda II, Cojocarui, Stoicii, Ivă­­ne­scu, Ho I­mag­eami, Jenei, Crăciun, Crişan, Cacovea­­nu, Tomeş, Voinea, Raksi, Tătarii şi Crevii reunit. Lip­s­esc doa­r C­onstan­tin — operat de apendicită, şi Mateianu — reţinut în Bucureşti pentru examene. Antrenamentele se desfă­şoară conform indicaţiilor date de F.R.F., cu sarci­nile şi mijloacele specifice perioadei pregătitoare, în care accentul cade pe pre­gătirea fizică multilatera­lă. „Fapt îmbucurător — fine să sublinieze­­ultre­­norul Onisie — jucătorii dau dovadă de conştiin­ciozitate în tot ceea ce fac. Şi aceasta în pofida celor 20 de grade sub zero. Cu toţi doresc ca s­fîrşitul campionatului să-i găsească pe locul care le-a încununat eforturile de atîtea ori în ultimii ani“. „Referitor la pregătirea fi­zi­că, intervine p­rof­es­orul de educaţie fizica Şt. Lupu, fiecare insistă asu­pra deficienţelor în scopul de a le elimina. Aşa, de pildă,­­Voinescu, Tomeş, Tătaru, Dlălmăgeanu, Gaco- G. NICOL­AESCU (Continuare in pag. o 5-a) Spartachiada de iarnă a tineretului Participare numeroasă în regiunea Oltenia întrecerile Spartachiadei d­e iarnă a tineretului se­­află în plină desfăşurare în satele şi oraşele re­giunii Oltenia. Pînă în prezent, la star­tul concursurilor s-au pre­zentat peste 135000 de tineri şi tinere, reprezen­tând 605 asociaţii spor­tive. Pentru buna organizare ca şi pentru marele nu­măr de sportivi angrenaţi în întreceri pot fi eviden­ţiate comisiile raionale Caracal (14955 concu­renţi), Băileţti (13867), Corabia (12066) şi Tg. Jiu (8296). Rezultate re­marcabile au obţinut şi as­ocia­ţiile sportive din Pisau Vechi (Calafat), Birca (Segarcea), Vertişani (Tg. Jiu), Stoineşti şi Ce­­laru (Caracal). Pe probe, cele mai fru­moase succese s-au obţi­nut la gimnastică (19320 concurenţi), săniuţe (32317), schi (20914) şi cros (21923). Al PAVELIU-coresg. start, intr-un concurs de săniuţe desfăşurat la Parcul poporului din Craiova AZI ŞI MÎINE, LA HOCHEI Azi şi mîine, patinoarul artificial din parcul spor­tiv ,,23 August“ găzduieş­te trei importante partide internaţionale de hochei. In cadrul unui atractiv program evoluează fonna­­ţiile: selecţionata de ti­neret a R. S. Cehoslovace, echipa iugoslavă Steaua roşie Belgrad (Crvena Zvezda), echipa reprezen­tativă şi selecţionata noas­tră de tineret, precum şi formaţia Ştiinţa Bucureşti. Partidele se vor desfă­şura astfel : AZI, cu în­cepere de la ora 19 : R. P. Romina (tineret)—R. S. Ce­hoslovacă (tineret) ; MIM­­­E, ora 16 : Ştiinţa Bucu­reşti—Steaua roşie Belgrad, ora 18 : R. P. Română— R. S. Cehoslovacă (tineret). Jocurile sunt deosebit de importante pentru echipele noastre. Lotul nostru re­prezentativ, care se pregă­teşte în vederea c­a­mp­ion­a­telor mondiale de la Stock­­hollm, reapare şi faţa pu­blicului bucureştean după o absenţă destul de înde­lungată. Lotul este, în an­samblu, acelaşi care a ju­cat împotriva echipei R.D.G. Lipsesc însă portarul So­­fian (accidentat) şi ata­cantul Biro (care nu poate juca din cauza unei fi­suri a peroneului, suferită în timpul turneului în Austria). In lot au mai fost introduşi doi jucători tineri,­­portarul Crişan şi atacantul Stefanov, care au avut bune comportări în campionat. Jocul de mîine seară cu redutabila forma­ţie de tineret cehoslovacă (recentă învingătoare a re­prezentativei Finlandei cu 5—3 şi a echipei canadie­ne ,,Saskatoon Quakers“ cu 5—4) va constitui pen­tru jucătorii romîn­i un bun prilej de verificare a sta­d­iului lor de pre­gătire. Echipa noastră de tine­ret are azi un bun prilej (Continuare in pag. a 8-a) IniERESAIIT PROGRAM IRTERRAIIOHAL IR CAPITALA EVOLUEAZĂ SELECȚIONATA DE TINERET A R. S. CEHOSLOVACE $1 ECHIPA IUGOSLAVĂ STEAUA ROȘIE în drum spre semifina­lele „Cupei campionilor europeniDinamo Bucu­rești va face astăzi o... haltă, la Belgrad. H­and­­ba­li­ştii bucureșteni vor în­­tilni în cadrul meci­ului­­retur pe N­.C. Zagreb, cam­pioana R.P.F. Iugoslavia. Partida se dispută însă la Belgrad, deoarece sala din Zagreb este în curs de reamena­ja­re. După cum se ştie, în prima partidă desfăşurată la 16 ianuarie la Bucu­reşti, Dinamo a învins cu categoricul scor de 22—8 (8-5), în echipa bucureşteană vor juca astăzi : Beil­ (Bogolea ) — I­vănescu, Moser, Covaci, M. Cos­tă­ch­e I, M. Costache II, Ilnat, Badul­eseu, Coman, L. Popescu­ şi L. I­one­scu. Formaţiei N­.C. Zagreb i se va adăuga de data aceasta şi internaţionalul Vican, care nu a evoluat la Bucu­reşti. Partida va fi con­dusă de arbitrul austriac NIans IIau>l owi t z. Azi, la Belgrad, Meciul retur dintre Dinamo Bucureşti şi H.C. Zagreb în „C.C.E.“ la handbal li­va A) şi Ni­ţă (repre­zenta­ti la tineret). Văzuţi de Neagu Rădulescu De la stingă: Crişan (roffrezentatii si tineret), Ioanovici (ro/pr­ezen­ta­ Boberii în pragul unei intense activităţi In vreme ce pe pîrtia olimpică de la Igls, lingă Innsbruck, boberii români ENE PAŞOVSCHI, PAN­­ŢURU şi MAFTEI s-au pregătit intens pentru a ne reprezenta ţara la cam­pionatul mondial pentru bob de 4 persoane (cele 4 manşe se dispută azi şi miine), în ţara noastră practicanţii acestui sport dinamic nu au stat nici ei degeaba. Pregătirea fi­zica, antrenamente de star­turi, lecţii teoretice, iată numai citeva din preocu­pările lioberilor care vor lua startul în concursurile ce se vor desfăşura în acest sezon la Poiana Braşov. De la început trebuie să precizăm că temperatura scăzută din ultimele săp­­tămîni a facilitat mult lu­crările de amenajare a pîrtiei, îngheţarea ei, întă­rirea parapetului şi modi­ficarea unor viraje au durat destul de puţin şi datorită acestui fapt bo­berii au putut efectiua primele antrenamente pe pirtie chiar zilele trecute. Bineînţeles, nu pe tot parcursul, ci treptat, pe măsură ce s-a amenajat un viraj (îngheţarea pîr­tiei a început de jos în sus). Primele antrenamente oficiale se vor desfăşura miine, luni şi marţi, iar miercuri vor avea loc pri­mele coborîri în cadrul competiţiei inaugurale, „Cupa UCECOM“. CUM SE VOR DESFĂŞURĂ CONCURSURILE ? După un an de întreru­pere (in 1962 temperatura ridicată nu a permis ame­najarea pîrtiei), activita­tea competiţ­­ală a holte­rilor va cunoaşte un pro­gram bogat. După „Cupa UCECOM“ (6—7 februarie), boberii vor avea la dis­poziţie două zile de an­trenament după care vor participa la campionatul republican (10—11 februa­rie). In aceleaşi zile va avea loc şi concursul re­publican de sanie şi sche­le­ton. In continuare se vor disputa „Cupa Postă­varul“ (13 februarie), „Cu­pa Poiana“ (14 februarie) şi „Cupa R.P.R.*4 (16 şi 17 februarie). După dispu­tarea acestor competiţii, F.R.S.B. va alcătui un lot de 10 boberi care se vor pregăti în continuare in vederea Jocurilor Olimpice de la Innsbruck. Majoritatea concursurilor se vor desfăşura pe trei categorii de concurenţi: avansaţi, tineret (aci vor participa cei care au făcut parte în 1961 din categoria începători) şi începători. Din cluburile şi asociaţiile participante la concursu­rile de bob, Prahova Plo­ieşti a anunţat că va pre­zenta numai echipaje de avansaţi. Autobuzul şi Triumful Bucureşti de în­cepători şi avansaţi, iar Steagul roşu Braşov, Vo­inţa Bucureşti, Voinţa Si­naia, Carpaţi Sinaia, Casa Ofiţerilor Braşov şi I. M. Roman se vor pre­zenta la start cu boberi din toate cele trei cate­gorii. In primele concursuri, clasamentele vor fi alcă­tuite astfel: la avansaţi prin adiţionarea timpilor realizaţi în manşe; la tine­ret şi începători prin timpii cît mai apropiaţi de un barem fixat de o co­misie tehnică. Apoi, echi­pajele de tineret vor concura şi ele „la liberi*. d. st*

Next