Sportul Popular, mai 1963 (Anul 18, nr. 4231-4246)

1963-05-04 / nr. 4231

Sărbătorirea zilei ie 1 Mai Sute de mii de oameni ai mumii din Capitală defilează intr-un fluviu nesfirşit pitit faţa tribunelor, exprimindu şi bucuria fără margini pentru viața lor nouă şi fericită, făurită sub conducerea fah­tidului iubit. * ★ Năvalnic a irupt primai­ara in această zi de sărbătoare... Florile ei imaculate împodobesc coloana tinerelor sportive, incintind privirile prin gingăşie şi prospeţime Cu un corp sănătos, pater-1 nie, plin de vigoare ni *fl­­ înfăţişează acest grup com­pact de sportivi şi spor-1 the, Inmănunchind gratia fi forţa generaţiei crescute ş i sub soarele libertăţii şi al socialismului Moment plastic. Şi-na dat deopotrivă intilnire tri această avintată piramidă tndrăzneala şi supleţea, armonia pe care o clădeşte practicarea de zi cu zi a exerciţiilor fizice şi sportului PROLETARI DIn TOATE ȚĂRILE. UNITIV4I Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Renina Anul XIX­—Nr. 4231 Simbătă 4 mai 1963 — 8 pagini 25 bani ( Ce frumoasă eşti tinereţe! F ^ Cu obrajii ca nişte bujori, zîmbind ţîn soa­re prirrtre albe margarete, Radu P încearcă să cuprindă totul cu privi- Lrea. îl poartă tăticu pe umeri vînjoşi. iSe vede bine de-acolo... Cravate roşii­­ şi costume de culoarea cerulji. Flă- L căi şi fete, învîrtind hora în iureșul T­­arafului. Oameni cu Umple argintii "și inimi tinere. Porumbeii își iau zbo- Hf rui din pădurea de steaguri. Se-nalfa IL cutezători ca glodurile oamenilor în­­acest început de primăvară care a­u revărsat peste tot snopi aurii și pe- L tale mărunte de flori. 1 — Ce frumos e, de 1 Mai, tăti­­jf cule !... — Da, Răducule, copil drag, e fru­­mos ! Oamenii slăvesc astăzi, în cînt If şi bucurie, munca braţelor neobosite M şi versul înaripat, tinereţea, dragostea ^şi viaja luminoasă. Şi spun, din ini­­­mă: IŢI MULŢUMIM, PARTID IUBIŢI ^ In imensa grădină de flori multico­­p­­ore care acoperă platoul piefii, mar­­­garetele copilului îşi îndreaptă şi ele ^petalele spre tribună...­­ * * 10.000 de tineri şi tinere păşesc 'Mia bra­ cu primăvara. Străluceşte în ^ ochii lor sănătatea cucerită pe sta­­­­dioane. Trec sportivii ! Da ! Iolanda continuă să învingă pe oricare din stadioanele lumii. Sîntem campioni mondiali la handbal, la scrimă... La Therme di Caracalla, la Basilika di Masenzio sau pe marele stadion al Romei, sportivii romioi au cucerit un splendid buchet de me­dalii o­limpice. Maria Alexandru, Ella Reportajul nostru Constatat­ne­scu și Geta Pitică sunt pri­mele ,,pa­iete“ ale Europei. Şarjele rugbiștilor români n-au putut fi stă­vilite de faimoasa echipă a Fra­nței... Imagini ale competițiilor cărora le-ai fost martor. Frînturi de amintiri din ceasurile petrecute în mijlocul cam­pionilor, îţi revin stăruitor, acum, în acest început de mai cînd urmăreşti cu îneîntare impresiona­nta coloană a sportivilor. Şi, înţe­­egi mai bine semnificaţia carelor alegorice repre­­zentînd succesele mişcării noastre sportive. Aplauzi piramidele gimnaşti­­lor şi jocul eşarfelor, grupurile de ciclişti şi grafia fetelor rotind deasu­pra capetelor cercuri înflorite. Trec sportivii ! Coloane compacte, perfect aliniate. Tineri şi tinere, sportivi din puterni­cele cluburi bucureştene, Clubul spor­tiv şcolar, Dinamo, Metalul, Steaua, Rapid, sportvi din toate raioanele Capitalei pe care-i întîlnim adesea pe stadioane. Un grup de tineri scriu cu trupu­rile lor iniţialele perfidului. In nu­mele milioanelor de sportivi ai ferii ! S-au sfios şi ultimele kimini care au vegheat pînă-n zori Herastraul. E 2 mai ! De ziua ta, tinere strun­gar sau elev ai at­at rău doar din filele calendarelor ci, mai ales, din sărbătoreasca aniversare pe care fi-a pregătit-o întreg poporul. Te-ai bucu­rat nespus și, luînd de mînă fata care ți-e dragă, te-ai așezat fericit pe bancă, lîngă sălciile lacului. Sau, ai pornit în excursie spre linica înmi­resmată a Argeşului sau spre frumu­seţile apelor Snagovului. Bucureştiul ţi-a închinat, de ziua ta, parcurile cu po­rtale înflorite, şi­ragul grădinilor înverzite, cîntecul... Şi... bineînţeles, marile lui stadioane unde ai fost prezent, ca întotdeauna, în tribu­nă sau pe gazon, la jocurile de fotbal, la întrecerile de volei, gimnastică, călărie... Ce frumoasă eşti tinereţe ! DAN GIRLEŞTEANU 1 TURNEUL INTERNATIONAL DE FOTBAL DE LA TIMISOARA 1 . / .............. . p In clasamentul neoficial, U.T.A. şi Ştiinţa Timişoara pe primele locuri ! I Cu prilejul inaugurării stadionului „1 Mai“ din Timişoara, in oraşul de pe malurile Begăi a avut loc un in- I teresant turneu internaţional de fot­bal, la care au participat echipele :Ştiinţa Timişoara, U.T. Arad, Velej I Mostar (R.S.F. Iugoslavia) şi Vasas Győr (R.P. Ungară). • In prima zi (miercuri), în faţa a­­ peste 40.000 de spectatori s-au întîl­­­nit U.T. Arad cu Velej Mostar şi I .Ştiinţa Timişoara cu Vasas Győr. In prima zi, U.T.A. a avut o com­portare excelentă, ciştigind cu 5—0­­(3—0), la capătul unui meci de bună realitate. Primul gol pe noul stadion a fost înscris de Ţirlea (min. 20) , pent­ru ca două minute mai tirziu, în urma unui șut tras de Czako și respins de portarul iugoslav, Sasu I să reia imparabil. Trei minute îna­inte de sfirşitul reprizei, acelaşi Sasu marchează al treilea gol. După pauză, [arădenii, în mare vervă de joc, mai­­înscriu de două ori prin Ţirlea (din pasa lui Chivu ( min. 57) şi Czako­­(min. 59). Fotbaliştii iugoslavi au a­­­ratat un bun control al balonului, un bun joc de cîmp, insă au avut un­­atac ineficace şi un portar neinspirat.­­Performanţa U.T.A. este remarca­bilă, avind in vedere că formaţia Ve­ile­­ ocupă locul 4 (după 22 de etape)­­în campionatul iugoslav. In cel de al doilea joc al cuplajului ,din prima zi Ştiinţa a dispus de­­ Vasas Győr cu 3—2 (2—1). După o serie de atacuri periculoase scorul­­a fost deschis de oaspeţi... prin au­­­togolul marcat de George­scu (min. .35). Mingea s-a repus la centru, şi­­Ma­nolacha, care ajunsese in careul advers egalează printr-un şut puter­nic. Un minut înainte de sfirşitul reprizei, arbitrul T. Cruceamui (Arad) acordă cu uşurinţă un penalti in fa­voarea Ştiinţei pe care îl transformă Lereter. După pauză, Georgescu (care ION OCHSENFELD (Continuare in pag. a 5-e) Ţirlea (U.T.A.) a trecut de apărarea iugoslavă şi a înscris primul gol pe noul stadion din Timișoara. (l­ azi din meciul U.T.A. — 1 elej Mostar 5—0) Foto : V. Criostranu | Primele jocuri ale selecţionatei Bucureştiului in Danemarca * COPENHAGA­­ (Agerpres). Echipa­­selecţionată de fotbal a oraşului Bucu­­­reşti şi-a început turneul în Dane­­r­marca întîlnind marţi in nocturnă ,reprezentativa oraşului Copenhaga. *Peste 12.000 de spectatori au urmărit­­ pe stadionul „Idraelsparken" acest­­joc, care s-a încheiat cu scorul de *2—0 (2—0) in favoarea fotbaliştilor­­ noştri. Ambele goluri le-a înscris ■Constantin. In minutul 20, acesta a­­primit o pasă de la Badea şi a şutat * puternic de la 18 m trimiţînd balo­■ nul In plasă. După 10 minute, Con­stantin a intrat în posesia balonului*­i in urma unei combinaţii pe tripletă, ■ înscriind pe lîngă portarul Larsen. * Gazdele au avut o mare ocazie de a marca, pe care însă a ratat-o cen­trul atacant Ole Madsen. După pauză, iniţiativa a aparţinut, de asemenea, fotbaliştilor români. Gazdele au con­traatacat periculos în finalul jocului, dar Motroc sau in ultimă instanţă Eremia au împiedicat modificarea scorului. 4# Joi, selecţionata Bucureştiului a susţinut cel de-al doilea joc al tur­neului. In localitatea Aalborg,­ tinde a Intîlnit o selecţionată daneză. Gaz­dele au câştigat cu 2—1, după ce la pauză fotbaliștii bucureșteni au con­dus cu 1—0, prin punctul marcat de Constantin in minutul 32. ! 1 îB»m §UMAW % ! s ; ' Noi succese internaţionale ' ale sportivilor noştri : • Trei­­ victorii ale atleţilor români în­­ concursul internaţional de la­­ Sofia # Cornel Porumb — I 2,03 m la săritura în înălţime * (citiți amănunte în pag. a I­I-a). • Echipa R. P. Romíne­­ conduce cu 2-0 după prima­­ zi a întîlnirii de tenis cu El­­­veţia din cadrul „Cupei Da-I­­­vis" (pag. a 8-a). Mai mult - piesă într-un act­­ de Al. Mirodan (pag. a 2-a).­­ Noul stadion „1 Mai" din Timişoara şi-a deschis porţile (pag. a 4-a).

Next