Sportul Popular, iulie 1963 (Anul 18, nr. 4264-4281)

1963-07-01 / nr. 4264

„Speranţele olimpice”­­ confirmă • TINERII LUPTĂTORI ROMINI ÎNVINGĂTORI LA ELBLAG • R. P. ROMINĂ — LOCUL I IN CLASAMENTUL PE ECHIPE ELBLAG 30 (prin telefon). — In localitate a început, sîmbătă, tradi­ţionalul concurs de lupte clasice al „speranţele olimpice“ din R. P. Po­lonă, R. P. Ungară, R. P. Romina şi Iugoslavia. Dovedind o pregătire teh­nică şi fizică foarte bună, luptătorii noştri s-au impus cu autoritate domi­­nind întrecerile. Foarte bine s-au comportat C. TURTUREA, I. ALIO­­NESCU, S. POPESCU şi ŞT. STÎNGU, care au cucerit primele locuri la ca­tegoriile respective. Lui I. ALIONES­­CU I S-A ÎNMINAT ȘI CUPA A­­CORDATA CELUI MAI TEHNIC LUPTĂTOR. De asemenea, remar­căm comportarea lui Șt. Stîngu, care deși accidentat la arcadă s-a clasat pe locul intîi invingînd luptători mult mai grei (sportivul maghiar avea 117 kg). Iată rezultatele: categ. 52 kg: 1. C. TURTUREA care a totalizat două victorii la puncte și a făcut un meci nul; categ. 57 kg: locul intîi I. ALIONESCU cu trei victorii la punc­te ; categ. 63 kg : primul loc a reve­nit reprezentantului nostru S. POPES­CU cu două victorii prin tus și una la puncte ; categ. 70 kg : locul intîi — Branko (Iugoslavia), iar locul doi a fost ocupat de reprezentantul nostru I. Ficher, categ. 78 kg: reprezen­tantul nostru FI. Ciorcilă a pierdut locul întîi, initr-un moment cînd con­ducea cu cinci puncte diferență. El a fost învins prin rus de Baiko (R. P. Polonă). In clasament FI. Ciorcilă s-a clasat al doilea. Categ. 87 kg : pe lo­cul intîi — Starzynski (R. P. Polonă), reprezentantul nostru D. Bacalu s-a clasat pe locul patru. La categ. 97 kg primul loc a revenit polonezului Mackiwicz. Luptătorul nostru Me­­zinca s-a clasat pe locul trei. Cate­goria grea: ȘT. STÎNGU a cucerit primul loc. El a înregistrat două vic­torii la puncte și un meci nul. Clasament pe echipe: 1. R. P. RO­MINA 25 p; 2. R. P. Polonă 21 p; 3. R. S. F. Iugoslavia 17 p; 4. R. P. Ungară 17 p. Tinerii gimnaşti romîni învingători în întîlnirea cu echipa R. P. Ungare — LA FETE , PE PRIMUL LOC OASPETELE — Sîmbătă după-amiază s-a desfăşurat în sala sporturilor din Constanţa în­­tîlnirea amicală dintre reprezentativele de gimnastică (tineret) ale R.P. Ro­míne şi R.P. Ungare. Ia capătul unor întreceri de bun nivel tehnic, echili­­brate şi urmărite cu mult interes, vic­toriile au fost împărţite. la băieţi a cîştigat selecţionata R.P. Român, iar la fete oaspetele. La individual primul loc a fost obţinut atit la băieţi cit şi la fete de doi sportivi maghiari, dar la diferenţe extrem de mici faţă de o­­cupanţii locurilor doi, componenţi ai reprezentativelor noastre, întrecerea echipelor masculine a confirmat că în prezent avem un mare număr de tineri gimnaşti cu o bună CONST. MACOVEI (Continuare in pag. a 4-a) Alte rezultate ale sportivilor români • CISTIGIND CONCURSUL DE LA HALLE CU 76,00 p. SONIA IOVAN ESTE PRIMA DINTRE GIMNASTE CARE ÎNDEPLINEŞTE NORMA OLIMPICA. • BOXERII BUCUREŞTENI AU ÎNTRECUT REPREZENTATIVA BELGRA­DULUI. • SELECŢIONATA ORAŞULUI GALAŢI — SEMPRE AVANTI 14—6 LA BOX. • UNIREA RM. VILCEA — SELECȚIONATA ORAȘULUI HANOI 1—0 LA FOTBAL. In categoria A la fotbal Fruntaşele clasamentului invinse in deplasare LUPTA PENTRU PRIMUL LOC ESTE — PRACTIC­­ ÎNCHEIATA REZULTATELE DE IERI: Rapid — U.T.A. 3—4 (1—4) Progresul — Farul 0—3 (0—1) Petrolul — Steaua 4—0 (2—0) Steagul roșu — Dinamo Buc. 3—0 (2-0) St. Tim. — C.S.M.S. 4—1 (0—1) Minerul — Dinamo Buc. 0—1 (0—1) Crişana — Ştiinţa Cluj 4—0 (3—0) CLASAMENTUL ETAPA VIITOARE (7 iulie): Dinamo Bucureşti — Ştiinţa Timi­şoara, U.T.A. — Progresul, Steagul roşu — Minerul, Crişana — Rapid, Steaua — Ştiinţa Cluj, Dinamo Bacău — Farul şi C.S.M.S. — Petrolul. 25 14 8 3 43:21 36 25 12 7 6 53:40 31 25 11 6 8 38:37 28 25 10 7 8 40:36 27 25 11 4 10 44:35 26 1. Dinamo Buc. 2. Steaua 3. St. Cluj 4. Ştiința Tim. 5. Farul 6. St. roşu 25 11 4 10 37:40 26 7. Rapid 25 9 7 9 45:40 25 8. Petrolul 25 9 6 10 41:29 24 9. Progresul 25 9 6 10 40:45 24 10. C.S.M.S. 25 8 8 9 42:51 24 11. U.T.A. 25 9 4 12 43:47 22 12. Dinamo Bac. 25 8 5 12 29:37 21 13. Crişana 25 8 5 12 29:42 21 14. Minerul 25 4 6 15 22:53 14 7"Urlea (U.T.A.) înscrie cel deal treilea gol al echipei sale. (Fază din meciul Rapid — U.T.A. 3—4). Foto P. Stan SOFIA 30 (prin telefon de la cores­pondentul nostru). De cîteva zile o căldură caniculară stăpineşte totul, făcindu-i pe oameni să se mişte parcă cu „încetinitorul", ca la... cinemato­graf. Pînă şi după înălţimile muntelui Vitoşa, care domină capitala Bulgariei, un loc de valuri de răcoare, se po­goară tot aer fierbinte. In această atmosferă, de veritabil cuptor, s-au desfăşurat pe stadionul „Vasil Levski“ întrecerile atleţilor. După cum se ştie, ele au avut şi sco­pul de a ajuta la alcătuirea repre­zentativei masculine a Balcanilor pen­tru întîlnirea cu formaţia Scandina­­viei. Amprenta aceasta, a selecţiei, s-a văzut clar în fiecare probă des­făşurată, rezultatele — cu unele ex­cepţii... paradoxale — confirmind aş­teptările şi întărind speranţele într-o comportare frumoasă a „sudului“ pe stadionul olimpic din Helsinki, în ceea ce priveşte întrecerea femi­nină (in ciuda faptului că nu s-a făcut un clasament oficial şi pentru meciul România—Iugoslavia), aceasta a reunit pe cele mai valoroase atlete din Bal­cani, obişnuitele protagoniste ale J.B., puţind fi considerată ca o veritabilă reeditare a Balcaniadei. Conform previziunilor, echipele Ro­­mîniei au fost şi în acest an supe­rioare formaţiilor ţării gazdă, ciştigînd ambele întîlniri. Cu acest prilej, atleţii romîni au repurtat o serie de victorii foarte aplaudate, încheiate cu cîteva performante record. Iată acum rezultatele probelor des­fășurate sîmbătă . BĂRBAȚI : 100 m : 1. J. Traikov (B) 10,3 — record bulgar egalat ; re­cord european de juniori egalat ; 2. A. Tudorașcu (B) 10,5 — rec. perso­nal ; 3. A. Stamatescu (B) 10,6 — rec. personal; 4. S. Pavlovici (I) 10,7; 5. M. Bîcivarov (B) 10,7 ; 6. N. Georgopoulos (G) 10­7 ; seria a II-a : 1. S. Idici (I) 10,6 ; 2. I. Glucev (B) 10,8 ; 3. S. Pen­­cev (B) 10,8 ; 400 m : 1. A. Stanovnik (I) 48,3 ; 2. M. Grujici (I) 48,6 ; 3. M. Zahaichievici (B) 49,2 ; 4. Z. Vîlcev (B) 49,6 ; 5. I. Ferentz (B) 49,8; 6. Voyatzis (G) 49,8; seria a II-a : 1. N. Iankovici (I) 49,6; 2. G. Lacev (B) 50,3 ; 1 500 m : 1. Z. Vamos (B) 3:47,1; 2. S. Vazici (I) 3:47­ 2 ; 3. A. Barabaş (B) 3:47,9; ,4. D. Anghelov (B) 3:48,3 ; 5. G. Mesimertzis (G) 3:49,2 ; 6. I. Ko­vacs (I) 3:49 8; 7 S. Florov (B) 3:49,9. Concurenții români au condus pînă la 100 m înaintea sosirii, cînd li s-a ală­turat iugoslavul Vazici. Acesta a im­pus un finis foarte disputat în care i-a jenat vizibil pe cei doi romîni , 10.000 m : 1. Ov. Lupu (B) 30:20,5 ; 2. I. Ivanovici (I) 30:23,8 ; 3. C. Gre­­cescu (B) 30:40,6 ; 4. V. Borisov (B) 31:36,8 ; 5. D. Vucikov (B) 32:29,2 ; 6 D. Sistrici (I) 33:51,6. Lupu a condus toată cursa, fiind urmat îndeaproape de Ivanovici şi Grecescu. La turul 18 Grecescu dă semne de oboseală şi rămine. Cu 200 m înaintea sosirii, Lupu se distanţează cu un sprint pre­lungit , 110 mg : 1. M. Petrusici (I) 14,3 ; 2. N. Macovei (R) 14,5 — rec. republican egalat ; 3. D. Rukavinn (I) 14,7 ; 4. P. Bojinov (B) 14,8; 5. L. Preda (B) 15,3 ; 6. G. Nikolov (B) 15 4. 3 000 m OBST.: 1. S. Span (I) 8:48,4; 2. I. Dăndărău (B) 8:57,5 ; 3. V. Cara­­mihai (B) 8:58,5 — rec. personal ; 4. I. Peev (B) 9:11,6; 5. C. Todorov (B) 9:12,0; 6. I. Radulovici (I) 9:12 2; 4x100 m : 1. Bulgaria (Bîcivarov, Trai­kov, Glucev, Pencev) 41 0 — nou re­cord ; 2. România (Popescu, Stamale­­scu, Jurcă, Tudorașcu) 41,1 — rec. egalat ; 3. Iugoslavia 41,2 . TRIPLU : 1. S. Ciochină (B) 16,13 — nou record; 2. D. Patarinski (B) 16,01 — nou re­cord ; 3. L. Gurgusinov (B) 15,74 ; 4. V. Njaradi (I) 15.73 — nou record : 5. O. Viscopoleanu (I) 15.49 ; 6. S. Stanisici (I) 15.38. In a treia săritură Ciochină a obținut cu 15,95 m un nou record român, apoi — în a IV-a — Patarinski a realizat 16.01 m, iar in a V-a Ciochină a corectat pentru a doua oară recordul . ÎNĂLȚIME : 1. M. Teo­dosijevici (I) 2,03 ; 2. D. Andjelkovici (I) 2­00; 3. I. Seizov (B) 2,00; 4. C­. Porumb (R) 2,00 ; 5. E. Iordanov (B) 1,95; 6. E. Ducu (B) 1.90. Rezultatele săritorilor romîni au deziluzionat,, comportarea lor fiind inexplicabil de slabă . GREUTATE : 1. P. Barisici (I)­ 17,09 ; 2. M. Jocovici (I) 16,68 ; 3. G. Tsakanikas (G) 16,55 ; 4. B. Kaleev (B) 16,07 ; 5. C. Crețu (R) 15,92 ; S. A. Raica (R) 15,84 ; H­. B. Tomasov­ici H) 17,03 ; SULITA : 1. C. Piorakos (G) 73.78 ; 2. M. Dicev (B) 72.99 ; 3. B. Mi let ici (I) 72,85 ; 4. AI. Bizim (R) 72.38 ; 5. G. Popescu (R) 71.39 ; 6 Si­­!ar (I) 70,70; 7. N. Takov (B) «6.40. FEMEI : 100 m : 1. S. Kerkova (B) 12,0 ; 2. V. Kolarova (B) 21,1 ; 3. O. Sikovec (I) 12,1 ; 4. I. Petrescu ( Ii) 12­­ ; 5. Z. Kolenc (I) 12,3 ; 6. C. Ai­­s­iros (B) 12,3 ; 400 m : 1. N. Simici (I) 57 9 ; 2. Fl. Grecescu (B) 58,1 ; 3. Fl. Stancu (B) 58,5 ; 4. G. Farkas (I) 59,0 ; 5. V. Beneva (B) 59.8 ; 6. G. Ilieva (B) 60.1; 4x100 m: Iugoslavia (St a­­mejcici, Simici, Sikovec, Kolenc) 46 9 ; 2. România (Budan, Mesaros, Petrescu, I­ută) 47.7 ; 3. Bulgaria (Kolarova, Diu­­bri­ova, Kerkova, Iorgova) 47.8 ; LUN­GIME : 1. D. Iorgova (B) 6.09 ; 2. V. Viscopoleanu (B) 5.95 ; 3. M. Mihiadis (R) 5.76 ; 4. Z. Naneva (B) 5.61 ; 5. M. Lubej (I) 5.48; 6. Mrinec (I) 5.38. ÎNĂLȚIME: 1. O. Cere (I) 1.63 ; 2. TOMA HRISTOV (Continuare in pag. a 4-a) Un frumos succes Echipele de atletism ale R.P. Romíne victorioase la Sofia • SERBAN CIOCHINA SI ANA SALAGEAN AU STABILIT NOI RECORDURI REPUBLICANE • NICOLAE MACO­­VEI ŞI ECHIPA DE 4X100 M AU EGALAT RECORDURILE ŢARII • ATLEŢII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT 12 PROBE ŞI KHAN CIOCHINĂ PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. VNLJK­AI^ Organ al Uniunii de Cultura Fizica si Sport din d. p. Romina! Anul XIX —Nr. 4264 . Luni 1 iulie 1963 © 4 pagini 25 bani Două finale şcolare reuşite: la gimnastică şi atletism Săi­­a Fir­naşca a găzduit sîmbătă şi duminică cea mai reuşită filială din toate cele l-l ediţii ale campionatelor republicane şcolare de gimnastică des­făşurate pînă acum. Victoria pr* echipe a revenit — sur­prinzător — gimnaştilor de la şcoala profesionala 23 August, la băieţi, şi sportivelor de la şcoala medie nr. 3.», cu program special de educaţie fizică, ambele d­e Bucureşti. Rezultate tehnice , echipe, fete: 1. Şcoala medie nr. 35 Bucureşti (antre­nor, prof. Barbara Dumitrescu), Aura Iliescu, Emilia Neculce, Modica Meiu, Lucia Gh­indu, Modica Ghiulea, Letiţia Marinescu. 176,8.5 puncte, campioană republicană şcolară pe anul 1963; 2­ .Şcoala medie nr. 1 Lugoj (prof. Tatia­­na Isar) 173,35 p; 3. Şc. medie nr. 13 Cluj (prof. Anica Bindeni) 172,55 p; 4. Şcoala medie nr. 2 „A. Tom­a“ Ploieşti (prof. Nina Mătuşa) 172,45 p; 5. Şc. medie nr. 2 Braşov (prof. Ileana L­­a­­con­escu) 169,00 p; 6. Şc. medie nr. 1 Galaţi (prof. Drăguţa Manolescu) 160,00 p. Băieţi: I. Şc. prof. 23 August (prof. F. Pascal şi I Să­­vulescu), Ion Zmeu, Ioan Duduruş, Ensile Nicola, Marian Constantin, Do­rian Nedut Gh­eorghe Postelnicu­: 2.1.35 p — campioană scolara pe anuil 1963; 2. Şc. medie nr. 2 lg. Mureş (prof. F. Barabas) 265,65 p; 3. Şc. medie nr. 3 Rm. Vilcea (prof. E. Predescu) 263,90 p; 4. Şc. medie nr. 1 Timisoara T. BPRADETEANU (Continuare im­pat. C

Next